intTypePromotion=1

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 8 - TS. Cao Hào Thi

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
37
lượt xem
5
download

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 8 - TS. Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 8 - Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án. bài này tập trung giải thích tại sao phải xem xét ảnh hưởng của lạm phát và giới thiệu các tác động của lạm phát lên ngân lưu dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 8 - TS. Cao Hào Thi

 1. Bài 08: Ảnh hưởng của lạm phát  đối với ngân lưu của dự án TS. CAO HÀO THI    
 2. Tại sao phải xem xét ảnh hưởng của lạm phát Các phân tích dự án ở một số nước không xem xét  ảnh hưởng của lạm phát đến dự án bởi vì: lạm phát ít có tác động trực tiếp lên các lợi ích và  chi phí kinh tế của dự án. Khó xác định tỷ lệ lạm phát (TLLP)
 3. Tại sao phải xem xét ảnh hưởng của lạm phát Việc không xem xét ảnh hưởng của lạm phát: có thể làm sai lệch đáng kể kết quả phân tích dự   án nhất là về phương diện tài chánh.  Lạm phát cũng là một yếu tố không chắc chắn  làm ảnh hưởng đến rủi ro của dự  án.    Vì  vậy,  việc  xem  xét  ảnh  hưởng  của  lạm  phát  trong  phân tích dự  án là điều cần thiết.
 4. Nội dung Giới thiệu các tác động của lạm phát lên ngân lưu  của dự  án  Trình bày một số kỹ thuật bảng tính Excel và phần  mềm mô phỏng Crystal­Ball dùng để xem xét các tổ  hợp tỷ lệ lạm phát trong tương lai.
 5. Các định nghĩa về giá GIÁ DANH NGHĨA (Nominal Price) là giá của món hàng trên thị trường  còn gọi là giá hiện hành
 6. Các định nghĩa về giá MẶT BẰNG GIÁ VÀ CHỈ SỐ GIÁ   (Price Level and Price Index) n t t P L Pi Wi i 1 t PLt P I B PL
 7. Các định nghĩa về giá GIÁ TƯƠNG ĐỐI (Relative Price) t t P P r X t P Y
 8. Các định nghĩa về giá GIÁ THỰC (Real price) t Pi t Giaù danhnghóa cuûa haønghoùa i trongthôøi giant PiR PIt Chæsoá maët baèng giaù trongthôøi giant
 9. Các định nghĩa về giá GIÁ CỐ ĐỊNH (Constant price) P i = P t B i
 10. Các định nghĩa về giá SỰ THAY ĐỔI GIÁ Thay đổi trong giá tương đối PXt PXt n PXt n Prt t t n / t n PY PY PY t t n t n t Pi Pi Pi P iR t t n / t n PL PL PL
 11. Các định nghĩa về giá SỰ THAY ĐỔI GIÁ Thay đổi trong giá thực t t n t P P P iR iR t n iR P iR
 12. Các định nghĩa về giá Các thay đổi mặt bằng giá  lạm phát t t n e P P gP L L t n L *100 P L t t n e P P gP L I t n I *100 P I
 13. Các định nghĩa về giá GIÁ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH LẠM PHÁT  Pt+1i = Pti * (1 + gPtiR) * (1 + gPtL) Chứa 2 tác động:  • thay đổi trong giá thực do xung lực cung cầu • của lạm phát do thay đổi mặt bằng giá
 14. Lãi suất danh nghĩa i = r + R + (1 + r + R)*gPe i: Lãi suất danh nghĩa r: Lãi suất thực R: Hệ số bù rủi ro (1+r+R)gPe  : Khỏan bù do tổn thất dự kiến trong sức       mua do lạm phát
 15. Tỉ giá hối đoái danh nghĩa EM =(#D/F)t EM = ER * (IDtn / IFtn) EM: Tỉ giá hối đóai danh nghĩa ER: Tỉ giá hối đóai thực  #D: Số đơn vị nội tệ F: Đơn vị ngọai tệ IDtn: Chỉ số giá trong nước IFtn: Chỉ số giá nước ngòai
 16. Các tác động của lạm phát STT HAÏNG MUÏC NPV TAÙ C ÑOÄ NG TRÖÏC TIEÁ P 1 TAØ I TRÔÏ ÑAÀ U TÖ ? 2 SOÁ  DÖ TIEÀ N MAË T CB GIAÛ M 3 KHOAÛ N PHAÛ I THU AR GIAÛ M 4 KHOAÛ N PHAÛ I TRAÛ TAÊ NG 5 TIEÀ N TRAÛ  LAÕ I 0 TAÙ C ÑOÄ NG GIAÙ N TIEÁ P 6 CHI PHÍ KHAÁ U HAO GIAÛ M 7 KHAÁ U TRÖØ  TIEÀ N LAÕ I TAÊ NG
 17. Các tác động của lạm phát TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP TÀI TRỢ ĐẦU TƯ Khi có lạm phát, dự án có thể bị thất bại do không đủ  khả năng thanh toán tiền đầu tư.  Naê m 0 1 2 3 gPe =0% CSLP 1,00 1,00 1,00 1,00 CP ÑAÀ U TÖ 500 500 gPe =10% CSLP 1,00 1,10 1,21 1,33 CP ÑAÀ U TÖ 500 550 Vào năm thứ 1, dự án cần số tiền là 550  chứ không phải là 500
 18. Các tác động của lạm phát TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP SỐ DƯ TIỀN MẶT (Cash Balance – CB) Naê m 0 1 2 3 gPe  = 0% CB 180 180 CB =CBs– CBtr 180 0 -180 PV( CB)@8% 23.78 gPe  = 10% Chæ soálaïm phaù t 1.00 1.10 1.21 1.33 CB(danh nghóa) 198 218 CB(danh nghóa) 198 20 -218 CB(thöïc) 180 16 -164 PV( CB)@8% 50.80 PV ( CB ) PV ( CB ) 50.80 23.78 27.02 0 NPV giam gp e 10% gp e 0%   
 19. Các tác động của lạm phát TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CÁC KHOẢN PHẢI THU (Account Receivable – AR) Naê m 0 1 2 3 gPe  = 0% AR 200 200 AR =ARtr– ARs -200 0 200 PV( AR)@8% ­26.42 gPe  = 10% Chæ soálaïm phaù t 1.00 1.10 1.21 1.33 AR(danh nghóa) 220 242 AR(danh nghóa) -220 -22 242 AR(thöïc) -200 -18 182 PV( AR)@8% ­ 56.44 PV ( AR) PV ( AR) 56.44 ( 26.42) 30.02 0 NPV giam  gp e 10% gp e 0%   
 20. Các tác động của lạm phát TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ (Account Payable – AP) Naê m 0 1 2 3 gPe  = 0% AP 250 250 AP=APtr– APs -250 0 250 PV( AP)@8% ­33.02 gPe  = 10% Chæ soálaïm phaù t 1.00 1.10 1.21 1.33 AP(danh nghó a) 275 303 AP(danh nghó a) -273 -28 303 AP(thöïc) -250 -23 227 PV( AP)@8% ­70.55 PV ( AP)gp e 10% PV ( AP)gp e 0% 70.55 ( 33.02) 37.53 0 NPV taêng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2