intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn chính luận Nguyễn Ái Quốc

Xem 1-20 trên 42 kết quả Văn chính luận Nguyễn Ái Quốc
 • Đề tài "Văn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngôn" nhằm làm sáng tỏ đặc điểm diễn ngôn chính luận Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh từ quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống của Halliday về phương diện ngữ vực (register), qua đó góp phần chứng minh ngôn ngữ như một thực thể của xã hội, có mối quan hệ biện chứng với các yếu tố bên ngoài ngôn ngữ.

  pdf197p lvan123 02-03-2018 145 26   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác lập khung lý thuyết áp dụng cho phương pháp phân tích diễn ngôn nhằm xác định những bước khảo sát, phân tích cụ thể và những nội dung trọng tâm mà luận án hướng tới, hệ thống hóa những vấn đề lý luận và nghiên cứu tổng quan làm cơ sở cho việc nghiên cứu.

  pdf27p lvan123 02-03-2018 70 3   Download

 • Bài viết này khảo sát và phân tích, lý giải những chức năng cơ bản của những lớp từ ngữ giữ chức năng định danh, xưng hô trong quá trình hành chức mà còn làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa chúng với những yếu tố của ngữ cảnh giao tiếp thông qua việc phân tích sự chi phối, tác động của thực tế xã hội đối với chiến lược lựa chọn và sử dụng ngôn từ của người tạo lập diễn ngôn trong từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể cũng như sự tác động trở lại của ngôn từ đối với sự nhận thức của người tiếp nhận nói riêng và xã hội nói chung.

  pdf11p jangni9 15-05-2018 43 2   Download

 • Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh(1890 – 1969) sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người là nhà cách mạng vĩ đại, anh hùng dân tộc, đồng thời cũng là nhà thơ, nhà văn, nhà văn hoá lớn. Tuy không hề có ý định xây dựng cho mình một sự nghiệp văn chương(Ngâm thơ ta vốn không ham) nhưng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận ra rằng văn chương là một loại vũ khí sắc bén đầy lợi hại để đấu tranh...

  pdf5p giamgia1122 30-05-2013 165 9   Download

 • Tài liệu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình thơ văn - Hành trình dân tộc có 2 nội dung chính: Nội dung thứ nhất nói về Hành trình thơ văn, hành trình dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung thứ hai là những bài viết về Người với tư cách là Nhà văn hoá Việt Nam. Phần phụ lục là những tuyển chọn tác phẩm truyện, kí, thơ và văn chính luận của Người.  Tài liệu là Tài liệu tham khảo quý cho các đối tượng thanh niên, học sinh và cán bộ viên chức tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh.  Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf127p uocvongxua04 22-07-2015 94 18   Download

 • Bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa (gọi tắt là Luận cương của Lênin) đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luận cương của Lênin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước.

  pdf7p vimichigan2711 24-03-2021 23 0   Download

 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhận mình là nhà văn, nhà thơ, mà chỉ là người bạn của văn nghệ, người yêu văn nghệ. Nhưng rồi chính hoàn cảnh thôi thúc, nhiệm vụ cách mạng yêu cầu, môi trường xã hội và thiên nhiên gợi cảm, cộng với tài năng nghệ thuật và tâm hồn nghệ sĩ chan chứa cảm xúc, Người đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị. Hồ Chí Minh am hiểu sâu sắc quy luật và đặc trưng của hoạt động văn nghệ, từ phương diện tư tưởng chính trị đến...

  pdf3p giamgia1122 30-05-2013 249 13   Download

 • Tháng 6/1911 Nguyễn Ái Quốc lên đường sang các nước phương Tây để tìm đường cứu nước. Người đã đến nhiều quốc gia trên thế giới nhất là các nước tư bản phát triển như Pháp, Mỹ, Anh. Người nhận thấy các cuộc cáh mạng Tư sản Pháp và Mỹ “chưa đến nơi” vì quần chúng nhân dân vẫn còn đói khổ.

  ppt21p taonemay108 11-12-2010 253 82   Download

 • Với mục đích làm rõ những sự kiện chính trong quãng thời gian hoạt động 1920 - 1930 của Nguyễn Ái Quốc, qua đó chỉ ra những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trong thời kỳ này, thấy được những thay đổi, phát triển trong những tư tưởng ấy so với những thời kỳ trước. Tham khảo bài tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc18p lethehanhplhn 13-09-2015 275 46   Download

 • Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, trong đó có công tác tuyên truyền. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã trực tiếp tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin trong quần chúng nhân dân để xây dựng phong trào cách mạng. Công tác tuyên truyền đã cổ vũ toàn dân tộc đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tiếp đó, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ,...

  pdf104p dellvietnam 23-08-2012 273 132   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác) sinh ngày 19/5/1890 ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới dân ách đô hộ của thực dân Pháp, từ nhỏ Người đã chứng kiến...

  pdf13p inside33 08-12-2012 128 26   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là một nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà người còn là một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Quốc tế cộng sản. Cùng với sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Người còn để lại một sự nghiệp văn học lớn lao về tầm vóc tư tưởng, phong phú về thể loại và đa dạng về phong cách nghệ thuật. Tuy phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh rất phong phú, độc đáo như vậy nhưng lại hết sức nhất quán, kết hợp sâu sắc và nhuần nhụy mối quan hệ giữa-chính trị và văn chương, giữa tư tưởng và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại.

  doc2p lanzhan 20-01-2020 24 0   Download

 • Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều nhân tố tạo nên, song nhân tố chủ yếu nhất là sự lãnh đạo của Đảng. Ngay từ khi vận động thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc- người sáng lập Đảng ta - đã thấy phải có đảng cách mạng và đảng có vững thì cách mạng mới thành công. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (nǎm 1930) ghi rõ: "Điều cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng là cần phải có một Đảng cộng sản có một đường lối chính trị đúng, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng và...

  doc10p nhut_mctc_ttt 25-04-2010 3290 401   Download

 • Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã trở thành người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam. Mác - Angghen đã vạch ra con đường Cách mạng là giải phóng giai cấp, đi đến giải phóng nhân loại. Lênin đã bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác. Cống hiến lớn của Lênin là nghiên cứu những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc, phát hiện quy luật không đều của chủ nghĩa tư bản, ở đây cũng phải nói thêm rằng: Lênin sinh ra và hoạt động chủ yếu ở nước Nga rộng lớn, chủ nghĩa tư bản...

  doc15p hiuhiugiobac 15-12-2010 691 189   Download

 • Quá trình chu n ẩ bị về tư tưởng chính trị: Tháng 6/1911 Nguyễn Ái Quốc lên đường sang các nước phương Tây để tìm đường cứu nước. Người đã đến nhiều quốc gia trên thế giới nhất là các nước tư bản phát triển như Pháp, Mỹ, Anh,... Người nhận thấy các cuộc cách mạng Tư sản Pháp và Mỹ “chưa đến nơi” vì quần chúng nhân dân vẫn còn đói khổ. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 thành công làm chấn động toàn cầu. Người hướng đến ánh sáng của Cách mạng tháng Mười và chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của cuộc cách mạng chỉ đạo đó....

  ppt21p taonemay108 11-12-2010 387 104   Download

 • Đề 1 : Nêu và phân tích ngắn gọn quan điểm sáng tác của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đề 2: Trình bày tóm tắt phong cách nghệ thuật Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đề 3: Phân tích ý nghĩa cách mở đầu của Tuyên ngôn độc lập. Đề 4: Phân tích cơ sở thực tế của Tuyên ngôn độc lập. Đề 5: Phân tích Tuyên ngôn độc lập để làm rõ hệ thống lập luận chặt chẽ của tác phẩm. Đề 6: Phân tích phong cách nghệ thuật văn chính luận Hồ Chí Minh qua Tuyên ngôn độc lập....

  pdf8p hoami1707 08-02-2011 238 73   Download

 • Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trong suốt chiều dài của lịch sử nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu chống giặc ngoại xâm và chế độ phong kiến áp bức bóc lột. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, khi được Nguyễn Ái Quốc đẩy mạnh những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, những thanh niên yêu nước của nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng,...

  pdf145p muathi2013 20-05-2013 122 23   Download

 • Mục tiêu của luận án: Làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng trong vận động trí thức thời kỳ 1930 - 1945, từ đó, đúc kết một số kinh nghiệm về CTVĐTT; làm sáng tỏ công tác trí vận của Đảng thời kỳ 1930 - 1945, những quan điểm của Đảng, của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về công tác trí vận; đánh giá vai trò của công tác trí vận và những đóng góp của trí thức đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thời kỳ 1930 - 1945.

  pdf191p change03 06-05-2016 117 20   Download

 • Hồ Chí Minh xem văn nghệ là hoạt động tinh thần phong phú và phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa- tư tưởng. - Hồ Chí Minh chú trọng tính chân thật và tính dân tộc của văn học. Người căn dặn nhà văn phải “ miêu tả cho hay, cho chân thật và cho hùng hồn” hiện thực đời sống, và phải “ giữ tình cảm chân thật” ; “ nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc” và phải có ý thức giữ...

  pdf5p giamgia1122 30-05-2013 243 10   Download

 • Mục đích : Giúp : - Thấy được giá trị nhiều mặt và ý nghĩa to lớn và của bảnTuyên ngôn Độc lập. - Hiểu vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả qua bản Tuyên ngôn Độc lập. - Biết cách tìm hiểu một văn bản chính luận qua việc phân tích lập luận, lí lẽ và ngôn từ của tác phẩm. A.Kiến thức cơ bản I . Kiến thức chung 1. Hoàn cảnh ra đời Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh lịch sử vô cùng đặc biệt : 19/8/1945 chính quyền ở thủ đô...

  pdf9p giamgia1122 30-05-2013 83 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn chính luận Nguyễn Ái Quốc
p_strCode=vanchinhluannguyenaiquoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2