intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư tưởng của Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 3104 kết quả Tư tưởng của Hồ Chí Minh
 • Nội dung chủ yếu trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước lớn là sợi chỉ đỏ định hướng hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf9p visamurai2711 23-07-2019 59 4   Download

 • Ngay từ năm 1941, Hồ Chí Minh đã thiết kế một chế độ dân chủ cộng hòa cho nước ta, đó là chương trình thực hiện mục tiêu dân chủ, xác định rõ quyền và trách nhiệm của nhân dân trước vận mệnh của nước nhà, gắn độc lập, tự do của tổ quốc với quyền lợi của nhân dân. Dân chủ ở nước Việt Nam mới được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản nhất là các bản hiến pháp do Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng và được quốc hội thông qua. Hồ Chí Minh chú trọng đảm bảo quyền lực...

  ppt36p girl_a8 22-02-2011 634 238   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác) sinh ngày 19/5/1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới dân ách đô hộ của thực dân Pháp, từ nhỏ Người đã chứng kiến...

  pdf13p inside33 08-12-2012 125 26   Download

 • Tư duy của Hồ Chí Minh về quá trình xã hội hoá cá nhân Trong tư duy Hồ Chủ Tịch, môi trường xã hội hoá là khá đa dạng, song có thể nói về ba môi trường chủ yếu: gia đình, nhà trường và xã hội. Các yếu tố môi trường này đều có vai trò không thể thiếu trong quá trình giáo dục xã hội hoá thế hệ tương lai. Do đó phải biết kết hợp chặt chẽ giữa ba môi trường trên cần xem đó là công việc chung của cả gia đình nhà trường, xã hội. ...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 84 16   Download

 • Tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có nội dung khoa học sâu sắc và có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Ngày nay, người thầy thuốc Việt Nam cần phải học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức, cần phải rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Người “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

  pdf9p vilisbon2711 02-01-2020 43 1   Download

 • Sự thống nhất trong đảng cầm quyền, sự đoàn kết trong nội bộ các quốc gia, cần phải được củng cố và phát triển để không rơi vào khủng hoảng và tránh những hậu quả khó lường. Việt Nam là một quốc gia đang trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, vấn đề đoàn kết trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có tầm quan trọng đặc biệt, vì đó là điều kiện đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Đảng, là cơ sở vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 31 1   Download

 • Đạo đức và pháp luật là hai phương tiện đặc biệt quan trọng để Nhà nước quản lý xã hội. Vì vậy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc xây dựng đạo đức và pháp luật, nhất là trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền nhà nước. Những quan điểm chỉ dẫn này của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và củng cố Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  pdf6p quenchua11 23-03-2021 36 0   Download

 • Văn hóa chính là diện mạo để nhận diện đặc điểm của dân tộc. Thấy được tầm quan trọng đó, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh các dân tộc giao lưu, học hỏi nhau thì cần phải xây dựng và bảo lưu những giá trị văn hóa vốn có của dân tộc. Chính vì thế, tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự nghiệp "xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" được xem như kim chỉ nam định hướng phát triển cho nền văn hóa Việt Nam. Bài viết có sự phân tích và đánh giá khá rõ tầm quan trọng của văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lienmy12398 22-08-2016 145 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ sự đúng đắn, sự phù hợp với điều kiện lịch sử của tư tưởng khởi nghĩa giành chính quyền của Hồ Chí Minh. Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo khi giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc về cách mạng Tháng Tám năm 1945.

  pdf30p truongtien_04 10-03-2018 41 4   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin.

  doc43p truongduccong90 07-01-2010 16520 8196   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt...

  pdf47p hoangvietmk07071990 09-10-2010 1111 637   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của Việt...

  pdf0p huemanvdoc 20-11-2009 1074 396   Download

 • Bài tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục" có sáng tạo cả về ý tưởng và hình thức thể hiện nội dung đề tài. Nội dung chủ yếu đề cập đến việc phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục, từ đó so sánh với thực tiễn, đồng thời đưa ra một số đề xuất và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

  pdf37p toanlonely1990 26-10-2010 1098 258   Download

 • Bài tiểu luận "Tư tưởng triết học, chính trị, đạo đức của Hồ Chí Minh" có cấu trúc nội dung như sau: Mở bài; nội dung chính; nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh; tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh; tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh; kết luận.

  doc45p tamsangnhanvan 16-03-2011 888 173   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa...

  ppt87p sitachan 13-09-2010 414 165   Download

 • Nếu vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề chính quyền thì vấn đề cơ bản của một chính quyền là ở chỗ nó thuộc về ai, phục vụ quyền lợi của ai. Xây dựng một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ là tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh. Ngay khi vừa giành được chính quyền, Người khẳng định rằng: Nước ta là nước dân chủ, " bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra......

  doc8p vuvanhoanhd 02-12-2010 1373 121   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh, được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính trong nước hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx Lenin.

  doc5p taonemay108 11-12-2010 341 106   Download

 • Làm rõ quan điểm của các nhà yêu nước trước Nguyễn Ái Quốc (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh). - Nêu bật tư tưởng của Hồ Chí Minh (phân tích vai trò của các nhân tố để thấy rằng nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò quan trọng quyết định trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh). - Thí sinh chọn một trong những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc để phân tích....

  doc7p taonemay108 11-12-2010 314 93   Download

 • Triết học là gì? trình bày nội dung chủ yếu của vấn đề cơ bản của triết học, ý nghĩ cảu nó với nhận thức và thực tiễn của bản thân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin.

  pdf22p phanquangthoai 29-03-2011 308 88   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh.

  ppt16p thuytrang_9 04-09-2015 378 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1146 lượt tải
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tư tưởng của Hồ Chí Minh
p_strCode=tutuongcuahochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2