intTypePromotion=1

Báo cáo " Bắt, tạm giữ, tạm giam và giám sát bị can, bị cáo chưa thành niên "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
7
download

Báo cáo " Bắt, tạm giữ, tạm giam và giám sát bị can, bị cáo chưa thành niên "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắt, tạm giữ, tạm giam và giám sát bị can, bị cáo chưa thành niên Nhìn chung, các quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện các hoạt động này là khá toàn diện. Ngoài các chế độ bảo vệ sức khoẻ cho người lao động nói chung, pháp luật lao động còn quy định doanh nghiệp phải thực hiện các chế độ bảo vệ sức khoẻ đối với lao động đặc thù là phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có đặc điểm riêng về tâm sinh lí, sức khoẻ cũng được bình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Bắt, tạm giữ, tạm giam và giám sát bị can, bị cáo chưa thành niên "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi §ç ThÞ Ph−îng * V Ên ®Ò téi ph¹m nãi chung, téi ph¹m do ng−êi ch−a th nh niªn thùc hiÖn nãi riªng ® v ®ang trë th nh sù quan t©m, lo v−íng m¾c, m©u thuÉn gi÷a nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc chung v thñ tôc d nh cho bÞ can, bÞ c¸o ch−a th nh niªn dÉn ®Õn viÖc ¸p dông l¾ng cña nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Ng−êi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n... Trong khu«n khæ ch−a th nh niªn l nh÷ng ng−êi ®ang ë løa b i viÕt n y chóng t«i xin ®Ò cËp mét sè vÊn tuæi m kh¶ n¨ng nhËn thøc vÒ tÝnh nguy ®Ò vÒ b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam v gi¸m s¸t bÞ hiÓm cho x héi cña h nh vi ph¹m téi bÞ h¹n can, bÞ c¸o ch−a th nh niªn nh»m ®ãng gãp ý chÕ v ®«i khi cßn bÞ t¸c ®éng m¹nh mÏ cña kiÕn cho söa ®æi, bæ sung BLTTHS. nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngo i. ChÝnh s¸ch h×nh 1. VÒ viÖc b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam sù cña Nh n−íc ta ®èi víi ng−êi ch−a th nh §iÒu 273 BLTTHS quy ®Þnh: niªn chñ yÕu l gi¸o dôc v gióp ®ì hä söa "1. Ng−êi tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn d−íi 16 tuæi ch÷a nh÷ng sai lÇm, ph¸t triÓn l nh m¹nh ®Ó cã thÓ bÞ b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam nÕu cã ®ñ trë th nh nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho x héi. c¨n cø quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 62, 63, 64, 68 Bé luËt tè tông h×nh sù (BLTTHS) ® v 71 Bé luËt n y nh−ng chØ trong nh÷ng d nh mét ch−¬ng riªng (ch−¬ng 31 - 10 tr−êng hîp ph¹m téi rÊt nghiªm träng do cè ®iÒu) quy ®Þnh thñ tôc vÒ nh÷ng vô ¸n m bÞ ý hoÆc ph¹m téi ®Æc biÖt nghiªm träng. can, bÞ c¸o l ng−êi ch−a th nh niªn. ViÖc 2. Ng−êi tõ ®ñ 16 tuæi ®Õn d−íi 18 tuæi cã quy ®Þnh thñ tôc n y nh»m môc ®Ých kh¾c thÓ bÞ b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam nÕu cã ®ñ c¨n cø phôc nh÷ng thiÕu sãt trong c«ng t¸c ®iÒu tra, quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 62, 63, 64, 68 v 71 Bé luËt truy tè, xÐt xö; ®−a ra biÖn ph¸p xö lÝ ng−êi n y nh−ng chØ trong nh÷ng tr−êng hîp ph¹m téi ch−a th nh niªn ph¹m téi phï hîp víi nh÷ng nghiªm träng do cè ý, ph¹m téi rÊt nghiªm träng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; kÕt hîp h i ho gi÷a hoÆc ph¹m téi ®Æc biÖt nghiªm träng”. c¸c biÖn ph¸p c−ìng chÕ v gi¸o dôc, thuyÕt B¾t, t¹m gi÷, t¹m giam l nh÷ng biÖn phôc, t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ng−êi ch−a ph¸p ng¨n chÆn trong tè tông h×nh sù ®−îc th nh niªn biÕt söa ch÷a sai lÇm; c¶i t¹o hä trë ¸p dông ®èi víi bÞ can, bÞ c¸o hoÆc ®èi víi th nh ng−êi l−¬ng thiÖn, cã Ých cho x héi. ng−êi ch−a bÞ khëi tè, nh»m ng¨n chÆn Ngo i ra, nh÷ng quy ®Þnh trong BLTTHS cßn nh÷ng h nh vi nguy hiÓm cho x héi cña hä, nh»m b¶o vÖ quyÒn v lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng¨n ngõa hä tiÕp tôc ph¹m téi, trèn tr¸nh ng−êi ch−a th nh niªn. ph¸p luËt hoÆc cã h nh ®éng g©y c¶n trë cho MÆc dï vËy, viÖc quy ®Þnh c¸c thñ tôc vÒ b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam, gi¸m s¸t bÞ can, bÞ * Gi¶ng viªn Khoa t− ph¸p c¸o ng−êi ch−a th nh niªn vÉn cßn nh÷ng Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi 26 - T¹p chÝ luËt häc
  2. nghiªn cøu - trao ®æi viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö v thi h nh ¸n. th nh niªn khi ng−êi ®ã chuÈn bÞ ph¹m téi §èi víi ng−êi ch−a th nh niªn th× ngo i viÖc rÊt nghiªm träng hoÆc ®Æc biÖt nghiªm träng ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh chung th× cßn cßn trong kho¶n 2 §iÒu 273 kh«ng chØ ¸p tu©n thñ c¸c quy ®Þnh ë §iÒu 273 BLTTHS. dông cho ng−êi ch−a th nh niªn (tõ 16 ®Õn Tuy nhiªn, gi÷a quy ®Þnh vÒ thñ tôc chung v d−íi 18 tuæi) chuÈn bÞ ph¹m téi rÊt nghiªm thñ tôc ®Æc biÖt cßn nhiÒu v−íng m¾c. träng hoÆc ®Æc biÖt nghiªm träng m ngay c¶ Thø nhÊt: ViÖc ¸p dông thñ tôc b¾t khÈn cÊp. ng−êi ®ã chuÈn bÞ ph¹m téi nghiªm träng do Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 63 cè ý còng ® bÞ b¾t khÈn cÊp råi. Ta thÊy BLTTHS: ”Khi cã c¨n cø ®Ó cho r»ng ng−êi ®ã theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 Bé luËt h×nh sù th×: ®ang chuÈn bÞ thùc hiÖn téi ph¹m rÊt nghiªm “Ng−êi tõ ®ñ 16 tuæi trë lªn ph¶i chÞu tr¸ch träng hoÆc téi ph¹m ®Æc biÖt nghiªm träng” nhiÖm h×nh sù vÒ mäi téi ph¹m”. Nh− vËy, th× ®−îc b¾t khÈn cÊp. trong tr−êng hîp hä chuÈn bÞ thùc hiÖn téi §©y l tr−êng hîp c¬ quan cã thÈm ph¹m rÊt nghiªm träng hoÆc ®Æc biÖt nghiªm quyÒn ® cã qu¸ tr×nh theo dâi hoÆc kiÓm tra, träng th× hä míi bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh x¸c minh c¸c nguån tin biÕt ng−êi ®ã ®ang bÝ sù (§iÒu 17 Bé luËt h×nh sù). V chØ trong mËt t×m kiÕm, söa so¹n c«ng cô, ph−¬ng tiÖn tr−êng hîp n y míi ®Æt ra viÖc ¸p dông biÖn ph¹m téi hoÆc t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ph¸p ng¨n chÆn ®èi víi hä. V× biÖn ph¸p kh¸c ®Ó thùc hiÖn téi ph¹m rÊt nghiªm träng ng¨n chÆn ®−îc ®Æt ra còng chØ nh»m môc hoÆc ®Æc biÖt nghiªm träng nªn cÇn ph¶i b¾t ®Ých ®¶m b¶o thuËn lîi cho viÖc ®iÒu tra, truy ngay tr−íc khi téi ph¹m ®−îc thùc hiÖn. tè, xÐt xö v nh»m ng¨n chÆn téi ph¹m, t«n ViÖc quy ®Þnh n y còng ho n to n phï träng c¸c quyÒn tù do, d©n chñ cña c«ng d©n. hîp víi §iÒu 17 Bé luËt h×nh sù n¨m 1999: ViÖc quy ®Þnh nh− trªn kh«ng nh÷ng kh«ng "Ng−êi chuÈn bÞ ph¹m mét téi rÊt nghiªm thÓ hiÖn ®−îc chÝnh s¸ch nh©n ®¹o cña Nh träng hoÆc téi ®Æc biÖt nghiªm träng th× ph¶i n−íc ta coi hä l ®èi t−îng cÇn ®−îc b¶o vÖ chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vÒ téi ®Þnh thùc ngay c¶ khi hä cã h nh vi ph¹m téi m l¹i hiÖn". Tuy nhiªn, kho¶n 2 §iÒu 273 l m xÊu h¬n t×nh tr¹ng cña hä. §Ó ®¶m b¶o BLTTHS l¹i quy ®Þnh: "Ng−êi tõ ®ñ 16 tuæi cho c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö ®Õn 18 tuæi cã thÓ bÞ b¾t... nÕu cã ®ñ c¨n cø ®−îc thuËn lîi ®Æc biÖt l ®èi víi ng−êi ch−a quy ®Þnh t¹i §iÒu 63... Bé luËt n y nh−ng chØ th nh niªn cã h nh vi ph¹m téi th× kh«ng thÓ trong nh÷ng tr−êng hîp ph¹m téi nghiªm ¸p dông c¸c quy ®Þnh nh− ng−êi ® th nh träng do cè ý, ph¹m téi rÊt nghiªm träng niªn ph¹m téi. Trong tr−êng hîp n y cÇn quy hoÆc ®Æc biÖt nghiªm träng”. Nh− vËy, ®Þnh ¸p dông viÖc b¾t khÈn cÊp ®èi víi hä chóng ta thÊy quy ®Þnh vÒ tr−êng hîp b¾t khi cã c¨n cø cho r»ng ng−êi ®ã ®ang chuÈn khÈn cÊp ë ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 63 v kho¶n bÞ ph¹m téi rÊt nghiªm träng hoÆc ®Æc 2 §iÒu 273 BLTTHS l kh«ng thèng nhÊt biÖt nghiªm träng. Nh− vËy, míi phï hîp nhau. §ã l , thñ tôc b¾t khÈn cÊp ë ®iÓm a víi quy ®Þnh ë §iÒu 63 BLTTHS v §iÒu kho¶n 1 §iÒu 63 chØ ®Æt ra ®èi víi ng−êi ® 17 Bé luËt h×nh sù. T¹p chÝ luËt häc - 27
  3. nghiªn cøu - trao ®æi Thø hai, §iÒu 64 BLTTHS quy ®Þnh vÒ míi xem xÐt x¸c ®Þnh hä cã thuéc ®èi t−îng viÖc b¾t ng−êi ph¹m téi qu¶ tang hoÆc ®ang ë §iÒu 273 BLTTHS hay kh«ng. Cã tr−êng bÞ truy n . §Ó nh»m ng¨n chÆn ngay mét hîp vÉn lËp biªn b¶n vÒ viÖc b¾t ng−êi, sau ®ã ng−êi ®ang thùc hiÖn téi ph¹m, nh»m n©ng giao ng−êi bÞ b¾t cho c¬ quan ®iÒu tra cã thÈm cao tinh thÇn c¶nh gi¸c, ®Êu tranh phßng quyÒn, c¬ quan n y ra lÖnh t¹m gi÷ v trong chèng téi ph¹m bÊt k× ng−êi n o còng cã thêi gian t¹m gi÷ míi x¸c ®Þnh ®−îc ng−êi ®ã quyÒn b¾t qu¶ tang khi thÊy ng−êi ®ã ®ang cã ph¶i ng−êi ch−a th nh niªn hay kh«ng. thùc hiÖn téi ph¹m hoÆc ngay sau khi thùc NÕu trong nh÷ng tr−êng hîp n y ®èi hiÖn téi ph¹m th× bÞ ®uæi b¾t. Nh−ng ®èi víi t−îng bÞ b¾t l¹i l ng−êi ch−a th nh niªn viÖc b¾t qu¶ tang ng−êi ch−a th nh niªn ph¹m ph¹m téi Ýt nghiªm träng hoÆc ph¹m téi téi th× ngo i c¸c c¨n cø quy ®Þnh ë §iÒu 64 nghiªm träng... th× râ r ng ® ¸p dông viÖc BLTTHS cßn cÇn ph¶i ®¶m b¶o thªm c¸c ®iÒu b¾t qu¶ tang l kh«ng ®óng luËt ®Þnh. Nh−ng kiÖn ë §iÒu 273 BLTTHS nh− sau: nÕu kh«ng ¸p dông nh− trªn th× h nh vi thùc * ChØ ®−îc b¾t ng−êi ph¹m téi qu¶ tang hiÖn téi ph¹m ®ã sÏ kh«ng cßn tÝnh qu¶ tang khi ng−êi ®ã tõ 14 ®Õn d−íi 16 tuæi m ph¹m n÷a v kh«ng thÓ ¸p dông ®−îc c¶ §iÒu 64 téi rÊt nghiªm träng do cè ý hoÆc ph¹m téi BLTTHS v §iÒu 273 BLTTHS. Theo chóng t«i ®Æc biÖt nghiªm träng. th× quy ®Þnh nh− §iÒu 273 BLTTHS hiÖn nay * ChØ ®−îc b¾t ng−êi ph¹m téi qu¶ tang khi vÉn cßn mang tÝnh h×nh thøc. ViÖc b¾t qu¶ ng−êi ®ã tõ 16 ®Õn d−íi 18 tuæi m ph¹m téi tang ®èi víi ng−êi ch−a th nh niªn nªn ¸p nghiªm träng do cè ý, ph¹m téi rÊt nghiªm dông theo thñ tôc chung nh− ng−êi ® th nh träng hoÆc ph¹m téi ®Æc biÖt nghiªm träng. niªn ë §iÒu 64 BLTTHS m kh«ng cÇn ph¶i ViÖc x¸c ®Þnh ®−îc ng−êi ®ã ph¹m téi do ph©n biÖt viÖc b¾t qu¶ tang ®èi víi ng−êi lçi cè ý hay v« ý, ph¹m téi nghiªm träng hay ch−a th nh niªn tõ ®ñ 14 ®Õn 16 tuæi hay tõ rÊt nghiªm träng hoÆc ®Æc biÖt nghiªm träng 16 ®Õn 18 tuæi... Cã nh− vËy míi n©ng cao l tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan tiÕn h nh tè ®−îc tinh thÇn ®Êu tranh phßng, chèng téi tông v ph¶i qua thêi gian ®iÒu tra, truy tè, ph¹m cña nh©n d©n, h¬n n÷a nã còng kh«ng xÐt xö míi cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®−îc. Kh«ng ¶nh h−ëng g× ®Õn quyÒn lîi cña ng−êi ch−a nh÷ng thÕ, viÖc x¸c ®Þnh ng−êi ®ã ®ang ë ®é th nh niªn. Nh−ng tr−íc khi ra quyÕt ®Þnh tuæi n o ® ®ñ 18 tuæi hay ch−a còng kh«ng t¹m gi÷ th× c¬ quan ®iÒu tra cã thÈm quyÒn thÓ x¸c ®Þnh ngay khi b¾t qu¶ tang ®−îc. VËy ph¶i x¸c minh nÕu ng−êi bÞ b¾t l ng−êi ch−a ¸p dông viÖc b¾t qu¶ tang ®èi víi ng−êi ch−a th nh niªn nh−ng kh«ng thuéc ®èi t−îng nh− th nh niªn ë §iÒu 273 BLTTHS nh− thÕ n o §iÒu 273 BLTTHS quy ®Þnh th× kh«ng ®−îc cho khái vi ph¹m ®©y? Trªn thùc tÕ khi ph¸t ¸p dông biÖn ph¸p t¹m gi÷, t¹m giam m hiÖn thÊy mét ng−êi ®ang thùc hiÖn téi ph¹m ph¶i ¸p dông thñ tôc gi¸m s¸t víi hä... th× vÉn ¸p dông nh− §iÒu 64 BLTTHS nghÜa Thø ba, vÒ viÖc t¹m giam ®èi víi bÞ can, l vÉn b¾t v gi¶i ngay ng−êi ®ã ®Õn c¬ quan bÞ c¸o ch−a th nh niªn. c«ng an, viÖn kiÓm s¸t, hoÆc uû ban nh©n §iÒu 70 BLTTHS quy ®Þnh vÒ ®èi t−îng, d©n n¬i gÇn nhÊt. Sau ®ã c¸c c¬ quan n y thÈm quyÒn, thñ tôc... t¹m giam bÞ can, bÞ 28 - T¹p chÝ luËt häc
  4. nghiªn cøu - trao ®æi c¸o. Khi ¸p dông biÖn ph¸p t¹m giam n y th nh niªn còng ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong ®èi víi bÞ can, bÞ c¸o ch−a th nh niªn còng §iÒu 273 BLTTHS l ¸p dông gièng nh− quy ph¶i quy ®Þnh l khi cã c¨n cø ë §iÒu 70 ®Þnh ë §iÒu 69, §iÒu 71 BLTTHS. BLTTHS th× cã thÓ ra lÖnh t¹m giam bÞ can, Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn chóng t«i kiÕn bÞ c¸o nh−ng chØ trong nh÷ng tr−êng hîp cô nghÞ söa ®æi, bæ sung §iÒu 273 nh− sau: thÓ quy ®Þnh t¹i §iÒu 273 BLTTHS. Tuy "1. Ng−êi ch−a th nh niªn cã thÓ bÞ b¾t nhiªn, §iÒu 273 l¹i bá qua ®iÒu luËt n y. khÈn cÊp, b¾t qu¶ tang nÕu cã ®ñ c¨n cø quy Chóng t«i thiÕt nghÜ cÇn ph¶i bæ sung v o ®Þnh t¹i §iÒu 63, §iÒu 64 bé luËt n y. §iÒu 273 côm tõ "§iÒu 70" ®Ó ®¶m b¶o sù 2. Ng−êi ch−a th nh niªn cã thÓ bÞ b¾t, chÆt chÏ cña ph¸p luËt v sù thèng nhÊt gi÷a t¹m gi÷, t¹m giam nÕu cã ®ñ c¨n cø quy ®Þnh c¸c c¨n cø ¸p dông. t¹i §iÒu 62, §iÒu 68, §iÒu 70 bé luËt n y Thø t−, viÖc quy ®Þnh gi÷a hai møc tuæi nh−ng chØ trong nh÷ng tr−êng hîp ph¹m téi ®Ó ¸p dông c¸c biÖn ph¸p b¾t, t¹m gi÷, t¹m rÊt nghiªm träng do cè ý hoÆc ph¹m téi ®Æc giam kh¸c nhau nh− hiÖn nay trong §iÒu 273 biÖt nghiªm träng. BLTTHS l kh«ng cÇn thiÕt. V× viÖc x¸c ®Þnh 3. ViÖc ¸p dông thêi h¹n t¹m gi÷, t¹m tuæi chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù chØ ®Æt ra víi giam ®èi víi ng−êi ch−a th nh niªn theo quy viÖc ®Þnh téi danh v xem xÐt møc h×nh ph¹t. ®Þnh t¹i §iÒu 69 v §iÒu 71 bé luËt n y." C¸c c¬ quan tiÕn h nh tè tông trong qu¸ tr×nh 2. VÒ viÖc gi¸m s¸t bÞ can, bÞ c¸o ch−a ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö ph¶i tiÕn h nh c¸c th nh niªn biÖn ph¸p x¸c minh tuæi cña bÞ can, bÞ c¸o §iÒu 274 BLTTHS quy ®Þnh: ch−a th nh niªn. Cßn b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam "1. C¬ quan ®iÒu tra, viÖn kiÓm s¸t v ng−êi ch−a th nh niªn chØ l nh÷ng biÖn to ¸n cã thÓ ra quyÕt ®Þnh giao bÞ can, bÞ ph¸p ng¨n chÆn ®Ó ®¶m b¶o thuËn lîi cho c¸o ch−a th nh niªn cho cha, mÑ hoÆc ng−êi viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö. Thêi h¹n t¹m ®ì ®Çu cña hä gi¸m s¸t ®Ó b¶o ®¶m sù cã gi÷, t¹m giam ®−îc tÝnh v o thêi h¹n thi mÆt cña bÞ can, bÞ c¸o khi cã giÊy triÖu tËp h nh ¸n ph¹t tï. M thêi h¹n t¹m gi÷, t¹m cña c¬ quan tiÕn h nh tè tông. giam ng−êi ch−a th nh niªn theo quy ®Þnh 2. Nh÷ng ng−êi ®−îc giao nhiÖm vô gi¸m cña BLTTHS hiÖn nay vÉn ®−îc ¸p dông nh− s¸t cã nghÜa vô gi¸m s¸t chÆt chÏ ng−êi ch−a ®èi víi ng−êi ® th nh niªn ë nh÷ng tr−êng th nh niªn, theo dâi t− c¸ch, ®¹o ®øc v gi¸o hîp ph¹m téi nghiªm träng, rÊt nghiªm dôc ng−êi ®ã". träng, ®Æc biÖt nghiªm träng. Do ®ã, ®Ó ®¶m Chóng t«i cã mét v i ý kiÕn vÒ §iÒu b¶o thuËn lîi cho c«ng t¸c ®iÒu tra, truy tè, 274 BLTTHS nh− sau: xÐt xö kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i quy ®Þnh hai 2.1. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 274 th× nÕu lo¹i ®èi t−îng (tõ 14 tuæi ®Õn d−íi 16 tuæi v xÐt thÊy viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n tõ 16 tuæi ®Õn d−íi 18 tuæi) khi ¸p dông biÖn chÆn ®èi víi ng−êi ch−a th nh niªn l kh«ng ph¸p ng¨n chÆn m nªn thèng nhÊt chung l cÇn thiÕt, c¬ quan ®iÒu tra, viÖn kiÓm s¸t, to ng−êi ch−a th nh niªn. ViÖc ¸p dông thêi ¸n cã thÓ ra quyÕt ®Þnh giao bÞ can, bÞ c¸o h¹n t¹m gi÷, t¹m giam ®èi víi ng−êi ch−a ch−a th nh niªn cho cha mÑ, ng−êi ®ì ®Çu T¹p chÝ luËt häc - 29
  5. nghiªn cøu - trao ®æi cña hä gi¸m s¸t ®Ó b¶o ®¶m sù cã mÆt cña bÞ kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc h nh vi cña hä, can, bÞ c¸o khi cã giÊy triÖu tËp cña c¬ quan cho nªn nÕu thÊy r»ng viÖc thùc hiÖn nghÜa tiÕn h nh tè tông. Nh÷ng ng−êi ®−îc giao vô gi¸m s¸t l khã kh¨n th× hä cã quyÒn tõ nhiÖm vô gi¸m s¸t cã nghÜa vô gi¸m s¸t chÆt chèi. Tuy vËy, hiÖn nay kh«ng cã v¨n b¶n chÏ ng−êi ch−a th nh niªn, theo dâi t− c¸ch, ph¸p luËt n o h−íng dÉn vÒ viÖc cha mÑ, ®¹o ®øc v gi¸o dôc ng−êi ®ã. ng−êi ®ì ®Çu cã quyÒn tõ chèi kh«ng thùc HiÖn nay cã nhiÒu quan ®iÓm tr¸i ng−îc hiÖn nghÜa vô gi¸m s¸t cña m×nh khi ®−îc nhau vÒ thñ tôc n y. yªu cÇu. Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng viÖc gi¸m Chóng t«i ®ång ý víi quan ®iÓm thø nhÊt v×: s¸t bÞ can, bÞ c¸o ch−a th nh niªn cã thÓ ¸p §iÒu 274 BLTTHS l thñ tôc d nh cho dông theo yªu cÇu cña c¬ quan tiÕn h nh tè bÞ can, bÞ c¸o ch−a th nh niªn. Kh¸c víi tông hoÆc theo ®Ò nghÞ cña cha mÑ hoÆc §iÒu 75 BLTTHS l biÖn ph¸p ng¨n chÆn ng−êi ®ì ®Çu cña bÞ can, bÞ c¸o. Trong b¶o lÜnh ®èi víi bÞ can, bÞ c¸o ® th nh niªn. tr−êng hîp ®−îc c¬ quan tiÕn h nh tè tông Thñ tôc b¶o lÜnh chØ ®−îc ®Æt ra ®èi víi bÞ giao tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t bÞ can, bÞ c¸o ch−a can, bÞ c¸o ph¹m téi Ýt nghiªm träng, cã n¬i th nh niªn; cha mÑ, ng−êi ®ì ®Çu cña bÞ can, c− tró râ r ng v ph¶i cã c¸ nh©n, tæ chøc bÞ c¸o ch−a th nh niªn kh«ng ®−îc tõ chèi. nhËn b¶o lÜnh. V viÖc c¸ nh©n, tæ chøc nhËn C¨n cø v o LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc v gi¸o b¶o lÜnh l do hä ho n to n tù nguyÖn, c¸c c¬ dôc trÎ em, LuËt h«n nh©n v gia ®×nh th× cha quan tiÕn h nh tè tông kh«ng thÓ b¾t buéc hä mÑ, «ng b , c¸c th nh viªn lín tuæi kh¸c ®−îc. Cßn ë §iÒu 274 BLTTHS, c¬ quan trong gia ®×nh v ng−êi ®ì ®Çu cã tr¸ch ®iÒu tra, viÖn kiÓm s¸t, to ¸n cã thÓ ra quyÕt nhiÖm vÒ viÖc ch¨m sãc, nu«i d¹y ng−êi ®Þnh giao bÞ can, bÞ c¸o ch−a th nh niªn cho ch−a th nh niªn. Cho nªn hä ph¶i cã nghÜa cha mÑ hoÆc ng−êi ®ì ®Çu cña hä gi¸m s¸t. vô gi¸m s¸t, gi¸o dôc, ch¨m sãc ng−êi ch−a Quy ®Þnh ë §iÒu 274 BLTTHS kh«ng nh÷ng th nh niªn. l quyÒn ®èi víi bÞ can, bÞ c¸o ch−a th nh Quan ®iÓm thø hai cho r»ng khi ®−îc yªu niªn m cßn l nghÜa vô b¾t buéc ®èi víi cha cÇu, cha mÑ, ng−êi ®ì ®Çu cã quyÒn tõ chèi mÑ, ng−êi ®ì ®Çu cña hä. Nh÷ng ng−êi n y nÕu thùc sù thÊy r»ng hä kh«ng thÓ kiÓm kh«ng cã quyÒn tõ chèi nghÜa vô gi¸m s¸t v so¸t ®−îc h nh vi cña bÞ can, bÞ c¸o, kh«ng ph¶i thùc hiÖn tèt tr¸ch nhiÖm cña m×nh. H¬n thÓ ®¶m b¶o ®−îc sù cã mÆt cña bÞ can, bÞ n÷a nÕu trao quyÒn tõ chèi cho gia ®×nh c¸o theo giÊy triÖu tËp. V× vËy, biÖn ph¸p ng−êi ch−a th nh niªn th× sÏ dÉn ®Õn hiÖn n y chØ ®−îc ¸p dông khi cã sù ®ång ý cña t−îng cha mÑ, ng−êi ®ì ®Çu dï cã ®iÒu kiÖn cha mÑ hoÆc ng−êi ®ì ®Çu ng−êi ch−a nh−ng v× sÜ diÖn, v× danh dù b¶n th©n, muèn th nh niªn. chèi bá tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc, gi¸m s¸t con XÐt vÒ mÆt thùc tiÔn th× nh÷ng ng−êi c¸i, muèn phã mÆc cho ph¸p luËt vÒ viÖc xö theo quan ®iÓm thø hai cã phÇn hîp lÝ. V× lÝ ng−êi ch−a th nh niªn. Chóng ta thÊy r»ng, hiÖn nay cã kh«ng Ýt ng−êi ch−a th nh niªn vÒ gãc ®é t©m sinh lÝ ng−êi ch−a th nh niªn ph¹m téi m cã nh©n c¸ch h− háng, gia ®×nh th× hä rÊt cÇn ®−îc sù quan t©m cña gia ®×nh, 30 - T¹p chÝ luËt häc
  6. nghiªn cøu - trao ®æi nh tr−êng, x héi cho nªn khi ph¹m téi, víi ph¹m nghÜa vô gi¸m s¸t, ®Ó bÞ can, bÞ c¸o mÆc c¶m téi lçi nÕu ®−îc quan t©m, ch¨m ch−a th nh niªn bá trèn hoÆc tiÕp tôc ph¹m sãc, gi¸o dôc ®Çy ®ñ cã thÓ hä sÏ t¹o ®iÒu téi. Nh− vËy, sÏ kh«ng cã g× l ®¶m b¶o hä kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c ®iÒu tra, truy tè, sÏ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô gi¸m s¸t v xÐt xö v c¶i t¹o tèt khi ph¶i chÊp h nh ¸n. Do ®ã, ngo i nghÜa vô gi¸m s¸t chÆt chÏ hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p n y ng−êi ch−a th nh niªn, cha mÑ, ng−êi ®ì ®Çu, kh«ng cao. Chóng t«i kiÕn nghÞ bæ sung v o cña hä ph¶i cã nghÜa vô "theo dâi t− c¸ch, ®¹o §iÒu 274 BLTTHS côm tõ sau: "Nh÷ng ng−êi ®−îc giao nhiÖm vô gi¸m s¸t ph¶i chÞu ®øc v gi¸o dôc ng−êi ®ã". §ã còng l môc tr¸ch nhiÖm vÒ d©n sù nÕu vi ph¹m nghÜa vô ®Ých cña biÖn ph¸p gi¸m s¸t n y. gi¸m s¸t". Nh− vËy, khi cha mÑ, ng−êi gi¸m 2.2. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 274 BLTTHS hé cña bÞ can, bÞ c¸o ch−a th nh niªn thùc th× chñ thÓ ®−îc giao nhiÖm vô gi¸m s¸t l cha hiÖn nghÜa vô gi¸m s¸t nh−ng l¹i vi ph¹m mÑ hoÆc ng−êi ®ì ®Çu cña bÞ can, bÞ c¸o ch−a nghÜa vô th× cÇn ¸p dông tr¸ch nhiÖm vËt th nh niªn. chÊt ®èi víi hä. Hä cã thÓ bÞ ph¹t kho¶n tiÒn NÕu theo quy ®Þnh cña §iÒu 46, 47, 48 t−¬ng øng víi tÝnh chÊt, møc ®é thiÖt h¹i m LuËt h«n nh©n gia ®×nh n¨m 1986 th× "ng−êi bÞ can, bÞ c¸o ch−a th nh niªn ® g©y ra ®ì ®Çu" cã thÓ ®−îc cha mÑ cö, nÕu cha mÑ trong thùc tÕ. Cã nh− vËy míi n©ng cao ®−îc kh«ng cö ®−îc th× nh÷ng ng−êi th©n thÝch cã ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña ng−êi nhËn gi¸m s¸t. thÓ cö ng−êi ®ì ®Çu cho ng−êi ®ã. ViÖc cö Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, chóng t«i kiÕn ng−êi ®ì ®Çu do uû ban nh©n d©n x , nghÞ söa ®æi §iÒu 274 BLTTHS nh− sau: ph−êng, thÞ trÊn c«ng nhËn. Nh−ng hiÖn nay "1. C¬ quan ®iÒu tra, viÖn kiÓm s¸t v to LuËt h«n nh©n v gia ®×nh n¨m 2001 ® thay ¸n cã thÓ ra quyÕt ®Þnh giao bÞ can, bÞ c¸o thÕ kh¸i niÖm “ng−êi ®ì ®Çu” b»ng kh¸i ch−a th nh niªn cho cha, mÑ hoÆc ng−êi niÖm “ng−êi gi¸m hé” cho phï hîp víi quy gi¸m hé cña hä gi¸m s¸t ®Ó b¶o ®¶m sù cã ®Þnh cña Bé luËt d©n sù (§iÒu 67, §iÒu 69, mÆt cña bÞ can, bÞ c¸o khi cã giÊy triÖu tËp §iÒu 70). Cho nªn, ®Ó thèng nhÊt sö dông cña c¬ quan tiÕn h nh tè tông. thuËt ng÷ trong luËt TTHS víi c¸c ng nh luËt 2. Nh÷ng ng−êi ®−îc giao nhiÖm vô kh¸c, chóng t«i kiÕn nghÞ thay thÕ côm tõ gi¸m s¸t cã nghÜa vô gi¸m s¸t chÆt chÏ ng−êi "ng−êi ®ì ®Çu" th nh "ng−êi gi¸m hé” trong ch−a th nh niªn, theo dâi t− c¸ch, ®¹o ®øc v §iÒu 274 BLTTHS. gi¸o dôc ng−êi ®ã. 2.3. Mét vÊn ®Ò n÷a l trong §iÒu 274 3. Nh÷ng ng−êi ®−îc giao nhiÖm vô BLTTHS kh«ng ®Æt ra tr¸ch nhiÖm cô thÓ ®èi gi¸m s¸t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ d©n sù nÕu víi ng−êi cã nghÜa vô gi¸m s¸t khi hä vi vi ph¹m nghÜa vô gi¸m s¸t”./. T¹p chÝ luËt häc - 31
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2