intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh học phân tử - GV.TS Võ Minh Trí

Chia sẻ: Huỳnh Hữu Việt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:190

981
lượt xem
385
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về cấu trúc và sự nhân bản của vật liệu di truyền, biểu hiện Gene, điều hòa biểu hiện Gene, dụng cụ và thiết bị dùng trong sinh học phân tử, Enzym dùng trong sinh học phân tử, một số phương pháp trong sinh học phân tử thông qua "Bài giảng Sinh học phân tử".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học phân tử - GV.TS Võ Minh Trí

 1. GV. TS. Voõ Minh Trí TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN ð I H C QU C GIA TP. H CHÍ MINH SINH H C PHÂN T (MOLECULAR BIOLOGY) CBGD: GV.TS. Voõ Minh Trí 1
 2. GV. TS. Voõ Minh Trí N I DUNG 1. Gi i thi u 2. C u trúc và s nhân b n c a v t li u di truy n 3. Bi u hi n gene 4. ði u hòa bi u hi n gene 4. 5. D ng c , thi t b dùng trong sinh h c phân t 6. Enzyme dùng trong sinh h c phân t 7. M t s phương pháp trong sinh h c phân t 2
 3. GV. TS. Voõ Minh Trí GI I THI U Sinh h c phân t là gì? Môn h c tìm hi u nh ng hi n tư ng sinh h c m c ñ phân t : ñ nh nghĩa này khó phân bi t sinh h c phân t v i sinh hóa (biochemistry). Môn h c nghiên c u c u trúc và ch c năng c a gen m c ñ phân t . Trong l ch s , sinh h c phân t phát tri n t môn di truy n h c và sinh hóa h c. ði m b t ñ u c a sinh h c phân t t nh ng thí nghi m di truy n c a Mendel t gi a th k 19. Di truy n tính tr ng Sinh h c phân t ra ñ i vào 1944 khi thành ph n hóa h c c a gen ñư c khám phá. 3
 4. GV. TS. Voõ Minh Trí 4
 5. GV. TS. Voõ Minh Trí C U TRÚC VÀ S NHÂN B N C A V T LI U DI TRUY N Phát hi n và v trí c a DNA trong t bào DNA là v t li u di truy n Thành ph n và c u trúc DNA Cơ ch sao chép Cơ ch s a sai và b o v DNA 5
 6. GV. TS. Voõ Minh Trí PHÁT HI N VÀ V TRÍ C A DNA TRONG T BÀO 1896 Friedrich Meischer ñã phân l p DNA t tinh trùng cá và m t v t thương. Vì phân l p t vùng nhân (nuclei), F. Meischer ñ t tên cho thành ph n hóa h c m i này là nuclein Tên ñư c ñ i thành nucleic acid, sau ñó là deoxyribonucleic acid (DNA) 1914 Robert Feulgen phát hi n DNA nhu m màu v i thu c nhu m fuchsin 6
 7. GV. TS. Voõ Minh Trí Phát hi n và v trí c a DNA trong t bào 7
 8. GV. TS. Voõ Minh Trí V trí c a DNA trong t bào 8
 9. GV. TS. Voõ Minh Trí DNA LÀ V T LI U DI TRUY N Thí nghi m ch ng minh hi n tư ng bi n n p vi khu n c a Griffith (1928) Thí nghi m ch ng minh nhân t gây bi n n p là DNA c a Avery, Loeod, và Carty (1944) Thí nghi m xác ñ nh v t li u do phage bơm vào vi khu n là DNA c a Hershey và Chase (1952) 9
 10. VI KHU N (Griffith) Minh Trí GV. TS. Voõ HI N TƯ NG BI N N P Streptococcus pneumoniae: ph c u khu n gây viêm ph i Ch ng ñ c (S, smooth): khu n l c trơn, gây ch t chu t Ch ng lành (R, rough): khu n l c thô, không gây ch t chu t 10
 11. VI KHU N (Griffith) Minh Trí GV. TS. Voõ HI N TƯ NG BI N N P ðun di t ch ng ñ c, tiêm vào chu t: chu t s ng. ðun di t ch ng ñ c, tr n v i ch ng lành, tiêm vào chu t: chu t ch t. K t lu n: t bào ch t ch ng ñ c ñã truy n tính gây b nh cho ch ng lành. Bi n n p (transformation): Griffith: hi n tư ng truy n tính gây b nh t vi khu n ñ c sang vi khu n lành. Sinh h c phân t hi n ñ i: s ti p nh n DNA tr n b i t 11 bào nh n.
 12. VI KHU N (Griffith) Minh Trí GV. TS. Voõ HI N TƯ NG BI N N P 12
 13. GÂY BI N N P LÀ DNA (Avery, Loeod, Carty) Trí GV. TS. Voõ Minh NHÂN T 13
 14. GÂY BI N N P LÀ DNA (Avery, Loeod, Voõ Minh Trí GV. TS. NHÂN T Carty) Huy n phù ch ng ñ c ñã b ñun ch t ñư c tr n v i các enzyme khác nhau trư c khi tr n v i ch ng lành và tiêm vào chu t: X lý v i protease (th y phân protein): chu t ch t. X lý v i ribonuclease (th y phân RNA): chu t ch t. X lý v i endonuclease (th y phân DNA): chu t s ng. Tr n DNA t ch ng ñ c ch t v i ch ng lành, tiêm vào chu t: chu t ch t. K t lu n: DNA là v t li u di truy n hi n tư ng bi n n p 14
 15. GV. TS. Voõ Minh Trí V T LI U DO PHAGE BƠM VÀO VI KHU N LÀ DNA (Hershey, Chase) S xâm nh p và nhân b n bacteriophage vi khu n Nuôi c y bacteriophage 15
 16. XÂM NH P VÀ NHÂN B N BACTERIOPHAGEGV. TS. I KHU N V Voõ Minh Trí S Bacteriophage (phage, th c khu n th ): vi rút c a vi khu n Phage T2: V protein bên ngoài DNA bên trong Phage T2 xâm nhi m vi khu n E. coli G n lên b m t vi khu n Chuy n v t ch t vào vi khu n Làm tan vi khu n và phóng thích các phage m i Protein hay DNA ñư c chuy n vào E. coli? 16
 17. XÂM NH P VÀ NHÂN B N BACTERIOPHAGEGV. TS. I KHU N V Voõ Minh Trí S 17
 18. GV. TS. Voõ Minh Trí 18
 19. GV. TS. Voõ Minh Trí THÍ NGHI M C A HERSHEY VÀ CHASE (1952) ðánh d u protein c a phage b ng 35S b ng cách nhi m phage lên E. coli ñư c nuôi trong môi trư ng có ch a ch t dinh dư ng 35S Phage ñư c sinh ra có protein mang 35S 19
 20. GV. TS. Voõ Minh Trí THÍ NGHI M C A HERSHEY VÀ CHASE (1952) ðánh d u DNA c a phage b ng 32P b ng cách nhi m phage lên E. coli ñư c nuôi trong môi trư ng có ch a ch t dinh dư ng 32P Phage ñư c sinh ra có DNA mang 32P 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2