intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại

Xem 1-20 trên 179 kết quả Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại
 • Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 4: Kế toán các khoản thanh toán tại Kho bạc nhà nước. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các phương thức thanh toán tại Kho bạc Nhà nước; kế toán thanh toán song phương điện tử với ngân hàng thương mại; kế toán thanh toán điện tử liên kho bạc; kế toán các khoản thanh toán khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p diepvunhi 17-01-2023 6 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhiệm vụ kế toán; đối tượng và nguyên tắc kế toán ngân hàng thương mại; tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p diepvunhi 17-01-2023 9 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề cơ bản nghiệp vụ huy động vốn; kế toán huy động vốn qua hoạt động tiền gửi; kế toán huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá; kế toán huy động vốn đi vay của ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p diepvunhi 17-01-2023 13 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng; kế toán nghiệp vụ cho vay; kế toán nghiệp vụ bảo lãnh; kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính; kế toán phòng ngừa rủi ro tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p diepvunhi 17-01-2023 10 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề cơ bản kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại; kế toán mua, bán ngoại tệ; kế toán chuyển đổi ngoại tệ; kế toán kết quả kinh doanh ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p diepvunhi 17-01-2023 8 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán thanh toán không dùng tiền mặt; kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p diepvunhi 17-01-2023 7 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh trong ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: kế toán thu nhập của ngân hàng thương mại; kế toán chi phí của ngân hàng thương mại; kế toán kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p diepvunhi 17-01-2023 6 3   Download

 • Bài giảng Kế toán trong các tổ chức Tài chính - Ngân hàng - Chương 3: Kế toán trong ngân hàng và các tổ chức tài chính thuộc ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát về hệ thống ngân hàng; kế toán trong ngân hàng thương mại; kế toán trong công ty quản lý tài sản; tình huống ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p diepvunhi 17-01-2023 6 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 4, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ tín dụng và phân tích được tác động đến thông tin tài chính; Trình bày và vận dụng các nguyên tắc kế toán nghiệp vụ tín dụng; Đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC NHTM về hoạt động tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt69p trangvang0906 25-11-2022 11 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các đặc điểm kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán NHTM; Mô tả được đối tượng kế toán ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh); Nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong NHTM, bao gồm hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ & sổ kế toán, các phân hệ nghiệp vụ & bộ máy kế toán.

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 2, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả được các hoạt động ngân quỹ tại ngân hàng thương mạ; Nắm được quy trình kế toán thu/ chi tiền mặt của ngân hàng thương mạ; Giải thích được chỉ tiêu tiền mặt trên BCTC của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt28p trangvang0906 25-11-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 5, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được hoạt động kinh doanh chứng khoán và đầu tư chứng khoán; Vận dụng được nguyên tắc kế toán ghi nhận ban đầu và sau ghi nhận ban đầu các chứng khoán kinh doanh và đầu tư; Đọc và giải thích được các thông tin trên BCTC về hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt27p trangvang0906 25-11-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 6, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các thể thức thanh toán qua ngân hàng; Giải thích và xử lý được các giao dịch tài khoản tiền gửi của khách hàng tại NHTM; Phân biệt được các phương thức thanh toán vốn giữa các NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt34p trangvang0906 25-11-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 7, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế; Nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ; Trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 11 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 8, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất và phân loại được thu nhập, chi phí kinh doanh của NHTM; Vận dụng nguyên tắc kế toán ghi nhận thu nhập & chi phí phát sinh trong NHTM; Đọc và hiểu các chỉ tiêu thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh trên BCTC của NHTM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt17p trangvang0906 25-11-2022 26 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 9, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ bản chất và yêu cầu hệ thống báo cáo tài chính ngân hàng thương mại; Vận dụng được nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính ngân hàng thương mại; Có kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt30p trangvang0906 25-11-2022 12 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 3, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết và phân biệt được các nguồn vốn huy động của NHTM; Hiểu được các nguyên tắc kế toán áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn; Nắm bắt phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn thường xuyên và phát hành giấy tờ có giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ tín dụng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề cơ bản trong nghiệp vụ tín dụng; kế toán nghiệp vụ cho vay; kế toán nghiệp vụ bảo lãnh; kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính; kế toán phòng ngừa rủi ro tín dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p charaznable 06-06-2022 18 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại; kế toán mua, bán ngoại tệ; kế toán chuyển đổi ngoại tệ; kế toán kết quả kinh doanh ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p charaznable 06-06-2022 11 3   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhiệm vụ kế toán; đối tượng và nguyên tắc kế toán ngân hàng; tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p charaznable 06-06-2022 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại
p_strCode=baigiangketoannganhangthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2