Thư viện Thương mại

Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Văn bản luật thương mại quy định, điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý của thương nhân và quy định những nguyên tắc, chuẩn mực trong hoạt động thương mại tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật thương mại gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 61 kết quả
 • Quyết định Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Long An có kết cấu nội dung gồm 2 chương, 24 điều về Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, hội đồng bán đấu giá cổ phần, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại lý đấu giá, nhà đầu tư tham gia đấu giá; Đối tượng tham gia đấ...

   hpnguyen1 02-03-2018 2 0   Download

 • Thông tư số 47/2014/TT-BCT ban hành về Quy định về quản lý website thương mại điện tử. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

   bachma45 17-12-2017 5 0   Download

 • Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

   daoquocmanh28 13-12-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực Thuộc Trung Ương

   bachma45 08-12-2017 6 0   Download

 • Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành về điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

   nghiquyet0910 22-11-2017 6 0   Download

 • Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành về phát triển thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến 2025. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghiquyet01 22-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của tỉnh Bình Thuận ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghqcp 09-11-2017 10 0   Download

 • Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/07/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

   thongtucp 03-11-2017 4 0   Download

 • Thông tư số 17/2017/TT-BCT ban hành về việc hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

   thongtucp 03-11-2017 3 0   Download

 • Luật số 05/2017/QH14 ban hành về Luật quản lý ngoại thương, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương, giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.

   thongtucp 03-11-2017 6 1   Download

Đồng bộ tài khoản