intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
57
lượt xem
8
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 3: Marketing điện tử. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Con đường phát triển marketing cá nhân, so sách các phương tiện truyền thông, mô hình phát triển khách hàng trực tuyến, hoạt động xúc tiến trên mạng Internet, triển vọng của marketing trực tuyến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 3 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

5/18/2016<br /> <br /> MARKETING ĐIỆN TỬ<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Trình bày được khái niệm marketing hướng<br /> khách hàng<br /> • Phân tích quá trình phát triển khách hàng<br /> trực tuyến<br /> • Đánh giá được hiệu quả của khách hàng<br /> trực tuyến<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> • Con đường phát triển marketing cá nhân<br /> • So sách các phương tiện truyền thông<br /> • Mô hình phát triển khách hàng trực tuyến<br /> • Hoạt động xúc tiến trên mạng Internet<br /> • Triển vọng của marketing trực tuyến<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> 5/18/2016<br /> <br /> MARKETING ĐIỆN TỬ<br /> Các<br /> phương<br /> Marketing<br /> tiện<br /> cá nhân<br /> truyền<br /> thông<br /> <br /> Phát<br /> triển<br /> khách<br /> hàng<br /> trực<br /> tuyến<br /> <br /> Hoạt<br /> động<br /> xúc tiến<br /> trực<br /> tuyến<br /> <br /> Triển<br /> vọng của<br /> marketing<br /> điện tử<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN<br /> MARKETING CÁ NHÂN<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/18/2016<br /> <br /> Khái quát hóa<br /> <br /> QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN<br /> MARKETING CÁ NHÂN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> Marketing<br /> đại trà không<br /> phân biệt<br /> Marketing<br /> đại trà có<br /> phân biệt<br /> eMarketing<br /> <br /> Marketing<br /> mục tiêu<br /> Marketing<br /> thị trường ngách<br /> <br /> Marketing<br /> đại trà cá nhân<br /> <br /> Marketing<br /> cá nhân<br /> 1940<br /> <br /> 1950<br /> <br /> 1960<br /> <br /> 1970<br /> <br /> 1980<br /> <br /> 1990<br /> <br /> 2000<br /> Cá nhân hóa<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cá nhân hóa<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN<br /> MARKETING CÁ NHÂN<br /> <br /> Sản xuất thủ công<br /> <br /> Sản xuất đại trà theo<br /> yêu cầu khách hàng<br /> <br /> Sản xuất hàng loạt<br /> Thời gian<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> THẢO LUẬN 3.1<br /> <br /> Phân tích mối liên hệ giữa chi phí<br /> và mức đô cá nhân hóa trong<br /> marketing<br /> Trong điều kiện:<br /> - Không áp dụng công nghệ<br /> - Áp dụng công nghệ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5/18/2016<br /> <br /> eMARKETING &<br /> SẢN XUẤT ĐẠI TRÀ THEO YÊU CẦU<br /> Khách hàng là<br /> trung tâm<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> M<br /> A<br /> R<br /> K<br /> E<br /> T<br /> I<br /> N<br /> G<br /> <br /> SẢN<br /> XUẤT<br /> ĐẠI<br /> TRÀ<br /> THEO<br /> YÊU<br /> CẦU<br /> KHÁCH<br /> HÀNG<br /> <br /> Truyền thông<br /> đa phương<br /> tiện<br /> Tác nghiệp<br /> điện tử<br /> Khách hàng<br /> khởi xướng<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> eMARKETING &<br /> SẢN XUẤT ĐẠI TRÀ THEO YÊU CẦU<br /> <br /> M ARKE TI NG<br /> <br /> Khách<br /> hàng<br /> là<br /> người<br /> chủ<br /> động<br /> <br /> Khách<br /> hàng<br /> là<br /> người<br /> khởi<br /> xướng<br /> <br /> Phƣơng tiện điện tử<br /> Mạng viễn thông<br /> Internet<br /> Khách<br /> Tiếp<br /> hàng<br /> cận<br /> Không<br /> là<br /> từng<br /> có giới<br /> đồng<br /> cá<br /> hạn<br /> sáng<br /> nhân<br /> tạo<br /> <br /> Không<br /> trung<br /> gian<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> SO SÁNH MỘT SỐ<br /> PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> In ấn<br /> <br /> Truyền thanh<br /> <br /> Truyền hình<br /> <br /> Đa phương<br /> tiện<br /> Phát triển<br /> <br /> Tính tương<br /> tác<br /> <br /> Không<br /> <br /> Ít<br /> <br /> Ít<br /> <br /> Phạm vi địa lý<br /> <br /> Địa phương<br /> tới khu vực<br /> <br /> Khu vực<br /> <br /> Khu vực tới<br /> toàn cầu<br /> <br /> Toàn cầu<br /> <br /> Phạm vi<br /> khách hàng<br /> <br /> Cá nhân và<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> Cá nhân<br /> <br /> Cá nhân<br /> <br /> Cá nhân và<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> Tính thời sự<br /> <br /> Giới hạn<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> Cao<br /> <br /> Không gian<br /> <br /> Không phụ<br /> thuộc<br /> <br /> Phụ thuộc<br /> <br /> Phụ thuộc<br /> <br /> Không phụ<br /> thuộc<br /> <br /> Thời gian<br /> <br /> Không phụ<br /> thuộc<br /> <br /> Phụ thuộc<br /> <br /> Phụ thuộc<br /> <br /> Không phụ<br /> thuộc<br /> <br /> Tiếp xúc với<br /> quảng cáo<br /> <br /> Ngẫu nhiên<br /> <br /> Ngẫu nhiên<br /> <br /> Ngẫu nhiên<br /> <br /> Chủ động<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/18/2016<br /> <br /> MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN<br /> KHÁCH HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> Người<br /> lướt web<br /> Khách<br /> hàng<br /> trung<br /> thành<br /> <br /> Khách<br /> hàng<br /> tiềm<br /> năng<br /> <br /> Khách<br /> hàng<br /> hiện hữu<br /> <br /> Khách<br /> hàng –<br /> nhà cung<br /> cấp<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> NGƢỜI LƢỚT WEB<br /> Chuyển<br /> trang<br /> nhanh<br /> <br /> Thờ ơ<br /> với lời<br /> chào<br /> hàng<br /> <br /> Không<br /> chủ<br /> đích<br /> <br /> Xúc tiến<br /> website<br /> <br /> Tăng<br /> mức độ<br /> hiểu<br /> biết<br /> <br /> Phát triển<br /> website<br /> <br /> Quảng bá<br /> website<br /> <br /> • Dễ nhớ<br /> <br /> • Đầy đủ tính năng<br /> <br /> • Kênh truyền thống<br /> <br /> • Dễ nhận biết<br /> <br /> • Thiết kế phù hợp<br /> <br /> • Kênh điện tử<br /> <br /> • Thông dụng<br /> <br /> • Điều hướng tốt<br /> <br /> • Hỗn hợp<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu m ôn học<br /> <br /> KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG<br /> Đánh<br /> dấu<br /> trang<br /> <br /> Tương<br /> tác bổ<br /> sung<br /> <br /> Truy<br /> cập<br /> ngay khi<br /> cần<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Đặc điểm<br /> Tính năng<br /> Cơ cấu giá cả<br /> Điều kiện giao hàng<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Củng cố<br /> kỳ vọng<br /> <br /> Hình thức<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Màu sắc<br /> Hình ảnh<br /> Âm thanh<br /> Video<br /> <br /> Tương tác<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Đánh dấu<br /> Tải về máy<br /> Gửi yêu cầu<br /> Hội thoại trực tuyến<br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2