intTypePromotion=1

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 16

Chia sẻ: Le Ba Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
116
lượt xem
2
download

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11 - Bài 16: Kiểu bản ghi, giới thiệu với các em về dữ liệu kiểu bản ghi, khai báo dữ liệu kiểu bản ghi. Chúc các em học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11: Bài 16

  1. Bµi 16 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
  2. Bµi to¸n ® vÊn ® Æt Ò: B¶ng kÕt qu¶ kiÓm tra c hÊt l­îng B¶n g hi Tr­ê ng (Re c o rd) (Fie ld) S BD Hä tªn To ¸n V¨n Tæ ng KÕt qu¶ 01 Ng uyÔn An 10.0 9.0 02 Vò Ng äc B×nh 8.5 5.0 ... ....... ... ... 48 TrÇn Thu Trµ 7.0 6.5 49 §Æng Anh TuÊn 5.0 7.5 50 Phan V©n 6.0 4.5 B¶ng Çu: NhËp ®è i t­îng (re c ord) víi 6 thué cstÝnh tÝnhld) ng vµ xÐt Yªu c gåm : 50 vµo th«ng tin c ña tõng häc inh, (Fie tæ kÕt qu¶, biÕt r»ng nÕu tæ ng >=10 th× kÕt qu¶ lµ “§¹t”
  3. D÷liÖu kiÓu b¶n ghi 1. D÷liÖu kiÓu b¶n ghi dïng ® m« t¶ c¸c ® t­îng cã cïng mét sè thuéc Ó èi tÝnh mµ c¸c thuéc tÝnh cã thÓ cã kiÓu d÷ liÖu kh¸c nhau. 2. Khai b¸o kiÓu b¶n ghi Type < tªn kiÓu b¶n g hi> = re c o rd : kiÓu tr­ê ng 1; < tªn tr­ê ng 2> : kiÓu tr­ê ng 2; e nd; Var : ; : ARRAY[1..Max] o f < tªn kiÓu b¶n g hi>;
  4. S BD Hä tªn To ¸n V¨n Tæ ng KÕt qu¶ 01 Ng uyÔn An 10.0 9.0 02 Vò Ng äc B×nh 8.5 5.0 ... ....... ... ... 48 TrÇn Thu Trµ 7.0 6.5 49 §Æng Anh TuÊn 5.0 7.5 50 Phan V©n 6.0 4.5 Type Hocsinh =record SBD: integer; Khai b ¸o kiÓu d ÷ Hoten: string[30]; liÖu c ho c ¸c tr­ê ng Toan,Van,Tong: real; (fie ld ) Ketqua: string[10]; end; Khai b ¸o b iÕn kiÓu Var LOP: ARRAY[1..50] of Hocsinh; b ¶n g hi (re c o rd ) I,j,n : integer;
  5. 3. C¸c thao t¸c víi b¶n ghi a. NhËp th«ng tin häc s inh C¸c b­íc: ThÓ hiÖn b»ng pascal Write(‘ Nhap vao so hoc sinh trong lop : ‘); ­ NhËp s è häc s inh readln(n); For i:=1 to n do Begin ­ NhËp d÷ liÖu (c ¸c writeln(‘ Nhap du lieu cho hoc sinh thu ‘,i); thué c tÝnh) c ña Write(‘ SBD : ‘); readln(LOP[i].SBD); tõng b¶n ghi Write(‘HO TEN : ‘); readln(LOP[i].Hoten); Write(‘ Diem toan : ‘);readln(LOP[i].Toan); Write(‘ Diem van : ‘);readln(LOP[i].Van); end;
  6. Khi i = 1  LOP[1].SBD * NhËp gi¸ trÞ tr­ê ng c ho SBD c ña häc s inh thø nhÊt n»m ë b¶n ghi ®Çu tiªn. * T­¬ng tù nh­ vËy nhËp gi¸ trÞ c ¸c tr­êng c ßn l¹i. S BD Hä vµ tªn To ¸n V¨n 01 Ng uyÔn An 10.0 9.0  Qu¸ tr×nh nhËp kÕt thóc khi nhËp hÕt d÷ liÖu c ho b¶n ghi thø n.
  7. b. C¸c thao t¸c xö lÝ tro ng b¶n g hi TÝnh tæng ®iÓm v¨n vµ to¸n cña tõng häc sinh trong líp. For i:=1 to n do LOP[i].Tong:= LOP[i].Toan + LOP[i].Van; Dïng lÖnh g × ®Ó tÝnh tæ ng c ho §iÒn ch÷ “§¹t” vµo cét kÕt qu¶ cho nh÷ häc sinh cã tæng ng tõ ng b ¶n g hi nhØ > 10, ng­îc l¹i ® = iÒn ch÷ “Khong dat”. ? For i:=1 to n do IF LOP[i].Tong>=10 then LOP[i].Ketqua=‘Dat’ else LOP[i].Ketqua=‘Khong dat’;
  8. c . In d÷ liÖu kiÓu b¶n g hi C¸c b­íc: ThÓ hiÖn b»ng pascal Th«ng b¸o in Writeln(‘ Bang ket qua kiem tra chat luong ‘); In b¶ng d÷ liÖu For i:=1 to n do Writeln(LOP[I].sbd:5,LOP[i].Hoten:30, LOP[i].Toan:5:1,LOP[i].Van:5:1, LOP[i].Tong:8:1,LOP[i].Ketqua:15);
  9. Program vd1; Uses crt; Type { Khai bao} Hocsinh =record SBD: integer; { tinh tong cho tung ban ghi } Hoten: string[30]; For i:=1 to n do Toan,Van,Tong:real; LOP[i].Tong := LOP[i].Toan + LOP[i].Van; H·y v iÕt c h­¬ng Ketqua: string[10]; end; tr×nh ho µn { dien ket qua cho tung ban ghi } Var c hØnh ®Ó g i¶i i:=1 to n do LOP: ARRAY[1..100] of Hocsinh; For i,n: integer; b µi to ¸n ®Æt v Ên LOP[i].Tong>=10 then if BEGIN ®Ò ? LOP[i].Ketqua:=‘Dat’ Clrscr; { nhap so hoc sinh } else LOP[i].Ketqua:=‘Khong dat’; Write(‘ Nhap vao so hoc sinh trong lop : ‘); readln(n); { In bang du lieu } { nhap du lieu tung ban ghi} Writeln(‘ Bang ket qua kiem tra ‘); For i:=1 to n do For i:=1 to n do Begin Writeln(LOP[I].sbd:5,LOP[i].Hoten:30, writeln(‘ Nhap so lieu hoc sinh thu ‘,i); LOP[i].toan:5:1,LOP[i].Van:5:1, Write(‘ SBD : ‘); readln(LOP[i].SBD); LOP[i].tong:8:1,LOP[i].Ketqua:15); Write(‘HO VA TEN : ‘); readln(LOP[i].Hoten); Readln; Write(‘ Diem toan : ‘);readln(LOP[i].Toan); END. Write(‘ Diem van : ‘);readln(LOP[i].Van); end;
  10. H·y nhí! Type Hocsinh =record SBD : integer;  Khai b¸o: tªn biÕn b¶n g hi, tªn Hovaten : string[30]; vµ kiÓu d÷ liÖu c ¸c tr­ê ng . Toan,Van,Tong:real; Ketqua :string[10]; end; Var LOP: ARRAY[1..50] of hocsinh;  Tham chiÕu tr­êng cña b¶n LOP[i].SBD ghi: Tªn biÕn b¶n g hi.tªn tr­ê ng  G¸n g i¸ trÞ c ho tõ ng tr­ê ng c ña b¶n g hi ho Æc g i÷a hai biÕn c ïng kiÓu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2