intTypePromotion=1

Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
110
lượt xem
17
download

Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày trong bài giảng: Lập kế hoạch dự án, trình tự công tác lập kế hoạch, nội dung của một kế hoạch tổng thể, ý nghĩa của bản kế hoạch dự án, lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án,... Mời cá bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án

2/22/2011<br /> <br /> Lập kế hoạch dự án<br /> Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự<br /> án<br /> <br /> • Khái niệm: Giáo trình<br /> • Về cơ bản:<br /> – Chi tiết hóa và lượng hóa mục tiêu của dự án<br /> thành các công việc cụ thể<br /> – Hoạch định chương trình thực hiện các công việc<br /> <br /> Trình tự công tác lập kế hoạch<br /> <br /> Nội dung của một kế hoạch tổng thể<br /> <br /> • Xác lập mục tiêu<br /> <br /> 1. Tổng quan dự án<br /> <br /> • Cấu trúc phân tách công việc (Work Breakdown Structure-WBS):<br /> xác định hạng mục công việc và công việc chi tiết (mà có thể giao<br /> nhiệm vụ và quản lý)<br /> <br /> 2. Mục tiêu dự án<br /> <br /> • Kế hoạch tiến độ: trình tự và thời gian của các công việc; mối liên<br /> hệ giữa chúng (Sơ đồ mạng PERT/CPM)<br /> <br /> 3. Khía cạnh kĩ thuật và<br /> quản lý dự án<br /> <br /> • Lập k/h phân bổ điều phối nguồn lực thực hiện k/h tiến độ<br /> • Lập dự toán ngân sách đi đôi với k/h tiến độ<br /> • Chuẩn bị báo cáo<br /> <br /> 4. Khía cạnh hợp đồng<br /> dự án<br /> <br /> 5. Mạng công việc và<br /> tiến độ<br /> 6. Ngân sách và dự toán<br /> kinh phí dự án<br /> 7. Nhân sự<br /> 8. Phương pháp đánh giá<br /> dự án<br /> 9. Khó khăn và rủi ro bất<br /> định<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2/22/2011<br /> <br /> Ý nghĩa của bản kế hoạch d/a<br /> <br /> Lập kế hoạch và Quản lý phạm vi dự án<br /> <br /> • Cơ sở để tuyển dụng, phân bổ nhân vật lực<br /> <br /> • Phạm vi d/a: Các công việc cần thiết để có được kết quả<br /> (sản phẩm) dự án<br /> <br /> • Cơ sở để điều phối thực hiện, giám sát, điều<br /> chỉnh thay đổi và kiểm soát dự án<br /> <br /> • Quản lý pham vi: xác định công việc thuộc và không thuộc<br /> d/a đảm bảo rằng d/a bao gồm và chỉ bao gồm các công<br /> việc cần thiết.<br /> • 2 công cụ cơ bản: Cấu trúc phân tách công việc (WBS) và<br /> Ma trận trách nhiệm (Linear Responsibility Chart -LRC)<br /> • Ma trận trách nhiệm là kết hợp của cơ cấu tổ chức và cấu<br /> trúc phân tách công việc<br /> <br /> Cấu trúc phân tách công việc - WBS<br /> • Sự phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm<br /> nhiệm vụ và nhóm công việc cụ thể<br /> • Hình thức thể hiện như 1 cây đa hệ:<br /> – Cấp bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện<br /> – Cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của một chỉ tiêu<br /> <br /> Các thành tố của công việc ở cấp thấp<br /> nhất<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Các mục tiêu<br /> Các kết quả chuyển giao<br /> Kế hoạch tiến độ<br /> Ngân sách<br /> Các thước đo kết quả hoạt động<br /> Trách nhiệm<br /> <br /> – Cấp thấp nhất: công việc cụ thể mà có thể giao nhiệm vụ<br /> và được thực hiện bởi một trong các bộ phận cụ thể của tổ<br /> chức tham gia vào dự án<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2/22/2011<br /> <br /> Yêu cầu đối với WBS<br /> <br /> Một WBS mẫu<br /> <br /> • Có nhiều cách tiếp cận phân tách công việc của một<br /> d/a. Tuy nhiêm 1 WBS được chọn phải phản ánh được<br /> cách thức theo đó dự án được thực hiện.<br /> <br /> • 3 yêu cầu cụ thể:<br /> – Hoàn chỉnh<br /> – Chi tiết<br /> – Chính xác<br /> <br /> Ma trận trách nhiệm<br /> Công việc<br /> <br /> Cấp trên<br /> <br /> Giám<br /> độc<br /> <br /> Chủ<br /> nhiệm<br /> d/a<br /> <br /> Tr.<br /> Phòng<br /> thiết kế<br /> <br /> Tr.<br /> Phòng<br /> kinh<br /> doanh<br /> <br /> Tr.<br /> Phòng<br /> sản xuất<br /> <br /> Lập kế hoạch dự án<br /> <br /> PD<br /> <br /> GS<br /> <br /> TT<br /> <br /> YK<br /> <br /> YK<br /> <br /> YK<br /> <br /> Xác định WBS<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> TT<br /> <br /> YK<br /> <br /> YK<br /> <br /> YK<br /> <br /> Ước tính chi phí<br /> <br /> GS<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> TT<br /> <br /> YK<br /> <br /> YK<br /> <br /> Lập kế hoạch thị trường<br /> <br /> PD<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> YK<br /> <br /> TT<br /> <br /> YK<br /> <br /> Lập tiến độ<br /> <br /> PD<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> YK<br /> <br /> YK<br /> <br /> TT<br /> <br /> PD: phê duyệt cuối cùng<br /> GS: giám sát chung<br /> CĐ: chỉ đạo và phê duyệt<br /> TT: trách nhiệm trực tiếp<br /> YK: phải được tham khảo ý kiến<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2