intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình C++: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hùng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

169
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình C++ - Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++; giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C++; các thành phần cơ bản; các kiểu dữ liệu và các phép toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình C++: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hùng

 1. LẬP TRÌNH C++ (3 Tín chỉ) Gv: Nguyễn Văn Hùng Khoa: Khoa học máy tính Ngôn ngữ lập trình C++ 1/64
 2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẤN  Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++  Nắm được cấu trúc của một chương trình C++, các thành phần cơ bản, các kiểu dữ liệu, …  Các khái niệm, kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong C++  Nắm vững lý thuyết và vận dụng nó vào việc giải quyết các bài toán từ đơn giản đến phức tạp. Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 2/64
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ 2) Quách Tuấn Ngọc. Ngôn ngữ lập trình C++. NXB Thống kê, 2003. 3) Phạm Văn Ất. C++ và lập trình hướng đối tượng. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội, 2000. 4) Nell Dale and Chip Weems. Programming in C++ Jone and Bartlett, Third Edition, 2005. 5) Một số Websites, forums,… về C, C++ Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 3/64
 4. NỘI DUNG  Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C++  Chương 2: Cấu trúc của một chương trình C++  Chương 3: Biểu thức Logic và các cấu trúc điều khiển  Chương 4: Kiểu mảng và chuỗi ký tự Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 4/64
 5. NỘI DUNG  Chương 5: Kiểu con trỏ và kiểu cấu trúc  Chương 6: Hàm  Chương 7: Lập trình hướng đối tượng  Chương 8: Lớp và đối tượng  Chương 9: Tái định nghĩa và thừa kế Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 5/64
 6. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NNLT C++  Mục tiêu  Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình C++; các thành phần cơ bản; các kiểu dữ liệu và các phép toán  Nội dung  Lịch sử ra đời  Các thành phần của C++  Các kiểu dữ liệu cơ bản  Hằng, biến và biểu thức  Các phép toán Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 6/64
 7. 1.1 Lịch sử ra đời - C++ về bản chất được xây dựng trên nền của Ngôn ngữ lập trình C - Ngôn ngữ lập trình C++ được phát minh bởi Bjarne Stroupstroup vào năm 1979 với phiên bản đầu tiên gọi là “C with classes” - Phiên bản đầu tiên của C++ được sử dụng vào tháng 8 năm 1983 tại công ty AT&T - Phiên bản thương mại đầu tiên ra mắt năm 1985  C++ cơ bản là C ở mức độ mới. Điểm khác biệt giữa C++ và C là C++ bên cạnh hỗ trợ tất cả các lệnh của C, còn có mở rộng và hỗ trợ hướng đối tượng Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 7/64
 8. 1.2 Các thành phần của C++  Bảng ký tự  Từ khóa  Định danh  Câu lệnh và khối lệnh  Lời chú thích Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 8/64
 9. Bảng ký tự (1/3) - Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một bảng ký tự nào đó. - Ngôn ngữ C++ được xây dựng từ bảng ký tự sau: - 26 chữ cái hoa: A B C … Z và 26 chữ cái thường: a b c … z - 10 chữ số: 0 1 2 … 9 - Các ký hiệu toán học: + - * / = > < ( ) … Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 9/64
 10. Bảng ký tự (2/3) - Dấu gạch nối dưới: _ - Các ký tự đặc biệt: . , ; : [ ] “ ” { } … - Các ký tự không nhìn thấy như dấu cách (space), dấu nhảy tab, dấu xuống dòng (return) Ví dụ: LAPTRINH gồm 8 ký tự, LAP TRINH gồm 9 ký tự Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 10/64
 11. Bảng ký tự (3/3) Lưu ý: - C++ có phân biệt chữ hoa và chữ thường Ví dụ: SO, So, sO, so là khác nhau - Khi viết chương trình ta không được sử dụng bất kì ký hiệu nào khác ngoài bảng ký tự nói trên. Có nghĩa là không được sử dụng các ký tự    … hay các chữ cái tiếng việt â, ă, ê, …để viết các lệnh. Nhưng ta có thể sử dụng tiếng Việt để viết các câu chú thích các câu hiển thị văn bản trên màn hình, máy in … Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 11/64
 12. Từ khóa (1/2) - Từ khóa là một từ được quy định trước trong ngôn ngữ lập trình với một ý nghĩa nào đó, thường dùng để chỉ các loại dữ liệu hoặc kết hợp thành câu lệnh. - Có thể tạo ra những từ mới để biểu diễn các đối tượng nào đó nhưng không được phép trùng với từ khóa. Ví dụ: do, double, else, externe, float, for, goto, if, int, long, return, short, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, while ... Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 12/64
 13. Từ khóa (2/2) Lưu ý: - Các từ khóa trong C++ luôn được viết bằng chữ thường. - Không được dùng từ khóa để đặt tên cho các hằng, biến, mảng, … Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 13/64
 14. Định danh (1/3) - Định danh (identificater) là tên sử dụng cho đối tượng trong chương trình như: tên biến, tên hằng, tên hàm, tên mảng, … - Quy tắc đặt định danh (tên):  Là một dãy các ký tự liền nhau bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch nối dưới ( _ )  Ký tự đầu tiên của định danh phải là chữ cái hoặc dấu gạch nối dưới ( _ )  Định danh không được trùng từ khóa. Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 14/64
 15. Định danh (2/3) Ví dụ: Xét các định danh sau: Hoc_phan_C++ Lớp_hoc Tuoi# 2000Diem Ngay-Thang-Nam int del ta main ChieuDai Dien_tich@ Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 15/64
 16. Định danh (3/3) Chú ý: Thông thường:  Dùng chữ hoa để đặt tên cho các hằng, chữ thường để đặt tên cho các đại lượng khác: biến, mảng, hàm, …  Nên đặt tên sao cho dễ nhớ: Giai_thua, Dien_tich, …  Một số trình biên dịch C++ chỉ nhận dạng 32 ký tự đầu có ý nghĩa. Chẳng hạn: Ten_bien_dai_toi_da_32_ky_tu_dau_tien_1 Ten_bien_dai_toi_da_32_ky_tu_dau_tien_2 Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 16/64
 17. Câu lệnh và khối lệnh (1/3)  Câu lệnh - Một câu lệnh (statement) xác định một công việc mà chương trình phải thực hiện để xử lý dữ liệu đã được mô tả và khai báo. - Câu lệnh trong C++ được thiết lập từ các từ khóa và các hằng, biến, biểu thức, … - Câu lệnh luôn luôn phải được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;) và các câu lệnh có thể được viết trên cùng một dòng hoặc nhiều dòng. Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 17/64
 18. Câu lệnh và khối lệnh (2/3) Ví dụ: Xét đoạn chương trình sau: cin>>x>>y; x = 3 + x; y = (x = sqrt(x)) + 1; cout
 19. 1.3 Các kiểu dữ liệu cơ bản Một số kiểu dữ liệu cơ bản:  Kiểu ký tự  Kiểu số nguyên  Kiểu số thực Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 19/64
 20. Kiểu ký tự (1/3) - Một giá trị kiểu ký tự (char) chiếm 1 byte (8bits) và biểu diễn được một ký tự thông qua bảng mã ASCII. - Có hai loại kiểu ký tự: Ký tự có dấu: Char có miền giá trị từ -128 -> 127 Ký tự không dấu: Unsigned char có miền giá trị 0 -> 255 - Ký tự trong C++ được đặt giữa cặp dấu nháy đơn ‘ ’ Ví dụ: ‘a’, ‘A’, ‘*’, … Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 1: Tổng quan về Ngôn ngữ lập trình C++ 20/64
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=169

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2