intTypePromotion=3

Bài tập thực hành môn lập trình

Chia sẻ: Vuvan Tu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

1
283
lượt xem
136
download

Bài tập thực hành môn lập trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập thực hành môn kỹ thuật lập trình. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành môn lập trình

 1. Bài 1: #include #include void main() { int a,b,i,j; printf("nhap vao canh a,b:"); scanf("%d%d",&a,&b); { for(i=1;i
 2. #include #include #include void main() { int n; printf("nhap vao n:"); scanf("%d",&n); int i=0; int s=0; while(i
 3. #include #include void main() { printf("bamg cua chuong"); int i=1; int j=1; { for(i=1;i
 4. } Bài 7: #include #include void main() { int n; printf("nhap vao gia tri:"); scanf("%d",&n); int i=1; int s=0; { s=s+(1/i); i++; } printf("tong la:%d",s); getch(); } Bài 8: #include #include void main() { int n; printf("nhap vao gia tri n:"); scanf("%d",&n); int i=1; int dem=0; while (i
 5. int i=1; int s=0; while (i
 6. denta=(float)(b*b)-(4*a*c); if (denta
 7. printf("la tam giac vuong"); else if(a==b||a==c||b==c) printf("la tam giac vong can"); else //(a+b>c||a+c>b||b+c>a) printf("la tam giac thuong"); getch(); } Bài 13: //tinh tong s=1^3+2^3+.....+n^3 #include #include void main() int n; printf("\n nhap vao gia tri n:"); scanf("%d",&n); int i=1; int s=0; while(i
 8. case 2: case 3:printf("kem");break; case 4:printf("yeu");break; case 5: case 6:printf("trung binh");break; case 7: case 8:printf("kha");break; case 9: case 10:printf("gioi");break; default:printf("nhap sai"); } } Bài 15: #include #include void main() { int n; int s; int i; s=0; i=0; printf("nhap vao gia tri n:"); scanf("%d",&n); while (i
 9. } float sohoc(float x,float y,char tinh) { float kq; switch (tinh) { case '+':kq=x+y;break; case '-':kq=x-y;break; case '*':kq=x*y;break; case '/':kq=x/y;break; } return kq; } Bai 17: #include #include #include #include void main() { char ten[12],ho[10],*t; printf("nhap vao ten:"); gets(ten); printf("nhap vao ho:"); gets(ho); strcat(ho,ten); printf("Ho va ten:"); puts(ho); getch(); int l=strlen(strcat(ho,ten)); printf("chieu dai chuoi vua nhap la:%d",l); //t=toupper(ten); puts(t); } Bài 18: #include #include #define pi 3,14 void main() { float r,chuvi,dientich; printf("nhap vao ban kinh duong tron:"); scanf("%f",&r);
 10. chuvi=(float)2*(pi)*(r); dientich=(float)(pi)*(r*r); printf("chu vi la:%.2f\n",chuvi); printf("dientichla:%.2f\n",dientich); getch(); } Bài 19: #include #include /*{ int n; int s; int i; s=0; i=0; printf("nhap vao gia tri n:"); scanf("%d",&n); while (i
 11. //printf("tong la:%d",s); }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản