intTypePromotion=3

Bài giảng Miễn dịch học đại cương - ĐH Y dược TP. HCM

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
262
lượt xem
79
download

Bài giảng Miễn dịch học đại cương - ĐH Y dược TP. HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Miễn dịch học đại cương trình bày đại cương về miễn dịch học, cơ quan và tế bào miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể, bổ thể, đáp ứng miễn dịch, nhóm phù hợp mô, quá mẫn cảm. Đây là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành Y.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Miễn dịch học đại cương - ĐH Y dược TP. HCM

 1. ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC TP.HOÀ CHÍ MINH KHOA Y BOÄ MOÂN MIEÃN DÒCH VAØ SINH LYÙ BEÄNH
 2. Chöông trình hoïc (1) Mieãn dòch hoïc ñaïi cöông  Ñaïi cöông veà Mieãn dòch hoïc  Cô quan vaø teá baøo mieãn dòch  Khaùng nguyeân  Khaùng theå  Boå theå  Ñaùp öùng mieãn dòch  Nhoùm phuø hôïp moâ  Quaù maãn caûm. 2
 3. Chöông trình hoïc (2) Sinh lyù beänh ñaïi cöông  Môû ñaàu vaø caùc khaùi nieäm caên baûn  Roái loaïn chuyeån hoùa Glucid; Protid; Lipid; Muoái-Nöôùc; Acid-Base  Vieâm  Roái loaïn ñieàu hoøa thaân nhieät 3
 4. Chöông trình hoïc Sinh lyù beänh cô quan  Tuaàn hoaøn  Roái loaïn caáu taïo maùu  Hoâ haáp  Tieâu hoùa  Gan  Tieát nieäu  Noäi tieát  Thaàn kinh 4
 5. Caùch hoïc Nghe giaûng Saùch giaùo khoa Taøi lieäu tham khaûo Thöïc haønh ñoïc lyù thuyeát kieán taäp ghi keát quaû phaân tích keát quaû 5
 6. Caùch thi Thi lần I: Lyù thuyeát: thi traéc nghieäm goàm caùc loaïi caâu: Caâu ñuùng sai Choïn caâu ñuùng nhaát Ñieàn khuyeát Löïa choïn cho phuø hôïp Thöïc haønh: thi vieát Thi lần II: thi viết, traéc nghieäm 6
 7. Caùch thi 16. Chaát gaây soát noäi sinh: S 1. Pyrexin laø moät trong caùc cytokine gaây soát S 2. Chaát gaây soát noäi sinh coù theå ñöôïc saûn xuaát khi uû baïch caàu ñôn nhaân trong maùu ngoaïi vi Ñ 3. UÛ baïch caàu töø oå vieâm coù theå thu ñöôïc chaát gaây soát noäi sinh Ñ 4. Corticoid coù theå öùc cheá saûn xuaát ra chaát gaây soát noäi sinh S 5. Chaát gaây soát noäi sinh tröïc tieáp laøm thay ñoåi ñieåm ñieàu nhieät 7
 8. Caùch thi Thieáu maùu do thieáu saét coù theå do caùc nguyeân nhaân sau ñaây, ngoaïi tröø: 1. Vieâm keùo daøi 2. Maát maùu maïn 3. Treû sô sinh thieáu thaùng Ñ 4. Suy thaän maïn 5. Thieáu maùu nguyeân baøo saét 8
 9. Caùch thi Bình thöôøng moâ ñöôïc baûo veä choáng laïi caùc toån thöông gaây ra bôûi caùc protease töø baïch caàu nhôø caùc (1)................................ Trong vieâm, moâ coù theå bò toån thöông bôûi caùc enzyme töø BC vì acid (2)........................................ coù taùc duïng huûy chaát baûo veä naøy. 1. Antiprotease 2. Hypochlorous acid (HOCl) 9
 10. Lieân heä -Vaên Phoøng Boä moân: Laàu 3, ÑHYD 217 Hoàng Baøng Q5 -Lòch hoïc, baøi vôû: BS Lyù Khaùnh Vaân 091 887 4488 -Haønh chính: KTV Traàn Thò Nga 090 932 3878 -Trang Web: www.yds.edu.vn khoa Y, Caùc Boä Moân, BM Mieãn dòch- Sinh lyù beänh, taøi nguyeân / lòch coâng taùc 10
 11. 11
 12. Môû ñaàu Sinh lyù beänh hoïc Pathophysiology: Pathos (disease)+ physis (nature)+ logos (science)  Qui luaät hoaït ñoäng cuûa cô theå trong nhöõng tröôøng hôïp beänh lyù ñieån hình Qui luaät hoaït ñoäng cuûa cô quan bò beänh Qui luaät hoaït ñoäng cuûa beänh.  Laø moân hoïc veà chöùc naêng Sinh lyù, Giaûi phaãu, Giaûi phaãu beänh Sinh lyù beänh Beänh lyù hoïc Sinh hoaù, Mieãn dòch.. 12
 13. Lòch söû Môùi ra ñôøi khoaûng 100 naêm (cuoái theá kyû IXX) Töø moân Giaûi phaãu beänh: hình thaùi  yù nieäm thoâ sô veà chöùc naêng. Phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc khaùc. Conheim: Giaûi phaãu beänh thöïc nghieäm. Claude Bernard: Y hoïc thöïc nghieäm vaø phöông phaùp thöïc nghieäm. 13
 14. Lòch söû Ñaàu theá kyû XX Hoùa sinh giuùp giaûi thích caùc hieän töôïng sinh lyù vaø beänh lyù thoâng qua nhöõng thay ñoåi veà caùc phaûn öùng hoùa hoïc, caùc men, caùc roái loaïn caáu truùc phaân töû. Ngaøy nay Mieãn dòch hoïc, Di truyeàn hoïc... 14
 15. Lòch söû Vieät Nam: moân Sinh lyù beänh ra ñôøi töø naêm 1956. Chaâu aâu vaø Chaâu Myõ: Saùch veà Sinh lyù beänh. Sinh lyù beänh ñöôïc daïy trong: beänh lyù hoïc ñaïi cöông, ñieàu trò hoïc, sinh lyù hoïc vaø beänh lyù hoïc caùc cô quan. 15
 16. Phöông phaùp Phöông phaùp thöïc nghieäm (Claude Bernard, theá kyû XIX, trình baøy trong saùch “Nhaäp ñeà veà nghieân cöùu y hoïc thöïc nghieäm“) Phöông phaùp thöïc nghieäm y hoïc: (3 böôùc) Quan saùt Ñaët giaû thuyeát Thí nghieäm chöùng minh 16
 17. Phöông phaùp thöïc nghieäm Quan saùt Tæ mæ Chính xaùc Trung thöïc Coù chöùng Coù tính chaát khaùch quan Ñaëc ñieåm Giaû thuyeát Coù tính chaát chuû quan Ngaøy nay phöông phaùp thöïc Döïa treân cô sôû khoa hoïc nghieäm vaø thöïc nghieäm vaãn ñöôïc duøng trong nghieân cöùu y hoïc Thí nghieäm chöùng minh 17
 18. Vai troø cuûa sinh lyù beänh trong y hoïc Ngöôøi bình thöôøng Caáu truùc, chöùc naêng Muïc tieâu cuûa y hoïc laø: Söùc khoûe Khaû naêng lao ñoäng Ngöôøi beänh Nguyeân nhaân Ngöôøi thaày thuoác phaûi bieát roõ: Qui luaät phaùt sinh vaø phaùt trieån Phoøng beänh, trò beänh coù hieäu quaû 18
 19. Vai troø cuûa sinh lyù beänh trong y hoïc Ngaøy nay: Nguyeân nhaân gaây beänh  Virus Dengue  Muoãi Aedes aegypti  Cô cheá MD: taêng tính thaám thaønh maïch  Shock do giaûm theå tích Phoøng beänh Trò beänh Nguû muøng Nöôùc, ñieän giaûi Dieät muoãi Chaát coù troïng löôïng phaân töû lôùn Maùu 19
 20. Khaùi nieäm caên baûn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản