intTypePromotion=1
ADSENSE

Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 2

Chia sẻ: Afasg Agq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

170
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bác sĩ tốt nhất là chính mình part 2', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 2

 1. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 thư ng ít chú ý chăm sóc, quan tâm ñ n s c kh e, k t qu thư ng m c b nh t t s m, ch t s m, ch s ng ñư c kho ng năm mươi, sáu mươi tu i. B n lo i thái ñ ñ i v i s c kh e cho b n lo i k t qu khác nhau; b i ñ i v i s c kh e thì m i ngư i ñ u bình ñ ng, tr ng dưa ñư c dưa, tr ng ñ u ñư c ñ u. S c kh e có th phân chia theo b n t ng b c: th xác, tâm lý, thích ng trong giao t xã h i, và ñ o ñ c tinh th n. 4 lo i thái ñ ñ i v i s c kh e cho b n lo i k t qu khác nhau. B n giai ño n s c kh e, giai ño n d phòng là quan tr ng nh t Th k 20, s chú ý ñ n tr b nh trong y h c là ch y u, th k 21 hư ng chú ý s chuy n sang vi c phòng b nh; th k 20, con ngư i ch y u quan tâm ñ n vi c ch a b nh, th k 21 m i quan tâm ch y u s là s c kh e. B i vì ch a b nh ch là h sách, làm sao ñ s c kh e t t m i là thư ng sách, ñó m i là s v y g i c a th i ñ i ngày nay, là bi u hi n c a xã h i văn minh ti n b . S c kh e chia thành b n c p b c. C p b c th nh t là phát tri n s c kh e, c p b c th hai là phòng b nh, c p b c th ba là tr b nh, cu i cùng là năng l c h i ph c s c kh e. M c tiêu ñ u tiên c a y h c là phát tri n s c kh e, phòng tránh b nh t t. Chúng ta làm bác sĩ không có nghĩa là tránh không ñ cái ch t x y ra, nhưng là tránh không b ch t s m, không ph i là cái ch t trong b nh t t. H n ch c a chúng ta hi n nay là gì? ðó là công vi c c a các b nh vi n hi n nay ch y u v n là c p c u và tr b nh, vi c ñi u tr giúp h i ph c s c kh e r t ít, vi c phòng b nh càng ít hơn, còn vi c giúp cho phát tri n s c kh e thì h u như không có. M t chuyên gia ngư i M t ng nói r t chí lý, khoa h c k thu t cho dù có như th nào cũng không th giúp cho ngư i ta khôi ph c l i tr ng thái trư c khi b b nh. Có ngư i m c b nh xu t huy t não, nh khoa khoa h c cao ñã thông ñư c ñư ng máu và c u s ng ngư i b nh, nhưng r i ngư i b nh b li t n a ngư i. R t nhi u trư ng h p ngư i b b nh m c dù ch a tr ñư c nhưng thư ng thì ho t ñ ng c a nh ng b ph n ñó không th t t ñư c như trư c, nh hư ng r t H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 21
 2. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 nhi u ñ n tình tr ng s c kh e chung c a cơ th . Do ñó chuyên gia ngư i M nói th t ñúng, ngư i bác sĩ t t là ngư i bác sĩ mà không ñ cho ngư i b m c b nh. Trong Hoàng ñ n i cung 2400 năm trư c công nguyên k : “Tr b nh cho vua t khi chưa có b nh”. T c ng phương Tây có câu: “Phòng b nh hơn ch a b nh”. Hi n nay r t nhi u ngư i trong chúng ta vì không bi t b ra m t chút t n kém cho phòng b nh mà ph i t n r t nhi u chi phí cho ch a b nh. Cũng gi ng như vi c ch ng lũ, m i năm ngăn lũ thì nư c l i cao hơn, kinh phí t n kém hơn, v y mà không ch u tr ng cây vùng thư ng lưu. Ch c n xanh hóa vùng thư ng lưu, khi n non xanh nư c bi c, n n h ng th y cơ b n s ñư c gi i quy t. Phòng h a cũng như v y, xe c u h a t t ñ n m y cũng không b ng không ñ cho l a cháy. Trong b n giai ño n c a s c kh e, d phòng là thư ng sách, tr b nh là h sách. Phòng b nh hơn ch a b nh Tu i th trung bình c a chúng ta hi n nay ñã ñư c nâng cao, nhưng tu i th s c kh e thì v n còn r t th p. N u chúng ta bi t cách chăm sóc, quan tâm t i s c kh e thì ch c ch n tu i th s c kh e c a chúng ta có th nâng cao lên r t nhi u, ñ ng th i còn có th ti t ki m ñư c nh ng kho n chi cho ti n thu c thang. Có m t b nh nhân n 14 tu i sau khi ñư c ghép tim s ng thêm ñư c 214 ngày, nhưng kho n chi phí cho ca ghép thì vô cùng t n kém. M t b nh nhân khác b h p huy t qu n ph i ñưa vào m t ng d n và m t cái giá ñ . ðư ng kính bên trong cái giá là 3 mi-li mét, tr ng lư ng chưa t i 0,5 gam, nhưng b n có bi t giá ti n là bao nhiêu không? ðó là 2,5 v n nhân dân t , m t l n ph i s d ng kho ng hai ba cái. L i ti p t c ñư c n i v i m t ng d n, giá vào kho ng 1,8 v n nhân dân t m t ng, dùng cho m t l n r i b , làm m t l n h t 5 v n, 7 v n, th m chí hơn 10 v n, th t t n kém không k xi t. Khoa h c cho dù tân ti n th nào cũng không giúp ñư c ngư i b nh khôi ph c l i tr ng thái ban ñ u, vì v y vi c phòng b nh trư c khi ñ nó x y ra là vô cùng quan tr ng. Có m t ngư i b b nh cao huy t áp ñã 12 năm, b nh c a ông ta cũng r t kỳ quái, cao ñ n 200 mà cũng không th y khó ch u, nhưng ông ta r t khó ch u H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 22
 3. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 v i thu c gi m áp. Ông ta h i dò hai v bác sĩ, m t v thì nói, ông c n ph i u ng thu c; v kia thì nói, n u u ng thu c th y khó ch u thì ñ ng u ng, v y là ông ta ñã không u ng thu c. Mư i hai năm sau, ñ ng m ch c a ông xơ c ng, tăng urê- huy t, th là, m t tu n ph i thay máu ba l n, m t năm t n h t 9 v n nhân dân t , sau 10 năm thay máu, t n h t 90 v n nhân dân t . V c a ông ta m t mư i năm ch y v y ti n b c. Ông ta su t ngày ng i xe lăn, s ng d ch t d , c ngư i b phù do thi u máu, nhưng cu i cùng v n ch t. N u như trư c ñây m i ngày ông ta ch u khó u ng m t viên thu c, ch t n có m t nhân dân t là kh ng ch ñư c b nh, th nhưng ông ta ñã không làm th , k t qu là ph i t n kém t i 90 v n nhân dân t . Có nhi u căn b nh n u phát hi n s m thì vi c ch a tr r t ñơn gi n. Như b nh cao huy t áp, m i ngày u ng m t viên thu c, u ng t ba tháng ñ n n a năm thì kh i b nh. Th nhưng b n b quên ba ñ n năm năm, th m chí lâu hơn, như th v n ñ không còn là m t viên thu c, có th s ph i u ng k t h p ñ ng th i hai lo i thu c. N u b n b xu t huy t não t i c ch c năm mà không ñ ý, như th thì m t hai viên thu c ch ng có tác d ng gì, mà c n ph i khai thông b ng cách hút máu ra. Nh ng nghiên c u cho th y, ch c n chúng ta ñ u tư m t ph n cho phòng b nh có th gi m ñư c chín ph n chi phí cho ch a b nh. Nhưng ñi u quan tr ng hơn n a ñó là không còn ph i th y tình c nh ñáng thương c a ngư i b nh, ngư i nhà h cũng không ph i m t m i, ti t ki m ñư c chi phí thu c thang và vi n phí, t o phúc cho xã h i. Phòng b nh hơn ch a b nh. Phòng b nh th c s r t ñơn gi n, l i khi n chúng ta không b b nh, vì v y có th nói, cho dù khoa h c y h c có ti n xa ñ n ñâu cũng không b ng phòng trư c ñ ñ ng m c b nh. ð ng ñ ch t vì thi u hi u bi t M t v giáo sư b m c b nh ñ ng m ch vành, ñây là căn b nh c n ph i tránh vi c dùng s c ñ t ng t. Trong m t l n ông ta bê sách, s sách r t n ng, ñáng l m t l n mang hai ba cu n, làm t ng chút m t là ñư c, nhưng ông ta l i bê c ñ ng sách, v a nín th ra s c, l p t c tim ng ng ñ p. Sau khi c g ng c p H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 23
 4. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 c u, tim ông ta ñã ñ p l i, nhưng não thì ñã ch t, tr thành m t ngư i th c v t. N u như ông có hi u bi t v s c kh e, bi t b n thân không nên dùng s c, ông có th bê m t l n hai ba cu n, như v y chuy n ñáng ti c s không x y ra. Có m t ngư i B c Kinh vào ngày 1 tháng 11 ñã bán ñư c r t nhi u rau c i tr ng ñ chân tư ng. Ngày 3 tháng 11 có m t tr n mưa tuy t, anh ta s mưa tuy t s làm h ng rau, th là ra s c bê rau lên sân thư ng l u 3. M t cây c i tr ng n ng m y cân, l n ñ u anh ta bê ñư c 3 cây, l n th hai bê ñư c hai cây, l n th ba l i bê ñư c hai cây, t ng c ng t t c t i 50-60 cân. Nhưng b i ngày thư ng anh ta không làm vi c, trong m t lát ch y lên ch y xu ng t n l u ba nhi u l n, vì th anh ta m t ñ n th h n h n, càng th càng thì th y khó ch u, cu i cùng ho ñ n th huy t ra. Anh ta c m th y không bình thư ng, v i vàng ñi b nh vi n! Ngư i bác sĩ nh n th y tình hình không n, nguyên nhân là do b nh i máu cơ tim c p tính, th là l p t c c p c u b ng m t mũi thu c, chi phí cho mũi thu c này c 1gam là 15000 nhân dân t . M t gam vàng m i có 100 nhân dân t , 0,1gam vàng m i có 10 nhân dân t , v y mà 0,1 gam thu c này t i 15000 nhân dân t . Qu th t thu c r t có hi u qu , v a tiêm vào thì b nh tình nhanh chóng ñư c gi i quy t. Cu i cùng t ng c ng ti n vi n phí và ti n thu c h t 6 v n nhân dân t , ch m t chút xíu n a thì tính m ng không còn. N u như anh ta ñư c giáo d c v s c kh e, hi u ñư c ñ o lý trong ñó, ch c ch n s không x y ra chuy n ñáng ti c như v y! Có m t ngư i ñàn ông 38 tu i b cao huy t áp, bác sĩ khuyên anh ta cai thu c lá và u ng thu c ñúng gi gi c, ngư i b nh nhân này xem nh và nói: “Ăn ng bình thư ng nghĩa là không sao, khí l c m nh m nghĩa là thân th cũng kh e m nh”, anh ta còn ch ng minh b ng cách bê m t c máy n ng hơn trăm cân mà như không t n chút s c nào. C công xư ng ñ u hoan hô: “Các anh em, hãy xem, ngư i có s c kh e t t nh t xư ng chúng ta ”. Ba tháng sau, trong m t l n u ng quá nhi u rư u, anh ta b say và té ngã trên ñư ng, m i ngư i ñưa ñi c p c u nhưng không k p. K t qu ki m tra thi th cho th y: ð ng m nh vành tim quá h p, cơ tim sơ c ng c p 5. M t thanh niên ra ñi m t cách nh nhàng như th , m i ngư i ñ u thương ti c than: “T i sao m t ngư i có s c kh e t t nh t H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 24
 5. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 phân xư ng l i ch t s m nh t?” Nghe có v mâu thu n, th c s thì có lý c a nó, nguyên nhân chính c a cái ch t là do thi u hi u bi t. R t nhi u ngư i không ph i ch t do b nh t t mà là do thi u hi u bi t. T ch c Y t Th gi i ñã ch ra: “Ch c n m i ngư i chú ý ñ n vi c phòng b nh thì có th gi m ñư c m t n a s ca t vong”. ði u này có nghĩa là m t n a s ca t vong ñáng l hoàn toàn có th c u ñư c n u bi t phòng tránh. S c kh e c n ph i ñư c giáo d c Thành ph B c Kinh t ng thi hành m t h ng m c v phát tri n s c kh e, ti n hành tuyên truy n và giáo d c ñ i v i nh ng hành vi nguy hi m c a ngư i dân tham d v 7 lo i b nh mãn tính không gây truy n nhi m, bao g m: hút thu c, u ng rư u, ăn u ng không h p lý, ng i quá lâu, lư i t p th d c và dư cân… Trong ph m vi 2284 h , 330 v n nhân kh u. Ti n hành qu n lý giáo d c cho hơn 9700 ngư i b b nh cao huy t áp, m t năm ti t ki m ñư c chi phí ch a tr hơn 100 v n nhân dân t , t l ñi u tr ñư c là 90%, trong ñó 58% ñã ñ t ñư c k t qu r t t t. N u như 200 v n ngư i cao huy t áp c a thành ph ñ u ñư c ch ñ o giáo d c như th , d tính m i năm có th gi m ñư c chi phí ñi u tr là hơn 2 t nhân dân t . T m nhìn c a liên bang Nga v m t này có th là m t t m gương. B trư ng giáo d c Nga ñã t ng quy ñ nh “Trong môn h c th d c c a nư c Nga c n ph i tăng cư ng giáo d c v ñ o ñ c”, t m quan tr ng c a vi c tăng cư ng phương di n giáo d c này là vô cùng quan tr ng, nư c Nga c n ph i tri n khai chương trình giáo d c “cách s ng kh e m nh” cho h c sinh. Theo ñi u tra c a liên bang Nga, cu c s ng c a m i ngư i ch có 15% quy t ñ nh b i y h c và thu c, 85% quy t ñ nh cách s ng c a m i ngư i. G n 30 năm tr l i ñây, chương trình giáo d c ph thông Nga quá n ng n , t ch t cơ th h c sinh ngày m t gi m sút, h c sinh t t nghi p ph thông trung h c ch có 15% là kh e m nh, 85% ngư i b nh có các lo i b nh mãn tính. Do chương trình h c quá n ng và th ch t gi m sút, trình ñ c a h c sinh trung và ti u h c cũng kém ñi. ð ph i h p tri n khai giáo d c cách s ng kh e, h c sinh trung ti u h c Nga t m i tu n hai gi th d c tăng lên m i ngày ñ u có m t gi th d c, ñ ng th i th H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 25
 6. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 b y và ch nh t các gia ñình cũng không làm vi c, ñ h c sinh có th i gian rèn luy n thân th ho c tham gia nh ng ho t ñ ng vui chơi gi i trí. Ơ M và nhi u nư c phương Tây, vi c giáo d c và ph bi n v cách s ng ñã ñư c ti n hành t r t lâu. Vào năm 1877, nư c M cho xây m t b nh vi n ñi u dư ng và ñây cũng chính là m t trung tâm giáo d c v cách s ng kh e cho m i ngư i. Hi n nay nư c M có r t nhi u trung tâm giáo d c v cách s ng kh e, cho dù thu phí r t cao, ngư i tham gia h c v n r t ñông. G n ñây nh t, B Y t ñã cho công b k t qu m i nh t, ñó là b ng “ði u tra v tình hình s c kh e và dinh dư ng c a ngư i Trung Qu c” và cho th y: tình tr ng cách s ng b nh ho n c a ngư i Trung Qu c ngày càng nhi u. Trong ñó, s ngư i dư cân là hai trăm tri u ngư i, b nh máu nhi m m là m t tri u sáu trăm ngàn ngư i, b nh ti u ñư ng có b n tri u ngư i, b nh cao huy t áp có m t trăm sáu mươi tri u ngư i … Con s nêu trên th t ñáng lo ng i. L y cao huy t áp làm ví d , hi n nay, tính riêng thu c v cao huy t áp ñã có t i hơn m t trăm lo i, nh ng quan ñi m h c thuy t thì liên ti p xu t hi n, nh ng nghiên c u liên quan ñã có l ch s hơn trăm năm, nhưng b nh v n không th kh ng ch ñư c, ngư i b nh ngày càng nhi u, nguyên nhân là t i sao? Nh ng tuyên truy n c a chúng ta thư ng là quy nguyên nhân cho cu c s ng v t ch t quá dư th a, nh p s ng quá nhanh, sau ñó ñem các lo i ñ o lý v phòng và tr b nh ra gi ng. Nhưng r i, r t ít ngư i nghe, có l b i nh ng ñ o lý l n ñó ai ch bi t, v y thì t i sao tình tr ng cu c s ng c a chúng ta v n như v y? Nguyên nhân chính là nh ng ñ o lý phòng và tr b nh ñó không ñi ñư c vào máu huy t, không vào ñư c c t t y, không th hình thành trong m i ngư i m t lòng tin, như v y ñương nhiên không th tr thành hành ñ ng ñư c. Tri th c là như v y, bi t thì d , tr thành ni m tin thì khó. V n ñ ch ñây không ñơn gi n d ng l i vi c “ñi u này là ñúng”, ñây ch là b “tin” n i c a v n ñ , ñi u quan tr ng c a chúng ta là làm sao ñ ch “tin” này tr thành ch “tin” c a nh ng hành ñ ng c th . ðơn thu c t t nh t cho chúng ta là tri th c H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 26
 7. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ð tu i m c b nh ñ ng m ch vành ñã ngày càng tr hóa, ñây là m t c nh báo cho chúng ta. R t nhi u ngư i m i 40 tu i ñã b ñ ng m ch xơ c ng, 50 tu i ñã b b nh ñ ng m ch vành, 60 tu i thì ñ t m ch máu não. B nh ti u ñư ng, kh i u, ñ tu i m c b nh ñư c tr hóa là hi n tư ng ph bi n trong xã h i chúng ta ngày nay. Cái cây sinh m nh ñáng l mùa thu m i r ng lá, t i sao mùa h , mùa xuân lá v n r ng ñ u ñ u. Trong cu c s ng c a chúng ta t i sao m i ngư i c ñ cho b nh t t d n ñ n cái ch t m t cách t nhiên, t i sao ñ n c h c sinh ti u h c cũng b cao huy t áp, h c sinh trung h c ñã b xơ c ng ñ ng m ch, chúng ta ñang có v n ñ gì? Theo m t cu c ñi u tra B c Kinh, ngư i B c Kinh có 6 căn b nh mãn tính: cao huy t áp, máu nhi m m , gan nhi m m , b nh tim, b nh ñ ng m ch vành, ung thư, thêm vào ñó là nh ng b nh khác như tăng nhãn áp, ti u ñư ng, b nh ñ c th y tinh th , loãng xương, có th nói là ñâu ñâu cũng th y b nh. G n ñây nh t, theo nh ng ñi u tra v b nh truy n nhi m cho th y, h c sinh ti u h c thư ng quá m p và b cao huy t áp; h c sinh trung h c ñã b gan nhi m m , xơ c ng ñ ng m ch; tu i nhi ñ ng b m c nh ng b nh c a tu i thành niên, thanh niên thì m c b nh c a tu i già. Vi n c nh trư c m t chúng ta là, b nh t t xu t hi n s m, già s m, tàn ph s m, ch t s m ñã tr thành hi n tư ng ph bi n. Hi n nay nh ng căn b nh như ti u ñư ng, cao huy t áp ngày càng “tr m t b nh vi n có m t bé trai m i l p sáu ñã n ng 198 kg, có h c sinh hóa”. m i h c l p 7 ñã b gan nhi m m và ñ ng m ch xơ c ng, tình tr ng này mà c ti p di n thì th t là m t th m h i. Như v y, m t th c tr ng ñã và ñang x y ra ñó là, cùng v i s dư th a v ñ i s ng v t ch t là s phát tri n các căn b nh, dù không ph i là b nh mãn tính và gây truy n nhi m như: cao huy t áp, b nh ñ ng m ch vành, ti u ñư ng, kh i u…, ñ ng th i ñ tu i phát b nh ngày càng có xu th tr hóa. Th c tr ng này khi n chúng ta không th không boăn khoăn lo l ng. S th c, ñ o lý ñây r t ñơn gi n, ñó chính là chúng ta không ñư c giáo d c v s c kh e, d n ñ n thi u ki n th c chăm sóc s c kh e. M t v cán b lão thành t ng nói m t câu r t hay: chúng ta c n có tri th c, không ch ñ s ng m t cách minh b ch mà ch t cũng c n ph i minh b ch. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 27
 8. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ð i v i ngành y, trách nhi m không ch n m vi c tr b nh c u ngư i, mà ñi u quan tr ng còn n m vi c giúp cho m i gia ñình ñư c n ñ nh, xã h i n ñ nh; gia ñình kh e m nh, xã h i kh e m nh. Vì th , v n ñ s c kh e c n ph i ñư c b t ñ u ngay t lúc nh , làm sao ñ ñ a tr ngay t khi còn nh ñã bi t s ng theo khoa h c, ñ không b b nh s m, tàn ph s m, già s m, và ch t s m. ð chúng ta có th s ng kh e ñ n tám mươi, chín mươi, m t trăm tu i mà không ph i ch là gi c mơ. Khi chúng ta m nh kh e, b n thân chúng ta không ph i ch u t i, gia ñình chúng ta không ph i m t m i vì chúng ta, ti t ki m ñư c ti n thu c, ti n vi n, t o phúc cho toàn xã h i. Trên th c t , phương hư ng y h c th k 21 l y vi c phòng b nh là chính, n u không, ngư i b nh s càng ngày càng nhi u. Do ñó, m t trong nh ng nhi m v quan tr ng c a ngành y th i ñ i ngày nay là c n ph i ph c p tri th c khoa h c v chăm sóc s c kh e, ph c p phương pháp khoa h c và ph c p th gi i quan khoa h c v chăm sóc s c kh e. Tu i già là v n may hay là b t h nh, c n ph i xem s quan tâm c a b n ñ i v i ki n th c khoa h c ph thông v s c kh e. N m v ng tri th c v s c kh e chính là có ñư c chi c “chìa khóa vàng” c a s c kh e, t ñó b n m i có th tho i mái thư ng ngo n nh ng hương v ng t ngào c a cu c ñ i. Con th c a xúi qu y hay con v t c a may m n Con ngư i b b nh ch y u do hai nguyên nhân: th nh t là nguyên nhân bên trong, ñó là ch s di truy n do cha m ; th hai là nguyên nhân bên ngoài, là ch nguyên nhân do s tác ñ ng c a môi trư ng bên ngoài. Trư c tiên hãy nói v nguyên nhân bên trong. M t ngư i b b nh hay không b b nh, trư ng th hay ño n m nh, nh t ñ nh có liên quan t i gien di truy n do cha m truy n l i. Cha có b nh ti u ñư ng, m cũng có b nh ti u ñư ng, như v y ngư i con cũng d m c b nh ti u ñư ng. Cha m không có b nh thì t l m c b nh c a con cái là r t th p. N u như cha b cao huy t áp, m cũng b cao huy t áp, như v y có ñ n 45% kh năng ngư i con cũng s b cao huy t áp; n u trong hai ngư i cha ho c m ch có m t ngư i b cao huy t áp, như th kh năng b cao huy t áp c a ngư i con ch còn 28%; n u cha m huy t áp bình H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 28
 9. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 thư ng, như v y kh năng b cao huy t áp c a ngư i con có không? Cũng có, nhưng t l r t th p, ch kho ng 3,5%. Chúng ta có th l y d n ch ng t nh ng thí nghi m c a ñ ng v t ñ ch ng minh cho nh ng nh hư ng c a di truy n. Chúng ta dùng m t con th tr ng nh làm thí nghi m. Th tr ng c n ăn c c i và rau c i xanh, bây gi chúng ta thay ñ i b ng cách cho ăn lòng ñ tr ng gà tr n v i m heo. Lòng ñ tr ng gà có cholesterol cao, m heo nhi u ch t béo. Sau b n tu n ăn như v y, cholesterol c a th tr ng tăng lên cao, sau tám tu n thì ñ ng m ch xơ c ng, sau mư i sáu tu n thì như th nào? Con th tr ng nh này ñã b b nh m ch vành tim, ñau th t cơ tim. M t thí nghi m n a, l n này chúng ta dùng gà, cũng ñ cho nó ăn lòng ñ tr ng gà tr n v i m heo. Nhưng th t là kỳ l , b n có bi t t i sao không? Cholesterol c a nó không cao, ñ ng m ch không b xơ c ng, cho ăn th i gian dài mà nó v n không b b nh m ch vành tim. Qu th t là kỳ l , cho ăn như nhau th ñâu? R t ñơn gi n, b i mà th thì b b nh còn gà thì không, nguyên nhân n m th là th , gà là gà, gien c a chúng không gi ng nhau, vì th s di truy n cũng không gi ng nhau, d n ñ n k t qu không gi ng nhau. Con ngư i cũng như th , Trương Tam ăn th t m , ăn gà thì m p, cholesterol cao, ñ ng m ch xơ c ng, ñau cơ tim. Nhưng Lý Tư hàng ngày ñ u ăn th t m , ñ u ăn tr ng gà, mu n ăn gì thì ăn, th mà cholesterol không bao gi b cao, cũng không b ñ ng m ch xơ c ng. Nguyên nhân t i sao? R t ñơn gi n, b i Trương Tam thu c mô hình c a th tr ng, Lý Tư thu c mô hình c a gà. N u như v n khí c a b n xúi qu y như th mà không ñư c may m n như gà, v y thì b n c n ph i h c cách b o v cho mình. B n thu c lo i hình xúi qu y c a th hay may m n c a gà? Y u t gien s quy t ñ nh ñ n cách chăm sóc s c kh e c a b n. Tâm lý ti p nh n không gi ng nhau, k t qu không gi ng nhau Cu c ñ i m i ngư i có lúc này lúc kia, m i ngư i ñ u có nh ng lúc g p ph i nh ng chuy n b c b i, lo l ng, không vui v . Trương Tam c ñ i b b nh tim, tim luôn ñ p nhanh, l i b cao huy t áp, th m chí toàn thân run l p c p. Lý H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 29
 10. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tư cho dù luôn lo l ng cáu gi n, nhưng tim cũng không ñ p nhanh, huy t áp không cao, tuy nhiên b b nh ñau d dày, xu t huy t d dày. Vương Ngũ tính tình nóng n y, b b nh ti u ñư ng. Ngư i th tư thì do b áp l c nhi u, b ch ng tâm th n phân li t. Ngư i th năm thì su t ngày nói cư i h hê, vi c gì cũng xem nh . ðây chính là năng l c tâm lý ti p nh n không gi ng nhau. Trong “ð i cách m ng văn hóa”, b nh vi n chúng tôi có m t n thư ký ñ ng y, trư c sau ñã b ñánh hơn m t trăm l n, b c o tr c ñ u, nhưng cô thư ký ñ ng y này th t không ñơn gi n, m i ngày sau khi b tra kh o l i như thư ng l v nhà ăn cơm, ngh ngơi như không có gì x y ra. M y ngày sau, cô y tá trư ng cũng b ñưa ra, cô ta là ngư i Thư ng H i, là m t cô y tá Trư ng r t m u m c, chăm sóc cho ngư i b nh như ngư i thân c a mình, th t là vô cùng t t b ng. Nhưng nghe ñâu cha cô là ngư i ph n cách m ng, vì cô là ngư i con r t có hi u, m i tháng ñ u g i ti n v cho cha, k t qu b xem là ngư i có lý l ch không minh b ch, b ñưa ra tra kh o. Cô ta tuy là m t y tá trư ng, nhưng chưa tr i qua kinh nghi m chi n tranh, chưa n m tr i nh ng sóng gió cu c ñ i, v a nghe nói ngày mai b ñem ra tra kh o, quá b t ng , tâm lý kh ng ho ng, suy s p. Cô nghĩ, như v y thà ch t còn hơn. Nhưng ch t như th nào ñây? Phương pháp t t nh t là c t m ch máu, th là cô dùng dao ph u thu t c t ñ t m ch máu c a hai tay, máu ch y lênh láng, huy t áp v a h th p d n, ñ ng m ch co gi t, nhưng máu ch ra ñư c m t ph n, mu n ch t mà ch t không ñư c. Tr i v a sáng, H ng V Binh kéo t i, cô ho ng h t v i nh y t l u 5 xu ng ñ t, th là ch t ngay t i ch , r t nhi u ngư i hi n trư ng ch ng ki n, th y th m thương không l nhìn. V nñ ñây là, t i sao ngư i thư ký kia b tra kh o hơn m t trăm l n mà v n xem như không có chuy n gì, còn cô y tá trư ng ngày mai m i b tra kh o thì hôm nay tinh th n ñã ho ng lo n. ðây chính là năng l c tâm lý ti p nh n không gi ng nhau, tinh th n, tính cách, ý chí và nhi u phương di n không gi ng nhau. Vì th , gi a ngư i và ngư i có muôn vàn khác bi t là do nh ng nguyên nhân bên trong không gi ng nhau. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 30
 11. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 V b ngoài m i ngư i dư ng như cao th p không hơn nhau là bao, m p m không hơn nhau bao nhiêu, tư ng m o xem ra cũng ch ng hơn nhau m y, nhưng th c s gi a ngư i v i ngư i có muôn vàn s khác bi t. Phó thác s c kh e c a mình cho bác sĩ là sai l m Hi n nay chúng ta thư ng có m t quan ñi m r t sai l m, ñó là gì? Có b nh ñi b nh vi n, có b nh ñi khám bác sĩ, ñem s c kh e c a mình phó thác cho bác sĩ, ñây là ñi u r t sai l m. Bác sĩ có ích không? ðương nhiên là có, có th giúp ñ ñư c cho b n, nhưng th c s là r t h n ch , ch giúp ñư c cho b n kho ng 8%. M t chuyên gia M nói r t chí lý, m t b nh nhân, khi b b nh ñi tìm bác sĩ, s v b nh tim giúp ñ c a bác sĩ cho h là r t h n ch , b t kỳ là bác sĩ nào cũng không th giúp b nh nhân h i ph c tr ng thái như khi chưa b b nh. Ngư i bác sĩ gi i ph i là ngư i bác sĩ không ñ cho b nh ñ n v i b nh nhân. N u như chưa ñ n 60 tu i ñã b b nh, b nh ti u ñư ng, b nh m ch vành tim, ung thư, toàn thân b t ñ ng, như v y cu c ñ i còn l i c a b n ph i s ng trong ñau kh . M g n ñây có m t cu c ñi u tra nghiên c u và ñã nh n th y, nh ng ngư i gi i v phép dư ng sinh v cơ b n không có b nh gì, cũng không còn m m m ng sinh b nh, 1/3, ¼ nh ng ngư i khi v già ph i t n ti n thu c, ti n vi n là do không bi t v phép dư ng sinh. Cái g i là không gi i v phép dư ng sinh chính là nguyên nhân gây tình tr ng s c kh e kém, b m c nh ng b nh như gan nhi m m , máu nhi m m . Trên th c t m t ngư i mu n s ng kh e ñ n 100 tu i thì chí ít trư c 60 tu i ph i không có b nh. Ngư i ta thư ng nói: “Có gì cũng ñư c ch ñ ng có b nh, không có gì cũng ñư c ch ñ ng không có ti n”. “Không s ki m ñư c ít ti n, ch s ch t s m”. ðây chính là nói: s c kh e là th tài s n l n nh t c a cu c ñ i, s c kh e chính là phép màu c a h nh phúc. V n ñ s c kh e không ph i là v n ñ y h c mà là v n ñ con ngư i, v n ñ xã h i. Bác sĩ t t nh t là chính mình H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 31
 12. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Khi chúng ta b b nh, cơ th c m th y khó ch u, ngư i phát hi n trư c tiên không ph i là bác sĩ mà là chính b n thân b n. Không ai hi u rõ mình b ng chính mình. Ví d như, m i ngày b n ăn bao nhiêu thì no? U ng bao nhiêu rư u thì ñ t u lư ng? M i ngày b n ph i ng bao lâu m i c m th y d ch u? Lư ng v n ñ ng bao lâu thì th y tho i mái? Nh ng v n ñ này ch có chính b n thân b n thông qua quá trình s ng lâu dài c a mình mà bi t ñư c, t ñó ñi th nghi m dư ng sinh, ñi t ng k t, ñi u ch nh, m i có th ñ t ñư c k t qu t t nh t. Ngoài ra có nhi u ngư i mà cơ th c a h không thích h p v i nh ng gi i ñáp trư c m t c a y h c, ñ c bi t là nhi u căn b nh v tâm lý, ch có th d a vào chính b n thân mình ñ ñi u ch nh. Khi chúng ta th c s h c ñ bi t và hi u ñ quan tâm chăm sóc s c kh e c a mình m t cách t t nh t, khi n b máy cơ th c a chúng ta luôn bình thư ng, tr ng thái v n ñ ng luôn trong tình tr ng t t nh t, như th , b n chính là ngư i bác sĩ t t nh t c a mình. Tuy chúng ta không th l a ch n ñư c gien di truy n, nhưng chúng ta có ñ kh năng ch n l a s c kh e cho chính mình. Theo báo cáo c a T ch c Y t Th gi i, có b n nhân t quy t ñ nh ñ n s c kh e: m t là nhân t bên trong, t c là nhân t gien di truy n t cha m , chi m 15%. Hai là nhân t môi trư ng bên ngoài, trong ñó môi trư ng xã h i chi m 10%, môi trư ng t nhiên chi m 7%, t ng c ng là 17%, như v y c môi trư ng bên trong và bên ngoài là 32%. Th ba là ñi u ki n ch a tr , chi m 8%. Th tư là nh ng nh hư ng t cách s ng m i ngư i, chi m 60%. Như v y, trong hai ñi u ki n sau chúng ta hoàn toàn có th quy t ñ nh ñư c, trong 68% ñó thì nhân t cách s ng c a m i ngư i chi m ñ n 60%, t c là ñã chi m h t chín ph n. T ch c Phúc l i Xã h i c a M có m t khuy n cáo: phương pháp ch a tr thích h p, t n t hàng trăm ñ n hàng ngàn ñô la, h n ch ñư c kho ng 10% kh năng t vong s m, còn dùng phương pháp dư ng sinh ñ ñi u tr , không t n kém bao nhiêu ti n, kh năng t vong s m có th gi m ñư c 70%. Ngoài ra, khoa h c dư ng sinh và b o v s c kh e có th gi m ñư c 55% kh năng m c b nh cao huy t áp, gi m 75% b nh li t lão, 50% b nh ti u H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 32
 13. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ñư ng, 33% b nh v kh i u, còn có th khi n cho tu i th s c kh e tăng thêm 10 năm, ch t lư ng cu c s ng cũng ñư c nâng cao r t nhi u. Nh ng nghiên c u m i ñây cho th y: ngư i tu i trung niên mà chú ý ñ n dư ng sinh (ch s nhân t nguy hi m là 0), và ngư i không chú ý ñ n dư ng sinh (có t 1 ~ 4 nhân t nguy hi m). Tuy chúng ta không th l a ch n ñư c gien di truy n, nhưng có ñ kh năng ñ ch n l a ñư c s c kh e cho mình. Chi c chìa khóa c a s c kh e n m chính trong tay chúng ta. Tôi xin t ng cho các b n b n câu: có b nh xem Tây y, dư ng sinh xem Trung y. Nên bi t r ng vi c s ng th và kh e, chín ph n là d a vào b n thân mình. BA C A I C U C ð I , M U C H T TU I TRUNG NIÊN Vi c sinh lão b nh t c a con ngư i cũng gi ng như hoa n r i hoa l i r ng, ñó là s tu n hoàn c a gi i t nhiên, nhưng con ngư i s ng c n ph i có s c kh e, cho dù ch t cũng c n ph i ch t cho rõ ràng. S ñiêu tàn và tiêu vong c a t nhiên là không b nh t t, không ñau kh , không căm ghét, bình an, vui v nh nhàng ñ n trăm tu i. Nhưng ñ i ña s con ngư i do b b nh t t mà ch t, l i ch t quá s m: tu i trung niên b b nh, ph i ch u n i ñau th xác, tinh th n ki t qu , c th xác và tinh th n b giày vò. Ch t y u không t m t ai Qua ñ i khi tu i còn tr là m t th c tr ng ñáng bu n trong xã h i ngày nay, nó ñã tr thành m t hi n tư ng r t ph bi n. Nhi u ngư i ñ tu i trung niên còn minh m n và cư ng tráng nhưng không bi t cách ñ m b o s cân b ng gi a công vi c và s ngh ngơi, h nông n i, nóng n y, làm vi c b t k ngày ñêm. M t s cơ quan khoa h c cao tu i th trung bình c a nh ng ngư i làm công tác nghiên c u khoa h c chưa t i 53 tu i. M t bác sĩ là phó ch nhi m H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 33
 14. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 khoa, vì tham gia h i ngh toàn qu c ñã vi t ba bài lu n văn, làm vi c liên t c su t 72 ti ng ñ ng h không ngh ngơi, ngư i ta phát hi n ra ông b ch t ngay trên bàn làm vi c. M t s nhà kinh doanh có ti n núi g i ngân hàng, m i thanh niên ñã “không bi t làm th nào ñ tiêu ti n cho xu ”, ñ tu i c a h ña s kho ng gi a 35 ñ n 60 tu i. Lo i b nh này cái sai th nh t là b n thân ph i ñ máu, cái sai th hai là ngư i thân ph i rơi nư c m t, cái sai th ba là lãng phí nhân tài qu c gia. Còn tr ñã qua ñ i, trách nhi m thu c v ai? Cái nhìn th ơ và hành ñ ng c u th ñ i v i s c kh e c a b n thân m i ngư i là nguyên nhân ch y u, nhưng nhân t xã h i cũng không th xem nh . Ngư i ñàn ông khi bư c vào tu i b n mươi, xã h i quy ñ nh cho h ñ th trách nhi m. Trong m t xã h i ñang chuy n mình, nh ng nhu c u cu c s ng m i ngày m t tăng lên, con ngư i ch vì nh ng cái trư c m t, suy nghĩ nông n i, làm vi c nóng v i, xã h i luôn trong tr ng thái “dương th nh âm suy”, th c tr ng ñó ñã nh hư ng ñ n n i tâm c a m i ngư i, t t nhiên cũng s làm cho công năng th n kinh giao c m và th n kinh phó giao c m m t kh năng ñi u ti t, t o nên m t lo t v n ñ như s c kh e gi m sút và l i s ng b nh ho n. Ph i làm sao ñ ñ i di n v i th c tr ng xã h i như v y? Hãy tư ng tư ng ñ n câu chuy n v B ch C t Tinh ñã ñư c ng ñ o t v cao tăng cũng là m t li u thu c mát d u. Nhưng ngư i h i v ñ o có trăm ngư i thì ng ñ o ch có kho ng năm mươi ngư i, còn hành ñ o thì ch có may ra ñư c vài ngư i. S chênh l ch quá l n gi a bi t, tin, làm là nguyên nhân mang tính b n ch t c a tình tr ng ch t tr : “Bi t thì bi t, mà làm không ñư c”. Trương Di Ninh, ngư i t ng 11 l n giành ch c quán quân bóng bàn th gi i nói: ð i th l n nh t là chính mình, ch c n có th chi n th ng ñư c mình, nh ng ñ i th còn l i c a mình không còn bao nhiêu ngư i. K thù l n nh t c a s c kh e chúng ta khi bư c vào tu i trung niên chính là b n thân chúng ta, ch c n chi n th ng ñư c nh ng như c ñi m c a mình, ñó chính là bi t làm vi c m t cách khoa h c, bi t s ng m t cách khoa h c, như th , b nh t t r t khó có th xâm nh p ñư c vào b n. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 34
 15. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Làm “minh tinh”, không làm “b ch c t tinh” Nhi u ngư i trí th c tài ba, là nh ng cán b ch ch t, có trí tu và s c kh e, nhưng vì “b i chi s c kh e mà ph i ch t s m”, tr thành “B ch C t Tinh”. Th k 21 là th k như th nào? ðó là th k l y con ngư i làm n n t ng, là th k c a kinh t tri th c, là th k toàn c u hóa v khoa h c k thu t, hay cũng có th g i là th k tin h c hóa… V cơ b n, th k 21 cũng là th k mà v n ñ s c kh e và sinh m ng ñư c con ngư i ñ c bi t quan tâm hơn h t, nh ng th k trư c chưa bao gi ñư c quan tâm nhi u như th . Nhưng th k 21 cũng là th k c nh tranh kh c li t, ngư i tài xu t hi n t ng t ng l p l p, là th k c a nhi u ngôi sao t a sáng, anh tài kh p nơi xu t hi n, t o nên m t kỳ tích chưa t ng có, nhưng ñ ng th i cũng l i là th k mà nh ng nhân tài, nhà kinh doanh, nhà khoa h c còn tr ñã s m ph i n m xu ng. H ch t không ph i vì công vi c mà là vì thi u hi u bi t và ch quan ñ i v i s c kh e c a mình. Ch t vì thi u hi u bi t, m t ngư i qua ñ i, m t gia ñình h nh phúc cũng không còn. Tr thơ thì m t cha, v m t ch ng, ngư i già m t con. Nh ng ngư i tài ki t xu t ñã c ng hi n ngày ñêm cho xã h i, ñem ñ n cho con ngư i nh ng hy v ng, nh ng s c m nh. H là nh ng ngư i lãnh ñ o ưu tú, là nh ng cán b ch ch t, th mà l i ph i s m qua ñ i do “b i chi s c kh e”, tr thành B ch C t Tinh, qu th t là ñáng ti c. M i gia ñình hãy ngay l p t c hành ñ ng, hãy làm “minh tinh d n ñư ng”, ñ ng làm “B ch C t Tinh”. ð u tư cho s c kh e s thu ho ch ñư c h nh phúc, bi t quý tr ng sinh m nh s thu ho ch ñư c s êm ái. S c kh e là “s 1”, nh ng th khác ñ u là “s 0” Nh ng th mà m i ngư i c n cho cu c ñ i c a mình r t nhi u: ti n b c, ñ a v , s nghi p, gia ñình, con cái…, nhưng ñó ch là th y u, là “s 0”, s c kh e c a chúng ta m i chính là “s 1”. Khi chúng ta có s c kh e t c là có hy v ng, có tương lai; m t s c kh e là m t t t c . M t ngư i có nhi u năng l c, làm vi c g t hái ñư c nhi u thành tích, ñư c xem như là m t ngư i gương m u, vinh d ñem ñ n cho ai? ðó chính là ngư i lãnh ñ o. Không có s quan tâm, yêu m n, giúp ñ , khuy n khích c a lãnh ñ o, b n làm sao có ñư c vinh d ñó? Thành H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 35
 16. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 tích là c a ai? ðó là c a m i ngư i. Không có m i ngư i h p l c làm vi c, giúp ñ l n nhau, b n làm sao có ñư c thành tích t t ñó? Ti n b c là c a ai? Ti n b c là c a con cái. Cho dù b n có hàng núi ti n, khi b n ch t ñi cũng ch ng mang theo ñư c, dù ch m t ñ ng! B n tay không ñ n và cũng tay không ñi. Ngư i b n ñ i là c a ai? Ngư i b n ñ i là c a ngư i khác. Ngày hôm nay b n qua ñ i, ngay mai ngư i b n ñ i c a b n s l i ñi v i ngư i khác! Như v y, vinh d là c a lãnh ñ o, thành tích là c a m i ngư i, ti n b c là c a con cái, ngư i b n ñ i là c a ngư i ta, ch có thân th là c a b n. Chúng ta nh t ñ nh c n quan tâm ñ n b n thân mình, b i vì chi c chìa khóa c a s c kh e n m trong tay chính mình. Chúng ta mu n kh e ñ n 100 tu i, m u ch t b t ñ u t 60 tu i, mu n kh e ñ n 60 tu i, m u ch t n m trong kho ng 20 năm, ñ i v i nam là t 30 ñ n 50 tu i, ñ i v i n là t 40 ñ n 60 tu i. N u như ngay bây gi b n không b t ñ u quan tâm ñ n s c kh e, b n không th b o ñ m trư c 60 tu i không b b nh ch ñ ng nói ñ n chuy n s ng vui kh e ñ n 100 tu i?! Có s c kh e là có hy v ng, là có tương lai; m t s c kh e là m t t t c . S c kh e c a b n không ch thu c v b n Ngư i phương Tây có câu: “Cu c ñ i con ngư i gi ng như chi c thuy n lênh ñênh trên bi n”, t c ng dân gian chúng ta có câu: “S bình an chính là h nh phúc”, t t c ñ u ng ý nói v tính b p bênh c a ñ i ngư i, núi cao ñư ng hi m, như bên b v c sâu, gi ng như ñang bư c ñi trên m t l p băng m ng. Cu c ñ i con ngư i trôi ñi ch m ch m nhưng muôn vàn gian nan. Trên bàn c c a cu c ñ i, ch c n m c m t chút sai l m có th khi n cho b n ph i ch u th t b i. Có m t v bác sĩ ngo i khoa n i ti ng ngư i Anh là Frederick, ch vì m t l n tranh lu n h c thu t mà m t m ng. Chúng tôi t ng ñi u tr cho m t thanh niên 23 tu i, do b n tính háo th ng, trong m t l n thi hút thu c ñã giành ñư c ch c quán quân, 30 phút sau thì cơ tim b c ng l i, suýt chút n a thì m t m ng. M t v phó giáo sư 42 tu i, trong m t l n ñ hoàn thành cho k p bài lu n H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 36
 17. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 văn phát bi u, ba ngày ba ñêm không ra kh i phòng thí nghi m, lúc phát hi n ra thì ñã ch t trên bàn làm vi c. Chúng ta hãy nghĩ xem, công vi c không bao gi có th làm xong ñư c, không bao gi có th hoàn thành m t cách m mãn, m c tiêu không bao gi có ñi m k t thúc, vì v y cho dù làm vi c gì thì cũng c n có gi i h n, tùy theo s c mà làm sao cho phù h p v i kh năng c a mình. ð s c, ñ m hôi ch ñ ng nên ñ máu, b trí tu , b công s c ch ñ ng b m ng. Không bi t ñi u ti t công vi c, gi khư khư thái ñ c c ñoan, s d n ñ n h u qu “l i b t c p h i”. Khát v ng l n nh t c a nh ng ngư i ñàn ông khi bư c vào tu i trung niên ñó là ñư c thành công trên con ñư ng danh l i, vì th ñi u sơ xu t l n nh t c a h là không quan tâm ñ n s c kh e, nhi u khi b quên c gia ñình, b quên c chính b n thân mình, k t qu là ph i ôm h n. B n thân mình ch t chưa ph i là ñã h t, gia ñình tan hoang, ngư i b n ph i ng u ph i ñ ng mũi ch u xào; con cái ph i ñ tang cha, tâm h n chúng b t n h i n ng n ; ngư i tóc tr ng ph i ñưa ti n ngư i tóc ñen, tình c nh th t ñau lòng. Cu c ñ i có ba cái kh l n: tr thơ ph i ñ tang cha, tu i trung niên ñã ph i ñ tang ngư i b n ñ i, tu i già ñ tang con tr , ph i s ng ñơn ñ c. Nh ng sai l m nh có th khi n chúng ta ph i ch u nh ng n i th ng kh cu i cu c ñ i, không ph i v y sao? Cho r ng: s c kh e là c a b n thân mình là ch nói ñúng m t n a, ph i nói là: s c kh e là c a mình và nh ng ngư i thân yêu mình. Khi b n ch t ñi, s m t mát c a riêng b n thân b n ch như m t góc nh c a núi băng b tan ch y ra, 90% núi băng n m dư i nư c không nhìn th y ñư c, s qua ñ i c a b n ít nh t cũng gây t n thương tr c ti p t i 10 ngư i thân yêu nh t c a b n, kho ng hơn ch c ngư i b n thân c a b n, nh ng t n th t v s nghi p là không th tính h t ñư c. Ngư i càng thương yêu b n thì s t n thương c a h càng l n. Ph i ñ i di n v i n i ñau như v y, m i ngư i làm sao có th th ơ? S c kh e chính là s hài hòa, s c kh e chính là trách nhi m. Sinh m nh là con ñư ng ñơn tuy n H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 37
 18. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Năm 1953 T ch c Y t Th gi i ñã ñưa ra kh u hi u “s c kh e là vàng”, mong mu n m i ngư i hãy ñ i ñãi v i sinh m ng c a mình gi ng như ñ i v i vàng. Th t ra, s c kh e còn quý hơn vàng, b i vì s c kh e r t khó tái sinh và không th tái sinh, m t khi ñánh m t, cho dù khoa h c có tiên ti n th nào cũng không th giúp b n l y l i ñư c tr ng thái như trư c, cũng gi ng như m t t gi y tr ng, sau khi ñã vi t vào làm sao có th khôi ph c l i ñư c tr ng thái như trư c khi chúng ta chưa vi t gì vào. S c kh e chính là s theo ñu i c a con ngư i t xưa ñ n nay, nhưng ñ i di n v i nh ng mê ho c trong xã h i hi n ñ i, nhi u ngư i c m th y khó ch n l a gi a vi c s ng m t cách kh c k hay s ng m t cách tho i mái. Nhi u ngư i nh n th y b n thân mình v n còn tr , ăn ñư c ng ñư c, như v y nghĩa là không có b nh t t gì, th m chí khi b b nh v n còn coi thư ng, ñ n khi b nh n ng m i t nh m ng, nhưng t t c ñã quá mu n. C n bi t r ng, sinh m nh và s c kh e là con ñư ng ñơn tuy n, “ch có ch y ra mà không bao gi ch y ngư c l i”. R t nhi u nh n th c không ñ y ñ v b n ch t c a s c kh e, nh ng th do con ngư i làm ra dù t t ñ n m y cũng không th b ng nh ng th mà gi i t nhiên ban cho chúng ta. Con ngư i ñã m t r t nhi u th i gian và công s c ñ chinh ph c t nhiên, nhưng ñ i v i nh n th c v b n thân mình thì v n còn r t nông c n, ví d như m t chi c phi cơ 747 có t i 5000 nhà máy trên toàn th gi i h p tác s n xu t, g m 600 v n linh ki n c u thành, m t con s th t kinh ngư i, nhưng trong m t t bào c a ngư i có t i 100 nghìn gien, l p da ñ u c a con ngư i có kho ng 100 t t bào. Có th th y, s ph c t p c a con ngư i nhi u hơn chi c máy bay c v n l n. Vì th con ngư i c n ph i bi t tôn tr ng gi i t nhiên. S c kh e r t khó tái sinh và không th tái sinh, m i khi ñánh m t s c kh e, khoa h c cho dù tiên ti n th nào cũng không th giúp l y l i tr ng thái ban ñ u. Có hàng núi ti n cũng không th mua ñư c s c kh e. Tu i th sinh lý c a con ngư i là bao nhiêu H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 38
 19. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Theo s suy tính c a khoa h c, tu i th sinh lý c a con ngư i so v i tu i th th c t hi n nay cao hơn r t nhi u. V y thì tu i th sinh lý c a con ngư i ph i là bao nhiêu? Căn c vào nguyên lý c a sinh v t h c, tu i th c a nh ng loài ñ ng v t ñư c nuôi b ng s a m dài g p 5 – 6 l n th i kỳ chúng sinh trư ng. ð i v i con ngư i, giai ño n cu i cùng c a th i kỳ sinh trư ng là lúc mà chi c răng sau cùng nhú lên (kho ng 20 – 25 tu i). Theo tính toán này, tu i th c a con ngư i ph i là 6 x 25, t c là kho ng 150 tu i; n u th p nh t thì cũng là 5 x 20, t c là 100 tu i, ñây là tu i th sinh lý mà gi i t nhiên ban cho chúng ta. Tuy nhiên, ñ ñ t ñư c con s ñó, trư c tiên b n c n bi t quan tâm và yêu m n b n thân mình ch không nên ñ ñ n lúc chính mình ph i thương h i mình, có nghĩa là b n c n ph i có s c kh e t t. Nhưng mà như th v n chưa ñ , b n cũng c n ph i bi t s ng vui v , b i vui v là m t c nh gi i t i cao c a cu c ñ i. Bu i sáng m i ngày khi b n m m t ra, v ng thái dương ñ u như m i, tâm tình th y th t t t ñ p, cu c s ng dư ng như vô cùng viên mãn. S c kh e và ni m vui, ñó là s theo ñu i ñáng giá nh t c a con ngư i; s ng kh e ñ n 100 tu i, m c tiêu c a m i ngư i ñ u có th tr thành hi n th c. Sinh m nh ñ p nh t lúc tiêu vong Sinh lão b nh t cũng gi ng như xuân h thu ñông, ñ u là quy lu t c a t o hóa, nhưng cách th c tiêu vong không gi ng nhau. M t d ng là tiêu vong m t cách t nhiên, m t d ng thì ph i tr i qua b nh t t ñau kh r i m i tiêu vong. Ph i làm sao ñ tiêu vong m t cách t nhiên? T nhiên tiêu vong theo m t chương trình, gi ng như hoa mùa xuân tàn héo, cây mùa ñông r ng lá, ñây là s tiêu vong không có b nh t t, ñau kh , không có căm ghét, qua ñi nh nhàng như gi c m ng. Nhưng mà h u h t con ngư i chúng ta ñ u do b nh t t mà tiêu vong, t c là tiêu vong s m hơn gi i h n mà t nhiên trao cho chúng ta, s tiêu vong này cũng gi ng như cái cây tr i qua mưa bão b qu t ngã, b sâu b nh gây t n h i, b cái n ng c a mùa hè làm khô héo mà ch t. ð i v i con ngư i thì ñây là n i th ng v th xác, là s ñày ñ a v tâm h n, tu i 70, 80, c th xác và tâm h n b hành h . H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 39
 20. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 M i ngư i ñ u mong mu n ñư c ch t m t cách nh nhàng, th nhưng tình tr ng ph bi n trong xã h i ngày nay l i là ch t do b nh t t, m t s tàn l i ñâu? ðó là do chúng ta ñã quay lưng v i quy s m, ch t s m, nguyên nhân n m lu t c a t nhiên, quay lưng v i quy lu t c a cu c ñ i, hay cũng có th nói, chúng ta quay lưng v i cách s ng khoa h c. tu i 36, 13 tu i ñã b t ñ u hút thu c, tu i hút Tôi có m t b nh nhân thu c là 23 năm, tu i u ng rư u là 18 năm, tu i ñánh b c là 5 năm. K t qu m i 36 tu i, 3 l n huy t qu n b t c ngh n, cơ tim b xơ c ng. Căn b nh c a anh ta là do phàm ăn, u ng rư u, hút thu c, c b c mà ra. B nh t t là do anh ta t tìm ñ n v i nó. Vì th , n u b n không bi t yêu b n thân mình, th thì không ai có th c u ñư c b n. M t ngư i n u như gi i ñ i ñãi v i sinh m nh, sinh m nh s luôn m mi u như hoa n mùa xuân, như ánh trăng mùa thu, s thu n theo quy lu t t nhiên, tiêu vong m t cách t nhiên, không ph i ch u b nh t t, ñau kh , oán h n. Ba c a i cu c ñ i, m u ch t tu i trung niên T i sao kinh t phát tri n, ti n nhi u, cu c s ng v t ch t ñư c nâng cao, v y mà nhi u ngư i l i ch t r t s m? Có ngư i cho r ng, hi n nay tim, não, huy t qu n b nh t t nhi u, kh i u nhi u, b nh ti u ñư ng nhi u, t t c ñ u là do kinh t phát tri n, cu c s ng v t ch t quá th a thãi mà sinh ra. Hoàn toàn sai! Nh ng nghiên c u cho th y: nh ng lo i b nh này không ph i do văn minh v t ch t t o thành, mà là do thi u ki n th c v s c kh e, do ñó ngư i m c b nh càng ngày càng nhi u. N u như chúng ta bi t nâng cao s hi u bi t v v sinh, bi t b o v và chăm sóc s c kh e, th thì s c kh e c a chúng ta s càng có ñi u ki n ñ nâng cao ñi cùng v i s phát tri n v kinh t , ch không th là b nh t t nhi u. Ch c n chúng ta b t ñ u t ngay ñ tu i thanh thi u niên, th c hi n phương châm s ng văn minh, s ng kh e, ñ n tu i trung niên s có s c kh e cư ng tráng, mùa xuân c a s c kh e s mãi mãi ñi cùng chúng ta. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2