intTypePromotion=1

Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Những yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày - TS. Lưu Kiếm Thanh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:68

0
147
lượt xem
39
download

Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Những yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày - TS. Lưu Kiếm Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Những yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày có nội dung phân tích về Thông tư liên tịch Bộ Nôi vụ - Văn phòng Chính phủ số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn bản quản lý hành chính Việt Nam: Những yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày - TS. Lưu Kiếm Thanh

 1. Những yêu cầu về thể thức & kỹ thuật trình bày 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 1
 2. • Thông tư liên tịch Bộ Nôi vụ - Văn phòng Chính phủ số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP • Ngày ký: 06-5-2005 • Ngày có hiệu lực: 05-6-2005 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 2
 3. I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng • Thông tư này hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức). 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 3
 4. I. HƯỚNG DẪN CHUNG 2. Thể thức văn bản • Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông tư này. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 4
 5. I. HƯỚNG DẪN CHUNG 3. Kỹ thuật trình bày văn bản • Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản được soạn thảo trên máy vi tính sử dụng chương trình soạn thảo văn bản (như Microsoft Word for Windows) và in ra giấy; có thể áp dụng đối với văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc đối với văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại ấn phẩm khác. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 5
 6. I. HƯỚNG DẪN CHUNG 4. Phông chữ trình bày văn bản • Phông chữ sử dụng để trình bày văn bản phải là các phông chữ tiếng Việt với kiểu chữ chân phương, bảo đảm tính trang trọng, nghiêm túc của văn bản. Đối với những văn bản dùng trong trao đổi thông tin điện tử giữa các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, phải sử dụng các phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 6
 7. II. THỂ THỨC VĂN BẢN 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 7
 8. 1) Quốc hiệu, tiêu ngữ (tiêu đề) Quốc hiệu ghi trên văn bản bao gồm 2 dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 8
 9. 2) Tên cơ quan CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 9
 10. 2) Tên cơ quan Viết theo quyết định thành lập Chỉ đề một cấp chủ quản Trình bày nhấn mạnh CQBH Không viết tắt, trừ … ? Bên dưới có gạch liền dài 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 10
 11. 3) Số & ký hiệu CƠ QUAN BAN HÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …/2005/VTTL-VTCQ Số: …/2005/VTTL-VTCQ Số: 04/2005/QĐ-TTg Số: 09/2005/NĐ-CP Số: 15/2005/NQ-HĐND Số: 151/2005/QĐ-UBND 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 11
 12. 3) Số & ký hiệu CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …/VTTL-VTCQ Số: …/VTTL-VTCQ-VTĐV* Số: 04/QĐ-BNV-TC Số: 04/QĐ-BNV Số: 09/TB-UBND-VP Số: 09/TB-UBND 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 12
 13. 3) Số & ký hiệu CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …/VTCQ-VTĐV Số: …/VTCQ-VTĐV Số: 02/TTg-VX Số: 06/HĐND-VP Số: 05/BNG-LS Số: 18/UBND-VP 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 13
 14. 3) Số & ký hiệu CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …/VTCQ-VTĐV Số: …/VTCQ-VTĐV Số: 02/TTg Số: 06/HĐND Số: 05/BNG Số: 18/UBND 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 14
 15. 3) Số & ký hiệu Số ghi theo năm từ 01-01  31-12 Số dưới 10 thêm số 0 vào trước Ký hiệu có tính khu biệt (TT-TTr; CT-CTr; TC-TCCB-TCH) Trình bày đúng cấu trúc quy định 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 15
 16. 4) Địa danh, ngày tháng CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN BAN HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày …tháng … năm 2006 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 16
 17. 4) Địa danh, ngày tháng a) Địa danh ghi trên VB là tên gọi chính thức của đơn vị HC (tên riêng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn) nơi cơ quan, tổ chức đóng trụ sở; đối với những đơn vị HC được đặt tên theo tên người hoặc bằng chữ số thì phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị HC đó… 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 17
 18. b) Ngày, tháng, năm ban hành văn bản Ngày, tháng, năm ban hành VBQPPL do QH, UBTVQH, HĐND ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua. Ngày, tháng, năm ban hành VBQPPL khác và VBHC là ngày, tháng, năm văn bản được ký ban hành. Ngày, tháng, năm ban hành VB phải được viết đầy đủ ngày ... tháng ... năm …; các số chỉ ngày, tháng, năm dùng chữ số ả-rập; đối với những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 ở trước. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 18
 19. 4) a- Địa danh Như văn bản thành lập Ghi TPTW, tỉnh, huyện, xã… Đúng chính tả Dùng dấu phẩy để ngắt 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 19
 20. 4) b- Ngày tháng Theo tính chất văn bản: tập thể, cá nhân, thông thường Ghi đủ các chữ ngày tháng năm Không dùng dấu ngắt Ngày dưới 10, tháng dưới 3 thêm số 0 Cuối không có dấu chấm 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản