intTypePromotion=1

Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
103
lượt xem
20
download

Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 của bài giảng Luật Thực phẩm giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thực phẩm, giới thiệu cấu trúc của hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, giới thiệu về Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế và Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Thực phẩm: Chương 1 - ThS. Bùi Hồng Quân

 1. 012 01 2 33567 859 012 4506 789 06 !"##$%&
 2. ' ()*+,-./ 012342564789:;0
 3.   ! ' ()*+,-?/@2A;;4B3C45DEFGF9:;0 "#$%&'# ( )))*$ &+,- .*'/ HI%JKL!"##$#MNO!PQM%R#"%#S 01.&2 ( $ &+,- .3$4*#4 *5 ' ()*+,-T/U2V6WX64YZ6[\
 4.   ! "#$%&'# ( )))*$ &+,- .*'/ "#$ 121456786 %66& 9 
 5. 01.&2 ( $ &+,- .3$4*#4 *5 '6 6 
 6. 2
 7.  6718199:;
 8. 6
 9. 2
 10. 46 6 9  78 6 1 9 8646
 11. 1 !6 ()*+,-.+/012+34516+).71+8912+12:7+;.1:+:?+@:A=+B:CD++EF.+:1VK4.:N12O4P1T:4.GJU4G>1 0
 12. _`_abcda)eda3f*aghijagh`gakfl+ 010a_a m8ano8a9p8a9,89 01019234 567889 
 13. 8899 9!" 99 6 #$%&%220&3'()*+8,5 "0&-&%220 -./35605 '#5 ./012345067809:;=270?5@0A=2BCD77E3 61263) 677!6"66#5$ ;8
 14. 5 09:J ./KL/7MN50EF7@0A=27M23O5PQR3=0RCS=2 ./KL/@0A=2T4E2U:7O770?5A=03V:0EF77O7 7500]?:2 5TWXY =2Z
 15. 56)*5$'55$+,3 456789:7;7?@A=B75:C=7DE=>7=>FC7G:=F7FHI7JK7LFMI7NFOP77QR:7FHI7DE=>7=>F:CN7LNS;DT qrstuvwtxyz{t|}~ztrw€zt‚z{tz{ƒ€t„wzƒtƒ…†t‡ˆt‰ƒŠ†t‹ƒŒttŽwtƒ…†t‚z{tz{ƒw€‹t‰‹x‘ UVWG:XV67YYYSW@:FZ=>[@\=SX]^P\:_67W@:FZ=>[@\=`>WaSVa@SJ=bW@:FZ=>[@\=`F@:SVa@SJ= 0 ’“”„w•“st–––”}wƒ—z{˜}™z•š›™wœst”}wƒ—z{˜}™z{”ž“ž}‡zŸ”}wƒ—z{˜}™zƒ}w“ž}‡z ^ 1214567869 
 16. 
 17. 2
 18.  1214567869 
 19. 
 20. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2