Thông tư của bộ xây dựng

Xem 1-20 trên 2715 kết quả Thông tư của bộ xây dựng
 • Công văn 96/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá và dự toán xây dựng cơ bản theo các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p crispy 07-08-2009 129 23   Download

 • Công văn 1517/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p crispy 07-08-2009 135 12   Download

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 03/2008/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  pdf6p thuyha 24-06-2009 101 53   Download

 • Thông tư của bộ xây dựng số 22/2009/TT-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng. Căn cứ nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

  doc9p hoanglinh 19-08-2009 145 36   Download

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 01/2006/TT-BXD NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006-2010

  doc10p quanggiao67 08-12-2009 160 19   Download

 • Công văn 1111/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p crispy 07-08-2009 50 3   Download

 • Công văn 771/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

  doc1p danguyen 19-08-2009 56 2   Download

 • Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là Nghị định 16/CP) và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/20...

  pdf28p haidang 11-06-2009 314 130   Download

 • Thông tư liên tịch Hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn do Bộ khoa học, công nghệ và môi tường - Bộ xây dựng ban hành.

  doc35p mynhung0708 26-11-2010 204 70   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ - CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

  doc26p haanh147 20-06-2010 139 45   Download

 • Quyết định 02/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng

  doc6p trucsinh 19-08-2009 101 8   Download

 • Thông tư 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

  doc39p quangminh 14-08-2009 1444 183   Download

 • Thông tư 27/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  doc0p 1huutri 06-08-2009 1145 178   Download

 • Thông tư 27/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  doc22p tuyettrang 07-08-2009 658 140   Download

 • Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  doc27p thienthan 19-08-2009 1329 118   Download

 • Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  pdf20p danguyen 19-08-2009 380 116   Download

 • Thông tư 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  pdf7p strips 07-08-2009 614 113   Download

 • Thông tư 18/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

  pdf12p nguyendung 13-08-2009 330 110   Download

 • Thông tư 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

  doc0p 1huutri 06-08-2009 245 99   Download

 • Thông tư 12/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

  pdf7p myngoc 13-08-2009 359 94   Download

Đồng bộ tài khoản