Bài giảng Quản lý chất lượng nước

Chia sẻ: Thới Hòa Trần | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
135
lượt xem
54
download

Bài giảng Quản lý chất lượng nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn nước cung cấp, một số chỉ tiêu chất lượng nước cho nuôi tôm sú, một số chỉ tiêu chất lượng nước cho nuôi thủy sản nước ngọt, vai trò quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản,... là những nội dung chính của bài giảng "Quản lý chất lượng nước". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chất lượng nước

 1. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC Aùnh saùng Nitrite pH Oxygen Nhieät ñoä Ñoä maën Nitrate Ñoä kieàm Ammonia
 2. NGUOÀN NÖÔÙC CUNG CAÁP „ Löôïng nöôùc cung caáp: ñuû ñeå ‟ buø ñaép cho roø ræ, boác hôi nöôùc,thaùo röûa chaát thaûi, ... ‟ cung caáp oxy cho heä thoáng nuoâi ‟ cho söï môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát sau naøy  tính muøa vuï cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát: Thôøi gian nuoâi? Loaøi nuoâi? „ Chaát löôïng : ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån cho nuoâi troàng thuûy saûn
 3. MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC CHO NUOÂI TOÂM SUÙ Chæ tieâu Khoaûng thích hôïp Toái öu Nhieät ñoä 25 - 33 29 - 32 pH 7.5 - 8.5 7.8 - 8.2 Ñoä trong (cm) 25 - 50 30 - 40 Ñoä kieàm >80 (>20) 100 - 120 (mgCaCO3/L) NH3 (mg/L)
 4. MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC CHO NUOÂI THUÛY SAÛN NÖÔÙC NGOÏT Chæ tieâu Khoaûng thích hôïp Ñoä kieåm toång coäng 10 ‟ 400 mg CaCO3/l pH 6.0 ‟ 9.0 Oxy hoøa tan (DO) 5mg/l ñeán baõo hoøa Hydrogen sulfide
 5. NGUOÀN NÖÔÙC CUNG CAÁP „ Nöôùc ngaàm: nöôùc gieáng, maïch, ... „ Nöôùc maët: ‟ soâng, suoái, ao, hoà nöôùc ngoït ‟ nöôùc chaûy traøn ‟ bieån, vuøng cöûa soâng „ Nöôùc maùy ñoâ thò
 6. Gieáng bôm Gieáng bôm Gieáng phun Möïc nöôùc ngaàm Nöôùc maët soâng hay ao suoái
 7. Nguoàn nöôùc Thuaän lôïi Baát lôïi Bieån Nhieät ñoä oån ñònh, ñoä kieàm cao Coù theå chöùa chaát gaây oâ nhieãm, ñoøi hoûi maùy bôm Vuøng cöûa soâng, ven Saün coù, ít toán keùm Coù theå chöùa chaát gaây oâ nhieãm, nhieät ñoä deã thay bieån ñoåi Soâng /suoái Saün coù, ít toán keùm, chi phí cho Thoâng thöôøng caàn bôm; thuôøng coù nhieàu phuø sa; bôm nöôùc ít hôn so vôùi gieáng coù theå chöùa caùc sinh vaät ñòch haïi nhö kyù sinh ruøng, aáu truøng cuûa caùc coân truøng coù haïi; coù theå chöùa chaát oâ nhieãm; coù theå taûi haøm löôïng chaát dinh döôõng cao, coù doøng chaûy, nhieät ñoä vaøthaønh phaàn hoùa hoïc theo muøa vaø theo ngaøy Hoà Saün coù, ít toán keùm, chi phí cho Gioáng nhö soâng suoái nhöng thaønh phaàn hoùa hoïc bôm nöôùc ít hôn so vôùi gieáng oån ñònh hôn do aûnh höôûng ñeäm cuûa theå tích nöôùc lôùn; Nöôùc ôû ñaùy thieáu oxy vaøo muøa heø vaø coù nhieàu saét ôû daïng khöû. Gieáng Nhieät ñoä oån ñònh, thöôøng ít oâ Haøm löôïng oxy thaáp do ñoù caàn suïc khí; tröø nhöõng nhieãm* gieáng töï phun, taát caû ñeàu caàn bôm vôùi chi phí cao, coù theå chöùa caùc chaát khí hoøa tan; coù haøm luôïng saét vaø saét daïng khöû cao; coù theå coù ñoä cöùng cao Nöôùc maùy ñoâ thò Chaát löôïng cao Chi phí cao; coù theå chöùa caùc chaát khöû truøng coù theå gaây haïi cho ñoäng vaät nuoâi vaø toán keùm ñeå loïai boû Nöôùc thaûi Reû Chöùa maàm beänh töø möùc ñoä trung bình ñeán cao; coù theå chöùa chaát gaây oâ nhieãm
 8. NGUOÀN NÖÔÙC CUNG CAÁP „ OÂ nhieãm nguoàn nöôùc cung caáp ‟ Nhieãm pheøn? ‟ Nhieãm maën? ‟ Thuoác tröø saâu? ‟ OÂ nhieãm höõu cô?
 9. NGUOÀN NÖÔÙC CUNG CAÁP „ Caáp nöôùc cho ao nuoâi: - Nguoàn nöôùc ñuû veà chaát vaø löôïng - Loïc nöôùc - Dieät khuaån nguoàn nöôùc cung caáp: söû duïng tia cöïc tím, ozon; söû duïng hoùa chaát
 10. Kieåm tra chaát löôïng nöôùc ao nuoâi: - moät vieäc raát buoàn chaùn, - toán thôøi gian, tieàn baïc, - gaây boái roái, khoù hieåu… vaø - ñoâi khi chuùng ta caûm thaáy voâ ích??
 11. Trong moät gioït nöôùc cuûa ao nuoâi coù: - Haøng trieäu teá baøo vi sinh vaät coù ích, - Vi sinh vaät coù haïi - Vaø caùc loaïi phieâu sinh thöïc vaät Trong quaù trình nuoâi troàng thuûy saûn: Maät ñoä cao, thöùc aên nhieàu Sôï beänh -> khoâng thay nöôùc Khoâng coù ñuû löôïng nöôùc ñeå thay Thuoác vaø hoaù chaát quaù nhieàu
 12. „ Moâi tröôøng nöôùc ao oâ nhieãm „ Quaù taûi cuûa caùc löôïng chaát höõu cô „ Khoâng ñaày ñuû Oxygen „ Khoâng coøn ñuû löôïng vi sinh vaät toát „ Quaù trình phaân huûy khoâng hoaøn toaøn „ Ao caøng theâm oâ nhieãm „ * Taêng tröôûng keùm „ * FCR caøng cao „ * Con vaät raát deã nhieãm beänh „ * Vaät nuoâi cheâát daàn, phaùt trieån coøi coïc
 13. VAI TROØ QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC TRONG NUOÂI THUÛY SAÛN Virus Vi khuẩn, Mầ Sức Giống xấu Nấm, m bệnh khoẻ Ký sinh yếu Dinh dưỡng kém trùng. Môi trường xấu Các thông số môi trường vượt qua giới hạn cho phép Các yếu tố môi trường biến động lớn trong ngày Sự hiện diện của các thành phần độc hại cho tôm, cá nuôi như thuốc trừ sâu, kim loại nặng, NH3 H2S, NO2 ... Chú giải 2.2.2.a.b
 14. Nguồn gốc của tác nhân sinh học gây bệnh trong công đoạn nuôi Chất thải trên bờ Chất thải từ ao (rác, phân động vật) (nước, bùn) CPSH Chất ñáy Thức ăn tự chế Nguồn nước cấp Ao nuôi Người và dụng cụ chăm sóc Phân bón hữu cơ Động vật truyền Con giống bệnh (chim, cua) Ao nuôi bên cạnh
 15. CAÙC TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN NUOÂI THUÛY SAÛN „ AÙNH SAÙNG ‟ Söï quang hôïp cuûa thuûy sinh thöïc vaät  söï phaùt trieån cuûa thöùc aên töï nhieân trong ao nuoâi Quang hôïp: Cung caáp Oxygen, haáp thuï CO2 CO2 + H2O + AÙnh saùng  Höõu cô + O2 Hoâ haáp: Tieâu thuï Oxygen, Thaûi ra CO2 ‟ Maøu saéc cuûa nöôùc ao: ‟ Quang kyø
 16. Maøu nöôùc Maøu thaät cuûa nöôùc Maøu nhìn thaáy ñöôïc cuûa nöôùc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 17. Maøu saéc Chất lượng nước Giải pháp xử lý nöôùc ao Màu xanh sáng hay xanh Duy trì màu nước này. Đo mật nhạt cho biết nước ao có mật độ tảo bằng cách đưa tay vào độ tảo thích hợp. Có đầy đủ trong nước đến khuỷu tay oxy, ít khí độc và nhiều thức (khoảng 25cm), nếu nhìn thấy ăn tự nhiên giúp cho cá lớn bàn tay mờ mờ là nước ao có nhanh. mật độ tảo thích hợp. Màu xanh đậm cho biết tảo Thay 10-20% lượng nước phát triển quá mức, thiếu oxy trong ao, ngừng bón phân, vào sáng sớm. Không nhìn giảm lượng thức ăn có thể thấy bàn tay khi đưa tay vào khắc phục tình trạng này. trong nước 15cm. Cá nổi đầu vào sáng sớm. Màu nâu đỏ do phiêu sinh vật Bổ sung thêm phân bón để phát triển trên bề mặt ao. kích thích nhóm tảo Lục phát Trường hợp này không có triển. hại nhưng ao nuôi bị thiếu thức ăn tự nhiên.
 18. Nước màu vàng cam có Bón phân và bón vôi cho ao. chứa nhiều chất sắt, độc cho Nếu tình trạng này vẫn xảy ra tôm cá phải cải tạo lại ao nuôi. Màu nâu đen là có nhiều chất Thay nước, giảm lượng thức hữu cơ bị phân hủy sinh ra ăn, ngừng bón phân có thể nhiều khí độc và thiếu oxy. cải thiện chất lượng nước. Nếu tình trạng vẫn xảy ra nên thu hoạch và cải tạo lại ao nuôi. Màu bùn phù sa có nhiều hạt Do nguồn nước và tính chất phù sa. Trong nước có ít đất gây nên. Bổ sung thêm thức ăn tự nhiên. Bùn phù sa phân chuồng và vôi để làm cũng đóng vào mang cá làm giảm lượng phù sa trong cá khó thở. nước. Nếu sau đó nước trong thì bổ sung thêm phân bón đến khi nước có màu thích hợp
 19. CAÙC TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN NUOÂI THUÛY SAÛN „ Aûnh höôûng cuûa aùnh saùng ñeán ñôøi soáng thuûy sinh vaät - aûnh höôûng ñeán sinh vaät laøm thöùc aên (taûo, psñv) - taäp tính höôùng quang cuûa aáu truøng toâm, caù boät hay sôï cöôøng ñoä aùnh saùng maïnh - taäp tính sinh saûn theo muøa ‟ quang kyø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản