Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vật lí lớp 11: Chủ đề - Dòng điện không đổi. Điện năng. Công suất điện

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

3
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vật lí lớp 11 "Chủ đề - Dòng điện không đổi. Điện năng. Công suất điện" được biên soạn với nội dung trình bày nội dung về dòng điện, cường độ dòng điện, dòng điện không đổi; nguồn điện, pn và ác quy. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lí lớp 11: Chủ đề - Dòng điện không đổi. Điện năng. Công suất điện

 1. CHỦ ĐỀ: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN - - - R - - - I I I I I I I I I I - +I I - - - - - I I U
 2. •I. DÒNG ĐIỆN •1. Dòng điện. •- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. •- Trong kim loại dòng điện là dòng có hướng của electron tự do. •2. Chiều dòng điện. •- Chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các điện tích dương (quy ước) •- Trong kim loại chiều dòng điện ngược chiều dịch chuyển các electron tự do. •3. Các tác dụng của của dòng điện. •Dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí, tác dụng từ. Trong đó, tác dụng đặc trưng của dòng điện là tác dụng từ.
 3. q I= t q I= t II. Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi. 1. Cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t và khoảng thời gian đó. I= Δq/Δt I là cường độ dòng điện trung bình (A). Nếu Δt rất nhỏ thì ta có cường độ tức thời. 2. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. I=q/t I là cường độ dòng điện không đổi (A). t là thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn (s). q là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t (C). 3. Đơn vị cường độ dòng điện là ampe (A).
 4. III. Nguồn điện 1. Điều kiện để có dòng điện Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện. 2. Nguồn điện Nguồn điện duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó.
 5. IV. Suất điện động của nguồn điện 1. Công của nguồn điện Công của các lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn được gọi là công của nguồn điện. 2. Suất điện động của nguồn điện a. Định nghĩa Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện
 6. 2. Suất điện động của nguồn điện a. Định nghĩa Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện b. Công thức : c. Đơn vị Đơn vị của suất điện động trong hệ SI là vôn (V).
 7. V. PIN VÀ ÁC QUY
 8. Em cã biÕt…??? Trªn bãng ®Ìn cã ghi: 220V - 100W
 9. VI - §iÖn n¨ng tiªu thô vµ c«ng suÊt ®iÖn 1 . §iÖn n¨ng tiªu thô cña ®o¹n m¹ch. - - - R - - - I I I I I I I I I I - +I I - - I - - - I U NÕu dßng ®iÖn cã cường ®é I th× sau 1 kho¶ng thêi gian t cã 1 ®iÖn lượng q = It di chuyÓn trong m¹ch. Khi ®ã lùc ®iÖn thùc hiÖn 1 c«ng lµ : A = qU = UIt
 10. A=U q=UIt C1: H·y cho biÕt ®¬n vÞ A J cña c¸c ®¹i U V lượng cã q C mÆt I A trong t s c«ng
 11. Bình điện phân Công của lực điện có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào? U
 12. Lượng điện năng mà 1 đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hóa thành các dạng năng khác được đo bằng công của lực điện thực hiện khi di chuyển có hướng các điện tích. A=qU=UIt A : công của lực điện (điện năng tiêu thụ) J Q : điện lượng C U : hiệu điện thế V I : cường độ dòng điện A t : thời gian s
 13. Công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ được đo bằng dụng cụ gì?
 14. 110V-75W 110V-75W 0 0 00 0 1 0 KWh == 3 600 0 ? 000J J 0 1 451278936 8319045672 1 2 2 220v3– 10(A) – 50Hz 3 4 C.Ty ĐIỆN LỰC 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 CÔNG TƠ ĐIỆN u
 15. 2. C«ng suÊt ®iÖn. C«ng suÊt ®iÖn cña 1 ®o¹n m¹ch lµ c«ng suÊt tiªu thô ®iÖn n¨ng cña ®o¹n m¹ch ®ã vµ cã trÞ sè b»ng ®iÖn n¨ng mµ ®o¹n m¹ch tiªu thô trong 1 ®¬n vÞ thêi gian, hoÆc b»ng tÝch cña hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a 2 ®Çu ®o¹n m¹chA vµ cường ®é dßng ®iÖn P=A/t= ch¹y = UI qua m¹ch ®ã. t P: Công suất điện (W); t: thời gian (s)
 16. VII. C«ng suÊt to¶ nhiÖt cña vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua. 1. §Þnh luËt Jun - Lenx¬ *Ph¸t biÓu: NhiÖt lượng to¶ ra ë mét vËt dÉn tØ lÖ thuËn víi ®iÖn trë cña vËt dÉn, víi b×nh phương cường ®é dßng ®iÖn vµ víi thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua vËt dÉn ®ã. Q = A = UIt I = U/R hay U= I.R Q = RI 2t Q (J): nhiệt lượng
 17. 2. C«ng suÊt to¶ nhiÖt cña vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua C«ng suÊt to¶ nhiªt P cña 1 vËt dÉn khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æc trưng cho tèc ®é to¶ nhiÖt cña vËt dÉn ®ã vµ ®ưîc x¸c ®Þnh b»ng nhiÖt lượng to¶ ra ë vËt dÉn trong 1 ®¬n vÞ thêi gian. P=Q/t P: công suất tỏa nhiệt(W)
 18. VÍ DỤ 1: Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện có cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong 1giờ, biết hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 6V.
 19. Giải: Điện năng tiêu thụ: A = UIt = 6.1.3600 = 21600 J Công suất điện: P = A/t = 21600/3600 = 6 W
 20. VÍ DỤ 2 Một đoạn mạch gồm có 1 điện trở R = 200 , được mắc vào 1 nguồn điện có hiệu điện thế ở 2 đầu nguồn là 220 V, thời gian dòng điện chạy qua mạch là 2 phút 15 s. Tìm: a) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở. b) Điện lượng đã dịch chuyển qua điện trở. c) Nhiệt lượng đã tỏa ra trên điện trở.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2