intTypePromotion=1

Thư viện Thương mại

Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Văn bản luật thương mại quy định, điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật thương mại gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 203 kết quả
 • Quyết định số 3616/2021/QĐ-BCT ban hành về việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

  doc18p  hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 3598/2021/QĐ-BCT ban hành về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2021. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012.

  doc21p  hoadaquy852 16-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 3575/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành kế hoạch thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác thủy điện. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc8p  hoadaquy852 16-02-2022 6 1   Download

 • Quyết định số 3564/2021/QĐ-BCT ban hành về việc về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuốc Lá Sài Gòn. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc2p  hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 3538/2021/QĐ-BCT ban hành về việc Về Việc phê duyệt Chương Trình Cấp Quốc Gia Về Xúc Tiến Thương Mại Và Chương Trình Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam Năm 2021. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.

  doc33p  hoadaquy852 16-02-2022 11 1   Download

 • Quyết định số 3529/2021/QĐ-BCT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc17p  hoadaquy852 16-02-2022 4 1   Download

 • Quyết định số 3500/2021/QĐ-BCT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2020. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương.

  doc32p  hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 3496/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành quy định công nhận tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 21 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  doc3p  hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 3460/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

  doc5p  hoadaquy852 16-02-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 3390/2021/QĐ-BCT ban hành về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Thép Cán Nguội (Ép Nguội) Dạng Cuộn Hoặc Tấm Có Xuất Xứ Từ Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc5p  hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2