intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Chương 2 - Nguyễn Quỳnh Hương

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

73
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương "Kế toán huy động vốn" gồm có: Những vấn đề cơ bản nghiệp vụ huy động vốn và kế toán huy động vốn, kế toán nghiệp vụ huy động vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Chương 2 - Nguyễn Quỳnh Hương

  1. 10/09/2010 KÕ to¸n ngIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN NỘI DUNG CHÍNH Những vấn đề cơ bản nghiệp vụ HĐV và kế toán HĐV Kế toán nghiệp vụ huy động vốn NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN Ý ngh nghĩa ĩa của ngu nguồồn vố vốn huy động Vèn huy ®éng lµ nguån vèn chñ yÕu, chiÕm tû träng lớn Cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét NH Các ngu nguồn ồn vốn huy động TiÒn göi Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸  Kh«ng kú h¹n  Chøng chØ tiÒn göi (CDs)  Cã kú h¹n  Kú phiÕu NHTM TiÒn göi tiÕt kiÖm  Tr¸i phiÕu NHTM  Kh«ng kú h¹n Vèn ®i vay  Cã kú h¹n  Vay t¹i thÞ tr­êng liªn ng©n hµng  Vay cña NHNN  Vay cña n­íc ngoµi 1
  2. 10/09/2010 Nguyên tắc hạch toán lãi: Áp dụng nguyên tắc kế toán: “Cơ sở dồn tích” Chi phí trả lãi phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh (A) theo kỳ kế toán chứ không phải thời điểm thực tế chi tiền (B T.hợp Chi phí A= B TK49 (1a) (2) (1b) (1c) Cuối kỳ Định kỳ TK388 (2a) (1) (2b) Đầu kỳ (2c) Định kỳ Tài khoản sử dụng TK421/422: Tiền gửi KH trong nước bằng VND/ ngoại tệ TK423/424: Tiền gửi tiết kiệm bằng VND/ ngoại tệ TK431/434: Mệnh giá GTCG bằng VND/ ngoại tệ TK432/ 435: Chiết khấu GTCG bằng VND/ ngoại tệ TK433/436: Phụ trội GTCG bằng VND/ ngoại tệ TK49: Lãi phải trả TK388: Chi phí chờ phân bổ TK80: Chi phí trả lãi TK1011/1031: TM tại quỹ bằng VNĐ/bằng ngoại tệ TK Tiền gửi - TK42 Nội dung: Dùng để phản ánh số tiền mà KH đang gửi tại NH TK Tiền gửi Số tiền KH rút ra Số tiền KH gửi vào Dư Có: Số tiền KH đang gửi tại NH 2
  3. 10/09/2010 TK Chiết khấu GTCG - TK 432/435 Nội dung: Phản ánh giá trị chiết khấu GTCG phát sinh khi TCTD đi vay bằng hình thức phát hành GTCG có chiết khấu và việc phân bổ giá trị chiết khấu trong kỳ TK CK GTCG Chiết khấu GTCG Phân bổ chiết khấu phát sinh trong kỳ GTCG trong kỳ (khi Phát hành) (Định kỳ) Dư Nợ: Chiết khấu GTCG chưa phân bổ trong kỳ TK Phụ trội GTCG - TK 433/436 Nội dung: Phản ánh giá trị phụ trội GTCG phát sinh khi TCTD đi vay bằng hình thức phát hành GTCG có phụ trội và việc phân bổ giá trị phụ trội trong kỳ TK PT GTCG Phân bổ phụ trội Phụ trội GTCG GTCG trong kỳ phát sinh trong kỳ (Định kỳ) (khi Phát hành) Dư Có: Phụ trội GTCG chưa phân bổ trong kỳ TK Lãi phải trả - TK 49 Nội dung: Phản ánh số lãi dồn tích (dự thu) tính trên các TK nguồn vốn mà TCTD phải trả khi đáo hạn TK Lãi phải trả Số tiền lãi thanh Số tiền lãi phải trả toán cho KH dồn tích/dự thu (Đáo hạn) (Định kỳ) Dư Có: Số tiền lãi phải trả dồn tích chưa thanh toán 3
  4. 10/09/2010 TK Chi phí chờ phân bổ - TK 388 Nội dung: Phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến KQKD của nhiều kỳ kế toán và việc phân bổ các khoản chi phí này vào chi phí của các kỳ kế toán TK CF chờ phân bổ CF trả trước chờ CF trả trước được phân phân bổ bổ vào CF trong kỳ (Đầu kỳ) (Định kỳ) Dư Nợ: CF trả trước chưa được phân bổ TK Trả lãi - TK 80 Nội dung: Phản ánh chi phí trả lãi phát sinh trong kỳ kế toán TK Trả lãi Chi phí trả lãi phát - Chi phí trả lãi được sinh trong kỳ thoái chi trong kỳ - Kết chuyển số dư Nợ vào TK lợi nhuận QUY TRÌNH KẾ TOÁN HĐV 4
  5. 10/09/2010 KẾ TOÁN TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN Phương pháp tính và hạch toán lãi: P2 tích số, lãi nhập gốc hàng tháng Thời điểm: Ngày cuối tháng Công thức tính lãi: Số tiền lãi tháng = Tổng tích số dư TKTG * LS ngày Tích số dư TKTG = Số dư TKTG * Số ngày Quy trình kế toán TGKKH TK TGKKH/KH TK Thích hợp GNT, CTừ TT TK Trả lãi TG Bảng kê tính lãi hàng tháng Séc TM, CTừ TT TK thích hợp bao gồm: TM, TG của KH khác cùng NH, TK thanh toán vốn giữa các NH… Ví dụ Tính lãi theo P2 tích số Ngày Số dư Số ngày thực tế Tích số (1) (2) (3) (=2*3) 27/8 mang sang 1.280.000 3 30/08/05 720.000 4 04/09/05 1.800.000 10 14/09/05 5.900.000 2 16/09/05 3.500.000 8 24/09/05 9.600.000 3 27/09/05 --- --- = 30 Tổng tích số 5
  6. 10/09/2010 KẾ TOÁN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN Phương pháp tính và hạch toán lãi: P2 tích số Thời điểm tính lãi:  Tính lãi tròn tháng  Tính lãi vào ngày gần cuối tháng cho tất cả các KH Hạch toán:  Nếu KH đến lĩnh lãi vào ngày tính lãi thì trả lãi cho KH bằng tiền mặt  Nếu KH không đến lĩnh lãi thì lãi lại được nhập Quy trình kế toán: Tương tự quy trình KT TGKKH KẾ TO TOÁ ÁN TIỀ TIỀN GỬ GỬI TIẾ TIẾT KIỆM KIỆM CÓ KỲ HẠN Hình thức trả lãi:  Trả lãi định kỳ  Trả lãi khi đáo hạn  Trả lãi trước Phương pháp tính và hạch toán lãi: P2 dồn tích Hàng tháng: phải hạch toán lãi để ghi nhận vào chi phí trả lãi đều đặn, lãi hàng tháng tuyệt đối không nhập gốc Sơ đồ hạch toán TGTKCKH, rút đúng hạn Loại trả lãi trước: TK TGTK CKH/KH TK CF chờ phân bổ TK Trả lãi TG HT lãi hàng tháng Số tiền gốc KH gửi TK Tiền mặt Loại trả lãi sau: TK TGTKCKH/Kỳ hạn mới TK Lãi phải trả TK Trả lãi TG TK TGTK CKH/KH TK Tiền mặt Lãi Lãi hàng tháng Số tiền gốc KH gửi Gốc Gốc Lãi 6
  7. 10/09/2010 Sơ đồ hạch toán TGTKCKH, rút trước hạn Loại trả lãi trước: TK CF chờ phân bổ TK TGTKCKH/KH TK Trả lãi TG Lãi trả trước HT lãi hàng tháng Số tiền gốc KH gửi TK Tiền mặt Thoái chi lãi Loại trả lãi sau: Trả lãi TK Lãi phải trả TK Trả lãi TG TK TGTKCKH/ KH TK Tiền mặt Lãi dự trả hàng tháng Số tiền gốc KH gửi Trả gốc Thoái chi số lãi đã dự trả KẾ TO TOÁ ÁN PHÁT PHÁT HÀNH GTCG  Vì sao các NHTM phải phát hành GTCG?  Phát hành khi nào?  Các sản phẩm chủ yếu được các NHTM Việt Nam sử dụng? 1. Ngang giá a) Trả lãi theo b) Trả lãi khi c) Trả lãi trước định kỳ đáo hạn 2. Có phụ trội a) Trả lãi theo b) Trả lãi khi c) Trả lãi trước định kỳ đáo hạn 3. Chiết khấu a) Trả lãi theo b) Trả lãi khi c) Trả lãi trước định kỳ đáo hạn KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG theo mÖnh gi¸ tr¶ l·i theo ®Þnh kú TK MG GTCG TK ThÝch hîp TK Tr¶ l·i FH GTCG (431, 434) (1011, 4211) (803) Ph¸t hµnh GTCG Tr¶ l·i theo ®Þnh kú (1) (2) (3) TT GTCG khi ®¸o h¹n 7
  8. 10/09/2010 KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG theo mÖnh gi¸ tr¶ l·i khi ®Õn h¹n TK Trả lãi TK MG GTCG TK Thích hợp TK Lãi phải trả FHGTCG Mệnh giá Dự trả lãi tháng Thanh toán Lãi Thanh toán MG  Trường hợp quá hạn KH mới đến lĩnh tiền thì KH sẽ được hưởng lãi dôi ra trên MG, theo lãi suất KKH. KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG theo mÖnh gi¸ tr¶ l·i tr­íc TK Chi phí trả TK MG GTCG TK CP chờ phân bổ lãi FHGTCG Lãi trả trước Phân bổ lãi tháng MG TK Thích hợp Số tiền thu về Thanh toán GTCG khi đáo hạn  Trường hợp quá hạn KH mới đến lĩnh tiền thì KH sẽ được hưởng lãi dôi ra trên MG, theo lãi suất KKH. KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG cã phô tréi tr¶ l·i theo ®Þnh kú TK MG GTCG TK thÝch hîp TK Tr¶ l·i FH (1011, 4211) GTCG (803) (431, 434) (3) TT GTCG khi ®¸o h¹n Ph¸t hµnh GTCG Tr¶ l·i theo ®Þnh kú (2) TK PT GTCG (1) (433, 436) Ph©n bæ phÇn phô tréi trong kú (2) 8
  9. 10/09/2010 KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG cã phô tréi tr¶ l·i khi ®Õn h¹n TK Trả lãi FHGTCG TK PT GTCG TK Thích hợp Phân bổ phụ trội tháng PTrội ST thu vào TK MG GTCG TK Lãi phải trả Dự trả lãi tháng MG Thanh toán MG Thanh toán Lãi KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG cã phô tréi tr¶ l·i tr­íc Phân bổ Giá trị Phụ trội (tháng) TK PT GTCG TK Trả lãi FHGTCG Giá trị PT TK CF chờ phân bổ Lãi trả trước Phân bổ lãi tháng TK MG GTCG MG TK Thích hợp Số tiền thu về Thanh toán GTCG khi đáo hạn KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG cã chiÕt khÊu tr¶ l·i theo ®Þnh kú TK MG GTCG TK thÝch hîp TK Tr¶ l·i FH (1011, 4211) GTCG (803) (431, 434) TT GTCG khi ®¸o h¹n (3) Ph¸t hµnh GTCG Tr¶ l·i theo ®Þnh kú (1) (2) TK CK GTCG (432, 435) Ph©n bæ phÇn chiÕt khÊu trong kú 9
  10. 10/09/2010 KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG cã chiÕt khÊu tr¶ l·i khi ®Õn h¹n TK Trả lãi FHGTCG TK MG GTCG TK CK GTCG Phân bổ chiết khấu (tháng) CK MG TK Thích hợp TK Lãi phải trả Dự trả lãi tháng ST thu vào Thanh toán Lãi Thanh toán MG  Trường hợp quá hạn KH mới đến lĩnh tiền thì KH sẽ được hưởng lãi dôi ra trên MG, theo lãi suất KKH. KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG cã chiÕt khÊu tr¶ l·i tr­íc TK Trả lãi TK MG GTCG TK CK GTCG FHGTCG Phân bổ CK tháng Giá trị CK MG TK CF chờ phân bổ Phân bổ lãi tháng Lãi trả trước TK Thích hợp Số tiền thu về Thanh toán GTCG khi đáo hạn 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2