intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học: Một số kỹ thuật khác trong ASP.NET

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

106
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng môn học: một số kỹ thuật khác trong asp.net', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học: Một số kỹ thuật khác trong ASP.NET

 1. Bài giảng môn học Một số kỹ thuật khác trong ASP.NET Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế và Lập trình Web 2 © 2007 Khoa Công nghệ thông tin
 2. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Nội dung  Upload File  Gửi Email  Sử dụng client-side script  Nghe nhạc  Xem phim  Quảng cáo © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 3. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Nội dung  Upload File  Gửi Email  Sử dụng client-side script  Nghe nhạc  Xem phim  Quảng cáo © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 4. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Upload File  Sử dụng Control FileUpload – FileName : Tên file upload – FileBytes : Mảng bytes chứa nội dung của file upload © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 5. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Kiểm tra File Format & File Size protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e) { string[] tokens = FileUploadImage.FileName.Split('.'); string extension = tokens[tokens.Length - 1].ToLower(); double size = (double)FileUploadImage.FileBytes.Length / (1024*1024); // check whether the uploaded file is an image and file size less than 1MB if (size > 1) lblMessage.Text = "File size must be less than 1MB"; else if (extension == "jpg" || extension == "gif") { // generate relative & absolute path to save the uploaded file string strRelativePath = "images/" + FileUploadImage.FileName; string strAbsolutePath = Server.MapPath(strRelativePath); // save uploaded file FileUploadImage.SaveAs(strAbsolutePath); lblMessage.Text = strAbsolutePath + " has been saved."; } else lblMessage.Text = "File extension must be jpg or gif."; } © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 6. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Nội dung  Upload File  Gửi Email  Sử dụng client-side script  Nghe nhạc  Xem phim  Quảng cáo © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 7. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Gửi mail sử dụng Client Mail Server  Use mailto protocol  Use Hyperlink server control Send mail.  Format: mailto:address[?key=setting][&key=setting] … Key Specifies Tiêu đề Email SUBJECT Danh sách địa chỉ Email người nhận, mỗi địa chỉ cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;). CC Danh sách địa chỉ Email người nhận được ẩn mỗi địa chỉ cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;). BCC Nội dung Email. BODY © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 8. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Gửi Email sử dụng Remote Server © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 9. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Gửi Email sử dụng Remote Server  Soạn nội dung email sử dụng MailMessage – From, To – Subject, Body –…  Cấu hình Remote Server sử dụng SmtpClient – Host, Port – Credentials –…  Gửi email sử dụng phương thức SmtpClient.Send © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 10. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác using System.Net.Mail; protected void btnSendMail_Click(object sender, EventArgs e) { // Create the message. MailMessage mailNew = new MailMessage(); mailNew.From = new MailAddress("someone@microsoft.com", "name"); mailNew.To.Add("jesse@contoso.com"); mailNew.Subject = "This is the subject text."; mailNew.Body = "This is the message text."; Attachment atcItem = new Attachment(Server.MapPath(“joey.jpg")); mailNew.Attachments.Add(atcItem); // Create SMTP Client. SmtpClient smtp = new SmtpClient(); smtp.Host = "smtp.gmail.com"; smtp.Port = 465; smtp.EnableSsl = true; smtp.Timeout = 100; smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("username", "password"); // Send the message. smtp.Send(mailNew); } © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 11. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Nội dung  Upload File  Gửi Email  Sử dụng client-side script  Nghe nhạc  Xem phim  Quảng cáo © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 12. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Tại sao sử dụng client-side scripts ?  Điều khiển cửa sổ trình duyệt – Không thể điều khiển trình duyệt từ mã lệnh trên server. – Vd: Mở một cửa sổ mới, di chuyển trong History lưu trữ các link đã duyệt trên browser…  Phản hồi lập tức lại các sự kiện chuột – server-side code chỉ có thể phản hồi sự kiện của trang một khi trang đó được gửi trở về cho server (post-back) – client-side code có thể phản hồi ngay khi sự kiện xảy ra. © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 13. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Browser có thể chạy các đoạn lệnh scripts ?  Không phải tất cả browser đều hỗ trợ script.  Chỉ có Internet Explorer hỗ trợ VBScript.  Mã lệnh Script có thể ảnh hưởng đến các vấn đề về Security (cần thiết lập Security Levels). © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 14. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Kiểm tra nếu như Browser có hỗ trợ Script Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, _ ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Request.Browser.VBScript Then Response.Redirect("VBScripts.htm") Exit Sub ElseIf Request.Browser.JavaScript Then Response.Redirect ("JScripts.htm") Else Response.Redirect("NoScripts.htm") End If End Sub © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 15. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Sử dụng scripts  DOM model © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 16. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác  Nếu như script sử dụng 1 thành phần nào đó trong trang thì thành phần đó phải xuất hiện trước script window.document.all("txtLastName").focus() Help © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 17. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Nội dung  Upload File  Gửi Email  Sử dụng client-side script  Nghe nhạc  Xem phim  Quảng cáo © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 18. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Nghe nhạc  3 cách nghe nhạc trên trang web – Sử dụng thẻ – Sử dụng thẻ để chèn chương trình nghe nhạc mặc định của người dùng vào trang web – Sử dụng thẻ (ActiveX) để chèn chương trình nghe nhạc cụ thể vào trang web © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 19. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Sử dụng thẻ  Các bước: – Hiện trang aspx ở chế độ HTML mode (Source View). – Chèn thẻ bgsound vào trong vùng .  Tuy nhiên, nhạc sẽ tắt và bật lại mỗi khi trang bị refresh © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
 20. Thiết kế và Lập trình Web 2 – Một số kỹ thuật khác Sử dụng thẻ  Không thể điều khiển background sound một khi đã bật  Để cho phép user bật, tắt hoặc chỉnh âm thanh của nhạc, – Sử dụng thẻ trong nội dung thẻ © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2