intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG 8: PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

Chia sẻ: Nguyen Cao Son | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
143
lượt xem
33
download

BÀI GIẢNG 8: PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG 8: PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

 1. BÀI GIẢNG 8 PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HỢP CHO CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN 1
 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP  Mô tả được qui trình ra quyết định  Nắm được vai trò của kế toán viên đối với việc ra quyết định  Nắm được các tiêu chuẩn của thông tin thích h ợp  Nắm được cách phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp  Có khả năng phân tích các thông tin về chi phí và doanh thu thích hợp cho các tình huống ra quyết định đặc biệt 2
 3. VAI TRÒ CỦA KẾ VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH • Các kế toán viên kế toán kế toán quản trị có vai trò cung cấp các thông tin thích hợp cho quá trình ra quyết định của nhà quản lý. Kế toán viên Thiết kế và tổ chức Các nhà quản lý trong kế toán thực hiện hệ thống các lĩnh vực sản xuất, quản trị thông tin kế toán tiếp thị, tài chính,v.v... Ra các quyết định kinh tế • Các kế toán viên kế toán quản trị phải am hiểu các quyết định của các nhà quản lý. 3
 4. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH Xác định vấn đề ra quyết định Lựa chọn tiêu chuẩn Phân tích Xác định các phương án định lượng Xây dựng mô hình ra quyết định Vai trò chủ yếu Thu thập dữ liệu của kế toán quản trị Phân tích định tính Ra quyết định 4
 5. VIỆC THU THẬP THÔNG TIN Ba đặc điểm của thông tin hữu ích: 1. Tính thích hợp 2. Tính chính xác 3. Tính kịp thời 5
 6. NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ THÔNG TIN THÍCH HỢP? • Thông tin có liên quan đến tương lai không? ---> thông tin phải liên quan đến sự kiện trong tương lai ---> thông tin quá khứ ít thích hợp cho việc ra quyết định • Thông tin phải có sự khác biệt giữa các phương án so sánh? ---> thông tin giống nhau giữa các phương án so sánh thì thông thích hợp cho việc ra quyết định. 6
 7. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP  Vì sao việc tách biệt giữa thông tin thích h ợp và thông tin không thích hợp lại quan trọng đối với nhân viên k ế toán quản trị?  Có 2 nguyên nhân: 1. Thứ nhất, việc thu thập thông tin rất tốn kém. 2. Thứ hai, tránh tình trạng quá tải thông tin. 7
 8. NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP • Thu thập thông tin về chi phí và thu nh ập g ắn li ền với từng phương án. • Loại bỏ các chi phí chìm. • Loại bỏ các chi phí và thu nhập không chênh lệch giữa các phương án. • Ra quyết định dựa trên các thông tin còn lại. 8
 9. CHI PHÍ CHÌM – không thích hợp cho việc ra quyết định • Công ty đang xem xét có nên mua máy mới để thay th ế loại máy cũ đang sử dụng hay không? Các số liệu liên quan đến hai loại máy này như sau: Maùy cuõ Maùy môùi Giaù ban ñaàu $175.000Giaù mua $200.000 Giaù trò coøn laïi treân soå saùch 140.000 Thôøi gian söû duïng coøn laïi 4 naêm Thôøi gian söû duïng 4 naêm Giaù baùn hieän taïi 90.000 Giaù trò baùn trong 4 naêm tôùi Giaù trò baùn trong 4 naêm tôùi 0 0 Chi phí hoaït ñoäng haøng naêm Chi phí hoaït ñoäng haøng naêm 345.000 300.000 Doanh thu haøng naêm 500.000 Doanh thu haøng naêm 500.000 9
 10. CHI PHÍ CHÌM – không thích hợp cho việc ra quyết định So sánh báo cáo thu nhập giữa 2 phương án: Giöõ maùy cuõ maùy môùi Mua Cheânh leäch Doanh soá (qua 4 naêm) $2.000.000 $2.000.000 0 Chi phí hoaït ñoäng (1.380.000) (1.200.000) $180.000 Chi phí khaáu hao maùy môùi (200.000) (200.000) Chi phí khaáu hao cuûa maùy cuõ (140.000) (140.000) 0 Thu nhaäp töø baùn maùy cuõ 90.000 90.000 Toång lôïi nhuaän qua 4 naêm $480.000 $550.000 $70.000 10
 11. CHI PHÍ CHÌM – không thích hợp cho việc ra quyết định • Áp dụng trình tự phân tích và nhận diện chi phí thích hợp: Bước 1: Thu thập thông tin liên quan đến các phương án (số liệu trong bảng) Bước 2: Loại bỏ chi phí chìm 11
 12. CHI PHÍ CHÌM – không thích hợp cho việc ra quyết định Bước 3: Loại bỏ các chi phí, thu nhập không chênh lệch Bước 4: Ra quyết định dựa trên thông tin về chi phí và thu nhập còn lại. - Tăng chi phí do mua máy mới: $ (200.000) - Giảm chi phí hoạt động do mua máy mới: 180.000 - Tăng thu nhập do bán máy cũ: 90.000 Lợi nhuận tăng do mua máy mới 70.000 12
 13. CHI PHÍ VÀ THU NHẬP KHÔNG CHÊNH LỆCH (không thích hợp cho việc ra quyết định) • Giả sử một công ty đang xem xét mua một máy mới để giảm nhẹ bớt lao động. Giá mua máy mới là $30.000 và máy có thời gian sử dụng là 10 năm. Số liệu về doanh số và chi phí của công ty hàng năm trong tr ường hợp mua và không mua máy mới được trình bày trong bảng dưới đây: Hieän taïi Khi coù maùy môùi Saûn löôïng saûn xuaát vaø tieâu thuï (chieác) 5.000 5.000 Giaù baùn/1 saûn phaåm $40 $40 Chi phí nguyeân lieäu tröïc tieáp/1 saûn phaåm 14 14 Chi phí lao ñoäng tröïc tieáp/1 saûn phaåm 8 5 Chi phí saûn xuaát chung khaû bieán/1 saûn phaåm 2 2 Chi phí baát bieán haøng naêm 62.000 62.000 Khaáu hao maùy môùi - 3.000 • Công ty nên mua máy mới không? 13
 14. CHI PHÍ VÀ THU NHẬP KHÔNG CHÊNH LỆCH (không thích hợp cho việc ra quyết định) Phân tích: • Loại bỏ các chi phí và thu nhập không có chênh lệch: - - - - • Ra quyết định dựa trên thông tin còn lại (là thông tin thích hợp): - Chi phí lao động/1 sản phẩm - Chi phí khấu hao máy mới 14
 15. CHI PHÍ VÀ THU NHẬP KHÔNG CHÊNH LỆCH (không thích hợp cho việc ra quyết định) • Dựa vào những thông tin trên, chúng ta xét xem vi ệc đ ưa máy mới vào sử dụng đạt được kết quả như thế nào? - Chi phí lao động tiết kiệm được $15.000 (5.000 sản phẩm x $3/sản phẩm) - Chi phí cố định tăng thêm ($3.000) - Chi phí tiết kiệm được hàng năm $12.000 • Kết luận: Nên xem xét mua máy mới 15
 16. BÀI TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN (Phân tích chi phí thích hợp) Hãng hàng không World Airways tại sân bay Charles de Gaulle đang có một lượng hàng tồn kho (phụ tùng cho máy bay) với giá gốc là $200.000. Hàng tồn kho này đã lỗi thời, không còn thích hợp để sử dụng với những chiếc máy bay hiện tại của hãng, mà muốn sử dụng được thì chúng ph ải được chữa cho phù hợp để sử dụng. Chi phi sửa chữa ước tính là $120.000. Tuy nhiên, loại hàng tồn kho này có thể bán lại cho một hãng hàng không khác với giá $170.000. John Orville là một nhà quản lý của World Airways cho rằng: Nếu bán hàng tồn kho này đi thì hãng hàng không sẽ bị lỗ $30.000, do vậy ông có ý định sữa chữa chúng để sử dụng. Joan, một nhà quản lý khác thì cho rằng,việc bán hàng tồn kho ấy và mua các phụ tùng mới để sử dụng thì sẽ có lợi hơn. Giá mua các phụ tùng mới là $260.000. (Hilton, 1991) Yêu cầu: Là một nhân viên kế toán quản trị của World Airways, ý kiến của bạn như thế nào? 16
 17. PHÂN TÍCH THÔNG TIN CHO MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẶC BIỆT Quyết định chấp nhận hay từ chối một đơn hàng 1. đặc biệt Quyết định tiếp tục hoặc ngưng kinh doanh một 2. sản phẩm/bộ phận kinh doanh Quyết định nên làm hay mua sản phẩm/linh kiện 3. Quyết định nên bán hoặc tiếp tục sản xuất (tại 4. điểm phân chia) Ra quyết định trong điều kiện ràng buộc về 5. nguồn lực 17
 18. CHẤP NHẬN HAY TỪ CHỐI MỘT ĐƠN HÀNG ĐẶC BIỆT • Quyết định chấp nhận hay từ chối một đơn hàng đặc biệt khá phổ biến trong các công ty sản xuất và dịch vụ. Công ty ph ải đối mặt với việc bán sản phẩm với giá thấp hơn giá thông th ường. • Để ra quyết định đúng, cần phải phân tích các chi phí và thu nhập thích hợp. – Khi còn năng lực nhàn rỗi: Các định phí thường là thông tin không thích hợp, các biến phí là thông tin thích h ợp. – Khi không còn năng lực nhàn rỗi: Chi phí cơ hội phải được xem xét, nó là thông tin thích hợp cho việc ra quyết định. 18
 19. CHẤP NHẬN HAY TỪ CHỐI MỘT ĐƠN HÀNG ĐẶC BIỆT • Một Công ty du lịch ở Nhật Bản có ý định thuê dịch vụ vận chuyển hành khách từ Nhật Bản đến Hawaii bằng máy bay ph ản lực loại lớn của hãng hàng không Worldwide Airways. Mức giá mà Công ty du lịch Nhật bản đề nghị là $150.000 cho một chuyển bay đi và về. Trong khi đó, doanh thu hiện tại của cho một chuyến bay từ Nhật Bản đến Hawaii và trở về là $280.000. • Worldwide Airways vừa mới loại bỏ một số tuyến bay ít lợi nhuận, do vậy hiện tại Worldwide Airways có 2 máy bay chưa được sử dụng và hãng hàng không chưa có ý định mở các tuyến bay mới. • Các biến phí cho chuyến bay bao gồm: nhiên liệu, bảo trì, chi phí cho đội bay, các bửa ăn & dịch vụ và lệ phí mặt đất. Các định phí của Worldwide Airways sẽ được phân bổ cho từng chuyến bay: khấu hao máy bay, bảo trì và khấu hao các thiết bị, chi phí quản lý cố định. 19
 20. CHẤP NHẬN HAY TỪ CHỐI MỘT ĐƠN HÀNG ĐẶC BIỆT  Thông tin về chi phí cho một chuyến bay đi-về giữa Nh ật Bản và Hawaii hiện tại như sau: Doanh thu: - Hành khách $ 250.000 - Hàng hóa 30.000 Tổng 280.000 Chi phí: - Biến phí 90.000 (trong đó chi phi đặt chổ, bán vé là $5.000) - Định phí phân bổ 100.000 Tổng chi phí 190.000 Lợi nhuận $ 90.000 • Là kế toán viên kế toán quản trị,theo bạn Worldwide Airways có chấp nhận lời đề nghị của Công ty du lịch Nhật Bản không? 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản