intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Phân tích dòng tiền

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

308
lượt xem
183
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đánh giá dự án phải hoàn toàn dựa vào dòng tiền chứ không dựa vào lợi nhuận trên sổ sách kế toán và phải dựa vào dòng tiền tăng thêm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án Chương 3- Phân tích dòng tiền

 1. CHƯƠNG 3 (tt) PHÂN TÍCH DÒNG TI N 1
 2. 1. DOØNG TIEÀN (CASH FLOW) NG GIAÙ TRÒ GIAÙ TRÒ GIAÙ TRÒ VOÁN = TAØI SAÛN NÔÏ + CHUÛ SÔÛ HÖÕU DOØNG DOØNG TIEÀN DOØNG TIEÀN TIEÀN TÖØ = DAØNH CHO + CHO CHUÛ TAØI SAÛN CHUÛ NÔÏ SÔÛ HÖÕU 2
 3. 1. DOØNG TIEÀN TÖØ TAØI SAÛN (CASH NG FLOW FROM ASSET) Doøng tieàn hoaït ñoäng (operating cash flow): doøng ng ng ng Ti n ñöôïc taïo thaønh töø hoaït ñoäng saûn xuaát vaø tieâu nh ng thuï haøng hoaù, dòch vuï haøng ngaøy cuûa DN. ng ng Chi ñaàu tö TSCÑ (capital spending): Chi tieâu roøng ng cho TSCÑ. Thay ñoåi voán luaân chuyeån (change in working capital): Thay ñoåi trong TSLÑ vaø nôï ngaén haïn. Voán luaân chuyeån = Taøi saûn löu ñoäng – Nôï ngaén haïn. ng 3
 4. Baûng 3.1 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CTY XY NGAØY 31/12/2002 Ñôn vò: tyû ñoàng Taøi saûn 2001 2002 Nguoàn voán 2001 2002 Taøi saûn löu ñoän g 1.112 1.403 Nôï ngaén haïn 428 389 - Tieàn maët 104 160 - Phaûi traû ngöôøi baùn 232 266 - Phaûi thu 455 688 - Phaû traû, noäp khaùc 196 123 - Haøn g toàn kho. 553 555 Nôï daøi haïn 408 454 Taøi saûn coá ñònh 1.644 1.709 Voán chuû sôû höõu 1.920 2.269 (thuaàn ) - Coå phaàn thöôøn g vaø 600 640 thaën g dö voán 1.320 1.629 - Lôïi nhuaän giöõ laïi Toån g taøi saûn 2.756 3.112 Toån g nguoàn voán 2.756 3.112 4
 5. BAÛNG 3.2 COÂNG TY XY BAÙO CAÙO THU NHAÄP Naêm 2002 Ñôn vò: tyû ñoàng Chæ tieâ u Giaù trò Doanh thu thuaàn 1.509 Chi phí hoaït ñoäng (chöa keå khaá u hao) 750 Khaáu hao 65 Lôïi nhuaän tröôùc laõi vay vaø thueá (EBIT) 694 Laõi vay 70 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 624 Thueá 212 Laõi roøng 412 Coå töùc 103 Lôïi nhuaän giöõ laï i trong naê m 309 5
 6. DOØNG TIEÀN HOAÏT ÑOÄNG NG NG (OPERATING CASH FLOW): Dòng ti n ho t ng: L i nhu n trư c thu và lãi vay (EBIT) C ng Kh u hao Tr Thu thu nh p doanh nghi p Dòng ti n ho t ng 6
 7. DOØNG TIEÀN HOAÏT ÑOÄNG NG NG (OPERATING CASH FLOW) Ví d : Công ty XY L i nhu n trư c thu và lãi vay 694 + Kh u hao 65 - Thu thu nh p 212 Dòng ti n ho t ng 547 7
 8. Chi ñaàu tö TSCÑ (capital spending) Chi ñaàu tö thuaàn = Mua taøi saûn môùi – baùn taøi saûn cuõ Taøi saûn coá ñònh thuaàn cuoái kyø xx Tröø Taøi saûn coá ñònh thuaàn ñaàu kyø xx Coäng Khaáu hao trích trong kyø ng xx Chi ñaàu tö thuaàn xx Hoaëc Chi ñaàu tö thuaàn = Nguyeân giaù cuoái kyø – Nguyeân giaù ñaàu kyø. 8
 9. CHI ÑAÀU TÖ TSCÑ (CAPITAL SPENDING) Taøi saûn coá ñònh thuaàn cuoái kyø 1.709 Tröø Taøi saûn coá ñònh thuaàn ñaàu kyø 1.644 Coäng Khaáu hao trích trong kyø ng 65 Chi ñaàu tö thuaàn 130 Hoaëc Chi ñaàu tö thuaàn = Nguyeân giaù cuoái kyø – Nguyeân giaù ñaàu kyø. 9
 10. THAY ÑOÅI VOÁN LUAÂN CHUYEÅN (CHANGE IN WORKING CAPITAL) Thay ñoåi Voán luaân Voán luaân trong voán = chyeån cuoái - chuyeån luaân chuyeån kyø ñaàu kyø Voán luaân chuyeån Taøi saûn löu Nôï ngaén (thuaàn) = ñoäng - haïn 10
 11. THAY ÑOÅI VOÁN LUAÂN CHUYEÅN (CHANGE IN WORKING CAPITAL) Ví duï: Coâng ty H.D Voán luaân chuyeån cuoái kyø = 1403 – 389 = 1.014 tyû. Voán luaân chuyeån ñaàu kyø = 1.112 – 428 = 684 tyû. Thay ñoåi trong voán luaân chuyeån 1.014 – 684 = 330 11
 12. DOØNG TIEÀN TÖØ TAØI SAÛN NG Doøng tieàn hoaït ñoäng ng ng xx - Chi ñaàu tö thuaàn xx - Thay ñoåi trong voán luaân chuyeån xx Doøng tieàn töø taøi saûn ng xx 12
 13. DOØNG TIEÀN TÖØ TAØI SAÛN NG VÍ duï: Coâng ty XY Doøng tieàn hoaït ñoäng ng ng 547 - Chi ñaàu tö thuaàn 130 - Thay ñoåi trong voán luaân chuyeån 330 Doøng tieàn töø taøi saûn ng 87 13
 14. 1.2 DOØNG TIEÀN CHO CHUÛ NÔÏ VAØ NG CHUÛ SÔÛ HÖÕU (CASH FLOW TO CREDITOR AND OWNERS) 1.2.1. Doøng tieàn cho chuû nôï Doøng tieàn cho chuû nôï = Tieàn laõi traû - vay möôïn thuaàn Vay möôïn thuaàn = Vay cuoái kyø – Vay ñaàu kyø. Ví duï: Coâng ty XY Tieàn laõi traû trong kyø 70 tyû Vay möôïn thuaàn trong kyø 454 –408 = 46 Doøng tieàn cho chuû nôï 24 tyû 14
 15. 1.2 DOØNG TIEÀN CHO CHUÛ NÔÏ VAØ NG CHUÛ SÔÛ HÖÕU (CASH FLOW TO CREDITOR AND OWNERS) 1.2.1. Doøng tieàn cho chuû sôû höõu Doøng tieàn cho Voán huy ñoäng = Coå töùc - chuû sôû höõu thuaàn trong kyø Voán huy Coå phaàn thöôøng Coå phaàn thöôøng ñoäng thuaàn = vaø thaëng dö voán - vaø thaëng dö voán trong kyø cuoái kyø ñaàu kyø 15
 16. 1.2 DOØNG TIEÀN CHO CHUÛ NÔÏ VAØ NG CHUÛ SÔÛ HÖÕU (CASH FLOW TO CREDITOR AND OWNERS) 1.2.1. Doøng tieàn cho chuû sôû höõu Ví duï: Coâng ty XY Voán huy ñoäng = 640 - 600 = 40 thuaàn trong kyø Coå töùc traû trong kyø 103 - Voán huy ñoäng thuaàn trong kyø 40 Doøng tieàn cho chuû sôû höõu 63 16
 17. TOÙM TAÉT COÂNG THÖÙC TÍNH DOØNG TIEÀN NG 1. Ñaú ng thöù c doø ng tieà n: Doø ng tieà n töø taø i saû n = Doø ng tieà n daø nh cho chuû nôï + doø ng tieà n daø nh cho chuû sôû höõ u 2. Doø ng tieà n töø taø i saû n: Doø ng tieà n töø taø i saû n = Doø ng tieà n hoaï t ñoä ng - Ñaà u tö taø i saû n coá ñònh thuaà n - Thay ñoå i trong voá n luaâ n chuyeå n (Net working capital-NWC) Vôù i: Doø ng tieà n töø hoaï t ñoä ng = EBIT + Khaá u hao –Thueá Ñaà u tö TSCÑ thuaà n = TSCÑ thuaà n cuoá i kyø – TSCÑ thuaà n ñaà u kyø + Khaá u hao Thay ñoå i trong voá n luaâ n chuyeå n = NWC cuoá i kyø – NWC ñaà u kyø 3. Doø ng tieà n cho chuû nôï : Doø ng tieà n cho chuû nôï = Laõ i vay – Vay möôï n thuaà n trong kyø 4. Doø ng tieà n daø nh cho chuû sôû höõ u: Doø ng tieà n daø nh cho chuû sôû höõ u = Coå töù c – Huy ñoä ng voá n môù i trong kyø . 17
 18. $2. Caùc nguyeân taéc hoïach ñònh doøng tieàn: Nguyeân taéc 1 : Khi ñaùnh giaù döï aùn phaûi hoøan toøan döïa vaøo doøng tieàn chöù khoâng döïa vaøo lôïi nhuaän treân soå saùch keá toùan , vaø phaûi döïa vaøo doøng tieàn taêng theâm . Vì caùc lyù do sau ñaây : Lôïi nhuaän treân soå saùch keá toùan chæ laø con soá “khoâng thaät” , keát quaû phuï thuoäc vaøo tính chuû quan vaø phöông thöùc haïch toùan cuûa doanh nghieäp . Khi tính doanh thu ,bao goàm caû phaàn baùn chòu , laøm cho keát quaû coù laõi nhöng trong quyõ khoâng coù tieàn . Do tính khaáu hao vaøo trong chi phí : Khaáu hao laø boä phaän chi phí khoâng thöïc chi baèng tieàn , caùc phöông phaùp tính khaáu hao khaùc hao cho ra keát quaû kinh doanh khaùc nhau . Caùc khoûan chi phí phaûi traû hay chí phí traû tröôùc : Laø caùc khoûan ñaõ chi nhöng chæ phaân boå daàn , hoaëc thaät söï chöa chi nhöng ñaõ trích tröôùc ,… Ngoøai ra khi ñaùnh giaù döï aùn phaûi döïa vaøo doøng tieàn taêng theâm vôùi coâng thöùc nhö sau : CFtaêng theâm = CFcoù döï aùn – CF khoâng coù döï aùn 18
 19. $2. Caùc nguyeân taéc hoïach ñònh doøng tieàn: Ví duï : Coù baùo caùo sau : Chæ tieâu Tröôùc khi coù DA Sau khi coù DA 1. Doanh thu 1000 2000 2. CFHÑ (okeå KH) 400 600 3. Khaáu hao 300 500 4. EBIT 300 900 CFtaêng theâm = EBITtaêng theâm + KH taêng theâm = ( 900-300) + (500-300) = 800 ÔÛ nguyeân taéc naøy CF neân ñöôïc ño löôøng treân cô sôû taêng theâm hay noùi caùch khaùc neân ñaùnh giaù CF cho moät döï aùn cuï theå treân goác ñoä laø toøan boä doøng tieàn cuûa doanh nghieäp seõ bò taùc ñoäng nhö theá naøo neáu döï aùn ñöôïc chaáp nhaän so vôùi taùc ñoäng khi döï aùn khoâng ñöôïc chaáp nhaän . Do ñoù neân ñöa vaøo phaân tích taác caû caùc thay ñoåi trong doøng doanh thu , chi phí hoïat ñoäng , khaáu hao ,.. 19
 20. $2. Caùc nguyeân taéc hoïach ñònh doøng tieàn: Nguyeân taéc 2 : Khi ñaùnh giaù döï aùn phaûi döïa vaøo doøng tieàn sau thueá vaø phaûi taùch quyeát ñònh ñaàu tö ra khoûi quyeát ñònh taøi trôï : CFsau thueá = CF tröôùc thueá (1-t) + Nhöõng khoûan lôïi töø taám chaén thueá Nhöõng khoûan lôïi töø taám chaén thueá = Khoûan lôïi töø laõi vay + Khoûan lôïi töø khaáu hao Lôïi töø taám chaén thueá = txR + txKH Vôùi t : thueá suaát R : laõi vay KH : khaáu hao Vaäy : CFsau thueá = ( EBIT + KH).(1-t) + t.R + t.KH Nhöng t.R khoâng tính vì ñaõ tính tröø vaøo chi phí söû duïng voán , vaø taùch quyeát ñònh ñaàu tö ra quyeát ñònh taøi trôï CFsau thueá = EBIT(1-t) + KH 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2