intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích chính sách - PGS.TS. Phan Kim Chiến

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

0
160
lượt xem
53
download

Bài giảng Phân tích chính sách - PGS.TS. Phan Kim Chiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Phân tích chính sách của PGS.TS. Phan Kim Chiến sau đây để hiểu rõ hơn về các công cụ quản lý và các chính sách kinh tế xã hội; hoạch định chính sách kinh tế xã hội; tổ chức thực thi chính sách kinh tế xã hội; phân tích chính sách; chính sách tài chính; chính sách giáo dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích chính sách - PGS.TS. Phan Kim Chiến

 1. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 2. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ  VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ ­ XàHỘI    I. Nhà nước với các công cụ quản  lýKTXH II. Tổng quan về các chính sách kinh tế ­  xã hội (Các chính sách công) PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 3. I. NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ KTXH 1. Một số vấn đề tổng quan về Nhà nước – Định nghĩa về Nhà nước: Nhà nước là cơ quan thống trị của một  (hoặc một nhóm) giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai  cấp khác trong xã hội; vừa là cơ quan quyền lực công đại diện  cho  lợi  ích  của  cộng  đồng  xã  hội,  thực  hiện  những  hoạt  động  nhằm duy trì và phát triển xã hội – Đặc trưng của Nhà nước: • Phân chia dân cư theo lãnh thổ hành chính • Sự hiện diện của một bộ máy đặc biệt có chức năng quản lý xã hội • Quyền tối cao trong việc quyết định các vấn đề đối nội đối ngoại • Ban hành luật pháp  • Quy định và thu các loại thuế để tạo nguồn kinh phí cho Nhà nước  hoạt động PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 4. CỦA CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC Chức năng của Nhà nước Chức năng Chức năng  đối ngoại  đối nội Chức năng Chức năng  Chức năng  Chức năng tổ chức Quan hệ trấn áp  quốc phòng đối ngoại quản lý Chức năng  quản lý  Kinh tế PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 5. 2. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA NHÀ NƯỚC  ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ XàHỘI • Tính chu kỳ của kinh doanh • Có những lĩnh vực tư nhân không muốn đầu tư • Tồn  tại  những  yếu  tố  phi  kinh  tế  như  dân  số,  môi trường, tài nguyên,… • Cung cấp thông tin • Xử lý vấn đề công bằng trong xã hội PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 6. 3. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ KINH TẾ Xà HỘI CỦA NHÀ NƯỚC •Kế hoạch •Luật pháp  •Các chính sách  •Bộ máy  •Tài sản công  •Hệ thống thông tin Nhà nước •Văn hoá dân tộc PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 7. II. TỔNG QUAN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH KT ­ XH 1. Khái niệm về các chính sách         Là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các giải pháp và  các công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động lên các  chủ thể KT – XH nhằm giải quyết vấn đề nhằm thực  hiện những mục tiêu nhất định PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 8. 2 ­ Phân loại chính sách    Xét theo phạm vi ảnh hưởng Chính sách vĩ mô Chính sách vi mô Chính sách trung mô PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 9. 2 – Phân loại chính sách  Xét theo thời gian phát huy tác  dụng Chính sách dài hạn Chính sách trung hạn Chính sách ngắn hạn PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 10. 2 – Phân loại chính sách  Xét theo cấp độ của chính sách Chính sách của Trung ương Chính sách của địa phương PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 11. 3 ­ Cấu trúc của chính sách kt­xh             Mục tiêu của chính sách  Nguyên tắc Các giải pháp  PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 12. Muc tiêu tối cao của các chính  sách kt ­ xh Mục tiêu  Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Chung của  chung của  chung của  chung của  chung của chính sách  chính sách   chính sách    chínhsách   chính sách  kinh tế xã hội  Văn hoá đối ngoại  quốc phòng  Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu  riêng của   riêng của  riêng của   riêng của   riêng của chính sách  từng chính chính sách chính sách  chính sách  kinh tế  sách xã hội  văn hoá  đối ngoại quốcphòng PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 13. 3 ­ Cấu trúc của chính sách  Nguyên tắc thực hiện mục tiêu của chính sách Định  nghĩa:  Nguyên  tắc  thực  hiện  mục  tiêu  của  chính  sách  là  những  quan  điểm  chỉ  đạo  hành  vi  của  các  cơ  quan  Nhà  nước  trong  quá  trình hoạch định và tổ chức thực thi chính sách PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 14. 3 ­ Cấu trúc của chính sách Các giải pháp của chính sách:     Là những phương thức hành động của Nhà nước  để đạt mục tiêu Các giải pháp có hai loại: Giải pháp tác động trực tiếp Các giải pháp tác động gián tiếp PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 15. 4 – Vai trò của chính sách  Chức năng định hướng Chức năng điều tiết Chức  năng  tạo  điều  kiện  cho  sự  phát  triển Chức năng khuyến khích sự phát triển PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 16. 5 – Yêu cầu đối với các chính sách  Tính khách quan Tính chính trị Tính đồng bộ và hệ thống Tính thực tế Tính hiệu quả KT ­XH PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 17. 6 – Quá trình chính sách  Thể chế Tổ chức  Kiểm tra Hoạch định Chỉ đạo   hoá chính  các hình  điềuchỉnh  chính sách  thực hiện sách  thức cơ cấu  PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 18. CHƯƠNG 2 HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH KT ­ XH PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 19. 1  –  Khái  niệm,  vị  trí  và  mục  đích  của  công tác hoạch định chính sách kt – xh 2 – Quan điểm và nguyên tắc hoạch định  chính sách kt – xh 3 – Quá trình hoạch định chính sách PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 20. I ­ Khái niệm,vị trí và mục đích 1. Khái niệm: Hoạch định chính sách KT – XH là một quá trình  bao  gồm  việc  nghiên  cứu  đề  xuất  ra  một  chính  sách với các mục tiêu, giải pháp và công cụ nhằm  đạt tới mục tiêu được cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền thông qua và ban hành chinh sách đó dưới  hình thức một văn bản quy phạm pháp luật PGS.TS PHAN KIM CHIẾN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản