Bài tập ứng dụng chương 3

Chia sẻ: Pham Thi Kim Loan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
310
lượt xem
82
download

Bài tập ứng dụng chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập của môn học kinh tế vi mô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập ứng dụng chương 3

  1. BAI TÂP ƯNG DUNG CHƯƠNG 3 ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ Bai tâp 1 Cho biêu câu về hang hoa X như sau ̉ ̀ ̀ ́ Giá (nghin đông/kg) ̀ ̀ Lương câu (triêu tân) ̀ ̣ ́ 2 3 4 2 6 1 8 0 a. Tinh hệ số co dan cua câu theo giá ơ tưng mưc giá P=2, P=4, P=6 ́ ̃ ̉ ̀ ̀ b. Tinh hệ số co dan cua câu theo giá trong khoang giá (2,4) và (4,6) ́ ̃ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ Bai tâp 2: Giả sư ham câu cua hang hoa A đươc biêu diên như sau: Q=0.5I + 10 (trong đo: I là thu nhâp ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̃ ́ ̣ đươc tinh băng triêu đông và Q tinh băng nghin chiêc) ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ a. Tinh hệ số co dan cua câu theo thu nhâp đôi vơi hang hoa đó tai mưc thu nhâp là 8 triêu đông. ́ ̃ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ b. Co dan cua câu theo thu nhâp là bao nhiêu nêu thu nhâp tăng lên 12 triêu đông. ̃ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ c. Hang hoa nay thuôc loai hang hoa nao. ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ Bai tâp 3: Môt công ty ươc lương đươc ham câu đôi vơi san phâm cua minh như sau: ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ QX = 100 -0,6Py Trong đó Qx là lương câu đôi vơi hang hoa X do công ty kinh doanh, Py là giá hang hoa Y có ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ liên quan đên hang hoa X ́ ̀ ́ a. Hay cho biêt môi quan hệ giưa hai hang hoa X và Y. Đó là cac hang hoa thay thế hay bổ sung? ̃ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ Tai sao? b. Hay xac đinh hệ số co dan cheo cua câu tai cac mưc giá Py=80 và Py=40 ̃ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̀ ̣ ́ c. Hay xac đinh hệ số co dan cheo cua câu khi Py nằm trong khoang (80,40) ̃ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ Bai tâp 4: Lương câu và cung cua hang hoa X ơ cac mưc giá khac nhau như sau: ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ P (nghin đông) ̀ ̀ QD (đơn vi) ̣ QS (đơn vi) ̣ 10 100 40 12 90 50 14 80 60 16 70 70 18 60 80 20 50 90 a. Viêt phương trinh đương cung, câu ́ ̀ ̀ b. Tinh hệ số co dan cua câu tai mưc giá P=12 nghin đông và 18 nghin đồng ́ ̃ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ c. Tinh hệ số co dan cua câu theo giá trong khoang giá tư 12 đên 18 nghin đông ́ ̃ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ d. Tinh giá và lương cân băng trên thị trương. Tinh hệ số co dan cua câu ơ cac mưc giá đo. ́ ̀ ́ ̃ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ Bai tâp 5: Ham câu và cung cua đông trươc năm 1980 như sau: ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ Câu: QD= 13,5 - 8P Cung QS= -4,5 + 16P a. Tinh giá và lương cân băng cua đông trươc nhưng năm 1980 là bao nhiêu? ́ ̀ ̉ ̀ (P=USD/kg, Q= triêu tân) ̣ ́ b. Do sư xuất hiên cua nhiêu kim loai mơi thay thế đông lam giam câu cua đông 20%. Hay tinh ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̉ ̣ tac đông cua viêc giam nay? ̉ ̀
  2. c. Giả sư độ co dan cua câu theo giá dai han đôi vơi đồng là -0,4. Ham số câu tuyên tinh mơi là ̃ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ gi? (Vơi giá cân băng và lương cân băng như câu a) ̀ ̀ ̀ d. Sư dung đương câu ơ câu c tinh lai tac đông cua viêc giam câu 20% cua đông? ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ Bai tâp 6 Bà Câm có thu nhâp hang thang là 1 triêu đông, để mua hai loai hang hoa thit và khoai tây ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ a. Giả sư giá thit là 20 ngan đông/kg, giá khoai tây là 5 ngan đồng/kg. Thiêt lâp phương trinh ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ đương ngân sach và minh hoa trên đồ thị ́ ̣ b. Ham tông lơi ich (hưu dung) đươc cho ̀ ̉ ́ ̣ TU = (M-2)P (M thit, P khoai) ̣ Phôi hơp nao giưa thit và khoai tây mà bà Câm cân mua để tôi đa hoa độ hưu dung ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ c. Nêu khoai tây tăng đên 10 ngan đông/kg. Đương ngân sach thay đôi thế nao? Phôi hơp giưa ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ thit và khoai tây để tôi đa hoa lơi ich (độ hưu dung)? ̣ ́ ́ ́ ̣

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản