intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 4 - Trần Thị Kỳ

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
83
lượt xem
10
download

Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 4 - Trần Thị Kỳ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 4 - Kế toán nghiệp vụ tín dụng nhằm mục tiêu giúp học viên phân biệt các phương thức cho vay của ngân hàng, nguyên tắc và báo cáo kế toán áp dụng trong nghiệp vụ tín dụng, nắm được phương pháp kế toán đối với phương thức cho vay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kế toán ngân hàng: Chương 4 - Trần Thị Kỳ

 1. KTNH CHƯƠNG CHƯƠNG 4 KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG 1
 2. Muïc tieâu Phaân bieät caùc phöông thöùc cho vay cuûa NH Nguyeân taéc vaø baùo caùo keá toaùn aùp duïng trong nghieäp vuï tín duïng Naém ñöôïc phöông phaùp keá toaùn ñoái vôùi phöông thöùc cho vay N i dung 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng ngaân haøng 2. Keá toaùn nghieäp vuï tín duïng ngaân haøng 2
 3. Taøi lieäu tham khaûo Chöông 4, Giaùo trình Keá toaùn NH Chuaån möïc keá toaùn VN soá 1 vaø 14 (VAS 1 vaø VAS 14) Quyeát ñònh 1627/2001/QÑ-NHNN “Quy cheá cho vay cuûa toå chöùc tín duïng ñoái vôùi KH” ngaøy 31/12/2001vaø QÑ 127/2005/QÑ-NHNN ngaøy 03/02/2001 boå sung QÑ 1627/2001/QÑ-NHNN Quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN “Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa caùc toå chöùc tín duïng” ngaøy 22/04/2005 Quy t d nh 29/2006/Q -NHNN vaø 02/2008/QÑ-NHNN veà vieäc söûa ñoåi boå sung moät soá taøi khoaûn trong Heä thoáng taøi 3 khoaûn keá toaùn caùc TCTD
 4. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.1. Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG Hình thöùc Thôøi haïn Möùc ñoä tín nhieäm KH phaùp lyù cho vay Ngaén Trung Daøi Coù TS Khoâng coù haïn haïn haïn baûo ñaûm TS baûo ñaûm 4
 5. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.1. Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG Hình thöùc phaùp lyù Cho vay Cho thueâ taøi Chieát khaáu Baûo laõnh BTT chính Cho vay CV theo CV CV CV traû CV theo CV thaáu töøng laàn haïn möùc theo hôïp goùp haïn möùc chi TD DA ÑT voán TDDP 5
 6. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.1. Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng Caên cöù vaøo phöông thöùc cho vay 1.1.1. Cho vay töøng laàn: Moãi laàn vay voán: thuû tuïc vay voán vaø hôïp ñoàng tín duïng KH coù nhu caàu vay voán khoâng thöôøng xuyeân 1.1.2. Cho vay theo haïn möùc tín duïng: Thoaû thuaän haïn möùc tín duïng duy trì trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh KH coù nhu caàu vay voán thöôøng xuyeân 1.1.3. Cho vay theo döï aùn ñaàu tö: Ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh Ñaàu tö phuïc vuï ñôøi soáng 6
 7. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.1. Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng 1.1.4. Cho vay hôïp voán: Nhieàu toå chöùc tín duïng cuøng cho vay moät döï aùn vay voán cuûa KH Moäât toå chöùc tín duïng laøm ñaàu moái cho vay 1.1.5. Cho vay theo haïn möùc tín duïng döï phoøng: Ngaân haøng cam keát haïn möùc tín duïng Thôøi haïn hieäu löïc cuûa haïn möùc Traû phí 1.1.6. Cho vay traû goùp: voán vaø laõi ñöôïc chia ra ñeå traû nôï theo nhieàu kyø trong thôøi haïn cho vay 1.1.7. Cho vay theo haïn möùc thaáu chi: TCTD thoaû thuaän baèng vaên baûn chaáp thuaän cho KH chi7 vöôït soá tieàn coù treân taøi khoaûn thanh toaùn cuûa KH
 8. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.2. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi 1.2.1. PP thu nôï goác vaø laõi moät laàn khi ñaùo haïn ☺ Cho vay töøng laàn ngaén haïn ☺ Cho vay tieâu duøng ☺ Cho vay doanh nghieäp saûn xuaát ☺ Laõi cho vay = Dö nôï cho vay x Laõi suaát x Kyø haïn cho vay Ví d : Khách hàng A ngh thanh toán n g c ti n vay và lãi vay c a m t h p ng tín d ng n h n thanh toán, s ti n vay 50 tri u ng, kỳ h n vay 6 tháng, lãi su t ngân hàng cho vay 18%/năm. Yêu c u : Tính t ng s ti n KHA ph i tr cho ngân hàng. 8
 9. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.2. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi 1.2.2. PP thu goác vaø laõi vay theo ñònh kyø xaùc ñònh trong HÑTD ☺ Cho vay ngaén haïn (cho vay thöông maïi, cho vay tieâu duøng traû goùp,…) ☺ Cho vay trung vaø daøi haïn (cho vay ñaàu tö döï aùn, cho thueâ taøi chính, cho vay traû goùp,…) ☺ Coâng thöùc tính soá tieàn thu nôï goác vaø laõi ñònh kyø ☺ Soá tieàn thu haøng kyø (goác + laõi) nhö nhau (kyø khoaûn baèng nhau) ☺ Soá tieàn thu haøng kyø (goác + laõi) giaûm daàn (kyø khoaûn giaûm daàn) 9
 10. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.2. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi 1.2.2. PP thu goác vaø laõi vay theo ñònh kyø xaùc ñònh trong HÑ TD a. Soá tieàn thu haøng kyø (goác+laõi) nhö nhau (kyø khoaûn baèng nhau) V0 * r * (1 + r ) n a = Gi + Li a= (1 + r ) − 1 n Li = Vi * r * t ☺ a: soá tieàn thu moãi kyø (goác+laõi) baèng nhau ☺ Vo: Dö nôï cho vay ban ñaàu ☺ r: laõi suaát cho vay ☺ n: toång soá kyø traû nôï ☺ t: thôøi haïn cho vay (moãi kyø) ☺ Vi: Dö nôï coøn laïi ñaàu kyø thöù i ☺ Gi: Nôï goác thu hoài ôû kyø thöù i ☺ Li : Laõi cho vay thu ôû kyø thöù i 10
 11. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi Kyø khoaûn baèng nhau Ngaøy 1/10/N giaûi ngaân 600trñ. Thôøi haïn vay 5 naêm, LS cho vay 12%/naêm. Tính soá tieàn nôï goác vaø laõi phaûi traû trong töøng kyø neáu NH tính kyø khoaûn baèng nhau . Kyø traû nôï Ngaøy Ñònh kyø Laõi Goác Dö Nôï coøn laïi 1/10/N 600,000,000 1 1/10/N+1 166,445,839 72,000,000 94,445,839 505,554,161 2 1/10/N+2 166,445,839 60,666,499 105,779,340 399,774,821 3 1/10/N+3 166,445,839 47,972,979 118,472,860 281,301,961 4 1/10/N+4 166,445,839 33,756,235 132,689,604 148,612,357 5 1/10/N+5 166,445,839 17,833,483 148,612,357 0 11 Toång 832,229,195 232,229,196 600,000,000
 12. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.2. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi 1.2.2. PP thu goác vaø laõi vay theo ñònh kyø xaùc ñònh trong HÑ TD b. Soá tieàn thu haøng kyø (goác + laõi) giaûm daàn (kyø khoaûn giaûm daàn) ai = G + Li G = V0 /n Li = Vi * r * t ☺ ai: soá tieàn thu moãi kyø (goác+laõi) ☺ Vo: Dö nôï cho vay ban ñaàu ☺ r: laõi suaát cho vay ☺ n: toång soá kyø traû nôï ☺ t: thôøi haïn cho vay (moãi kyø) ☺ Vi: Dö nôï coøn laïi ñaàu kyø thöù i ☺ G: Nôï goác thu hoài ôû moãi kyø baèng nhau ☺ Li : Laõi cho vay thu ôû kyø thöù i 12
 13. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.2. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi Ngaøy 1/10/N giaûi ngaân 600trñ. Thôøi haïn vay 5 naêm, LS cho vay 12%/naêm. Tính soá tieàn nôï goác vaø laõi phaûi traû trong töøng kyø (năm) neáu NH tính kyø khoaûn baèng nhau . G = V0/ n = 600/5 =120 Li = Vi * r * t = 600*18%*1 = 108 a1 = G + L1 = 120 +108 =228 (coi Excel) 13
 14. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.2. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi 1.2.3. PP thu goác vaø laõi vay theo ñònh kyø khoâng xaùc ñònh cuï theå trong HÑ TD ☺ Thu goác? KH tr nhi u hay ít tùy tình hình tài chính ☺ Thu laõi (pp tích soá) Lãi m i nh kỳ =SD u kỳ*S ngày t n t i SD*LS ngày 14
 15. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.2. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi 1.2.3. PP thu goác vaø laõi vay theo ñònh kyø khoâng xaùc ñònh cuï theå trong HÑ TD Ví d : KH C ư c NHX cho vay tiêu dùng, s ti n 100 tri u ng, lãi su t 18%/năm, kỳ h n 3 tháng, gi i ngân ngày 12/3/N, th a thu n gi a KH và NH : Thu g c và lãi theo nh kỳ tháng xác nh c th trong H TD úng ngày NH phát ti n vay các tháng k ti p (lãi tính theo s dư gi m d n) Yêu c u: Hãy xác nh lãi ti n vay KH C ph i tr NH 15
 16. B ng thu n g c + lãi tháng (tr ) Kỳ th Di n G c vay Thu g c Thu lãi T ng G c còn gi i ban u g c và l i lãi vay 0 Nh n 100 ti n vay 1(12/4) 33.0 1.500 34.500 67 2(12/05) 33.0 1.005 34.005 34 3(12/06) 34 0.510 34.510 0 16 C ng 100 3.015 103.015
 17. Tính lãi theo s dư gi m d n -Lãi tháng th 1 (t 12/03 n 12/04) = 100*1* (18%/12) = 1.5 -Lãi tháng th 2 (t 13/04 n 12/05) = 67*1* (18%/12) = 1.005 -Lãi tháng th 2 (t 13/05 n 12/06) = 34*1* (18%/12) = 0.51 17
 18. 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng NH 1.2. Caùc phöông phaùp tính thu nôï goác vaø laõi 1.2.3. PP thu goác vaø laõi vay theo ñònh kyø khoâng xaùc ñònh cuï theå trong HÑ TD Ví d : KH C ư c NHX cho vay tiêu dùng, s ti n 100 tri u ng, lãi su t 15%/năm, kỳ h n 3 tháng, gi i ngân ngày 12/3/N, th a thu n gi a KH và NH : Thu g c và lãi theo nh kỳ tháng xác nh c th trong H TD úng ngày NH phát ti n vay các tháng k ti p (lãi tính theo s dư ban u) Yêu c u: Hãy xác nh lãi ti n vay KH C ph i tr NH 18
 19. B ng thu n g c + lãi tháng (tr ) Kỳ th Di n G c vay Thu g c Thu lãi T ng G c còn gi i ban u g c và l i lãi vay 0 Nh n 100 ti n vay 1(12/4) 33.0 1.25 34.25 67 2(12/05) 33.0 1.25 34.25 34 3(12/06) 34 1.25 35.25 0 C ng 100 3.75 103.75
 20. Tính lãi theo s dư gi m d n -Lãi tháng th 1 (t 12/03 n 12/04) = 100*1* (15%/12) = 1.25 -Lãi tháng th 2 (t 13/04 n 12/05) = 100*1* (15%/12) = 1.25 -Lãi tháng th 2 (t 13/05 n 12/06) = 100*1* (15%/12) = 1.25 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2