intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương - Nguyễn Thị Bích Phượng

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
362
lượt xem
100
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương - Nguyễn Thị Bích Phượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương trình bày tổng quan về ngoại thương, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các phương thức thanh toán chủ yếu trong kinh doanh, tổ chức hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa, chứng từ kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương - Nguyễn Thị Bích Phượng

 1. MÔN NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG TRƢỜNG: ĐH MỞ TP HCM GV: NGUYỄN T BÍCH PHƢỢNG
 2. Yêu cầu môn học  Kiến thức cơ bản về kinh tế  Môi trƣờng kinh doanh quốc tê  Tiếng Anh trong kinh doanh là một lợi thế.
 3. PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP  HỌC LÝ THUYẾT TRÊN LỚP (kết hợp bài giảng trên lớp và giáo trình học)  THẢO LUẬN  LÀM BÀI TẬP TẠI NHÀ
 4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC  Thi cuối kỳ: 70% tổng điểm.  Thi trắc nghiệm kết hợp tự luận trong 90 phút  Bài thi đƣợc sử dụng tài liệu
 5. NỘI DUNG BÀI GIẢNG  TỔNG QUAN VỀ NGOẠI THƢƠNG  HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ  INCOTERMS  CÁC PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN CHỦ YẾU TRONG KINH DOANH XNK  TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XNK HÀNG HÓA  CHỨNG TỪ KINH DOANH XNK
 6. HỌC LIỆU  Giáo trình: Đoàn Thị Hồng Vân, “Giáo trình kỹ thuật ngoại thƣơng”, Trƣờng ĐH Kinh tế TPHCM, NXB Lao Động-Xã hội, 2007; hoặc Đoàn Thị Hồng Vân, “Quản trị ngoại thƣơng”, Trƣờng ĐH Kinh tế TPHCM, NXB Lao Động-Xã hội, 2009  Tài liệu tham khảo - Dƣơng Hữu Hạnh,“Hƣớng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu”, NXB Thống kê, 2009 - Đoàn Thị Hồng Vân, “Đàm phán trong kinh doanh quốc tế”, NXB Thống kê, 2009. - Võ Thanh Thu, “ Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu”, NXB Lao động- Xã hội, 2006.
 7. Tài liệu tham khảo - Lê Văn Tề, “ Thanh toán quốc tế trong ngoại thƣơng”, NXB Lao động- Xã hội, 2009  ICC, Guide to Export- Import Basics, ICC Publication No.685, 2008  Visit www.incoterms.org; http://www.import- export-guide.com
 8. CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGOẠI THƢƠNG  KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI  CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI THƢƠNG.
 9. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI  Ngoại thƣơng là gì?  Thế nào là xuất khẩu, nhập khẩu?  Các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
 10. Định nghĩa Ngoại thƣơng là sự trao đổi hàng hóa (HH)- dịch vụ giữa các quốc gia khác nhau. Thương mại giữa hai hay nhiều nước được gọi là ngoại thương. Hoạt động thương mại này liên quan đến việc trao đổi HH-DV giữa các cư dân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp của hai hay nhiều nước. Ngoại thƣơng đƣợc xem nhƣ là buôn bán hàng hóa – dịch vụ với bên ngoài
 11. Định nghĩa Ngoại thƣơng - Hoạt động ngoại thƣơng hầu nhƣ xoay quanh Xuất nhập khẩu HH-DV. - Đặc điểm chính của hoạt động ngoại thƣơng là HH-DV của một nƣớc đang đƣợc giao dịch mua bán vƣợt ra bên ngoài lãnh thổ của nƣớc đó.
 12. Phân biệt giữa ngoại thƣơng và nội thƣơng  NGOẠI THƢƠNG (Foreign  NỘI THƢƠNG (Home Trade) Trade) - Tiến hành bên ngoài ranh - Đƣợc thực hiện trong phạm giới địa lý quốc gia vi ranh giới địa lý quốc gia - Không dễ thực hiện vì - dễ thực hiện hơn vì ít phức dính líu nhiều sự phức tạp. tạp - Chỉ liên quan đến đồng tiền - Liên quan đến tiền tệ của của một nƣớc. ít nhất hai nƣớc trở lên - Hầu hết hoạt động mua và - Hầu hết hoạt động mua bán với các lô nhỏ. và bán với khối lƣợng lớn. - Không phải chịu những hạn - Chịu những hạn chế nhất chế nhất định do chính phủ định do chính phủ áp đặt áp đặt
 13. Phân loại  Các giao dịch ngoại thƣơng bao gồm ba loại chính sau: Hoạt - Mậu dịch nhập khẩu (Import trade) động - Mậu dịch xuất khẩu (Export trade) kinh doanh - Mậu dịch tập trung XNK (Entrepot XNK trade)
 14. Mậu dịch Xuất khẩu  Một sản phẩm, đƣợc sản xuất từ một nƣớc, đƣợc bán ra thị trƣờng toàn cầu gọi là hàng xuất khẩu  Xuất khẩu: là những giao dịch HH-DV (mua bán, đối ứng, tặng cho) từ cƣ dân, công ty, chính phủ ở một nƣớc đến cƣ dân ở nƣớc ngoài và HH-DV đó phải di chuyển ra khỏi biên giới của một quốc gia.
 15. Mậu dịch Nhập khẩu  Một sản phẩm đƣợc một nƣớc mua từ thị trƣờng toàn cầu gọi là hàng nhập khẩu.  Nhập khẩu: là những giao dịch HH-DV (mua bán, đối ứng, tặng cho) từ cƣ dân, công ty, chính phủ ở nƣớc ngoài đến cƣ dân của một nƣớc và HH-DV đó phải di chuyển ra khỏi biên giới của một quốc gia.  Hoạt động XNK đƣợc tính vào tài khoản hiện hành trong cán cân thanh toán của một quốc gia.
 16. Theo điều 28 luật TM VN 2005  Xuất khẩu HH: là  Nhập khẩu HH: là việc hàng hóa đƣợc việc hàng hóa đƣợc đƣa ra khỏi lãnh thổ đƣa vào lãnh thổ VN hoặc đƣa vào VN từ nƣớc ngoài khu vực hải quan hoặc từ khu vực hải riêng trên lãnh thổ quan riêng trên lãnh VN theo quy định thổ VN theo quy pháp luật định pháp luật
 17. Mậu dịch XNK Tạm nhập, tái xuất Tạm xuất, tái nhập Hàng hóa đƣợc đƣa từ Hàng hoá đƣợc đƣa ra nƣớc ngoài hoặc từ khu nƣớc ngoài hoặc đƣa vào vực hải quan riêng trên khu vực hải quan riêng lãnh thổ VN, có làm thủ trên lãnh thổ Việt Nam, có tục nhập khẩu vào VN và làm thủ XK ra khỏi VN và làm thủ tục xuất khẩu làm thủ tục NK lại chính chính hàng hóa đó ra hàng hoá đó vào Việt khỏi VN. Nam.
 18. Chuyển Loại 1 Nƣớc Nƣớc XK thẳng NK Chuyển khẩu- Mậu dịch trung Nƣớc Cửa Nƣớc gian Loại 2 XK khẩu VN NK XNK(Entreport trade) Nƣớc Cửa Nƣớc HHđƣợc mua từ Loại 3 khẩu VN XK NK một nƣớc để bán sang một nƣớc Khu vực khác mà không trung làm thủ tục NK, chuyển HH XK tại Việt Nam
 19. VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NGOẠI THƢƠNG  CHÍNH SÁCH NGOẠI THƢƠNG CỦA QUỐC GIA  TOÀN CẦU HÓA VÀ CÁC TỔ CHỨC, KHỐI THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC CHI PHỐI VÀ ĐIỀU CHỈNH THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI.  TIỀN TỆ
 20. CHÍNH SÁCH NGOẠI THƢƠNG CỦA QUỐC GIA  Các nguyên tắc điều chỉnh buôn bán quốc tế.  Công cụ chính sách ngoại thƣơng  Chính sách ngoại thƣơng của Việt Nam.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2