intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Tìm hiểu hệ điều hành Windows

Chia sẻ: Nguyễn Hải Trường | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

268
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm hệ điều hành Windows, khởi động và thoát khỏi Windows XP là những nội dung chính trong chương 2 "Hệ điều hành Windows" thuộc bài giảng Tin học đại cương dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - Tìm hiểu hệ điều hành Windows

 1. c h­¬ng  II : hÖ ®iÒu hµnh Windo ws I. Kh¸i niÖm  - Microsoft windows lµ mét hÖ ®iÒu hµnh giao diÖn ®å häa 32 bit. t­¬ng thÝch víi c¸c hÖ ®iÒu hµnh cña Microsoft vµ c¸c phÇn mÒn ch¹y trªn nã. - Lµ mét hÖ ®iÒu hµnh m¹nh, hæ trî tèt cho c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi, m¸y in, mµn h×nh, c¸c æ ®Üa cøng, CD-ROM, Modem....víi kü thuËt Plug and Play( C¾m lµ ch¹y), hç trî c¹c m¹ng côc bé (LAN), m¹ng tõ xa(Remote Network)...
 2. c h­¬ng  II : hÖ ®iÒu hµnh Windo ws II. Khë i ®é ng  vµ tho ¸t khái  Windo ws  XP 1. Khë i ®é ng  Win XP  Thùc hiÖn c¸c b­íc theo tr×nh tù sau: +BËt c«ng t¾c nguån ( Power) trªn CPU vµ mµn h×nh. +Chê mµn h×nh Windows xuÊt hiÖn. (NÕu hái Pas s word ta ph¶i nhËp ®óng m ∙ khãa cña  m ¸y tÝ nh vµ nhÊn ENTER  hoÆ c kÝ ch chué t vµo  nót OK ).  
 3. Khởi động máy tính • Nút nguồn Vỏ máy
 4. c h­¬ng  II : hÖ ®iÒu hµnh Windo ws II. Khë i ®é ng  vµ tho ¸t khái  Windo ws  XP 1. Khë i ®é ng  Win XP  Thùc hiÖn c¸c b­íc theo tr×nh tù sau: +BËt c«ng t¾c nguån ( Power) trªn CPU vµ mµn h×nh. +Chê mµn h×nh Windows xuÊt hiÖn. (NÕu hái Pas s word ta ph¶i nhËp ®óng m ∙ khãa cña  m ¸y tÝ nh vµ nhÊn ENTER  hoÆ c kÝ ch chué t vµo  nót OK ).  2. Tho ¸t khái Win XP  - Tr­íc khi tho¸t khái window. Ph¶i ®ãng tÊt c¶ c¸c cöa sæ øng dông ®ang më.  - Chän nót Start\ Turn off Computer\ Turn off.
 5. • Tắt máy tính theo cách thông thường Lưu tất cả các tệp tin, đóng tất cả các chương  trình  ứng dụng đang mở Stand By: chế độ dự phòng Turn Off: tắt máy Restart: khởi động lại máy
 6. c h­¬ng  II : hÖ ®iÒu hµnh Windo ws Khëi ®éng l¹i T¾t Trë vÒ mµn chê h×nh T¾t Desktop m¸y
 7. • Tắt máy tính theo cách áp đặt (chỉ áp dụng khi máy tính bị treo không thể tắt thường) Bấm và giữ nút nguồn Power trong khoảng 20 giây Nút nguồn Vỏ máy
 8. Các thao tác với chuột  Nhấp chuột Cu Cuộộn chu n chuộột t Nh Nhấấp chu p chuộột ph t phảải i Nh Nhấấp chu p chuộột trái  t trái  (nh (nhấấp chu p chuộột)t) Nh Nhấấp đúp – p đúp –  Nh  Nhấấp 2 l p 2 lầần liên ti n liên tiếếpp
 9. Các thao tác với chuột  Chọn và thao tác •  Di  chuyển  chuột  đến  đối  tượng  cần  thao  tác  rồi  nhấp  chuột để chọn • Đối tượng được tô xanh
 10. Các thao tác với chuột • Lựa chọn nhiều đối tượng – C1: Giữ chuột và kéo phủ hết bề  mặt các đối tượng cần chọn   – C2: Vừa giữ phím Ctrl vừa nhấp  chọn từng đối tượng một – C3: Ctrl + A – chọn tất cả các đối  tượng – ...
 11. Các thao tác với chuột • Kéo thả (drag and drop) – Chọn đối tượng – Giữ chuột – Dịch chuyển đối tượng – Bỏ chọn đối tượng
 12. Màn hình nền Desktop Biểu tượng Màn hình Menu Start Thanh công việc
 13. Các biểu tượng Biểu tượng ứng dụng Biểu tượng của hệ điều hành Biểu tượng thư mục Biểu tượng tệp tin
 14. Các biểu tượng • Sắp xếp các biểu tượng trên màn hình Nh Nhấấp chu p chuộột ph t phảải i  vào màn hình  vào màn hình  Sắp xếp theo tên Desktop Desktop Sắp xếp theo kích cỡ Sắp xếp theo loại Sắp xếp theo ngày sửa đổi Sắp xếp tự động
 15. Các biểu tượng • Chọn biểu tượng: – Di chuột đến biểu tượng và nhấp chuột  Di chuyển biểu tượng  Chọn (giữ chuột trái sau khi  nháy vào đối tượng) và di chuột  để chuyển biểu tượng đến vị trí  mong muốn
 16. c h­¬ng  II : hÖ ®iÒu hµnh Windo ws III. Qu¶n lý File  vµ th­ mô c a. T¹o  th­ mô c  míi: - Nh¸y chuét ph¶i vµo vÞ trÝ cÇn t¹o \ chän New \ chän Folder, xuÊt hiÖn mét biÓu t­îng víi tªn New Folder dïng phÝm Delete xo¸ tªn New Folder vµ ®Æt tªn cho th­ môc míi, gâ phÝm Enter ®Ó chÊp nhËn.   b. S ao  c hÐp ®è i t­îng  ( Lµ c h­¬ng  tr×nh, th­ mô c  ho Æc   File ). B1: Chän ®Õn ®Þa chØ chøa ®èi t­îng. B2: Nh¸y chuét tr¸i lªn ®èi t­îng ( NhÊn CTRL +A lùa chän tÊt c¶) . B3: Nh¸y vµo Edit\ chän Copy( NhÊn CTRL+C hoÆc nh¸y vµo BT copy). B4: Chän th­ môc cÇn ®Æt. B5: Vµo Edit\ chän Paste ( NhÊn CTRL +V hoÆc Nh¸y vµo BT Paste).
 17. c h­¬ng  II : hÖ ®iÒu hµnh Windo ws   c . Di c huyÓn ®è i t­îng : B1: Chän ®èi t­îng cÇn di chuyÓn. B2: Vµo Edit\ chän Cut ( NhÊn CTRL+X hoÆc nh¸y ) B3: Chän vÞ trÝ ( th­ môc) cÇn ®Æt. B4: Vµo Edit\ chän Paste ( NhÊn CTRL +V hoÆc Nh¸y vµo BT Paste).   d. §æ i tªn ®è i t­îng :. B1: Nh¸y chuét ph¶i lªn ®èi t­îng cÇn thay ®æi tªn. B2: Chän Rename B3: §Æt tªn míi cho ®èi t­îng. B4: BÊm Enter ®Ó chÊp nhËn.
 18. c h­¬ng  II : hÖ ®iÒu hµnh Windo ws c . Xo ¸ ®è i t­îng : B1: Chän ®Õn ®Þa chØ chøa ®èi t­îng. B2: Chän mét hoÆc nhiÒu ®èi t­îng cÇn xo¸. B3: NhÊn phÝm Delete. B4: Chän YES ( nÕu kh«ng muèn xo¸ chän No )
 19. c h­¬ng  II : hÖ ®iÒu hµnh Windo ws d. Kh«i phô c  ®è i t­îng  bÞ xo ¸ : B1: Nh¸y ®óp vµo Recycle Bin trªn mµn h×nh nÒn Desktop B2: Chän ®èi t­îng hoÆc nhiÒu ®èi t­îng cÇn kh«i phôc. B3: Vµo File\ chän Restore. B4: Tho¸t khái Recycle bin . e . Lµm rç ng  thïng  r¸c : B1: Nh¸y chuét ph¶i vµo B2: Chän Emty Recycle bin
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=268

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2