intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn phản pháp luật

Xem 1-20 trên 8321 kết quả Văn phản pháp luật
 • Quyết định số 21 /2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Nghị định này căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

  pdf7p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Thông tư số 12/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf3p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Cuốn sách "Luật khoa học công nghệ năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau đây: Những quy định chung; tổ chức khoa học và công nghệ; cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p gaupanda041 04-07-2024 2 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Luật khoa học công nghệ năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính về: Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27-01-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18-02-2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p gaupanda041 04-07-2024 2 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Khái niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, phân loại giá trị xã hội của pháp luật và quan hệ giữa giá trị xã hội của pháp luật với các giá trị khác của pháp luật; các điều kiện đảm bảo giá trị xã hội của pháp luật; bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa, truyền thống dân tộc ở Việt Nam hiện nay và giá trị xã hội của pháp luật;...

  pdf186p gaupanda041 04-07-2024 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật trước yêu cầu bảo đám giá trị xã hội của pháp luật; xây dựng và hoàn thiện pháp luật trước yêu cầu bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; tổ chức thực hiện pháp luật và thực hiện pháp luật nhằm bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật.

  pdf176p gaupanda041 04-07-2024 1 0   Download

 • Theo Luật số 72/2020/QH14, Luật Bảo vệ môi trường quy định cụ thể về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phát sinh sẽ bắt buộc phải thực hiện trước khi được thu gom và vận chuyển về khu xử lý. Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  pdf16p viwalton 02-07-2024 3 1   Download

 • Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích các đặc điểm giúp định nghĩa nền kinh tế chia sẻ, đồng thời tìm hiểu góc nhìn của pháp luật châu Âu đối với việc xác định các thách thức quan trọng trong lĩnh vực cạnh tranh và lao động giữa các bên tham gia nền tảng. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

  pdf16p viwalton 02-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Bảo hộ sáng chế về dược phẩm tại Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" tập trung nghiên cứu về các quy định liên quan đến vấn đề bảo hộ sáng chế về dược phẩm trong pháp luật Việt Nam, nhằm mục đích: tổng hợp, phân tích các quy định về bảo hộ sáng chế dược phẩm trong pháp luật Việt Nam. Nêu lên những vấn đề thực tiễn trong việc bảo hộ sáng chế về dược phẩm tại Việt Nam. Tìm ra những hạn chế trong pháp luật và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho việc bảo hộ sáng chế dược phẩm tại Việt Nam.

  pdf65p daonhiennhien 03-07-2024 3 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam – Lý luận và thực tiễn" nhằm đưa ra, phân tích và làm sáng tỏ các quy định hiện hành về chế tài đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự, thực trạng pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng cũng như những bất cập trong thực tiễn xử lý các vụ việc có liên quan đến đơn phương chấm dứt hợp đồng. Qua đó, luận văn sẽ đề xuất một số phương hướng hoàn thiện các quy định hiện hành về đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự.

  pdf77p daonhiennhien 03-07-2024 2 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Những vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền lợi của người lao động thông qua hợp đồng lao động và thực tiễn tại công ty Cổ phần IBS lIsemco" nhằm nghiên cứu lý luận cơ bản về hợp đồng lao động và pháp luật Việt Nam về hợp đồng lao động. Phân tích tình hình bảo vệ quyền lợi của người lao động thông qua hợp đồng lao động và thực tiễn tại Công ty cổ phần IBS lisemco. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng lao động từ thực tiễn tại công ty cổ phần IBS Lisemco.

  pdf74p daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Pháp luật về công ty TNHH hai thành viên trở lên và thực tiễn thực hiện pháp luật tại Công ty TNHH Vạn Hương" nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động và tình hình thực hiện pháp luật tại Công ty TNHH Vạn Hương. Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn dẫn đến đóng góp ý kiến, nêu lên một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về Công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nghiên cứu chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam" trên cơ sở phân tích nội dung và thực tiễn áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật thực định, luận văn kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng dưới góc độ pháp luật và áp dụng pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Đề cương ôn tập học phần "Lý luận và Pháp luật về Quyền con người" gồm các nội dung chính như sau: Những vấn đề cơ bản về quyền con người; pháp luật và cơ chế pháp lý quốc tế về bảo vệ quyền con người; quan điểm của đảng và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về quyền con người;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf454p ducmanh3452189 07-07-2024 17 3   Download

 • Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 - Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân.

  pdf27p zizaybay1105 21-06-2024 1 0   Download

 • Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghị quyết này căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14; Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;...

  pdf4p zizaybay1105 21-06-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 3891/QĐ-BVHTTDL về việc đính chính thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định, phân loại phim.

  pdf2p zizaybay1105 21-06-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 568/QĐ-TTg năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

  doc4p hoangnhanduc08 28-06-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Dự toán máy (Ngành: Quản lý xây dựng - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các bước lập dự toán trên phần mềm; các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên môn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p gaupanda039 24-06-2024 2 1   Download

 • Thông tư số 29/2023/TT-BYT về việc hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Thông tư này hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p zizaybay1105 21-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2