Bài thực hành CNTT 5

Chia sẻ: Nguyen Tuan Duong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
124
lượt xem
30
download

Bài thực hành CNTT 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài thực hành cntt 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành CNTT 5

  1. Bài thực hành 5 Hàm Bài 1: Chạy chương trình sau: (chương trình sử dụng một hàm tính lập phương của một số) #include long cube(long x); long input, answer; main() { printf("Enter an integer value: "); scanf("%d", &input); answer = cube(input); printf("\nThe cube of %ld is %ld.\n", input, answer); return 0; } long cube(long x) { long x_cubed; x_cubed = x * x * x; return x_cubed; } Bài 2: Chạy chương trình sau để thấy sự khác nhau giữa đối số và tham số #include float x = 3.5, y = 65.11, z; float half_of(float k); main() { /* Ở lời gọi này, x là đối số cho hàm half_of(). */ z = half_of(x); printf("Gia tri cua z = %f\n", z); /* Ở lời gọi này, y là đối số cho hàm half_of(). */ z = half_of(y); printf("Gia tri cua z = %f\n", z); return 0; } float half_of(float k) { /* k là tham số. Mỗi lần hàm half_of() được gọi, giá trị của k được truyền vào như một đối số*/ return (k/2);
  2. } Kết quả chạy chương trình: z = 1.750000 Gia tri cua z = 32.555000 Gia tri cua Bài 3: Chạy chương trình sau (để thấy cách sử dụng các biến cục bộ) #include int x = 1, y = 2; void demo(void); main() { printf("\nTruoc khi goi demo(), x = %d and y = %d.", x, y); demo(); printf("\n Sau khi goi demo(), x = %d and y = %d\n.", x, y); return 0; } void demo(void) { /* Khai bao va khoi tao hai bien cuc bo. */ int x = 88, y = 99; /* Hien thi gia tri cua chung. */ printf("\n Trong ham demo(), x = %d and y = %d.", x, y); } Kết quả chạy chương trình: Truoc khi goi demo demo(), x = 1 and y = 2. Trong demo(), x = 88 and y = 99. Sau khi goi demo(), x = 1 and y = 2. Bài 4: Sử dụng câu lệnh trả lại nhiều giá trị trong một hàm #include int x, y, z; int larger_of( int , int ); main() { puts("Nhap vao hai so nguyen khac nhau: "); scanf("%d%d", &x, &y); z = larger_of(x,y);
  3. printf("\nGia tri lon hon la %d.", z); return 0; } int larger_of( int a, int b) { if (a > b) return a; else return b; } Kết quả chạy chương trình: Nhap vao hai so nguyen: 200 300 Gia tri lon hon la 300. Nhap vao hai so nguyen: 300 200 Gia tri lon hon la 300. Bài 4: a) Viết hàm divide() nhận hai số là đối số và trả lại thương của chúng (số thứ nhất là số chia, số thứ hai là số bị chia) của chúng. Nếu số thứ hai là 0 thì không thực hiện phép chia mà trả lại kết quả là 0. b) Viết chương trình nhập các số nguyên vào hai mảng A, B. Lưu thương của phép chia A[i]/B[i] vào mảng C[i] (phải sử dụng hàm divide()). Bài 5: Viết chương trình tính giá trị trung bình của các số người dùng nhập vào.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản