intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư thu một phần viện phí

Xem 1-20 trên 61 kết quả Thông tư thu một phần viện phí
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh về giá ngày 10 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động...

  pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 44 2   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch Số: 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.

  doc30p missthuy85 15-08-2009 886 108   Download

 • Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung mức thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf5p lawttnh14 13-11-2009 29 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH việc thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

  pdf2p lawttyt4 30-11-2009 535 68   Download

 • Thông tư liên bộ số 14/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành

  pdf24p lawttyt11 30-11-2009 279 47   Download

 • Thông tư liên bộ số 14/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành

  pdf26p ngankhanh 10-10-2009 117 27   Download

 • Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

  doc2p dangngoclan 19-08-2009 265 14   Download

 • Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-BYT-BTC-LĐTBXH-BVGCP về việc thực hiện thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Bộ Thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điểm của Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/95 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Bộ Thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ.

  pdf2p lawttyt10 30-11-2009 84 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 20/TTLB về việc thu một phần viện phí do Bộ y tế-Tài chính-Lao động thương binh và xã hội-Ban vật giá ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/Cp ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí

  pdf25p ngankhanh 10-10-2009 98 5   Download

 • Thông tư số 9-BYT/TT về việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí do Bộ Y tế ban hành

  pdf4p lawttyt10 30-11-2009 70 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 20/TTLB về việc thu một phần viện phí do Bộ y tế-Tài chính-Lao động thương binh và xã hội-Ban vật giá ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/Cp ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí

  pdf23p lawttyt11 30-11-2009 71 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf76p cachepchienxu 20-07-2010 68 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG BIỂU GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2009/QĐ-UBND NGÀY 05/11/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ, MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf3p cachepchienxu 20-07-2010 64 2   Download

 • VỀ VIỆC BỔ SUNG BIỂU MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2006/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf25p zing1209 20-12-2010 46 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng nhằm hệ thống hóa lý luận công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp từ đó vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên VIPCO Hải Phòng, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm...

  pdf139p expensive_12 04-07-2013 124 26   Download

 • Thư viện điện tử là nơi lưu giữ, cung cấp tư liệu đã được số hóa mà người đọc có thể truy nhập và tìm kiếm, chính vì thế việc xây dựng thư viện điện tử là một vấn đề rất cần thiết. Joomla giúp mọi người có thể phát triển việc kinh doanh, học tập, giảng dạy của mình một cách tốt nhất, hiệu quả nhất với chi phí thấp nhất.

  doc18p ducanh11cdth02 18-01-2014 120 36   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/8/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ THỜI GIAN CÔNG TÁC TỪ TRƯỚC NĂM 1995 NHƯNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

  pdf8p stingdautaydo 07-12-2012 55 2   Download

 • Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung mức thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf5p lawttyt2 30-11-2009 76 1   Download

 • Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp là một bộ phận chi phí tương đối lớn cấu thành nên giá thành vận tải và dịch vụ vận tải, có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD do đó cần phải sử dụng hợp lý phần chi phí này (thông qua quy chế) nhằm động viên khuyến khích tăng năng suất lao động, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh; từ đó tác động trở lại làm tăng thu nhập cho người lao động...

  pdf34p bacsiquaidi123 19-07-2010 659 315   Download

 • Trong nguồn thu ngân sách của Nhà nước thì thuế, phí và lệ phí chiếm tỷ lệ lớn (hơn 80%). Thu ngân sách nhà nước là thu bắt buộc, chủ yếu thông qua thuế (trước đây khi chưa cải cách hệ thống thuế, nguồn thu chủ yếu là từ vay và viện trợ). Nộp thuế là nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân, là tuân theo luật pháp. Chính sách về thuế là một phần của chính sách tài chính. Hiện nay ở nước ta có nhiều loại thuế, phí và lệ phí mỗi loại thuế đánh vào...

  pdf11p kemoc4 06-06-2011 662 184   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư thu một phần viện phí
p_strCode=thongtuthumotphanvienphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2