intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hành chống lãng phí

Xem 1-20 trên 153 kết quả Thực hành chống lãng phí
 • Quyết định số 123/2022/QĐ-NHNN ban hành chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013. Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 38/2022/QĐ-BNV ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ năm 2022. Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 22 1   Download

 • Quyết định số 1847/2021/QĐ-BTP ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của bộ tư pháp. Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

  doc10p hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 về việc thông qua dự thảo báo cáo của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 1845/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc18p hoalanvender 31-01-2022 7 0   Download

 • Quyết định số 2262/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc ban hành chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc16p hoalanvender 31-01-2022 91 3   Download

 • Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

  doc22p hoaquynh70 28-01-2022 15 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p caphesuadathemtieu 06-01-2022 12 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về công tác thanh tra ngân sách nhà nước. Nêu lên các cơ quan có chức năng thanh tra ngân sách nhà nước, mục tiêu, nội dung và yêu cầu của công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước. Phân tích thực trạng về công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Đồng Nai trong những năm qua. Trong đó nêu lên kết quả thanh tra đã đạt được, những hạn chế, tồn tại về công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước.

  pdf53p tomjerry002 29-10-2021 31 5   Download

 • Bài viết nghiên cứu về quan điểm Cần - Kiệm - Liêm - Chính của Hồ Chí Minh, từ đó nêu ra hướng vận dụng những tư tưởng này vào hoạt động của nền kinh tế nhằm tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

  pdf6p viwinter2711 18-10-2021 34 2   Download

 • Mục đích của đề tài là đưa ra nh ng giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên của KBNN Hai Bà Trưng, nhằm đảm bảo cho việc phân phối, sử dụng, kiểm soát chặt chẽ và có hiệu quả các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mời các bạn tham khảo!

  pdf118p whiteoleander 13-09-2021 9 1   Download

 • Hướng dẫn nhận thức chung và thực hành tốt 5S tại Nhà máy sản xuất phụ tùng gồm các nội dung chính như: Khái niệm về 5S; Vai trò của 5S; Thiết lập – vận hành hệ thống nhanh chóng; Làm lộ rõ vấn đê; Giảm lãng phí/chi phí; Tránh sử dụng các linh kiện/tài liệu không đạt yêu cầu; Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p canlove 13-08-2021 62 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu thực trạng kiểm soát chi ngân sách thường xuyên qua KBNN Huyện Tân Trụ Tỉnh Long An. Qua đó đề xuất những giải pháp tăng cường kiểm soát chi ngân sách thường xuyên, bảo đảm cho việc quản lí, sử dụng NSNN đúng quy định, đúng chế độ và có hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí tài sản công.

  pdf93p vijiji2711 25-06-2021 20 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện giúp phát huy hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Phú thọ.

  pdf25p banhbeobeobeobanh 27-04-2021 23 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu, phân tích công tác kiểm soát chi thường xuyên từ NSNN tại KBNN thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từnăm2014-2016, nhằm góp phần bảo đảm cho việc quản lý, sử dụng NSNN đúng quy định, đúng chế độ và có hiệu quả, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí tài sản công.

  pdf119p capheviahe30 04-04-2021 11 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn là trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận qua nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Bình, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Bình. Qua đó góp phần nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống lãng phí, tham nhũng.

  pdf136p vica999 05-04-2021 29 2   Download

 • Trong quá trình xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt để giải quyết những khó khăn sau khi cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi, Hồ Chí Minh đã coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

  pdf9p viwyoming2711 15-12-2020 28 0   Download

 • Nghị quyết số 56/2019/NQ-HĐND ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước của tỉnh Nam Định. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  doc10p tomtit999 11-06-2020 16 0   Download

 • Công văn số 9225/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangfengmian 17-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 3114/BHXH-TCKT năm 2019 thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực hành chống lãng phí
p_strCode=thuchanhchonglangphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2