Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của phân chế biến từ rác thải hữu cơ sinh hoạt đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà chua Đông-Xuân 2004-2005

Chia sẻ: Sunshine_3 Sunshine_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

82
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'ảnh hưởng của phân chế biến từ rác thải hữu cơ sinh hoạt đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà chua đông-xuân 2004-2005', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của phân chế biến từ rác thải hữu cơ sinh hoạt đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà chua Đông-Xuân 2004-2005

  1. ¶nh h−ëng cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Õn sinh tr−ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cµ chua §«ng-Xu©n 2004-2005 Effect of compost processed from organic municipal waste on growth and productivity of tomato in 2004-2005 spring-winter season §µo Ch©u Thu1, Nghiªm ThÞ BÝch Hµ1, NguyÔn Ých T©n2, TrÇn ThÞ Thiªm!, Ph¹m V¨n TuÊn1, TrÞnh ThÞ Mai Dung31 Summary The organic fertilizer composted from household organic waste was used as basal fertilizer for tomato in the Dang Xa commune in 2004-2005 winter season. It has been found that with 25 tons/ha as basal fertilizing of the compost, the growth of the tomato plants was better in comparison with the other treatments. The tomato yield was higher by 3,5 MT per hecta and the economic effect was calculated 5.247.450 ®/ha-higher than the trial with animal manure. Therefore, we suggest that the compost be used as basal fertilizer instead of animal manure Keywords: Tomato (Lycopersicon esculentum Mill), compost, growth, productivity. 1. §Æt vÊn ®Ò ë ViÖt Nam, c©y cµ chua (Lycopersicon esculentum Mill) ®−îc trång quanh n¨m. DiÖn tÝch trång cµ chua ngµy cµng më réng v× gi¸ trÞ dinh d−ìng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c©y cµ chua cao so víi nhiÒu c©y trång kh¸c. Kinh nghiÖm s¶n xuÊt chØ r»ng ®Ó cã n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng tèt, c©y cµ chua cÇn ®−îc bãn kÕt hîp c©n ®èi gi÷a ph©n chuång vµ ph©n ho¸ häc, nh−ng l−îng ph©n chuång cung cÊp cho s¶n xuÊt rau míi chØ ®¸p øng ®−îc mét nöa nhu cÇu cña c©y rau nãi chung vµ c©y cµ chua nãi riªng (Nghiªm ThÞ BÝch Hµ & cs, 1999). Trong khi ®ã, nguån r¸c th¶i h÷u c¬ do con ng−êi th¶i ra, cã nguy c¬ g©y h¹i ®Õn m«i tr−êng sèng nÕu kh«ng ®−îc xö lý, cã thÓ tËn dông ®Ó chÕ ra nguån ph©n bãn. T¹i c¸c n−íc nh− ý, §øc, NhËt, Trung Quèc, Th¸i Lan… ®· sö dông cã hiÖu qu¶ nguån r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Ó chÕ biÕn b»ng c«ng nghÖ sinh häc thµnh c¸c lo¹i ph©n h÷u c¬ bãn cho c¸c lo¹i c©y trång hoÆc lµm gi¸ thÓ trång c©y −¬m, c©y con….”NÒn kinh tÕ r¸c th¶i” nµy ®· gãp phÇn t¨ng l−îng ph©n h÷u c¬ cho s¶n xuÊt ®ång thêi lµm s¹ch m«i tr−êng sèng cña céng ®ång. ë ViÖt Nam, ViÖn Khoa häc Kü thuËt N«ng nghiÖp, nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ tõ r¸c th¶i thµnh phè Hµ Néi t¹i CÇu DiÔn vµ mét sè c¬ së s¶n xuÊt ë Thanh Ho¸, Th¸i B×nh…®· tiÕn hµnh thùc nghiÖm, thö nghiÖm vµ ®Ò xuÊt qui tr×nh s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ tõ r¸c th¶i h÷u c¬ vµ phÕ th¶i n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, nh÷ng nghiªn cøu cô thÓ vÒ ¶nh h−ëng cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t bãn cho c©y trång nãi chung vµ cho rau nãi riªng cÇn ®−îc tiÕp tôc, ®Ó kh¼ng ®Þnh lîi Ých cña lo¹i ph©n nµy. Bµi b¸o gãp phÇn cung cÊp nguån th«ng tin khoa häc, lµm c¬ së cho viÖc tËn dông nguån r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t t¹i gia ®×nh, cung cÊp ph©n bãn t¹i chç cho khu vùc s¶n xuÊt rau an toµn. 2. VËt liÖu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 1 Trung t©m ph¸t triÓn N«ng nghiÖp bÒn v÷ng 2 Khoa §Êt vµ M«i tr−êng 3 Khoa N«ng häc 175
  2. 2.1. VËt liÖu nghiªn cøu - Gièng tham gia thùc nghiÖm: Gièng cµ chua lai F1 Red Champion nhËp néi cña Mü -Thµnh phÇn ho¸ häc ®Êt t¹i §Æng X¸: pHKCl=6,6; OM% =1,45; N%=0,12; P2O5%=0,19; K2O%=1,8; NTP =5,6 mg/100g; P2O5=16,30 mg/100g; K2O =4,76 mg/100g. -Thµnh phÇn hãa häc cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t: §¹m tæng sè = 0,37%; P2O5 TS = 0,95%; K2OTS = 1,8%; P2O5 DT = 518 mg/100g; K2OT§ = 16,5 mg/100g. - Thµnh phÇn ho¸ häc ph©n h÷u c¬ vi sinh: §¹m tæng sè = 0,98%; P2O5 TS = 0,35%; K2OTS = 1,44%; P2O5 DT = 132,0 mg/100g; K2OT§ = 28,5 mg/100g. - Thµnh phÇn ho¸ häc ph©n chuång: N = 0,80%; P2O5 TS = 0,41%; K2OTS = 0,26% - C¸c c«ng thøc tham gia thùc nghiÖm: CT1 (§C): 120 N + 90 P2O5 +140 K2O ( T¹ Thu Cóc vµ céng sù, 2000) CT2: §C + 25 T/ha ph©n chuång CT3 : §C + 25 T/ha ph©n h÷u c¬ sinh häc chÕ biÕn tõ r¸c th¶i sinh ho¹t (ph©n HCSH) CT4 : §C + 8,33 T/ha ph©n h÷u c¬ vi sinh (chÕ biÕn tõ r¸c th¶i sinh ho¹t + chÕ phÈm vi sinh vËt sau ñ - HCVS). - Thêi gian tiÕn hµnh: trång c©y con vµo 5/10/2004 t¹i th«n Hoµng Long, x· §Æng X¸, huyÖn Gia L©m, thµnh phè Hµ Néi. 2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu - Thùc nghiÖm ®−îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh, 3 lÇn nh¾c l¹i, diÖn tÝch mçi « thùc nghiÖm lµ 30 m2 - Kho¶ng c¸ch trång : 60-65x30-35cm/1 c©y-2 hµng. - ChØ tiªu theo dâi: TiÕn hµnh theo dâi c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng ph¸t triÓn ®èi víi c©y cµ chua nh−: §éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao c©y (cm) vµ sè l¸ th©n chÝnh (7 ngµy/lÇn), ngµy xuÊt hiÖn chïm hoa ®Çu tiªn, sè chïm hoa/c©y, sè hoa trung b×nh/c©y, tû lÖ ®Ëu qu¶ (%), sè qu¶ thu ®−îc trªn c©y, khèi l−îng trung b×nh qu¶/c©y, n¨ng suÊt qu¶/c©y, n¨ng suÊt lý thuyÕt vµ n¨ng suÊt thùc thu (T/ha). Theo dâi tÝnh chèng chÞu s©u bÖnh cña c©y cµ chua trªn c¸c c«ng thøc kh¸c nhau. - Sè liÖu thùc nghiÖm ®−îc xö lý thèng kª sinh häc theo ch−¬ng tt×nh IRRISTAR 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn 3.1. ¶nh h−ëng cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao c©y (cm) vµ sè l¸ B¶ng 1. §éng th¸i t¨ng tr−ëng chiÒu cao c©y vµ sè l¸ Ngµy theo dâi 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 ChØ tiªu ChiÒu cao c©y (cm) CT1 (§C) 13,78 27,32 47,50 80,30 99,50 114,34 129,60 131,90 CT2 15,81 32,73 52,32 83,70 100,62 118,50 134,30 140,10 CT3 13,66 27,90 48,43 80,60 101,10 115,90 131,30 136,60 CT4 15,24 29,90 49,80 84,10 103,1 122,30 137,90 145,10 Sè l¸ CT! §C) 4 6 10 13 16 18 19 20 CT2 4 6 10 14 16 18 20 22 CT3 4 6 10 13 16 18 20 21 CT4 4 6 10 14 16 19 21 22 Gièng cµ chua lai F1 Red Champion nhËp néi cña Mü cã chiÒu cao c©y biÕn thiªn tõ 131,9 ®Õn 145,1 cm vµ sè l¸ tõ 20 ®Õn 22 l¸, thuéc lo¹i h×nh sinh tr−ëng v« h¹n (T¹ Thu Cóc vµ céng sù, 2000). §éng th¸i t¨ng tr−ëng vÒ chiÒu cao c©y vµ sè l¸ ë c¸c c«ng thøc bãn ph©n kh¸c nhau ®Òu 176
  3. t¨ng dÇn theo thêi gian sinh tr−ëng, song nhÞp ®é t¨ng tr−ëng cña c©y qua mçi giai ®o¹n sinh tr−ëng lµ kh¸c nhau. Møc ®é t¨ng tr−ëng chiÒu cao c©y vµ sè l¸ cuèi cïng cao nhÊt ë c«ng thøc bãn ph©n HCVS (145,1 cm; 22l¸). Bëi v×, trong chÕ phÈm ph©n HCVS chøa 7 chñng vi sinh vËt sèng cã ho¹t lùc cao ®· ®−îc tuyÓn chän tõ Bé m«n N«ng ho¸ vi sinh-Tr−êng §HNNI, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña c¸c vi sinh vËt t¹o ra c¸c chÊt dinh d−ìng cho ®Êt vµ c©y trång nãi riªng vµ c©y cµ chua nãi riªng lµm cho c©y sinh tr−ëng ph¸t triÓn tèt h¬n (Lª V¨n TrÝ, 2002). ChØ tiªu nµy thÊp nhÊt ë c«ng thøc chØ sö dông ph©n ho¸ häc (chiÒu cao c©y: 131,9 cm; sè l¸: 20 l¸). 3.2. ¶nh h−ëng cña ph©n ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Õn thêi gian vµ tû lÖ xuÊt hiÖn chïm hoa ®Çu B¶ng 2. Thêi gian ra hoa vµ tû lÖ xuÊt hiÖn chïm hoa ®Çu tiªn Ngµy xuÊt hiÖn Tû lÖ xuÊt hiÖn chïm C«ng thøc chïm hoa ®Çu tiªn hoa ®Çu tiªn sau 33 (≥ 50%) ngµy trång (%) CT1 (§C) 7/11 50 CT2 5/11 100 CT3 2/11 100 CT4 4/11 90 C¸c c«ng thøc cã bãn lãt ph©n h÷u c¬ ®Òu xuÊt hiÖn chïm hoa ®Çu sím h¬n c«ng thøc bãn ®¬n lÎ ph©n ho¸ häc tõ 2-5 ngµy. CT3 xuÊt hiÖn chïm hoa sím nhÊt sau trång 28 ngµy (2/11) vµ ®¹t tû lÖ 100% sau trång 33 ngµy. CT1 (§C) kh«ng chØ xuÊt hiÖn chïm hoa muén nhÊt (7/11), sau trång 33 ngµy còng chØ ®¹t tû lÖ xuÊt hiÖn chïm hoa 1 lµ 50%. 3.3. ¶nh h−ëng cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Õn tÝnh chèng chÞu bÖnh cña c©y B¶ng 3. Tû lÖ mét sè bÖnh h¹i trªn c©y cµ chua Tû lÖ c©y bÞ virus Møc ®é nhiÔm bÖnh C«ng thøc bÖnh (%) s−¬ng mai CT1 (§C) 13,82 ++ CT2 15,74 + CT3 14,55 + CT4 13,62 + Ghi chó : + Møc ®é h¹i nhÑ ++ Møc ®é h¹i trung b×nh KÕt qu¶ theo dâi chØ tiªu vÒ bÖnh g©y h¹i trong ®iÒu kiÖn thùc nghiÖm cho thÊy, thêi tiÕt vô Thu §«ng t−¬ng ®èi thuËn lîi cho c©y cµ chua sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn. MÆc dï cuèi vô thu ho¹ch qu¶ c©y cµ chua chñ yÕu bÞ bÖnh s−¬ng mai vµ bÖnh virus, song møc ®é ¶nh h−ëng lµ kh«ng ®¸ng kÓ ®Õn n¨ng suÊt cµ chua. C¸c c«ng thøc bãn ph©n h÷u c¬, møc ®é nhiÔm bÖnh s−¬ng mai ë møc nhÑ (+) h¬n so víi c«ng thøc bãn ®¬n lÎ ph©n ho¸ häc (++). Tû lÖ m¾c bÖnh virus ë c«ng thøc bãn ph©n HCVS thÊp nhÊt (13,62%), do c¸c chñng vi sinh vËt phèi trén víi ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t bãn cho c©y kÝch thÝch sù ph¸t triÓn, t¨ng søc ®Ò kh¸ng (Vâ Minh Kha, 2003), c«ng thøc bãn ph©n chuång cã tû lÖ lµ 15,74%. 3.4. ¶nh h−ëng cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Õn c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn sè hoa, sè qu¶ vµ tû lÖ ®Ëu qu¶ C¸c chØ tiªu quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cµ chua bao gåm: Sè chïm hoa/c©y, sè hoa trung b×nh/c©y, sè qu¶ trung b×nh/c©y vµ tû lÖ ®Ëu qu¶. Sù t¸c ®éng cña ph©n bãn ®Õn sè chïm hoa/c©y còng nh− sè hoa/c©y vµ tû lÖ ®Ëu qu¶ cã sù sai kh¸c râ rÖt. KÕt qu¶ theo dâi thÓ hiÖn ë b¶ng 4. 177
  4. B¶ng 4. C¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn sè hoa, sè qu¶ vµ tû lÖ ®Ëu qu¶ Sè chïm Sè hoa Sè qu¶ Tû lÖ ®Ëu C«ng thøc hoa/c©y TB/c©y TB/c©y qu¶ (%) CT1 9,46 91,66 39,2 42,77 CT2 8,8 88,54 45,5 51,39 CT3 10,00 96,00 47,9 49,89 CT4 10,25 90,16 46,0 51,02 KÕt qu¶ ghi nhËn trong b¶ng 4 cho thÊy: Sè hoa trung b×nh trªn c©y cã sù sai kh¸c nhau gi÷a c¸c c«ng thøc bãn ph©n h÷u c¬, c«ng thøc bãn ph©n HCSH ®¹t cao nhÊt (96,00 hoa/c©y), thÊp nhÊt lµ c«ng thøc bãn ph©n chuång (88,54 hoa/c©y). Sè qu¶ trung b×nh trªn c©y phô thuéc vµo sè hoa trung b×nh trªn c©y vµ tû lÖ ®Ëu thµnh qu¶. ë c«ng thøc bãn ph©n HCSH cho sè qu¶ trung b×nh trªn c©y cao nhÊt (47,9 qu¶), sau ®ã chØ tiªu nµy gi¶m dÇn ë c«ng thøc bãn ph©n HCVS (46,0 qu¶/c©y), ph©n chuång lµ (45,5 qu¶/c©y) vµ thÊp nhÊt ë c«ng thøc ®èi chøng (39,2 qu¶). 3.5. ¶nh h−ëng cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Õn n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña c©y cµ chua B¶ng 5. N¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt c©y cµ chua N¨ng suÊt lý N¨ng suÊt C«ng Sè qu¶ Khèi l−îng N¨ng suÊt N¨ng suÊt «- thuyÕt thùc thu thøc TB/c©y TB/qu¶ (g) qu¶/c©y (kg) 30m2 (kg) (tÊn/ha) (tÊn/ha) CT1 39,2 61,5 2,41 130,18 56,25 43,39 CT2 45,5 71,0 3,23 174,45 75,38 58,15 CT3 47,9 71,5 3,42 184,94 79,91 61,65 CT4 46,0 71,0 3,27 176,36 76,21 58,79 CV=5,2% LSD5% =5,76 N¨ng suÊt thùc thu ngoµi phô thuéc vµo sè qu¶ trung b×nh/c©y, cßn phô thuéc vµo khèi l−îng trung b×nh qu¶. N¨ng suÊt qu¶/c©y cao hay thÊp quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt thùc thu thu ®−îc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch (T/ha). Qua b¶ng 5 cho thÊy c¸c c«ng thøc cã bãn ph©n h÷u c¬ ®Òu v−ît c«ng thøc ®èi chøng tõ 14,76-18,26 T/ha. KÕt qu¶ xö lý sè liÖu cho thÊy ë møc ý nghÜa thèng kª 5% c¸c c«ng thøc bãn ph©n h÷u c¬ vµ c«ng thøc chØ bãn ph©n ho¸ häc cã sù sai kh¸c râ rÖt vÒ n¨ng suÊt thùc thu. C«ng thøc bãn ph©n HCSH vµ HCVS kh«ng kh¸c biÖt so víi c«ng thøc bãn ph©n chuång ë møc ý nghÜa thèng kª 5 %. 3.6. ¶nh h−ëng cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ B¶ng 6. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t N¨ng suÊt thùc thu HiÖu qu¶ kinh tÕ (1000®/ha) C«ng thøc T/ha % T¨ng chi phÝ Tæng chi phÝ Thu nhËp L·i thuÇn CT1 43,39 100% - 53324,44 65091,6 11767,15 CT2 58,15 134,02 8000 61324,44 87223,5 25899,06 CT3 61,65 142,08 8000 61324,44 92470,95 31146,51 CT4 58,79 135,49 4800 58124,44 88182 30057,56 * Theo gi¸ b¸n trªn thÞ tr−êng l500®/kg cµ chua HiÖu qu¶ kinh tÕ (l·i thuÇn) b»ng tæng sè tiÒn thu nhËp ®−îc trõ ®i tæng sè tiÒn ph¶i chi phÝ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. MÆc dï ë c¸c c«ng thøc cã bãn ph©n h÷u c¬, chi phÝ ®Çu t− cao h¬n c«ng thøc chØ sö dông ®¬n lÎ ph©n ho¸ häc tõ 4.800.000®-8.000.000®, nh−ng l·i thuÇn thu ®−îc còng cao h¬n 178
  5. tõ 14.131.910-19.379.360 ®/ha. C«ng thøc bãn ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t thu ®−îc l·i thuÇn cao nhÊt (31.146.510 ®/ha) vµ cao h¬n c«ng thøc bãn ph©n chuång (25.899.060®/ha) lµ 5.247.450 ®/ha - møc ®Çu t− chi phÝ cho 2 c«ng thøc nµy lµ b»ng nhau, c«ng thøc bãn ph©n h÷u c¬ sinh häc thu ®−îc 30.057.560 ®/ha vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp nhÊt lµ c«ng thøc ®èi chøng (11.767.150 ®/ha). 3.7. ¶nh h−ëng cña ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t ®Õn mét sè chØ tiªu chÊt l−îng cµ chua B¶ng 7. Mét sè chØ tiªu chÊt l−îng cµ chua C«ng thøc Vit C NO3- Axit tæng sè % §−êng TS ChÊt kh« mg/kg % % CT1 57,49 38,1 0,25 2,88 5,68 CT2 56,32 51,4 0,33 3,32 5,69 CT3 60,55 63,3 0,30 2,79 5,72 CT4 60,72 43,5 0,34 3,44 5,85 * Theo sè liÖu cña cña Phßng ph©n tÝch Jica-§HNNI Qua ph©n tÝch kÕt qu¶ ë b¶ng 7 cho thÊy, c«ng thøc bãn ph©n HCVS cho chÊt l−îng cµ chua cao nhÊt thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu nh− vitamin C, axit tæng sè, ®−êng tæng sè vµ hµm l−îng chÊt kh«; thÊp nhÊt lµ c«ng thøc bãn ph©n ho¸ häc. Theo quy ®Þnh cña së Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng Hµ Néi cho biÕt hµm l−îng NO3 cho phÐp trong qu¶ cµ chua lµ ≤150mg/kg s¶n phÈm t−¬i (1996). So víi kÕt qu¶ ph©n tÝch, hµm l−îng NO3 ®Òu ë d−íi møc cho phÐp (38,1-63,3 mg/kg) ë c¶ 4 c«ng thøc. 4. KÕt luËn Qua kÕt qu¶ thùc nghiÖm, chóng t«i rót ra mét sè c¸c kÕt luËn sau: Bãn ph©n h÷u c¬ thÓ hiÖn tÝnh −u viÖt h¬n h¼n so víi chØ bãn ph©n v« c¬ ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng, ph¸t triÓn (chiÒu cao c©y cao h¬n tõ 4,7-13,2 cm; sè l¸ nhiÒu h¬n tõ 1-2 l¸), thêi gian ra hoa sím h¬n tõ 2-5 ngµy, ngoµi ra gióp c©y t¨ng kh¶ n¨ng chèng chÞu ®−îc bÖnh vµ cho n¨ng suÊt thùc thu cao h¬n tõ 14,76 ®Õn 18,26 T/ha. Ph©n h÷u c¬ chÕ biÕn tõ r¸c th¶i sinh ho¹t t¸c ®éng tèt ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt, n¨ng suÊt thùc thu (58,79-61,65 T/ha) vµ cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n bãn ph©n ho¸ häc tõ 18.290.410 ®Õn 19.379.360 ®/ha vµ còng cao h¬n bãn ph©n chuång lµ 4.158.500-5.247.450 ®/ha. §ång thêi bãn ph©n h÷u c¬ vi sinh cho chÊt l−îng qu¶ cµ chua cao. B−íc ®Çu nghiªn cøu cho triÓn väng ph©n h÷u c¬ sinh häc chÕ biÕn tõ r¸c th¶i sÏ lµ nguån ph©n h÷u c¬ tèt cho rau vµ ng−êi n«ng d©n cã thÓ tù s¶n xuÊt võa thuËn lîi, võa gãp phÇn lµm s¹ch m«i tr−êng n«ng th«n. Nh− vËy, ph©n chÕ biÕn tõ r¸c th¶i h÷u c¬ sinh ho¹t cã thÓ ®−îc sö dông bãn lãt thay thÕ cho ph©n chuång víi l−îng bãn b»ng ph©n chuång (25 T/ha) vµ còng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕp tôc xö lý ph©n HCSH thµnh d¹ng ph©n HCVS ®èi víi s¶n xuÊt rau ¨n qu¶ nh− cµ chua. Tµi liÖu tham kh¶o T¹ Thu Cóc, Hå H÷u An, Nghiªm ThÞ BÝch Hµ (2000). Gi¸o tr×nh c©y rau. Nxb N«ng nghiÖp, tr. 117-145. Nghiªm ThÞ BÝch Hµ vµ céng sù (1999). "Ch−¬ng tr×nh Nghiªn cøu s¶n xuÊt rau s¹ch-§Ò tµi 01C- 10-19-98-2", tr. 21-22 Vâ Minh Kha (2003). Sö dông ph©n bãn phèi hîp c©n ®èi. Nxb NghÖ An, tr. 7-38 Lª V¨n TrÝ (2002). Ph©n phøc hîp h÷u c¬ vi sinh. Nxb N«ng nghiÖp, tr. 5-39. Së Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng (1996). “ Quy ®Þnh t¹m thêi vÒ tiªu chuÈn chÊt l−îng rau s¹ch”. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 563/Q§-KHCN 179
  6. Http://www.khuyennongvn.gov.vn/KHKT/BVTV/phanbon/P-huuco.html 180
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2