intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2, 3 - ĐH Ngân hàng

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
229
lượt xem
34
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2, 3 - ĐH Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2, 3: Nghiệp vụ huy động vốn và dịch vụ thanh toán - Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng trình bày nội dung về những vấn đề chung trong tín dụng ngân hàng, chiết khấu và bao thanh toán, cho thuê tài chính, các hình thức huy động tiền gửi và chứng khoán nợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2, 3 - ĐH Ngân hàng

 1. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung CHƯƠNG 2: NGHI P V HUY ð NG V N VÀ D CH V THANH TOÁN 2.1- CÁC HÌNH TH C HUY ð NG TI N G I VÀ CH NG KHOÁN N - V N HUY ð NG VÀ T M QUAN TR NG C A NGU N V N HUY ð NG - TI N G I - CH NG KHOÁN N 2.2- D CH V THANH TOÁN - D CH V THANH TOÁN TRONG NƯ C - D CH V THANH TOÁN QU C T 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 1 Khái ni m v huy ñ ng v n • Huy ñ ng v n là NHTM ti p nh n ti n nhàn r i t các t ch c kinh t và dân cư dư i nhi u hình th c khác nhau, nh m b sung ngu n v n cho ho t ñ ng kinh doanh c a NHTM. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 2 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 1
 2. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung CÁC NGU N V N 1- V n huy ñ ng: – Huy ñ ng thư ng xuyên (ti n g i) – Huy ñ ng không thư ng xuyên (phát hành ch ng khoán n ) 2- N ph i tr : – Vay th trư ng liên ngân hàng – Vay tái c p v n – Vay qua h p ñ ng mua l i – Bán n (th trư ng ch ng khoán hóa) – Vay th trư ng ti n t th gi i – Vay khác (v n ñi u chuy n, v n y thác, v n chi m d ng…) 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 3 CÁC NGU N V N (tt) 3- V n ch s h u (v n t có c p 1): - V n ñi u l : hình thành trên m nh giá và t ng s c phi u thư ng và c phi u ưu ñãi phát hành. - Các qu - L i nhu n gi l i 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 4 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 2
 3. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung T M QUAN TR NG C A NGU N V N HUY ð NG • ð I V I NHTM: - NGU N ð HO T ð NG KINH DOANH - ðO LƯ NG V TH TRÊN TH TRƯ NG • ð I V I KHÁCH HÀNG: - CUNG C P KÊNH ð U TƯ - NƠI AN TOÀN ð C T GI VÀ TÍCH LŨY V N - TI P C N CÁC D CH V NGÂN HÀNG 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 5 Các nhân t nh hư ng ñ n huy ñ ng v n Các nhân t bên ngoài: ð a bàn ho t ñ ng c a ngân hàng. Thu nh p bình quân và kh năng ti t ki m c a n n kinh t Tình hình chính tr , xã h i C nh tranh c a các kênh huy ñ ng v n khác Thói quen giao d ch qua ngân hàng c a ngư i dân …. Các nhân t bên trong NH: Uy tín, thương hi u c a ngân hàng Lãi su t, các quy ñ nh trong huy ñ ng v n Ch t lư ng d ch v c a NH Chi n lư c phát tri n và phương châm ho t ñ ng M ng lư i chi nhánh c a NH… 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 6 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 3
 4. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Nguyên t c huy ñ ng v n c a NHTM Th c hi n ñúng các quy ñ nh c a pháp lu t và c a ngân hàng Nhà nư c v huy ñ ng v n: - Hoàn tr ñ y ñ v n g c và ti n lãi cho khách hàng ñúng h n. - Tham gia b o hi m ti n g i theo quy ñ nh hi n hành. - Gi bí m t thông tin liên quan ñ n tài kho n ti n g i c a khách hàng. - Th c hi n ñúng các quy ñ nh c a pháp lu t v ch ng r a ti n. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 7 Nguyên t c huy ñ ng v n c a NHTM (tt) ð m b o tính hi u qu trong huy ñ ng v n: - Lãi su t huy ñ ng ph i h p lý. - Ngu n v n ñ l n - Xác ñ nh ñ ng cơ c a ngư i g i ti n ñ áp d ng hình th c huy ñ ng phù h p… Không ñ x y ra s s t gi m ñ t ng t, b t thư ng c a ngu n v n huy ñ ng 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 8 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 4
 5. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Các hình th c huy ñ ng v n thư ng xuyên • ðư c th c hi n thông qua các lo i ti n g i c a khách hàng. • Các lo i ti n g i: Ti n g i không kỳ h n Ti n g i có kỳ h n Ti n g i ti t ki m 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 9 Ti n g i không kỳ h n - Khái ni m: Ti n g i không kỳ h n là lo i ti n g i mà ngư i g i ti n ñư c s d ng kho n ti n này b t c lúc nào. - M c đích g i ti n: nh m ñáp ng cho nhu c u thanh toán chi tr b ng hình th c chuy n kho n qua ngân hàng. - Đ i tư ng g i: t ch c và cá nhân có nhu c u thanh toán qua ngân hàng. - Hình th c huy đ ng: Ngân hàng m tài kho n ti n g i không kỳ h n cho khách hàng . 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 10 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 5
 6. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Ti n g i không kỳ h n - Th t c m tài kho n: - Khách hàng cá nhân; - Khách hàng doanh nghi p. - Nguyên t c tính lãi: - LÃI TÍNH HÀNG THÁNG - TÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH S - ðƯ C GHI CÓ TÀI KHO N VÀO NGÀY CU I THÁNG 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 11 Ti n g i không kỳ h n • Tính phí giao d ch: – S DƯ TI N G I T I THI U – PHÍ M -DUY TRÌ-ðÓNG TÀI KHO N – PHÍ GIAO D CH THANH TOÁN: - RÚT TI N M T KHÁC T NH/THÀNH PH NƠI M TÀI KHO N - CHUY N KHO N THANH TOÁN BÙ TR LIÊN NGÂN HÀNG - CHUY N KHO N NGOÀI H TH NG - PHÍ KI M ð M - PHÍ S D NG CÁC PHƯƠNG TI N THANH TOÁN 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 12 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 6
 7. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Ti n g i ti t ki m Khái ni m: Ti n g i ti t ki m là ti n g i c a các t ng l p dân cư, ngư i g i ti n g i vào NH nh m m c ñích ñ dành, sinh l i và an toàn tài s n. Đ i tư ng: Các t ng l p dân cư Các hình th c: - Ti n g i ti t ki m có kỳ h n - Ti n g i ti t ki m không kỳ h n 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 13 2.2- CÁC D CH V THANH TOÁN Ý NGHĨA C A V N Đ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG: - THÚC ð Y QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG HÀNG HÓA-TI N T - T P TRUNG NGU N V N NHÀN R I, T O NGU N TÍN D NG - GÓP PH N KI M SOÁT GIAO D CH VÀ LƯ NG TI N T 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 14 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 7
 8. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 2.2- CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T • Chuy n ti n b ng ñi n (Telegraphic Transfer – T/T) • Trao ñ i ch ng t tr ti n ngay (Tín thác) • Nh thu kèm ch ng t • Thư tín d ng 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 15 2.2- CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Chuy n ti n b ng đi n (Telegraphic Transfer – T/T) là hình th c thanh toán mà theo đó khách hàng (ngư i tr ti n, ngư i mua, ngư i nh p kh u) yêu c u TCTD chuy n m t s ti n đ thanh toán hàng hoá nh p kh u, d ch v cho ngư i hư ng l i (ngư i bán, ngư i xu t kh u) nư c ngoài. Đư c th c hi n thông qua: - Bank draft; - Western Union. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 16 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 8
 9. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 2.2- CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Phương th c đ i ch ng t tr ti n ngay (Cash Against Documents – CAD) Đây là phương th c thanh toán mà ngư i nh p kh u yêu c u ngân hàng m tài kho n tín thác (Trust Account) đ thanh toán ti n cho ngư i xu t kh u khi ngư i xu t kh u xu t trình đ y đ ch ng t theo yêu c u. Phương th c thanh toán này r t đư c ưa chu ng và khá ph bi n trên th gi i vì nh n ti n nhanh trong ngày và th t c ít ph c t p. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 17 2.2- CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Phương th c đ i ch ng t tr ti n ngay (Cash Against Documents – CAD) 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 18 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 9
 10. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 2.2- CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Nh thu kèm ch ng t : là phương th c thanh toán mà ngư i xu t kh u sau khi hoàn thành nghĩa v giao hàng s giao ch ng t tài chính (h i phi u ñòi n , h i phi u nh n n , séc, ho c nh ng công c thanh toán tương t ) và/ho c ch ng t thương m i (hóa ñơn, ch ng t v n t i, các ch ng t khác không ph i là ch ng t tài chính) cho ngân hàng thu h ñ ngân hàng ñòi ti n ngư i nh p kh u. - Nh thu kèm ch ng t tr ngay (Document against payment - D/P) - Nh thu kèm ch ng t tr ch m (Document against acceptance - D/A) 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 19 2.2- CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Nh thu kèm ch ng t tr ngay (Document against payment - D/P): Ngân hàng thu h s giao ch ng t cho ngư i nh p kh u sau khi ngư i nh p kh u thanh toán h i phi u/b ch ng t . 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 20 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 10
 11. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 2.2- CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Nh thu kèm ch ng t tr ch m (Document against acceptance - D/A): Ngân hàng thu h s giao ch ng t cho ngư i nh p kh u sau khi ngư i nh p kh u phát hành h i phi u nh n n ho c ký ch p nh n thanh toán h i phi u đòi n /b ch ng t vào ngày đáo h n ho c cam k t thanh toán vào ngày đáo h n b ng văn b n. Th i gian tr ch m có th là 30, 60, 90, 120, 180 ngày…căn c vào ch th nh thu. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 21 Quy trình nh thu Quy trình nh thu 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 22 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 11
 12. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Thư tín d ng đ i v i nhà nh p kh u (Import L/C) Thư tín d ng nh p kh u là m t cam k t thanh toán c a ngân hàng phát hành L/C khi b ch ng t phù h p v i các đi u ki n và đi u kho n c a L/C nh p kh u đã phát hành đư c xu t trình cho ngân hàng phát hành ho c ngân hàng đư c ngân hàng phát hành ch đ nh trong L/C nh p kh u. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 23 CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Thư tín d ng đ i v i nhà nh p kh u (Import L/C) 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 24 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 12
 13. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Thư tín d ng đ i v i nhà xu t kh u (Export L/C) là s th a thu n gi a TCTD v i ngân hàng phát hành L/C, đ m b o ngư i hư ng l i s đư c thanh toán ti n hàng sau khi th c hi n vi c giao hàng và xu t trình cho Ngân hàng phát hành b ch ng t hoàn toàn phù h p v i các đi u ki n, đi u kho n c a L/C quy đ nh 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 25 CÁC D CH V THANH TOÁN THANH TOÁN QU C T Thư tín d ng đ i v i nhà xu t kh u (Export L/C) 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 26 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 13
 14. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung CÁC D CH V THANH TOÁN D CH V THANH TOÁN TRONG NƯ C - Chuy n ti n trong nư c - Chuy n ti n m t - Chuy n kho n: y nhi m chi, y nhi m thu, Th ngân hàng. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 27 CÁC D CH V THANH TOÁN D CH V THANH TOÁN TRONG NƯ C Thanh toán qua ngân hàng: - Thanh toán t ñ ng - Thanh toán qua các phương ti n thanh toán: Séc, Th ngân hàng 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 28 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 14
 15. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung CÁC D CH V THANH TOÁN D CH V THANH TOÁN TRONG NƯ C Thanh toán qua h th ng ngân hàng đi n t : • Mobile Banking là kênh phân ph i d ch v ngân hàng cho phép khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng đ nh n tin truy v n thông tin và th c hi n m t s giao d ch v i Ngân hàng. • Internet Banking là kênh phân ph i d ch v ngân hàng qua m ng Internet. Ch v i máy tính có k t n i Internet b t kỳ đâu, khách hàng cũng có th truy c p vào đ a ch website c a TCTD đ đư c cung c p t t c thông tin v s n ph m d ch v . • Home Banking là kênh phân ph i d ch v ngân hàng cho phép khách hàng th c hi n h u h t các giao d ch chuy n kho n, chuy n ti n, thanh toán hóa đơn, chuy n đ i ngo i t v i ngân hàng m i lúc m i nơi. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 29 CHƯƠNG 3: NGHI P V TÍN D NG NGÂN HÀNG • NH NG V N ð CHUNG • CHO VAY • CHI T KH U VÀ BAO THANH TOÁN • B O LÃNH NGÂN HÀNG • CHO THUÊ TÀI CHÍNH 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 30 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 15
 16. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 3.1- KHÁI NI M V TDNH • Tín d ng ngân hàng là m t giao d ch kinh t gi a hai ch th là ngư i c p tín d ng (ngân hàng) và ngư i ñư c c p tín d ng (khách hàng); trong ñó d a trên cơ s ni m tin v (1) Kh năng tr n và (2) Thi n chí tr n c a khách hàng, ngân hàng chuy n giao ti n ho c tài s n cho khách hàng s d ng cho m t m c ñích nh t ñ nh trong m t th i h n nh t ñ nh. • Ngư i ñư c c p tín d ng có trách nhi m hoàn tr cho ngư i c p tín d ng s ti n ho c/và tài s n mình ñã nh n công v i ph n lãi do vi c s d ng ti n và/ho c tài s n nói trên. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 31 PHÂN LO I TDNH • Căn c vào hình thái c p tín d ng • Căn c vào m c ñích c p tín d ng • Căn c vào th i h n c p tín d ng • Căn c vào b o ñ m tín d ng • Căn c vào phương th c hoàn tr • Căn c vào ngu n g c c p tín d ng 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 32 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 16
 17. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 3.2- B O ð M TÍN D NG • KHÁI NI M: B O ð M TÍN D NG HAY CÒN G I LÀ B O ð M TI N VAY LÀ VI C CÁC T CH C TÍN D NG (NGÂN HÀNG) ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NH M PHÒNG NG A R I RO, T O CƠ S KINH T VÀ PHÁP LÝ ð THU H I NH NG KHO N N ðà CHO KHÁCH HÀNG VAY TRONG TRƯ NG H P KHÁCH HÀNG KHÔNG TH C HI N ðƯ C NH NG CAM K T TRONG H P ð NG TÍN D NG. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 33 3.2- B O ð M TÍN D NG VAI TRÒ C A B O ð M TÍN D NG: • NÂNG CAO Ý TH C THANH TOÁN N C A KHÁCH HÀNG • GI M T N TH T C A NGÂN HÀNG KHI R I RO TÍN D NG X Y RA • PHÒNG NG A TÍNH GIAN L N • LÀ M T TRONG NH NG NGU N THU N QUAN TR NG 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 34 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 17
 18. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 3.2- B O ð M TÍN D NG Các hình th c b o ñ m tín d ng: • B o ñ m tín d ng không b ng tài s n (Tín d ng tín ch p) • B o ñ m tín d ng b ng tài s n: - Th ch p - C mc - B o lãnh b ng tài s n c a bên th 3 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 35 3.2- B O ð M TÍN D NG NH NG TÀI S N CÓ TH NH N LÀM ð M B O: • Tài s n v t h u hình • Ti n g i và các lo i gi y t có giá (VND và ngo i t ) • Các quy n v tài s n • Tài s n hình thành t v n vay 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 36 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 18
 19. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 3.2- B O ð M TÍN D NG ði u ki n Tài s n ñ m b o: • Tính pháp lý • Tính thanh kho n • Tính giá tr 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 37 3.2- B O ð M TÍN D NG Th ch p: Th ch p tài s n là vi c m t bên (bên th ch p) s d ng tài s n thu c s h u c a mình ñ ñ m b o th c hi n nghĩa v dân s ñ i v i bên kia (bên nh n th ch p) và không chuy n giao tài s n ñó cho bên nh n th ch p. 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 38 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 19
 20. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 3.2- B O ð M TÍN D NG C mc : C m c tài s n là vi c m t bên (bên c m c ) giao tài s n thu c s h u c a mình cho bên kia (bên nh n c m c ) ñ ñ m b o th c hi n nghĩa v dân s . 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 39 3.2- B O ð M TÍN D NG B o lãnh b ng tài s n c a bên th ba: B o lãnh b ng tài s n c a bên th ba là vi c bên th ba dùng tài s n thu c s h u c a mình làm đ m b o cho vi c bên th ba cam k t v i ngân hàng s có trách nhi m tr g c và lãi thay cho khách hàng vay v n trong trư ng h p khách hàng không tr đư c n . 3/16/2011 BankingUniversity_BinhAn 40 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2