intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

109
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Tính giá các đối tượng kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu trong chương này nhằm giúp sinh viên biết vận dụng các nguyên tắc và phương pháp tính giá để xác định giá trị của một số đối tượng kế toán (tài sản cố định, hàng tồn kho, các loại chứng khoán, ngoại tệ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

 1. NLKT – Chương 4 18/09 2011 M C TIÊU CHƯƠNG 4 Sinh viên bi t v n d ng các nguyên t c và phương pháp tính giá xác nh giá tr c a TÍNH GIÁ CÁC Đ I TƯ NG K TOÁN m ts i tư ng k toán: Tài s n c nh. Hàng t n kho. Các lo i ch ng khoán. Ngo i t . N I DUNG KHÁI NI M Khái ni m và ý nghĩa c a phương pháp tính giá. Nguyên t c tính giá m t s i tư ng k Tính giá là m t phương pháp k toán toán ch y u: nh m bi u hi n các i tư ng k toán Tài s n c nh. b ng ti n theo nh ng nguyên t c và Hàng t n kho. yêu c u nh t nh. Các lo i ch ng khoán. Ngo i t . Ý NGHĨA NGUYÊN T C TÍNH GIÁ - V m t h ch toán: ph n ánh và xác nh nh ng Quy trình th c hi n ch tiêu t ng h p ph c v cho công tác qu n lý s n xu t kinh doanh và qu n lý tài chính. Bư c 1: Xác nh i tư ng tính giá - V m t qu n lý n i b : xác nh nh ng căn c ho c nh ng ch tiêu th c hi n h ch toán n i b , Bư c 2: Xác nh chi phí c u thành i ánh giá hi u qu ho t ng t ng b ph n ho c tư ng tính giá giai o n s n xu t c th . - V m t qu n lý b ng ng ti n: toàn b tài s n, Bư c 3: T p h p chi phí theo t ng i toàn b KQHĐKD c a DN u ư c bi u hi n dư i tư ng tính giá hình th c ti n t Ph n ánh, qu n lý m t cách Bư c 4: Xác nh giá tr th c t các i thư ng xuyên, nhanh chóng và có hi u qu ho t tư ng tính giá ng c a DN. Th.S C Th Thanh Hương 1
 2. NLKT – Chương 4 18/09 2011 V N D NG NGUYÊN T C TÍNH GIÁ TÍNH GIÁ TÀI S N C NH M TS I TƯ NG K TOÁN Tài s n c nh. Tính giá tài s n c nh h u hình. Hàng t n kho. Tính giá tài s n c nh vô hình. Các lo i ch ng khoán. Ngo i t . TÍNH GIÁ TÀI S N C NH H U HÌNH TIÊU CHU N GHI NH N TSC HH Khái ni m • Ch c ch n thu ư c l i ích kinh t trong 1 tương lai. Tài s n c nh h u hình là nh ng tài s n có hình thái v t ch t do DN n m gi s d ng cho • Nguyên giá tài s n ph i ư c xác nh H SXKD phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSC 2 m t cách áng tin c y. h u hình. • Th i gian s d ng ư c tính trên 1 năm. Nguyên t c tính giá 3 • Có tiêu chu n giá tr theo quy nh TSC h u hình ph i ư c xác nh giá tr ban u 4 hi n hành (≥ 10.000.000 ). theo nguyên giá. TÍNH GIÁ TÀI S N C NH H U HÌNH NGUYÊN GIÁ TSC H U HÌNH MUA S M 1 • TSC HH mua s m SP, Chi ph Thu li u 2 • TSC HH t xây d ng, t ch Nguyên Giá phí liên ko CKTM GG thu ư c giá mua quan (n u h i hoàn tr c có) do l i ti p 3 • TSC HH nh n trao i ch y th 4 • TSC HH tăng t các ngu n khác Th.S C Th Thanh Hương 2
 3. NLKT – Chương 4 18/09 2011 NGUYÊN GIÁ TSC H U HÌNH MUA S M NGUYÊN GIÁ TSC H U HÌNH MUA S M Giá mua: Là giá ghi trên hóa ơn c a ngư i bán. Chi phí liên quan tr c ti p: Chi t kh u thương m i: - Chi phí v n chuy n, b c d . Là s ti n ư c ngư i bán gi m tr khi mua TSC v i kh i lư ng l n. - Chi phí l p t, ch y th . Gi m giá: - Chi phí chu n b m t b ng. Là s ti n ư c ngư i bán gi m tr khi mua - L phí trư c b . TSC kém ph m ch t, sai quy cách ho c l c h u - Chi phí chuyên gia. th hi u. -… S n ph m, ph li u do ch y th : Thu không ư c hoàn l i: Là giá tr s n ph m, ph li u thu h i ư c t quá - Thu nh p kh u. trình ch y th . - Thu tiêu th c bi t. - Thu GTGT theo phương pháp tr c ti p. NGUYÊN GIÁ TSC H U HÌNH MUA S M NGUYÊN GIÁ TSC HH T XD, T CH Ví d : DN mua 1 TSC HH có giá mua chưa có thu GTGT 10% là 100 tr , chi phí v n chuy n ã có thu GTGT 10% là 5,5 tr , TSC ã ư c ưa vào Giá CP liên Nguyên s d ng cho b ph n bán hàng. thành quan giá th c t tr c ti p Hãy xác nh nguyên giá c a TSC HH trên? NGUYÊN GIÁ TSC HH T XD, T CH NGUYÊN GIÁ TSC HH NH N TRAO I Ví d : TSC h u hình nh n v không tương t DN xây d ng 1 nhà xư ng v i các chi phí bao Nguyên giá = Giá tr h p lý c a TSC HH nh n v g m: = Giá tr h p lý c a tài s n em trao i - Nguyên v t li u: 200 tr +(-) kho n ti n tr thêm ho c thu v - Ti n lương ph i tr : 50 tr - Các chi phí khác: 50 tr TSC h u hình nh n v tương t (Có công d ng Các chi phí u h p lý, h p l , nhà xư ng ã tương t , trong cùng lĩnh v c kinh doanh và có giá tr hoàn thành ưa vào s d ng. tương ương) Hãy xác nh nguyên giá c a TSC trên? Nguyên giá = Giá tr còn l i c a TSC em trao i Th.S C Th Thanh Hương 3
 4. NLKT – Chương 4 18/09 2011 NGUYÊN GIÁ TSC HH NH N TRAO I NGUYÊN GIÁ TSC HH NH N V N GÓP Ví d : 1. DN X mang 1 TSC HH có nguyên giá 100 tr, ã kh u hao: 10 tr, giá tr h p lý: 80 tr, i l y m t TSC HH không tương t có nguyên giá 150 tr, ã CP liên kh u hao: 50 tr, giá tr h p lý 110 tr. Nguyên Giá th a quan giá thu n => NG TSC HH (nh n v ) =? tr c ti p 2. DN Y mang 1 TSC HH có nguyên giá 50 tr, GTHM: 20 tr i l y 1 TSC HH tương t . => NG TSC HH (nh n v )=? NGUYÊN GIÁ TSC H U HÌNH MUA S M NGUYÊN GIÁ TSC HH TĂNG T CÁC NGU N KHÁC Ví d : TSC h u hình tăng t các ngu n khác như DN nh n v n góp liên doanh 1 thi t b s n xu t có ư c tài tr , ư c bi u t ng,... giá tr do các bên góp v n th ng nh t là 200 tr , chi phí v n chuy n DN ch u theo giá có thu GTGT Nguyên giá = Giá tr h p lý ban u 10% là 1,1 tr . = Giá tr danh nghĩa + Chi phí Hãy xác nh nguyên giá c a TSC HH trên? liên quan tr c ti p n vi c ưa tài s n vào tr ng thái s n sàng s d ng TÍNH GIÁ TSC VÔ HÌNH NGUYÊN GIÁ TSC VH MUA RIÊNG BI T Tài s n c nh vô hình: Là tài s n không có hình thái v t ch t nhưng xác nh ư c giá tr và do DN n m gi , s d ng Nguyeân giaù = Giaù mua thöïc teá + Caùc trong SXKD, CCDV ho c cho các i tư ng khác kho n thueá (khoâng bao goàm thueá GTGT thuê phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSC vô theo PP khaáu tröø) + Chi phí tröôùc khi söû hình (4 tiêu chu n như i v i TSC HH). duïng - Caùc kho n ñöôïc giaûm tröø Nguyên t c tính giá: TSC vô hình ph i ư c xác nh giá tr ban u theo nguyên giá (là toàn b các chi phí mà DN b ra có ư c TSC vô hình tính n th i i m ưa TS ó vào s d ng). Th.S C Th Thanh Hương 4
 5. NLKT – Chương 4 18/09 2011 NGUYÊN GIÁ TSC VH MUA TR CH M, TR GÓP NGUYÊN GIÁ TSC VH TRAO I Nguyên giá = Giá mua tr ti n ngay t i th i i m mua TSC VH hình thành t vi c trao i (thanh toán b ng ch ng t liên quan n quy n s h u v n c a ơn v ): Chú ý: Kho n chênh l ch gi a giá mua tr ch m và giá mua tr Nguyên giá = Giá tr h p lý c a các ch ng t ư c ti n ngay ư c h ch toán vào chi phí SXKD theo kỳ h n phát hành liên quan n quy n s h u v n c a DN. thanh toán, tr khi s chênh l ch ó ư c tính vào nguyên giá TSC vô hình (v n hóa) theo quy nh c a chu n m c k toán “Chi phí i vay”. NGUYÊN GIÁ TSC VH Ư C NHÀ NƯ C C P NGUYÊN GIÁ TSC VH LÀ QUY N S D NG T HO C Ư C BI U T NG, TÀI TR Trư ng h p quy n s d ng t mua cùng v i mua nhà c a, v t ki n trúc trên t thì giá tr quy n Nguyên giá = Giá tr h p lý ban u + Các chi phí s d ng t ph i ư c xác nh riêng bi t và ghi liên quan tr c ti p n vi c ưa tài s n vào s d ng. nh n là TSC vô hình. TSC vô hình là quy n s d ng t có th i h n Nguyên giá = Giá tr quy n s d ng t khi ư c giao t = S ti n ph i tr khi nh n chuy n như ng quy n s d ng t h p pháp t ngư i khác = Giá tr quy n s d ng t nh n góp v n liên doanh. TÍNH GIÁ HÀNG T N KHO KHÁI NI M Hàng t n kho là nh ng tài s n: Khái ni m - ư c gi bán trong kỳ s n xu t, kinh doanh bình Phương pháp tính giá nh p hàng t n kho thư ng; Phương pháp tính giá xu t hàng t n kho - ang trong quá trình s n xu t, kinh doanh d dang; - Nguyên li u, v t li u, công c , d ng c s d ng trong quá trình s n xu t kinh doanh hay cung c p d ch v . Th.S C Th Thanh Hương 5
 6. NLKT – Chương 4 18/09 2011 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NH P HÀNG T N KHO PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NH P HÀNG T N KHO Giá mua 1 Chi phí mua + Thu không ư c hoàn l i Giá Chi + 2 Chi phí ch bi n g c phí Chi phí v n chuy n, b c x p mua + 3 Chi phí liên quan tr c ti p Chi phí khác có liên quan - CKTM, GGHM PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NH P HÀNG T N KHO PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NH P HÀNG T N KHO Chi phí nhân công tr c ti p Chi phí thi t k SP Chi + Chi phí phí + liên Chi phí SX chung c nh ch quan bi n Chi phí khác ngoài chi phí thu tr c + mua và chi phí ch bi n hàng ti p Chi phí SX chung bi n i t n kho khác PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NH P HÀNG T N KHO PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NH P HÀNG T N KHO Ví d 1: Ví d 2: Công ty X nh p kh u 1000kg v t li u A có giá tính DN X mua ngoài nh p kho 1.000 kg v t li u A thu nh p kh u: 100 tr, thu nh p kh u: 30%, thu v i giá ã có thu GTGT 10% là 22.000 /kg. GTGT: 10%, chi phí v n chuy n v nh p kho ã có Chi phí v n chuy n 1,1 tr (tr. ó thu GTGT 0,1 thu GTGT 10%: 5,5 tr tr ). Khi nh p kho phát hi n thi u 10 kg, DN ã nh p kho theo s lư ng th c t . Bi t t l hao Tr giá v t li u A nh p kho b ng h t t nhiên cho phép là 1%. Hãy xác nh ơn bao nhiêu??? giá 1 kg v t li u A nh p kho? Th.S C Th Thanh Hương 6
 7. NLKT – Chương 4 18/09 2011 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ NH P HÀNG T N KHO PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XU T HÀNG T N KHO Ví d : Ví d 3: Công ty X có tình hình N-X-T v t li u A tháng 1/N như sau: DN X chuyên s n xu t s n ph m B có chi phí Tình hình S lư ng ơn giá S ti n s n xu t t p h p ư c trong kỳ như sau: Chi Ngày N-X-T (kg) (1.000 /kg) (1.000 ) phí nguyên v t li u tr c ti p 200 tr , chi phí 01/01 T n 2.000 10 20.000 nhân công tr c ti p: 100 tr , chi phí s n xu t 05/01 Nh p 8.000 11 88.000 chung c nh: 40 tr , chi phí s n xu t chung 11/01 Xu t 7.000 ???? ???? bi n i: 10 tr , giá tr s n ph m d dang u 20/01 Nh p 2.000 9 18.000 kỳ: 50 tr , cu i kỳ: 70 tr . Hãy xác nh giá g c 25/01 Xu t 4.000 ???? ???? s n ph m B nh p kho? Tr giá v t li u A xu t kho b ng bao nhiêu??? PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XU T HÀNG T N KHO PHƯƠNG PHÁP QU N LÝ VÀ H CH TOÁN HTK PP h ch toán và qu n lý HTK Phương pháp kê khai thư ng xuyên: Phương pháp kê khai thư ng xuyên Theo dõi và ph n ánh m t cách thư ng xuyên, Phương pháp ki m kê nh kỳ liên t c tình hình nh p, xu t, t n kho c a PP tính giá xu t hàng t n kho nguyên v t li u, công c d ng c , thành ph m, hàng hóa trên s k toán sau m i l n phát sinh DN áp d ng PP KKTX nghi p v nh p hay xu t. DN áp d ng PP KK K Tr giá t n cu i kỳ = Tr giá t n u kỳ + + Tr giá nh p tr.kỳ - Tr giá xu t tr.kỳ PHƯƠNG PHÁP QU N LÝ VÀ H CH TOÁN HTK So sánh phương pháp KKTX và KK K Phương pháp ki m kê nh kỳ: KKTX KK K Trong kỳ k toán ch theo dõi nghi p v nh p vào, cu i kỳ ti n hành ki m kê tình Ưu i m: Ưu i m: hình t n kho, nh giá sau ó m i xác nh D ki m tra, i chi u, ơn gi n, kh i lư ng công vi c k toán công vi c k toán ư c giá tr hàng ã xu t trong kỳ. không b d n cu i kỳ gi m nh Như c i m: Như c i m: Tr giá xu t tr.kỳ = Tr giá t n u kỳ + Kh i lư ng công vi c k Khó ki m tra i chi u, + Tr giá nh p tr.kỳ - Tr giá t n cu i kỳ toán nhi u, gây áp l c chính xác không cho ngư i làm k toán. cao, công vi c k toán (Ph i tin h c hóa) b d n vào cu i kỳ Th.S C Th Thanh Hương 7
 8. NLKT – Chương 4 18/09 2011 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ XU T HTK PP TÍNH THEO GIÁ ÍCH DANH (DN áp d ng PP KKTX) Tr giá xu t c a HTK = SL xu t kho x G xu t kho PP tính theo giá ích danh PP bình quân gia quy n N i dung: PP nh p trư c xu t trư c (FIFO - First In First Out) Xu t lô hàng nào thì l y ơn giá xu t = ơn giá nh p PP nh p sau xu t trư c c a lô hàng ó. (LIFO - Last In First Out) i u ki n áp d ng: Áp d ng v i các DN có ít lo i m t hàng ho c m t hàng n nh và nh n di n ư c. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ÍCH DANH PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO GIÁ ÍCH DANH Ví d 1: Ví d 1: Tình hình N-X-T v t li u A trong tháng 1/N Công ty X có tình hình N-X-T v t li u A tháng 1/N như sau: Tình hình S lư ng ơn giá S ti n Ngày Tình hình S lư ng ơn giá S ti n N-X-T (kg) (1.000 /kg) (1.000 ) Ngày N-X-T (kg) (1.000 /kg) (1.000 ) 01/01 T n 2.000 10 20.000 01/01 T n 2.000 10 20.000 05/01 Nh p 8.000 11 88.000 05/01 Nh p 8.000 11 88.000 11/01 Xu t 7.000 11/01 Xu t 7.000 20/01 Nh p 2.000 9 18.000 20/01 Nh p 2.000 9 18.000 25/01 Xu t 4.000 25/01 Xu t 4.000 - Ngày 11/01: xu t 2.000 kg lô hàng t n ( G: 10) và 5.000 Yêu c u: Tính giá th c t v t li u A xu t kho tháng 1/N kg lô nh p ngày 05/01 ( G: 11) theo phương pháp tính theo giá ích danh? Gi nh: => Giá tr VL A XK = - Ngày 11/01: xu t 2.000 kg lô hàng t n và 5.000 kg lô - Ngày 25/01: xu t 2.000 kg lô nh p ngày 05/01 ( G: 11) nh p ngày 05/01 và 2.000 kg lô nh p ngày 20/01 ( G: 9) - Ngày 25/01: xu t 2.000 kg lô nh p ngày 05/01 và 2.000 => Giá tr VL A XK = kg lô nh p ngày 20/01 => T ng giá tr VL A XK tháng 1: PHƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂN GIA QUY N PP BÌNH QUÂN GIA QUY N 1 L N CU I KỲ Tr giá xu t c a HTK = SL xu t kho x ĐG xu t kho N i dung: Cu i kỳ tính ơn giá bình quân 1 l n theo công th c: ơn giá xu t kho = ơn giá bình quân Tr giá t n u kỳ + Tr giá nh p tr.kỳ GBQ = SL t n u kỳ + SL nh p trong kỳ ơn giá bình quân gia quy n 1 l n cu i kỳ ơn giá bình quân liên hoàn ( GBQ sau m i l n nh p, xu t) i u ki n áp d ng: Áp d ng v i nh ng doanh nghi p có s l n nh p, xu t t ng lo i m t hàng nhi u. Th.S C Th Thanh Hương 8
 9. NLKT – Chương 4 18/09 2011 PHƯƠNG PHÁP BQGQ 1 L N CU I KỲ PP BÌNH QUÂN GIA QUY N 1 L N CU I KỲ Ví d 2: Tình hình N-X-T v t li u A trong tháng 1/N Tình hình S lư ng ơn giá S ti n Ngày N-X–T (kg) (1.000 /kg) (1.000 ) 01/01 T n 2.000 10 20.000 Ví d 2: 05/01 Nh p 8.000 11 88.000 S d ng tài li u VD 1, hãy tính tr giá VL A xu t 11/01 Xu t 7.000 kho tháng 1/N theo PP BQGQ 1 l n cu i kỳ. 20/01 Nh p 2.000 9 18.000 25/01 Xu t 4.000 GBQ = - Ngày 11/01: xu t 7.000 kg => Giá tr VL A XK = - Ngày 25/01: xu t 4.000 kg => Giá tr VL A XK = => T ng giá tr VL A XK tháng 1: PP BÌNH QUÂN GIA QUY N LIÊN HOÀN PP BÌNH QUÂN GIA QUY N LIÊN HOÀN N i dung: M i l n xu t ph i tính l i GBQ (n u phát sinh l n Ví d 3: nh p m i) theo công th c: S d ng tài li u VD 1, hãy tính tr giá VL A Tr giá t n trư c khi nh p + Tr giá nh p xu t kho tháng 1/N theo PP BQGQ liên hoàn. GBQ = SL t n trư c khi nhâp + SL nh p i u ki n áp d ng: Áp d ng v i nh ng doanh nghi p có s l n nh p t ng lo i m t hàng không nhi u. PHƯƠNG PHÁP BQGQ LIÊN HOÀN Ví d 3: Tình hình N-X-T v t li u A trong tháng 1/N PP NH P TRƯ C - XU T TRƯ C (FIFO) Tình hình S lư ng ơn giá S ti n Ngày N-X-T (kg) (1.000 /kg) (1.000 ) Tr giá xu t c a HTK = SL xu t kho x G xu t kho 01/01 T n 2.000 10 20.000 05/01 Nh p 8.000 11 88.000 11/01 Xu t 7.000 N i dung: 20/01 Nh p 2.000 9 18.000 L y ơn giá xu t = ơn giá nh p v i gi nh 25/01 Xu t 4.000 hàng nào nh p trư c ư c xu t trư c. - Ngày 11/01: xu t 7.000 kg GBQ = => Giá tr VL A XK = i u ki n áp d ng: - Ngày 25/01: xu t 4.000 kg Áp d ng v i nh ng doanh nghi p có s l n nh p, GBQ = xu t t ng lo i m t hàng không nhi u. => Giá tr VL A XK = => T ng giá tr VL A XK tháng 1: Th.S C Th Thanh Hương 9
 10. NLKT – Chương 4 18/09 2011 PHƯƠNG PHÁP NH P TRƯ C - XU T TRƯ C PP NH P TRƯ C – XU T TRƯ C (FIFO) Ví d 4: Tình hình N-X-T v t li u A trong tháng 1/N Tình hình S lư ng ơn giá S ti n Ngày N-X-T (kg) (1.000 /kg) (1.000 ) Ví d 4: 01/01 T n 2.000 10 20.000 05/01 Nh p 8.000 11 88.000 S d ng tài li u c a VD 1, hãy tính tr giá VL 11/01 Xu t 7.000 A xu t kho tháng 1/N theo phương pháp 20/01 Nh p 2.000 9 18.000 FIFO. 25/01 Xu t 4.000 - Ngày 11/01: xu t 7.000 kg: => Giá tr VL A XK = - Ngày 25/01: xu t 4.000 kg => Giá tr VL A XK = => T ng giá tr VL A XK tháng 1: PP NH P SAU - XU T TRƯ C (LIFO) PP NH P SAU - XU T TRƯ C (LIFO) Tr giá xu t c a HTK = SL xu t kho x ĐG xu t kho Ví d 5: N i dung: L y ơn giá xu t = ơn giá nh p v i gi nh S d ng tài li u c a VD 1, hãy tính tr giá VL A hàng nào nh p sau ư c xu t trư c. xu t kho tháng 1/N theo phương pháp LIFO. i u ki n áp d ng: Áp d ng v i nh ng doanh nghi p có s l n nh p, xu t t ng lo i m t hàng không nhi u. PHƯƠNG PHÁP NH P SAU - XU T TRƯ C TH O LU N Ví d 5: Tình hình N-X-T v t li u A trong tháng 1/N Tình hình S lư ng ơn giá S ti n Ngày N-X-T (kg) (1.000 /kg) (1.000 ) 1. Tình hu ng 1: 01/01 T n 2.000 10 20.000 Trong i u ki n l m phát, vi c áp d ng PP 05/01 Nh p 8.000 11 88.000 FIFO và LIFO nh hư ng như th nào n 11/01 Xu t 7.000 l i nhu n c a doanh nghi p? 20/01 Nh p 2.000 9 18.000 25/01 Xu t 4.000 2. Tình hu ng 2: Trong các PP tính giá xu t HTK nói trên, PP - Ngày 11/01: xu t 7.000 kg: => Giá tr VL A XK = nào cho k t qu chính xác nh t? Vì sao? - Ngày 25/01: xu t 4.000 kg => Giá tr VL A XK = => T ng giá tr VL A XK tháng 1: Th.S C Th Thanh Hương 10
 11. NLKT – Chương 4 18/09 2011 DN ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP KK K DN ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP KK K Ví d : PP tính theo giá ích danh Công ty X có tình hình N-X-T v t li u A tháng 1/N như sau: PP BQGQ (1 l n cu i kỳ) Tình hình S lư ng ơn giá S ti n Ngày PP nh p trư c xu t trư c N-X-T (kg) (1.000 /kg) (1.000 ) 01/01 T n 2.000 10 20.000 PP nh p sau xu t trư c 05/01 Nh p 8.000 11 88.000 20/01 Nh p 2.000 9 18.000 Tr giá v t li u A xu t kho b ng bao nhiêu bi t s lư ng VL A t n kho cu i tháng 1/N là 1.000 kg? TÍNH GIÁ CÁC LO I CH NG KHOÁN U TƯ TÍNH GIÁ CÁC LO I CH NG KHOÁN U TƯ Giá g c = Giá mua + chi phí u tư (n u có) Doanh nghi p mua 10.000 c phi u AST v i m c ích u tư dài h n v i giá 30.000 /c Cu i niên k toán, n u giá tr thu n có th phi u, chi phí mua 0,15% tính trên t ng tr giá th c hi n ư c c a các lo i ch ng khoán nh hơn giao d ch. giá ghi s k toán thì các ch ng khoán u tư ph i Hãy xác nh giá g c c a ch ng khoán ư c ánh giá theo giá tr thu n có th th c hi n u tư? ư c b ng cách k toán l p d phòng gi m giá ch ng khoán VÍ D T NG H P TÍNH GIÁ NGO I T Có tình hình các nghi p v kinh t PS t i 1 DN như sau: - S dư u tháng 3/N: V t li u chính (X): 1.000kg x 5.000 /kg Các TK v t tư, hàng hoá, TSC , doanh thu, chi V t li u chính (Y): 250kg x 10.000 /kg phí, Bên N các TK v n b ng ti n, Bên N các kho n - Trong tháng 3/N phát sinh các nghi p v sau: ph i thu, Bên Có các TK ph i tr , các kho n thu ph i n p,… ghi s theo TGTT t i th i i m phát sinh 1. Nh p kho v t li u chính (X): 2.000kg, giá 5.500 /kg và 350kg v t li u chính (Y) giá 9.000 /kg. DN ã tr cho ngư i nghi p v . bán b ng ti n g i ngân hàng. Bên Có các TK v n b ng ti n: ghi s theo TGTT 2. DN xu t kho v t li u chính (X) 1.500kg và v t li u chính xu t ngo i t . (Y) 400kg dùng s n xu t s n ph m. Bên Có TK ph i thu, Bên N TK ph i tr : ghi s 3. Nh p kho v t li u chính (X): 3.000kg, giá 6.000 /kg và 500kg v t li u chính (Y) giá 12.000 /kg. DN ã tr cho ngư i theo TGTT ghi s k toán. bán b ng ti n m t. 4. DN xu t kho v t li u chính (X) 2.000kg và v t li u chính (Y) 300kg dùng s n xu t s n ph m. Yêu c u: nh kho n và ph n ánh vào TK 152 t ng h p và chi ti t bi t PP tính giá v t li u xu t kho là FIFO. Th.S C Th Thanh Hương 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2