intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài hát nhạc tuổi vàng - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

568
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhạc tuổi vàng - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhạc tuổi vàng - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Nhaïc tuoåi vaøng. Phaïm Duy b 4 Ó Œ « « « « « « .. « « « « « .. « « « « ˆ« « « « Œ_ & 4 _. _ l l_ « « ˆ « l « « « l « « _ _ l _ = _« « « ˆ. « « ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ « « «« ˆ ˆ « ˆ « « ===================== l k « « « «ˆ k« ˆ« « « ˙ « « ˆ« b œ .. œ « ‰ « « l « œ .. « l « « .. « l « Œ « « l « « ˆ « .. =l Tuoåi vaøng nhö boângluùa thômtho ngaøy muøa Treân caùnh ñoàng chieàu taø Nhôø »»» K « « « « »» « « « « « »»» ˆ « « ˙ » ˆ « ˆ ˆ ˙ « «« « j ˆ. « « ˆ « ========================= & k « ˙ « « « k « « « « «ˆ « _. _ _ ˆ. « « « « « _ˆ « ˆ ˆ « ˆ k « gioù thu ñöa veà quaù khöù Nhôù xuaân xa khi coøn tô... Tuoåi vaøng nhö hoa laù nguy « « « « « l « .. « « « l « Œ « l « .. « « ‰ « « l « b « « « & ˆ ˆ ˙ « « « « «_ _ _ ˆ ˆ « « « « k« « « « ˆ ˆ ˙ ========================= l « « ˆ_ « « « ˆ « «kˆ « « « ˆ ˙ ˆ. « « »»» « œ .. = « k ˆ « _ ˆ « j b « « .. « « Œ œ »»» »»» « « »» »œ. »»»œ »œ. œ « ˆ ˙ Œ œ»»» nga ñaàu caønh Thöông xuoáng haït maàm laønh Chôø mai nghieâng mình gieo söùc soáng Môùm töông « ˙ « « ˆ « « l ˙ k ˆ « « œ »»» »» »» « « » « «l ˆ. & « ========================= l ll = »»» »»» »» »»» « « « lai cho hoaø bình Chuùng ta ta cöù ñi treân ñöôøng ta Chuùng b œ œ. »»»œ »œ. œ « . « l « Œ « « l « « « « ‰ « ˆ l « œ . »»»œ ˙ =l «« « ˆ« ˙ˆ ========================= & « «« « j « «ˆ ˆ. ˆ « « « « »»» » »»» « « « ˆ. « ˆ « « « _. _ _ ˆ ˆ ˆ « « « « « œ « « » œ b œ .. œ œ. »»»œ « . « l ˙ Œ »»» l œ œ. œ »œ. »»»œ « ˆ l ˙ Œ »»» =l ta ta cöù xaây vöõng queâ nhaø Giôø naøy hoaøng hoân ñaõ xuoáng Vaø laø giôø bao öôùc muoán »»» »K »» »» » « ˆ « « »»» ˆ »»» »»» »»» »» « « »» ˆ. « « ========================= & «« « « Nhö luùa hoa mang tình thöông Chuùng ta ñem maùu xöông nuoâi tuoåi xanh Chuùng »»» »»» »» »»» ˆ « « «« ˙ˆl « « «« b œ œ. »»»œ »œ. œ « . « « Œ « « « « ˆ « ‰ « « « « « œ ‰ . = j « « l « « « »»» «ˆ « «« « ˆ « « ˆ k « ========================= l & « . _ l _ ˆ. « « « _ « « ˆ « ˆ ˆ ˆ. ˆ « « « ˆ « ˆ. b « « « « « l « Œ « « l « « « « .. « l « « « ta ñem aùi aân nuoâi tuoåi laønh Vaïn nghìn ñôøi xöa chia caét Ñoåi thaønh moät ñeâm noái thaét Chuùng « « « « ˆ. « ˆ « « « & _.. ˆ ˆ k « ˙ « «« «. _ _ « « ˆ « ˆ. ˆ « « « « « = k ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « « _ « « « ========================= l ˆ « « ˆ _ ˆ « ˆ mình xaây ñaép yeâu ñöông Tuoåi vaøng ñaõ choùi loùi khi bao ngöôøi ñôøi b « .. « « « « Œ « œ .. œ « ‰ « « « « «_ _ l_ k« « « & ˆ ˆ« « « »»» »K « « « « j ˆ. »» ˆ « « l ˙ « « ˆ « »»» « « œ .. « l ˙ ˆ « k « « « .. « « = ˆ « « ˆ k « «ˆ ˆ ˙ ========================= l « l _ ˆ « « Œ « « « « ˆ « .. « « œ ˙ K »»» œ œ .. œ œ »»» = Chung söùc ñeå thaønh Trôøi Ñeå luùa leân ngoâi mieàn baêng giaù Vôùi boâng hoa treân samaïc b « « « « « « « »» « «ˆ ˆ l ˆ » « « « »»» »»» »»» & ˙« _. _ l _ « « « « « ˆ. « « « _ ˆ « ˆ ˆ k ========================= l l « « » b ˙ Œ »»» l œ »œ. »»»œ »œ. »»»œ ˆ. ˆ l ˙ « .. « l « »»» œ » xa Tuoåi vaøng ñöa ta thoaùt ra ngoaøi theá giôùi Veà maët traêng ñaát « « » « « » « .. « « Ó »» »» =========================” & »» « « « « ˆ ˆ « « k ˙ « « «l˙ ˆ ˆ « « « «k = môùi Luùa ngoâ chen chuùc nhau beân chò Haèng Nga Thaønh tình thaém nuoâi Cuoäi giaø.(1960)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2