intTypePromotion=1
ADSENSE

Uy định thừ kế

Xem 1-20 trên 2160 kết quả Uy định thừ kế
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận cơ bản về kế toán thu, chi trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. Nghiên cứu và làm rõ thực trạng về công tác kế toán thu, chi, đánh giá thực trạng kế toán thu, chi tại Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu, chi tại Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định nói riêng và các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung.

  pdf117p chuheodethuong 10-07-2021 20 10   Download

 • Giáo trình Tổ chức giám sát và đào tạo tại bộ phận lễ tân cung cấp những kiến thức cơ bản và thực tiễn về lĩnh vực giám sát và đào tạo tại bộ phận lễ tân, bao gồm: Những kỹ năng của một người làm công tác giám sát; Giám sát nhân viên, tài sản, các nghiệp vụ, doanh thu và hoạt động bán buồng tại bộ phận lễ tân; Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên; Xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá đào tạo tại bộ phận lễ tân.

  pdf252p buctranhdo 07-07-2021 34 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là xác định được các yếu tố tác động đến quyết định mua của khách hàng tổ chức đối với dịch vụ thiết kế website của Eagle Media trên thị trường Thành phố Huế và đánh giá mức độ tác động mạnh yếu của từng yếu tố, trên cơ sở đó phân tích sâu nội dung của từng yếu tố ảnh hưởng. Đưa ra được các giải pháp thiết thực giúp Eagle Media giữ chân khách hàng hiện tại, thu hút khách hàng mới và xây dựng uy tín của công ty trên thị trường.

  pdf186p elysanguyen12 11-06-2021 8 2   Download

 • Mẫu Thông báo chính thức về áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ...... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

  doc3p ocmo999 01-03-2021 13 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất ở thành phố Đồng Hới. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập các tài liệu liên quan đến công tác tạo quỹ đất: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư từ các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn từ 2013 đến 2018, thành phố Đồng Hới đã thực hiện 38 dự án tạo quỹ đất với diện tích 312,09 ha.

  pdf14p nguathienthan6 01-07-2020 80 2   Download

 • Quyết định số 253/2020/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc của Ủy ban Dân tộc. Căn cứ Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  doc4p ngaohaicoi999 26-06-2020 8 0   Download

 • Quyết định 1004/2019/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc. Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  doc3p cotithanh999 05-05-2020 5 1   Download

 • Quyết định 1005/2019/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc. Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

  doc8p cotithanh999 05-05-2020 5 0   Download

 • Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  doc4p solacduy999 22-04-2020 5 0   Download

 • Quyết định 58/2020/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p solacduy999 22-04-2020 5 0   Download

 • Quyết định 64/2020/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Giám sát đầu tư công năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  doc3p solacduy999 22-04-2020 7 0   Download

 • Quyết định 119/2020/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  doc56p solacduy999 22-04-2020 7 0   Download

 • Quyết định 152/2020/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2020.

  doc6p solacduy999 22-04-2020 6 1   Download

 • Quyết định 222/2020/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 - 2030.

  doc6p solacduy999 22-04-2020 12 0   Download

 • Quyết định 278/2020/QĐ-UBND ban hành về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (01 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p solacduy999 22-04-2020 2 1   Download

 • Quyết định 460/2020/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 9 Điều 1; khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  doc2p solacduy999 22-04-2020 1 0   Download

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  doc9p solacduy999 22-04-2020 29 0   Download

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

  doc9p solacduy999 22-04-2020 6 0   Download

 • Quyết định 38/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện (gọi tắt là Phòng Tài chính - Kế hoạch). Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p manhinh999 20-04-2020 3 0   Download

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

  doc8p manhinh999 20-04-2020 28 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Uy định thừ kế
p_strCode=uydinhthuke

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2