intTypePromotion=3

Bài tập môn học Mô phỏng hệ thống truyền thông

Chia sẻ: Quanot | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
184
lượt xem
35
download

Bài tập môn học Mô phỏng hệ thống truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập môn học Mô phỏng hệ thống truyền thông gồm 16 bài tập là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn học Mô phỏng hệ thống truyền thông

  1. BÀI TẬP MÔN HỌC MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG Họ và tên : Tạ Văn Dũng Lớp : D10VT2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bài 4 : >> A=[-1 3.5 2;0 1 -1.3;1.1 2 1.9] A= -1.0000 3.5000 2.0000 0 1.0000 -1.3000 1.1000 2.0000 1.9000 >> B=[1 0 0;0 1 0;0 0 1] B= 1 0 0 0 1 0 0 0 1 >> C=A.*B C= - 1.0000 0 0 0 1.0000 0 0 0 1.9000
  2. Bài 7 : >> x=[1 -3 3 14 -10 12]; >> y=[12 6 0 -1 -10 2]; >> x>y ans = 0 0 1 1 0 1 Matlb so sánh từng phần tử tương ứng của 2 vector ,nếu thành phần của x lớn hơn thành phần của y thì trả về giá trị true (1) ,ngược lại trả về false(0) Bài 8 : >> C=[1 2 3 4 10;-22 1 11 -12 4;8 1 6 -11 5;18 1 11 6 4]; >> B=10.*ones(4,5); >> D=-10.*ones(4,5); >> C=(C=D) C= 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
  3. Bài 14 : function [] = Ham_truyen_dat( ) w=0.01:0.01:5 ; H1=1./(i.*w); H2=1./(1+i.*w); %VÏ c¸c tÝn hiÖu figure; subplot(2,2,1); plot(abs(H1),'b','LineWidth',2); title('BiÓu diÔn biªn ®é hµm truyÒn ®¹t H(jw)=1/(jw)','Fontname','.Vntime','fontsize',18); %axis([0 1500 -2 1]); grid on xlabel('w') ylabel('Biªn ®é','Fontname','.Vntime','fontsize',14) %--------------------------------------------------------- subplot(2,2,2); plot(angle(H1),'b','LineWidth',2,'color','r'); title('BiÓu diÔn pha hµm truyÒn ®¹t H(jw)=1/(jw)','Fontname','.Vntime','fontsize',18); grid on xlabel('w') ylabel('Pha','Fontname','.Vntime','fontsize',14) %--------------------------------------------------------- subplot(2,2,3); plot(abs(H2),'b','LineWidth',2); title('BiÓu diÔn biªn ®é hµm truyÒn ®¹t H(jw)=1/(1+jw)','Fontname','.Vntime','fontsize',18); grid on xlabel('w') ylabel('Biªn ®é','Fontname','.Vntime','fontsize',14) %--------------------------------------------------------- subplot(2,2,4); plot(angle(H2),'b','LineWidth',2,'color','r'); title('BiÓu diÔn pha hµm truyÒn ®¹t H(jw)=1/(1+jw)','Fontname','.Vntime','fontsize',18); grid on xlabel('w') ylabel('Pha','Fontname','.Vntime','fontsize',14) end
  4. BiÓu diÔn biªn ®é hµm truyÒn ®¹t H(jw)=1/(jw) BiÓu diÔn pha hµm truyÒn ®¹t H(jw)=1/(jw) 100 -0.5 80 -1 Biªn ®é 60 -1.5 Pha 40 -2 20 -2.5 0 -3 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 w w BiÓu diÔn biªn ®é hµm truyÒn ®¹t H(jw)=1/(1+jw) BiÓu diÔn pha hµm truyÒn ®¹t H(jw)=1/(1+jw) 1 0 -0.2 0.8 -0.4 Biªn ®é 0.6 -0.6 Pha 0.4 -0.8 -1 0.2 -1.2 0 -1.4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 w w Bài 15: [x,y]=meshgrid(-2:0.2:2,-1:0.1:1); f=x.^2+y.^2; mesh(f); maxf=max(max(f)); minf=min(min(f)); xlabel('x','fontsize',14) ylabel('y','fontsize',14) zlabel('z','fontsize',14) title('§å thÞ hµm f=x^2+y^2','color','b','Fontname','.VnTime','Fontsize',18)
  5. §å thÞ hµm f=x2+y2 5 4.5 4 3.5 3 2.5 z 2 1.5 1 0.5 0 25 20 25 15 20 10 15 10 5 5 0 0 y x Bài 16: >> [x,y,z]=sphere(50); >> r=3; >> mesh(r*x,r*y,r*z) >> mesh(r*x,r*y,r*z) 3 2 1 0 -1 -2 -3 2 0 -2 2 3 0 1 -2 -1 -3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản