intTypePromotion=3

Bài giảng: Lịch sử xã hội học (Th.S. Ngô Thị Kim Dung)

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
658
lượt xem
114
download

Bài giảng: Lịch sử xã hội học (Th.S. Ngô Thị Kim Dung)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng của Lịch sử xã hội học • 1. Khái niệm về lịch sử • 2. Lịch sử Xã hội học • II. Các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của xã hội học • 1. Các cuộc cách mạng chính trị • 2. Các cuộc cách mạng công nghiệp•.... • 6. Vai trò của khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Lịch sử xã hội học (Th.S. Ngô Thị Kim Dung)

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN ----- ----- MOÂN HOÏC LÒCH SÖÛ XAÕ HOÄI HOÏC GIAÛNG VIEÂN: ThS. NGOÂ THÒ KIM DUNG
 2. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Môn học LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC Biên soạn: Th.s. Ngô Thị Kim Dung Địa chỉ email: dungngo2@yahoo.com; ĐT: 38405994 Đơn vị chủ quản: khoa KHXH-NV Số tín chỉ : 3 Đối tượng áp dụng: sinh viên ngành Xã hội học Tháng 4-2010 LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 3. Giáo trình chính: 1. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, NXB KHXH, Hà Nội, 2007. 2.Các lý thuyết xã hội học. Nxb đại học quốc gia Hà nội. 2002. tập 1,2 3.Hermann Korte, Nhập môn lịch sử xã hội học. NXB Thế giới, 1997. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 4. Tài liệu tham khảo: 1.Pierre Ansart, Các trào lưu xã hội học hiện đại, NXB TPHCM, 2001. 2. Bùi Quang Dũng, Nhập Môn Lịch sử xã hội học, Nxb KHXH, Hà Nội, 2004. 3. Những bài giảng về Xã hội học. NXB. Thống kê. 2006 LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP • Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm - Dự lớp+thảo luận 10% - Thi giữa kỳ 20% - Thi cuối kỳ 70% Hình thức thi hết môn: thi viết, không sử dụng tài liệu Đánh giá theo thang điểm 10 LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 6. • Bài 1: Sự ra đời của xã hội học • I- Đối tượng của Lịch sử xã hội học • 1. Khái niệm về lịch sử • 2. Lịch sử Xã hội học • II. Các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của xã hội học • 1. Các cuộc cách mạng chính trị • 2. Các cuộc cách mạng công nghiệp • 3. Sự biến đổi tôn giáo • 4. Đô thị hóa • 5. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội • 6. Vai trò của khoa học. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 7. I- Đối tượng của Lịch sử xã hội học • Lòch söû XHH laø moân khoa hoïc nghieân cöùu quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån caùc lyù thuyeát xaõ hoäi hoïc vaø caùc tröôøng phaùi cuûa XHH, veà nhöõng vaán ñeà cuûa XHH töông lai. • (Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, NXB KHXH, Hà Nội, 2007) LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 8. • Lòch söû XHH “coù theå ñöôïc hieåu nhö laø lòch söû cuûa boä moân xaõ hoäi hoïc”. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 9. 1.Cách mạng chính trị tế - xã hội ảnh II. Các điều kiện kinh • hưởngñaïi caùsựmaïng tö saûn Phaùp Cuoäc đến ch hình thành và phát (14-7-1789) XIX. XHH triển của • Nhöõng nhaø n/cöùu, ñaëc bieät quan taâm ñeán nhöõng haäu quaû hoãn ñoän vaø voâ traät töï, nhaát laø ôû Phaùp, öôùc mong vaõn hoài traät töï cho XH. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 10. 2. Caùc cuoäc caùch maïng coâng nghieäp vaø söï hình thaønh CNTB Cách Mạng công nghiệp (CMCN) laø böôùc phaùt trieån ñoàng thôøi cuûa cuoäc CM chính trò, noù naûy sinh ôû nhieàu nöôùc Taây Aâu trong suoát TK XIX vaø XX. -CMCN ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc hình thaønh neàn KTTT trong caùc nöôùc tö saûn; taïo ra nhieàu bieán ñoåi XH nhö laø nhöõng bieán ñoåi cuûa QHSX, bieán ñoåi cô caáu lao ñoäng. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 11. • CM CN ñaùnh daáu chuyeån chuyeån bieán cuûa XH sang giai ñoaïn vaên minh coâng nghieäp, chuyeån bieán cuûa XH phöông Taây töø moät heä thoáng XH noâng nghieäp truyeàn thoáng, sang moät heä thoáng XH coâng nghieäp hieän ñaïi. • Cuoäc CMCN coù taàm quan troïng trong vieäc ñònh hình caùc lyù thuyeát XH. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 12. caùc nhaø XHH chuù taâm tôùi nhöõng thay ñoåi vaø caùc heä quaû do CMCN taïo ra ñoái vôùi XH ôû yù nghóa laø moät toång theå. • n/cöùu vaø phaùt trieån nhöõng chöông trình nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà XH LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 13. 3. Söï bieán ñoåi toân giaùo • Caùc bieán ñoåi XH coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán caùc tín ngöôõng toân giaùo: laøm cho caùc quan nieäm veà tín ngöôõng thay ñoåi • Caùc nhaø XHH khi n/c söï bieán ñoåi toân giaùo: quan taâm ñeán hieän töôïng bieán ñoåi XH taâm lyù LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 14. • Nhieàu nhaø XHH thôøi kyø ñaàu, coù nguoàn goác xuaát thaân töø moät neàn taûng toân giaùo, coù quan heä tích cöïc với tôn giáo. • Hoï mang tới cho moân XHH nhöõng ñoái töôïng gioáng nhö trong ñôøi soáng toân giaùo cuûa hoï, mong öôùc caûi thieän ñôøi soáng cuûa moïi ngöôøi. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 15. • Ñoái vôùi moät soá ngöôøi, XHH ñöôïc chuyeån hoùa thaønh moät toân giaùo. • Ñoái vôùi moät soá khaùc, caùc lyù thuyeát XHH cuûa hoï chòu aûnh höôûng toân giaùo roõ reät, thaäm chí còn mang saéc thaùi toân giaùo. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 16. 4. Söï ñoâ thò hoùa • soá ñoâng daân cö ôû theá kyû XIX vaø XX ñaõ rôøi boû caùc vuøng noâng thoân ñeå chuyeån tôùi caùc khu vöïc ñang hình thaønh ñoâ thò. - Baûn chaát cuûa ñôøi soáng ñoâ thò vaø nhöõng vaán ñeà cuûa noù thu huùt söï quan taâm cuûa nhieàu nhaø XHH thôøi kyø ñaàu ñaëc bieät laø M. Weber vaø G. Simmel. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 17. 5. Söï ra ñôøi cuûa CNXH KH • Marx, moät ngöôøi chuû tröông laät ñoå heä thoáng tö baûn vaø thay theá noù baèng heä thoáng XHCN. • Ông pheâ phaùn caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa XH tö baûn. • oâng tham gia vaøo nhieàu hoïat ñoäng chính trò – XH ña daïng => giuùp ích cho vieäc ñem tôùi söï ra ñôøi cuûa CNXH. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 18. • Phaàn lôùn caùc nhaø lyù thuyeát thôøi kyø ñaàu ñeàu phaûn ñoái chuû nghóa XH. Trong nhieàu tröôøng hôïp, hoïc thuyeát XH ñaõ phaùt trieån trong quaù trình phaûn öùng laïi lyù thuyeát cuûa K. Marx, vaø noùi chung laø vôùi lyù thuyeát veà XHCN. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 19. 6. Vai troø cuûa khoa hoïc. • Trong quaù trình phaùt trieån cuûa lyù thuyeát xaõ hoäi hoïc, ngaøy caøng coù moät daáu aán maïnh meõ cuûa KH trong toaøn XH, vôùi yù nghóa laø moät toång theå. • Caùc saûn phaåm kyõ ngheä – KH ñaõ thaåm thaáu vaøo moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng vaø KH ñaõ ñaït ñöôïc moät thanh theá lôùn lao. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
 20. • Nhieàu nhaø XHH, ngay töø ñaàu ñaõ bò taùc ñoäng maïnh bôûi KH; vaø nhieàu ngöôøi muoán coù moät moân XHH hieän ñaïi theo sau caùc thaønh coâng khoa cuûa vaät lyù vaø sinh hoïc. LỊCH SỬ XÃ HỘI HỌC TH.S. NGÔ THỊ KIM DUNG
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản