intTypePromotion=3

BÀI TẬP THỰC HÀNH GHI SỔ

Chia sẻ: Nguyễn Văn Minh Sáng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
208
lượt xem
67
download

BÀI TẬP THỰC HÀNH GHI SỔ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty Thiên Thanh (Blue Sky Co.,Ltd.), trụ sở đặt tại 1024 Nguyễn Huệ Q.1 Tp.HCM, Mã số thuế: 0301103241-1. Giấy phép kinh doanh số: 4100324321, do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 5.12.2006. Chức năng kinh doanh chính của Công ty: (Sản xuất: Sản xuất các sản phẩm may mặc theo hợp đồng và đơn đặt hàng của khách hàng trong nước và nước ngoài.). Tuy nhiên đến tháng 3/2007 Công ty chưa hoạt động chức năng này.Thương mại: Mua bán vải các loại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP THỰC HÀNH GHI SỔ

  1. BAI TÂP THỰC HANH GHI SỔ ̀ ̣ ̀ Công ty Thiên Thanh (Blue Sky Co.,Ltd.), trụ s ở đăt tai 1024 Nguyên Huê ̣ Q.1 Tp.HCM, Ma ̃ sô ́ thuê: ̣̣ ̃ ́ 0301103241-1. Giây phep kinh doanh sô: 4100324321, do Sở Kê ́ hoach đâu t ư TP.HCM câp ngay 5.12.2006. ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ Chức năng kinh doanh chinh cua Công ty: ́ ̉ − (San xuât: San xuât cac san phâm may măc theo hợp đông và đơn đăt hang cua khach hang trong n ước va ̀ ̉ ́ ̉ ́́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ nước ngoai.). Tuy nhiên đên thang 3/2007 Công ty chưa hoat đông chức năng nay. ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ − Thương mai: Mua ban vai cac loai. ̣ ́ ̉́ ̣ Công ty nôp thuế GTGT theo phương phap khâu trừ thuê. Tinh giá vât liêu xuât kho theo phương phap binh ̣ ́ ́ ́́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ quân gia quyên (1 lân cuôi thang). Phương phap kế toan hang tôn kho theo ph ương phap kê khai th ường ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ xuyên. Số dư đâu ky: ̀ ̀ I. Bang cân đôi số phat sinh vao thang 2/2007 và Bang tông hợp nhâp xuât tôn hang hoa thang 2/2007 ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ́̀ ̀ ́ ́ cua công ty như sau: (Xem tai liêu đinh kem, cân lưu y: trong Bang cân đôi sô ́ phat sinh thang 2/2007 Số ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ dư TK13100 là số dư Nợ cua Công ty 28. Và số dư TK 33100 la ̀ sô ́ dư Có cua 2 Công ty: Công ty dêt ̉ ̉ ̣ Thanh Công là 50.000.000, Cty Dêt Phương Đông: 24.000.000đ). ̀ ̣ II. Phát sinh trong kỳ Trong thang 3/2007 có cac nghiêp vụ kinh tế phat sinh như sau: ́ ́ ̣ ́ (1) Phiêu thu số 111, ngay 4/3/2007 ban vai Công ty Thiên Nga, địa chỉ: 41 Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM, mã ́ ̀ ́ ̉ số thuế: 0301034611-1, thu băng tiên măt, hoá đơn 846525, ký hiệu AA2007N, 4/3/2007. ̀ ̀ ̣ Mã hang ̀ ̣̀ Số lượng Đơn giá ̀ Tên măt hang ĐVT T.tiên ̉ ́ WN269 Vai 269 Met 257,00 13.700 3.520.900 ̣ ̀ ̀ Công tiên hang 3.520.900 Tiên thuế GTGT 10% ̀ 352.090 ̉ ̣ ̀ ́ Tông công tiên thanh toan 3.872.990 (2) Mua vai cua Công ty Dêt Thanh Công, địa chỉ số 12 Phan Đình Phùng, TP. Thái Bình, hoá đ ơn s ố ̉ ̉ ̣ ̀ 145672 mã số thuê: 1000 123 446-1, ký hiệu AS2007N, 5/3/2007, PNK101, 5/3/2007, đa ̃ tra ̉ băng tiên ́ ̀ ̀ ̣ ́ măt Phiêu Chi 112, 5/3/2007 Mã hang ̀ ̣̀ Số lượng Đơn giá ̀ Tên măt hang ĐVT T.tiên ̉ ́ WN491 Vai 491 Met 90.5 29.545 2.673.823 ̉ ́ WNH481 Vai WNH481 Met 862,2 29.545 25.473.699 ̉ ́ WNH481 Vai WNH481 Met 415 28.806 11.954.490 ̣ ̀ ̀ Công tiên hang 40.102.012 Tiên thuế GTGT 10% ̀ 4.010.201 ̉ ̣ ̀ ́ Tông công tiên thanh toan 44.112.213 (3) Chi trả tiên thuê gian hang hôi chợ tai Công Viên Tao đan, địa ch ỉ s ố 12 Huỳnh Phúc Kháng, TPHCM ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ Phiêu Chi 113, 5/3/2007, thanh toan theo hoá đơn GTGT số 456123, ký hiệu BN2007N– 2/3/2007, ma ̃ ́ ́ số thuế 0100123400-1: Giá chưa thuế GTGT 2.000.000, thuế GTGT 10%: 200.000 (4) Phiêu thu số 112, ngay 8/3/2007 ban vai cho Công ty Hai Hanh, đ ịa ch ỉ 12 Tây S ơn, Hà N ội thu băng ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ tiên măt, hoá đơn số 846526, 8/3/2007, mã số thuế 01 007 456 00-1 ̀ ̣ Mã hang ̀ ̣̀ Số lượng Đơn giá ̀ Tên măt hang ĐVT T.tiên ̉ ́ WNH481 Vai WNH481 Met 289,50 32.000 9.264.000 ̣ ̀ ̀ Công tiên hang 9.264.000 Tiên thuế GTGT 10% ̀ 926.400 ̉ ̣ ̀ ́ Tông công tiên thanh toan 10.190.400 1 Biên soan: TS. Trân Phước – Khoa Kế toán Kiểm toán – Trường ĐH Công Nghiêp Tp.HCM ̣ ̀ ̣
  2. (5) Mua vai cua Công ty Dêt Thanh Công, địa chỉ số 14 Quang Trung, TP. Thái Bình, ma ̃ sô ́ thuê ́ 1000 123 ̉̉ ̣ ̀ 789 -1, PNK 102, 11/3/2007, hoá đơn GTGT số 423756 ký hiệu PL2007N, 11/3/2007, ch ưa tra ̉ tiên ̀ người ban: ́ Mã hang ̀ ̣̀ Số lượng Đơn giá ̀ Tên măt hang ĐVT T.tiên ̉ ́ WN269 Vai WN269 Met 532 12.727 6.770.764 ̉ ́ WNH481 Vai WNH481 Met 415 28.806 11.954.490 ̣ ̀ ̀ Công tiên hang 18.725254 Tiên thuế GTGT 10% ̀ 1.872.525 ̉ ̣ ̀ ́ Tông công tiên thanh toan 20.597.779 (6) Ngay 12/3/2007 ban vai cho Công ty 28, địa chỉ 200 Cầu Giấy, Hà Nội, hoá đơn số 846527, mã số thuế ̀ ́ ̉ 0156789456-1, 12/3/2007, chưa thu được tiên, khach hang châp nhân thanh toan. ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ Mã hang ̀ ̣̀ Số lượng Đơn giá ̀ Tên măt hang ĐVT T.tiên ̉ ́ WNH481 Vai WNH481 Met 289,50 32.000 9.264.000 ̉ ́ WN269 Vai 269 Met 257,00 13.700 3.520.900 ̣ ̀ ̀ Công tiên hang 12.784.900 Tiên thuế GTGT 10% ̀ 1.278.490 ̉ ̣ ̀ ́ Tông công tiên thanh toan 14.063.390 (7) Phiêu Chi 114, 14/3/2007, trả nợ tiên mua vai cua Công ty Dêt Thanh Công 20.000.000 đ ́ ̀ ̉̉ ̣ ̀ (8) ́ ̣ ̀ ̣̀ ̀ Phiêu Chi 115, 14/3/2007, nôp tiên măt vao ngân hang Vietcombank TP.HCM 20.000.000đ Giây bao có cua Ngân hang Vietcombank ngay 15/3/2007, Cty 28 đã thanh toan tiên hang theo ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ (9) hoá đơn 846527, 12/3/2007: 14.063.390đ (10) Phiêu Chi 116, 15/3/2007, tam ứng lương đợt 1 cho nhân viên văn phong 9.000.000, nhân viên ban ́ ̣ ̀ ́ ̀ hang 7.000.000. (11) Phiêu Chi 117, 15/3/2007, thanh toan tiên mua văn phong phâm cho Công ty H ưng Loan, 12 Minh ́ ́ ̀ ̀ ̉ Khai, TP. Thái Bình, theo hoá đơn GTGT số 159763– 15/3/2007, ký hiệu PL2007N: Gia ́ ch ưa thuê ́ GTGT 1.2.000.000, thuế GTGT 10%: 120.000đ, mã số thuế của Công ty Hưng Loan: 1000 123 753-1 (12) Mua môt xe tai hiêu Daewoo,2 tân, của Công ty DAEWOO Việt Nam, mã s ố thu ế 0148975612-1đ ịa ̣ ̉ ̣ ́ chỉ 14 Mỹ ĐÌnh Hà Nội, số tài khoản 421 156 789 4563 tại ngân hàng VietCombank hà n ội, san xuât ̉ ́ tai VN. Trị giá 180.000.000đ hoá đơn GTGT số 723895, 15/3/2007, ký hiệu NL2007N đã lam uy nhiêm ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ chi thanh toan chuyên khoan qua ngân hang Vietcombank TP.HCM (13) Phiêu Chi 118, 16/3/2007, thanh toan tiên lệ phí trước bạ xe tai Daewoo Biên lai lê ̣ phi ́ tr ược ba ̣ sô ́ ́ ́ ̀ ̉ 241139 ngay 16/3/2007: 2.600.000 và Biên lai lệ phí lam biên số xe 654789 16/3/2007: 1.400.000đ ̀ ̀ ̉ (14) Giây nôp tiên băng chuyên khoan tiên thuế môn bai năm 2007: 850.000đ, ngay 16/3/2007 ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ (15) Phiêu Chi 119, 16/3/2007, thanh toan tiên thuê văn phong từ thang 3/2007 đên 2/2008 cho Công ty ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ Metropolitan, địa chỉ 30 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, mã số thuế 0112345687-1 theo hoa ́ đ ơn GTGT sô853126, ký hiệu HN2007N – 15/3/2007: Giá chưa thuế GTGT 60.000.000, thuê ́ GTGT 10%: ́ 6.000.000đ (16) Phiêu thu số 113, ngay 16/3/2007 ban vai cho Công ty 28 địa ch ỉ 200 C ầu Gi ấy, Hà N ội, hoa ́ đ ơn s ố ́ ̀ ́ ̉ 846528, mã số thuế 0156789456-1, 16/3/2007 Mã hang ̀ ̣̀ Số lượng Đơn giá ̀ Tên măt hang ĐVT T.tiên ̉ ́ WNH481 Vai WNH481 Met 2.500 32.000 80.000.000 ̉ ́ WN269 Vai 269 Met 100 13.700 1.370.000 ̣ ̀ ̀ Công tiên hang 81.370.000 Tiên thuế GTGT 10% ̀ 8.137.000 ̉ ̣ ̀ ́ Tông công tiên thanh toan 89.507.000 (17) Phiêu thu số 114, ngay 17/3/2007 thu nợ (cu) ban vai cho Công ty 28 trong thang 1/2007: 32.000.000đ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ́ 2 Biên soan: TS. Trân Phước – Khoa Kế toán Kiểm toán – Trường ĐH Công Nghiêp Tp.HCM ̣ ̀ ̣
  3. (18) Ngay 20/3/2007 ban vai cho Công ty 28 địa chỉ 200 Cầu Giấy, Hà N ội, hoá đơn s ố 846529, ma ̃ sô ́ thuê ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ 0156789456-1 , khach hang châp nhân thanh toan sau 30 ngay. Mã hang ̀ ̣̀ Số lượng Đơn giá ̀ Tên măt hang ĐVT T.tiên ̉ ́ WNH481 Vai WNH481 Met 8.500 31.000 263.500.000 ̣ ̀ ̀ Công tiên hang 263.500.000 Tiên thuế GTGT 10% ̀ 26.350.000 ̉ ̣ ̀ ́ Tông công tiên thanh toan 289.850.000 (19) Tiên lương phai trả cho CNV thang 3/2007: nhân viên văn phong 20.000.000, nhân viên ban hang ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ 14.000.000. Công ty Trich BHXH, BHYT, Kinh phí công đoan theo tỷ lệ tiên lương quy đinh. ́ ̀ ̀ ̣ (20) (21) Phiêu Chi 120, 25/3/2007, thanh toan tiên lương đợt 2 cua thang 3/2007 cho CNV. ́ ́ ̀ ̉ ́ (22) Khâu hao Tai san cố đinh tăng trong thang 2/2007, gôm may vi tinh 2 bô: 35.000.000đ (môi bô ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̃ 17.500.000đ), và May photocopy Toshiba 1 bộ 15.000.000đ. Hai loai tai san cô ́ đinh băt đâu tinh khâu ́ ̣̀̉ ̣ ́ ̀́ ́ hao từ thang 3/2007, thời gian khâu hao là 3 năm. Biêt răng 1 may vi tinh s ử dung tai bô ̣ phân quan ly ́ ́ ́ ́̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ doanh nghiêp,1 may cho bộ phân ban hang. May Photocopy sử dung tai bộ phân ban hang. ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ (23) Tinh và hach toan chi phí tiên thuê văn phong thang 3/2007. ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ (24) Kêt chuyên thuế GTGT được khâu trừ. ́ ̉ ́ (25) Lâp Bang tông hợp nhâp xuât tôn hang hoá thang 3/2007 . ̣ ̉ ̉ ̣ ́̀ ̀ ́ (26) Tính btổng số phát sinh nợ, phát sinh có tất cả các tài khoản trong s ổ cái. Sau đó hãy xac đinh kêt qua ̉ ̣́ ́ ́ kinh doanh thang 3/2007. (27) ̣ ̉ ́ ́ ́ Lâp bang cân đôi phat sinh thang 3/2007. (28) Lâp Tờ khai nôp thuế GTGT thang 3/2007 và cac bang kê mua vao, ban ra có liên quan. ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ (29) Lâp Bao cao tai chinh quý 1/2007. ̣ ́ ́̀ ́ 3 Biên soan: TS. Trân Phước – Khoa Kế toán Kiểm toán – Trường ĐH Công Nghiêp Tp.HCM ̣ ̀ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản