intTypePromotion=1

Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
125
lượt xem
11
download

Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo có nội dung trình bày khái niệm lãnh đạo, đặc điểm lãnh đạo, vai trò lãnh đạo, lãnh đạo trong doanh nghiệp lưu trú và một số nội dung liên quan khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo

 1. LOGO QUAN TRỊ KINH ̉ DOANH LƯU TRÚ ̃ ̣ LANH ĐAO ́ Nhom 3SI 1.Lê Văn Anh ̀ 2.Mai Thanh Trung Hai ̉ 3.Dư Thị Trà My 4. Hà Thinh ̣ 5.Nguyên Thị Huệ ̃ 6.Trần Mạnh Hùng
 2. ̃ ̣ LANH ĐAO A Khái niệm lãnh đạo B Đặc điểm về lãnh đạo C Vai trò của lãnh đạo D Lãnh đạo trong doanh nghiệp lưu trú www.themegallery.com
 3. Khái niệm lãnh đạo  Định nghĩa lãnh đạo: • Lãnh đao là chức năng quan trọng của quản trị. ̣  Khả năng lãnh đạo có hiệu quả là một trong những chìa khóa quan trọng để trở thành nhà quản trị giỏi.  Thông qua chức năng lãnh đạo, các nhà quản trị giúp cho mọi người thấy được rằng, con người (người lao động) có thể thõa mãn được các nhu cầu riêng, sử dụng tiềm năng của họ trong khi đồng thời đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu của tổ chức. • Thực chất sự lãnh đạo là sự tuân thủ • Lãnh đạo là chỉ dẫn, động viên và đi trước. www.themegallery.com
 4. Khái niệm lãnh đạo  Khác biệt giữa nhà quản trị và nhà lãnh đạo: • Nhà quản trị  là những người được bổ nhiệm,  họ có quyền lực hợp pháp, cho phép họ có quyền tưởng thưởng và trừng phạt.  Khả năng ảnh hưởng của họ dựa trên quyền hành chính th ức mà họ có được. • Nhà Lãnh đạo  Là người có thể hoặc được bổ nhiệm hoặc hiện ra trọng nhóm.  Lãnh đạo có thể ảnh hưởng lên người khác nhằm thực hiện những ý tưởng ngoài quyền hành chính thức. www.themegallery.com
 5. Đặc điểm về lãnh đạo Nỗ lực Ước muốn thành lãnh đạo Sự thật thà và trung thực Sự tự tin Sự thông minh Kiến thức liên quan đến công việc
 6. Vai trò của lãnh đạo  hoạt động để giúp một nhóm đạt được các mục tiêu với sự vận dụng tối đa các khả năng của nhóm  giúp cho nhân viên thấy được rằng nhân viên có th ể thỏa mãn được các nhu cầu riêng, sử dụng tiềm năng của họ đồng thời đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức.  phải đảm bảo rằng các mục tiêu và chiến lược được xây dựng và những nhân viên chịu trách nhiệm th ực hiện phải hiểu rõ và ủng hộ những mục tiêu và chiến lược này
 7. 1.CHỈ ĐAO LÂP KẾ HOACH ̣ ̣ ̣ A Kế hoach lâp chiên lược ̣ ̣ ́ _Chung ta sẽ lam gì và lam ́ ̀ ̀ cho ai ? _Chung ta muôn đat được ́ ́ ̣ ̣ muc đich gi? ́ ̀ _Quan lý cac hoat đông như ̉ ́ ̣ ̣ thế nao để đat được cac muc ̀ ̣ ́ ̣ tiêu đề ra? ̣ ́ ̀ ̀ ̣ Muc đich: Nhăm vao viêc phôi ́ hợp nhip nhang giữa cac lao ̣ ̀ ́ B đông trên cơ sở sử dung ̣ ̣ nguôn lao đông hiêu quả ̀ ̣ ̣ Kế hoach kinh doanh khac ̣ ́
 8. 2.TỔ CHỨC CÔNG VIÊC ̣ B1: Hinh thanh phương an ̀ ̀ ́ Quy B2: Triên khai phương an ̉ ́ ̀ trinh B3: Giai quyêt cac vân đề phat ̉ ́ ́ ́ ́ chung sinh tổ B4: Kiêm tra tiên độ và chât ̉ ́ ́ chức lượng công viêc̣ công B5: Đanh giá công viêc ́ ̣ viêc ̣
 9. 3.CHỈ ĐAO CÔNG VIÊC ̣ ̣ Những yêu tố tao sự thanh công ́ ̣ ̀  Thông đat rõ rang những nhiêm cân tiên hanh và lưu ý những ý ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̀ kiên cua đông nghiêp, nhân viên. ̣  Quan tâm đên lợi ich vât chât và tinh thân người khac ́ ́ ̣ ́ ̀ ́  Đap ứng cac đề nghi, yêu câu thich đang ́ ́ ̣ ̀ ́ ́  Thao luân trước khi tiên hanh công viêc ̉ ̣ ́ ̀ ̣  Phat triên khả năng và sự xet đoan ́ ̉ ́ ́  Thông bao thanh quả công viêc ́ ̀ ̣  Chia sẽ trach nhiêm trong công viêc ́ ̣ ̣
 10. ̉ ́ ̣ 4.KIÊM SOAT CÔNG VIÊC Thiêt lâp cac đinh mức và chuân mực ́ ̣ ́ ̣ ̉ Tuy thuôc vao đăc điêm chuyên môn từng công viêc ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ Cac biên phap sữa chữa ́ ̣ ́
 11. 3SI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2