intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh học 10 phần 1 chương 3 bài 16: Hô hấp tế bào

Chia sẻ: Ninhyen Yen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

81
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các em học sinh tiện trong việc ôn tập lại kiến thức, củng cố nội dung bài học, xin giới thiệu bài giảng Sinh học 10 bài Hô hấp tế bào. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 10 phần 1 chương 3 bài 16: Hô hấp tế bào

 1. Câu hỏi: Nêu cấu tạo và chức năng của ti thể  ở tế bào nhân thực. Ribôxôm (Chứa enzim hô hấp) * Chức năng: Chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của TB. (Hô hấp tế bào)
 2. I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Khái niệm   O2 NADH NADH FADH2 ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CHUỖI CHUYỀN ELECTRON HÔ HẤP Glucôzơ Axit piruvic CREP Ti thể Bào tương (Tế bào chất)    H2O ATP  CO2 ATP    CO2 ATP Hình 16.1. Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp tế  bào
 3. I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Khái niệm    Hô hấp tế bào là quá trình  O2 chuyển đổi năng lượng  rất quan trọng của tế bào  sống. Trong đó, các phân  tử cacbohiđrat bị phân giải  đến CO2 và H2O, đồng  thời năng lượng được giải  (Tế bào  chất) phóng và chuyển thành   CO2  CO2    H2O dạng rất dễ sử dụng trong  các phân tử ATP. 2. Phương trình tổng quát C6H12O6  +  6O2    6CO2  +  H2O  +  Năng  lượng  (ATP  +  nhiệt) (glucôzơ)
 4. 3. Bản chất của hô hấp tế bào + Là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử. + Năng lượng giải phóng từng phần +  Tốc  độ  quá  trình  hô  hấp  phụ  thuộc  vào  nhu  cầu  năng  lượng của tế bào
 5. 4. Các giai đoạn chính NADH NADH FADH2 ĐƯỜNG PHÂN CHUỖI CHUYỀN CHU TRÌNH CREP ELECTRON HÔ HẤP Glucôzơ Axit piruvic Ti thể Bào tương (Tế bào chất) ATP ATP ATP Gồm 3 giai đoạn chính:  ­ Đường phân ­ Chu trình Crep ­ Chuỗi truyền êlectron
 6. Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các  phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản  xuất ATP của ti thể?  NADH NADH FADH2 ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CHUỖI CHUYỀN ELECTRON HÔ HẤP Glucôzơ Axit piruvic CREP Ti thể Bào tương (Tế bào chất) ATP ATP ATP
 7. (?) Phân biệt hô hấp ngoài và hô hấp tế bào?
 8. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Quan sát hình vẽ (H16.1 SGK) và điền vào phiếu học tập: Các giai đoạn Đường phân Chu trình Crep Chuỗi chuyền êlectron hô hấp Vị trí xảy ra Nguyên liệu Sản phẩm Hiệu quả năng lượng (ATP thu được)
 9. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO  2   2 NADH 6 O2  CO2 2 2 axêtyl­ 1 2 CoA (Màng trong của ti  (6C) (3C) thể) (Chất nền của ti thể) (Tế bào  chất) 2 2    H2O  2 CO2  4 CO2 CHUỖI CHUYỀN  ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CREP ELECTRON HÔ HẤP 
 10. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Đường phân: Các giai đoạn Đường phân  2   2 NADH  CO2 6 O2 2 2ATP Vị trí xảy ra Tế bào chất  2 axêtyl­ CoA 1 2 (6C) (3C) Nguyên liệu Glucôz ơ,  ủa ti  (Màng trong c thể) (Chất nền của ti thể) 2ATP  (Tế bào  Sản phẩm 2 Axit piruvic,  chất) 4ATP, 2 NADH  2 Hiệu2quả năng    H2O  2 CO2lượng (ATP)  4 CO2 2ATP CHUỖI CHUYỀN  ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CREP ELECTRON HÔ HẤP 
 11. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 2. Chu trình Crep Các giai Đường Chu trình đoạn phân Crep  2   2 NADH 6 Vị trí O2 2 Tế bào  xảy ra chất  2 axêtyl­ Nguyên +Glucôz 1 2 CoA liệu ơ (6C) (3C) thể) +2ATP  (Màng trong của ti  (Chất nền của ti  thể) Sản +2 Axit piruvic (Tế bào  phẩm + 4 ATP chất) + 2 NADH Hiệu 2 2  4CO2 quả     2ATP H2O  2 CO2 năng lượng CHUỖI CHUYỀN  ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CREP (ATP) ELECTRON HÔ HẤP 
 12. Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp tế bào Chuỗi chuyền êlectron hô hấp Ở tế bào nhân sơ
 13. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 2. Chu trình Crep Các giai Đường Chu trình đoạn phân Crep Qua quá trình  Theo em, s   ố phân t6 ử  2 NADH + TB nhân   2  Vị trí O2 đường phân và 2 ATP này có mang  xảy ra Tế bào  thực:      Chất  nền ti thể. chất  toàn b ộ năng lượng  chu trình Crep t ế  + TB nhân sơ:  Tế bào chất.  1 ủa phân t cbào thu đ 2 ửượ glucôz  2 axêtyl­ CoA ơ  c bao  Nguyên +Glucôzơ 2Axit piruvic  liệu +2ATP  => 2axêtyl­CoA (6C) ban đ (3C) ầu không?  nhiêu  phân tử   (Chất nền của ti  Sản   2 Axit piruvic 6 CO2 Nếu không thì phần  thể) (Tế bào  ATP?  phẩm   4 ATP   2 NADH 8 NADH 2 FADH2 chấnăng l t) ượng còn lại  2 ATP nằm ở đâu?  Hiệu quả     2 2 NL (ATP H2O 2ATP 2ATP  2 CO2  4CO2 thu được) CHUỖI CHUYỀN  ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CREP ELECTRON HÔ HẤP 
 14. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 3. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp Các giai Đường Chu trình Chuỗi chuyền đoạn phân Crep êlectron hô hấp  2   2 NADH 6 O2 Vị trí  COự2 c:       + TB nhân th 2 Tế bào   Chất nền ti thể. xảy ra chất     + TB nhân sơ:      Tế bào chất.  Nguyên +Glucôzơ 2 axêtyl­ 2Axit piruvic  1 2 CoA liệu +2ATP  => 2axêtyl­CoA (Màng trong của ti  (6C) (3C) 6 CO2 thể) Sản   2 Axit piruvic (Chất nền của ti thể) 8 NADH phẩm   4 ATP 2 FADH2   2 NADH (Tế bào  2 ATP Hiệuchquả ất) NL (ATP 2ATP 2ATP thu được) 2 2    H2O  2 CO2  4 CO2 CHUỖI CHUYỀN  ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CREP ELECTRON HÔ HẤP 
 15. Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp tế bào Chuỗi chuyền êlectron hô hấp Ở tế bào nhân sơ
 16. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 3. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp Các giai Đường Chu trình Chuỗi chuyền đoạn phân Crep êlectron hô hấp  2    6 O2 Vị trí  COự2 c:      + TB nhân thực:  2 NADH + TB nhân th 2 Tế bào   Chất nền ti thể.     Màng trong ti thể. xảy ra chất     + TB nhân sơ:  + TB nhân sơ:      Tế bào chất.      Màng sinh chất.  Nguyên +Glucôzơ 2 axêtyl­ 2Axit piruvic  1 2 CoA liệu +2ATP  => 2axêtyl­CoA (Màng trong của ti  (6C) (3C) 6 CO2 thể) Sản   2 Axit piruvic (Chất nền của ti thể) 8 NADH phẩm   4 ATP 2 FADH2   2 NADH (Tế bào  2 ATP Hiệuchquả ất) NL (ATP 2ATP 2ATP thu được) 2 2    H2O  2 CO2  4 CO2 CHUỖI CHUYỀN  ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CREP ELECTRON HÔ HẤP 
 17. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO  2   2 NADH 6 O2  CO2 2 2 axêtyl­ 1 2 CoA (Màng trong của ti  (6C) (3C) thể) (Chất nền của ti thể) (Tế bào  chất) 2 2    H2O  2 CO2  4 CO2 CHUỖI CHUYỀN  ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CREP ELECTRON HÔ HẤP 
 18. II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 3. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp Các giai Đường Chu trình Chuỗi chuyền đoạn phân Crep êlectron hô hấp  2    6 O2 Vị trí  COự2 c:      + TB nhân thực:  2 NADH + TB nhân th 2 Tế bào   Chất nền ti thể.     Màng trong ti thể. xảy ra chất     + TB nhân sơ:  + TB nhân sơ:      Tế bào chất.      Màng sinh chất.  Nguyên + 10  NADH 2 axêtyl­ +Glucôzơ 2Axit piruvic + 2 FADH2   CoA liệu 1 2 +2ATP  => 2axêtyl­CoA + O2 (Màng trong của ti  (6C) (3C) 6 CO2 Sản   2 Axit piruvic +ấ (Ch Nhiều t nền cATP ủa ti thể) thể) 8 NADH phẩm   4 ATP + H 2O 2 FADH2   2 NADH (Tế bào  2 ATP Hiệuchquả ất) + TB nhân sơ: NL (ATP 2ATP 2ATP 38 ATP thu được) 2 + TB nhân thực: 2    H2O 36ATP  2 CO2  4 CO2 CHUỖI CHUYỀN  ĐƯỜNG PHÂN CHU TRÌNH CREP ELECTRON HÔ HẤP 
 19.  Oxi là nguyên liệu cần thiết để ô xi hóa nguyên liệu hô hấp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2