intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Siêu âm hệ vận động - Nguyễn Xuân Hiền

Chia sẻ: Hieu Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

27
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nội dung bài giảng trình bày gồm kỹ thuật siêu âm hệ vận động, khám bằng siêu âm, triệu chứng siêu âm, giải phẫu siêu âm, bóc tách và tràn dịch dưới da, yếu tố cho kết quả tốt, siêu âm dây thần kinh, xơ hóa cơ Delta, cơ chế gây xơ hóa... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Siêu âm hệ vận động - Nguyễn Xuân Hiền

 1. Siªu ©m hÖ vËn ®éng NguyÔn Xu©n HiÒn Khoa C§HA-BV B¹ch mai
 2. Kü thuËt z ThiÕtbÞ z §Çu dß cã tÇn sè cao ++ z §Çu dß ph¼ng quÐt ®iÖn tö : 5-7.5Mhz, 8-14Mhz z §é ph©n gi¶i theo chiÒu ngang vµ däc (1mm) z Harmoniques, Doppler mµu
 3. Kh¸m b»ng siªu ©m z TiÒn sö z Hái bÖnh ++ z Kh¸m l©m sµng ++ z Kh¸m b»ng siªu ©m : z Th¨m kh¸m kü vïng ®au, ®iÓm ®au z So s¸nh hai bªn, cïng vô trÝ ++ z Th¨m kh¸m ®éng ++
 4. TriÖu chøng siªu ©m z G©n = t¨ng ©m z C¬ = ®ång ©m z U = gi¶m ©m z Mì (lipome) = Kh«ng t¸ch biÖt mì b×nh th−êng ë xung quanh z M¸u tô = T¨ng ©mÆdÞch (tiªu côc m¸u)
 5. Gi¶i phÉu siªu ©m z C¬ z C¾t däc(Longitudinal) z H×nh d¹ng l«ng chim(penné) ®iÓn h×nh cña c¸c v¸ch x¬ c¬, c¸c d¶i c©n t¨ng ©m. Cßn c¸c sîi c¬ gi¶m ©m n»m ë gi÷a. z C¾t ngang(Transversal) z H×nh chÊm, lèm ®èm(ponctué) z G©n z T¨ng ©m, sîi x¬ dµi, giíi h¹n râ, bê t¨ng ©m, xung quanh g©n cã gi¶m ©m nhÑ do líp mì xung quanh.
 6. C¬ M¸u tô Däc Ngang N1 N2
 7. Gi¶i phÉu siªu ©m
 8. M¸u tô míi, t¨ng ©m
 9. N15 DÞch ho¸
 10. Bãc t¸ch, trµn dÞch d−íi da z Vïng chuyÓn tiÕp z DÞch z NhiÒu ë bªn ph¶i(Mæ bãc mì d−íi da)
 11. Däc Ngang G©n
 12. Däc Vai Ngang
 13. C¾t ®éng!
 14. Cæ tay Ph¶i = Viªm bao ho¹t dÞch Tr¸i = b×nh th−êng
 15. U §au 3 tuÇn Leiomyosarcome!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=27

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2