intTypePromotion=3

Bài giảng Các đặc trưng đo lường độ tập trung & độ phân tán các đặc trưng đo lường độ tập trung

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
118
lượt xem
7
download

Bài giảng Các đặc trưng đo lường độ tập trung & độ phân tán các đặc trưng đo lường độ tập trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các đặc trưng đo lường độ tập trung & độ phân tán các đặc trưng đo lường độ tập trung tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về trung bình cộng; trung bình nhân; mode; phân vị; trung vị;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các đặc trưng đo lường độ tập trung & độ phân tán các đặc trưng đo lường độ tập trung

 1. CAÙC ÑAËC TRÖNG ÑO LÖÔØNG ÑOÄ TAÄP TRUNG & ÑOÄ PHAÂN TAÙN CAÙC ÑAËC TRÖNG ÑO LÖÔØNG ÑOÄ TAÄP TRUNG TRUNG BÌNH (Mean) MOÁT (Mode) TRUNG VÒ (Median)
 2. TRUNG BÌNH COÄNG n ÑÔN GIAÛN X i 1 i X n COÙ TRỌNG SOÁ k k  X i fi X i 1 i i f X i 1 X k k  fi f i 1 i i 1
 3. Soá ngaøy nghæ trong naêm cuûa moät maãu 16 ngöôøi, ñöôïc choïn töø soá nhaân vieân cuûa moät coâng ty lôùn, ghi nhaän ñöôïc nhö sau: 10 12 15 6 14 2 4 6 11 15 18 10 8 7 10 12 n X i 1 i X n 10  12  15  ...  12 X  10 (ngày) 16
 4. Soá saûn phaåm ñaït tieâu chuaån kyõ thuaät trong 60 ngaøy ôû moät phaân xöôûng ghi nhaän ñöôïc nhö sau: Saûn phaåm ñaït tieâu Soá ngaøy chuaån kyõ thuaät 450 20 500 28 600 12 k X i 1 i i f X k f i 1 i 450(20)  500(28)  600(12) X  503,3 (sản phẩm) 60
 5. Trong moät ñôït saûn xuaát ngöôøi ta choïn ngaãu nhieân 50 saûn phaåm vaø ghi nhaän troïng löôïng. Saûn phaåm ñöôïc phaân nhoùm theo troïng löôïng nhö sau: Troïng löôïng Trò soá giöõa Soá saûn phaåm (gam) (mi) (fi) 484-490 487 5 490-496 493 10 496-502 499 15 502-508 505 13 508-514 511 7 Coäng - 50 487(5)  493(10)  ...511(7) X  499,84 (gam) 50
 6. Nhoùm Soá coâng nhaân Soá sp/ca sx xi A 5 6, 8, 6, 4, 9 6,6 B 2 5, 9 7 C 3 6, 8, 10 8 xi fi Soá saûn phaåm tính trung bình / ca saûn xuaát: n n 4 1  xi x f i 1 i i 5 1 x i 1 = 7,1 x n n f i 6 3 n i 1 x f i 1 i i 8 2 x n 9 2 f i 1 i 10 1
 7. TÍNH CHAÁT: k k X i 1 i i f X i 1 i 1. Neáu f1 = f2 = … = fk thì: X k  k k f i 1 i X i i f k fi 2. X i 1 k   X i di vôùi di  k f i 1 i i 1 f i 1 i n 3. (X i 1 i  X) 0
 8. (Báo Thanh niên, Thứ sáu, 25/11/2011)
 9. TRUNG BÌNH NHÂN X  X 1. X 2 . X 3 ... X n n
 10. MODE (M0) M0 laø giaù trò xuaát hieän nhieàu nhaát trong moät daõy soá.  M0 laø Xi öùng vôùi fi lôùn nhaát Choïn ngaãu nhieân 50 trang cuûa moät quyeån saùch giaùo khoa, soá loãi ghi nhaän ñöôïc treân caùc trang nhö sau: Soá loãi 0 1 2 3 4 Soá trang 12 18 8 7 5  M0 = 1
 11. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 Khoâng coù Mode = 9 Mode
 12. • Trường hợp coù khoaûng caùch nhoùm đều nhau: f M 0  f M 01 M 0  X M 0 (min)  hM 0 ( f M 0  f M 01 )  ( f M 0  f M 01 ) X M 0 (min): giôùi haïn döôùi cuûa nhoùm chöùa M 0 f M 0 : taàn soá cuûa nhoùm chöùa M 0 f M 0 1 : taàn soá cuûa nhoùm ñöùng tröôùc nhoùm chöùa M 0 f M 0 1 : taàn soá cuûa nhoùm ñöùng sau nhoùm chöùa M0
 13. Phaân nhoùm traùi caây theo troïng löôïng: TROÏNG LÖÔÏNG (gram) SOÁ TRAÙI 80 - 84 10 84 - 88 20 88 - 92 120 92 - 96 150 96 - 100 400 100 - 104 200 104 - 108 60 108 - 112 40 1000
 14. 450 400 400 350 300 Soá traùi 250 200 200 150 150 120 100 60 40 50 10 20 0 Troïng löôïng
 15. 400  150 M 0  96  4 (400  150)  (400  200) = 98.2 (gram)  Khoâng ñeàu nhau: MAÄT ÑOÄ TAÀN SOÁ (fi) = PHAÂN PHOÁI KHOAÛNG CAÙCH NHOÙM (hi) (mi)
 16. • Nhieàu M0 SOÁ CON SOÁ CAËP VÔÏ CHOÀNG 0 19 M02 = 1 680 M01 = 2 750 3 61 4 10 5 6
 17. Phân vị (Percentile) Phân vị thứ p là trị số mà ở đó có khoảng p% các quan sát nhỏ hơn hay bằng trị số đó và có khoảng (100 – p)% các quan sát lớn hơn hay bằng trị số đó.
 18. TRUNG VÒ (Me) Trung vò laø giaù trò ñöùng ôû vò trí giöõa trong moät daõy soá ñaõ ñöôïc saép xeáp coù thöù töï. M e  X ( n 1) / 2 Tuoåi ngheà (naêm) 2 2 3 5 7 7 9 9 M e  x n 1  x 7 1  x4  5 2 2 1 M e  x n 1  x81  x4,5  ( x4  x5 )  6 2 2 2
 19. • Tröôøng hôïp nhoùm coù khoaûng caùch: Böôùc 1: Tính taàn soá tích luõy. Böôùc 2: Xaùc ñònh nhoùm chöùa Me, ñoù laø nhoùm coù taàn soá tích luõy  n/2. Böôùc 3: AÙp duïng coâng thöùc: n  S M e1 M e  X M e (min)  hM e 2 fMe
 20. 4 5 6 6 7 8 x  6 = M0 = M e 4 5 6 6 7 80 x  18 M0 = 6 = M e

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản