intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học : XÁC ĐỊNH MỨC Bổ SUNG URÊ THíCH HỢP TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ THịT Có SỬ DỤNG BÃ DỨA Ủ CHUA

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

146
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ tr-ớc đến nay, việc chế biến sử dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc đã đ-ợc nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu nh-: ảnh h-ởng của ủ chua và kiềm hoá rơm lúa t-ơi đến khả năng phân giải in-sacco của rơm (Nguyễn Xuân Trạch & cs, 2006); ảnh h-ởng của ủ chua và xử lý urê đến tính chất và thành phần dinh d-ỡng của ngọn lá mía (Đặng Vũ Bình và CS. 2005); sử dụng thân cây chuối làm thức ăn cho bò trong vụ đông (Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Văn Hải, 2004)... Cây dứa cũng có một khối l-ợng phụ phẩm đáng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học : XÁC ĐỊNH MỨC Bổ SUNG URÊ THíCH HỢP TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ THịT Có SỬ DỤNG BÃ DỨA Ủ CHUA

  1. Báo cáo khoa học XÁC ĐỊNH MỨC Bổ SUNG URÊ THíCH HỢP TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA BÒ THịT Có SỬ DỤNG BÃ DỨA Ủ CHUA
  2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2007: TËp V, Sè 4: 17-21 X¸C §ÞNH MøC Bæ SUNG UR£ THÝCH HîP TRONG KHÈU PHÇN ¡N CñA Bß THÞT Cã Sö DôNG B· DøA ñ CHUA Determination of suitable levels of urea to be suplemented in beef cattle diets with pineapple pulp silage NguyÔn B¸ Mïi*, NguyÔn Ngäc §øc** SUMMARY An experiment was conducted to determine suitable levels of urea to be supplemented in beef cattle diets with pineapple pulp silage. A total of 20 growing Brahman cattle of 131 kg BW on the average were randomly allotted to one of four groups. The control diet (group 1) was formulated replacing 40% elephant grass with pineapple pulp silage. In the other diets, 1%, 2%, and 3% urea were supplemented respectively for group 2, group 3 and group 4. In addition, each cattle in all groups was given 1 kg concentrate and free access to drinking water. Results showed that supplementing urea in the diets with pineapple pulps resulted in better dry matter intake compared to the control. Supplementing 1%, 2%, 3% urea to the control diet increased daily weight gain from 60 to 162 gram/head/day (P
  3. NguyÔn B¸ Mïi, NguyÔn Ngäc §øc thay thÕ 40% cá xanh (tÝnh theo VCK) gÇn 2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N t−¬ng ®−¬ng víi l« thay thÕ 60% cá xanh b»ng CøU b· døa ñ chua. Bëi vËy chóng t«i lùa chän møc ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng thay thÕ 40% thøc ¨n xanh b»ng b· døa ñ chua ph¸p ph©n l« so s¸nh trong vô thu-®«ng. Tæng (tÝnh theo VCK) lµ khÈu phÇn c¬ së (l« 1), c¸c sè 20 bß c¸i t¬ gièng Brahman, cïng løa tuæi ®· møc bæ sung urª lµ 1%, 2% vµ 3% (tÝnh theo ®−îc chän vµ ph©n ®Òu thµnh 4 l«. Theo kÕt qu¶ VCK cña b· døa trong khÈu phÇn) t−¬ng øng nghiªn cøu cña NguyÔn B¸ Mïi vµ Cï Xu©n víi l« 2, l« 3 vµ l« 4. YÕu tè thÝ nghiÖm, s¬ ®å DÇn (2005) vÒ ¶nh h−ëng cña c¸c møc thay thÕ bè trÝ thÝ nghiÖm vµ khÈu phÇn thÝ nghiÖm ®−îc cá xanh b»ng b· døa ñ chua ®Õn kh¶ n¨ng s¶n tr×nh bµy trong b¶ng 1 vµ b¶ng 2. xuÊt cña bß, ®· cho biÕt t¨ng träng cña bß ë l« B¶ng 1. S¬ ®å bè trÝ thÝ nghiÖm L« 1 L« 2 L« 3 L« 4 KhÈu phÇn c¬ së KhÈu phÇn c¬ së KhÈu phÇn c¬ së vµ KhÈu phÇn c¬ së YÕu tè thÝ nghiÖm (thay thÕ 40% cá voi vµ bæ sung 1% bæ sung 2% urª vµ bæ sung 3% urª t−¬i (tÝnh theo VCK) urª (tÝnh theo VCK (tÝnh theo VCK cña (tÝnh theo VCK cña b»ng b· døa ñ chua) cña b· døa ñ) b· døa ñ) b· døa ñ) Sè l−îng bß (con) 5 5 5 5 131,6 ± 2,41 130,4 ± 2,21 130,8 ± 2,42 132,2 ± 2,44 Khèi l−îng bß (kg) Tuæi bß (th¸ng) 8-9 8-9 8-9 8-9 Thêi gian chuÈn bÞ (ngµy) 10 10 10 10 Thêi gian TN (ngµy) 60 60 60 60 B¶ng 2. CÊu tróc khÈu phÇn thÝ nghiÖm L« 1 L« 2 L« 3 L« 4 KhÈu phÇn c¬ së KhÈu phÇn c¬ së vµ KhÈu phÇn c¬ së vµ KhÈu phÇn c¬ së (thay thÕ 40% cá YÕu tè thÝ nghiÖm bæ sung 1% urª bæ sung 2% urª vµ bæ sung 3% urª voi t−¬i (tÝnh theo (tÝnh theo VCK cña (tÝnh theo VCK cña (tÝnh theo VCK cña VCK) b»ng b· døa b· døa ñ) b· døa ñ) b· døa ñ) ñ chua) Cá voi t−¬i (kg/con) 12 12 12 12 B· døa ñ chua (kg/con) 10,5 10,5 10,5 10,5 Thøc ¨n tinh (kg/con) 1 1 1 1 Urª (g/con) 0 16 32 48 VCK (kg/con) 4,99 4,99 4,99 4,99 Protein th« (g/con) 422 467 511 556 X¬ th« (kg/con) 1,41 1,41 1,41 1,41 NLT§ (Kcal/con) 12.471 12.471 12.471 12.471 ThÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn t¹i C«ng ty l−îng thøc ¨n thõa cña mçi nhãm bß ®−îc c©n gièng bß thÞt s÷a Yªn Phó - Nho Quan - Ninh hµng ngµy vµ tÝnh theo khèi l−îng vËt chÊt kh« B×nh. L−îng urª t−¬ng øng ë l« 2, l« 3 vµ l« 4 cho mçi lÇn c©n ®Ó tÝnh l−îng thøc ¨n thu nhËn ®−îc chia lµm hai lÇn trong ngµy, råi trén ®Òu cña bß. Mçi bß ®−îc c©n khèi l−îng vµo ®Çu vµ víi thøc ¨n tinh sau ®ã trén ®Òu víi mét phÇn cuèi thÝ nghiÖm, mçi lÇn c©n trong hai ngµy b· døa sau 1 th¸ng ñ chua b»ng tói nylon. Bß liªn tiÕp vµo 7 giê s¸ng b»ng c©n bµn tr−íc khi ®−îc ¨n phÇn b· døa ñ chua trén víi thøc ¨n cho ¨n. Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng tinh cã urª tr−íc sau ®ã ®−îc ¨n phÇn b· døa ñ ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn gi¸ mua c¸c nguyªn chua cßn l¹i vµ cá voi t−¬i, n−íc cho uèng tù liÖu trong thêi gian thÝ nghiÖm. C¸c chØ tiªu do. L−îng b· døa vµ cá voi cho ¨n còng nh− nghiªn cøu gåm: thu nhËn thøc ¨n, t¨ng khèi 18
  4. X¸c ®Þnh møc bæ sung urª thÝch hîp trong khÈu phÇn ¨n cña bß thÞt... l−îng cña bß, tiªu tèn thøc cho 1 kg t¨ng träng, lµ thÊp nhÊt (2,77 kg) vµ cao nhÊt ë l« 4 (3,23 chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng. kg)(P
  5. NguyÔn B¸ Mïi, NguyÔn Ngäc §øc b»ng urª ®· lµm t¨ng hµm l−îng protein th« Theo Vò V¨n Néi vµ céng sù (1999) sö dông trong r¬m vµ t¨ng kh¶ n¨ng ph©n gi¶i ë d¹ cá. t¶ng urª-rØ mËt cho bß F1 h−íng thÞt cho thÊy Nhê t¸c dông kiÒm ho¸ vµ bæ sung nit¬ ®· lµm t¨ng träng b×nh qu©n 386 - 492 g/con/ngµy, t¨ng tèc ®é, tû lÖ ph©n gi¶i cña r¬m bëi vi sinh v−ît 60% so víi ch¨n nu«i qu¶ng canh. KÕt vËt trong d¹ cá, ®ång thêi còng lµm t¨ng qu¸ qu¶ cho thÊy bß ¨n b· døa ñ chua vµ cá voi cã tr×nh tæng hîp protein cña vi sinh vËt. Khi bæ bæ sung 3% urª t¨ng träng cao h¬n l« kh«ng bæ sung 1,5% urª (theo VCK cña b· døa) cho thÊy sung lµ 162 g/con/ngµy. Nh− vËy sù chªnh lÖch t¨ng träng cña ®µn bß cao h¬n l« kh«ng bæ gi÷a thÝ nghiÖm vµ ®èi chøng cao h¬n c¸c kÕt sung lµ 130 g/con/ngµy (NguyÔn B¸ Mïi, qu¶ ®· ®−îc hai t¸c gi¶ trªn c«ng bè. Bïi V¨n 2005). Nh− vËy, khi bæ sung 3% urª cho kÕt ChÝnh vµ Lª ViÕt Ly (2001) th«ng b¸o r»ng bß qu¶ t¨ng träng cao h¬n khi bæ sung 1,5% urª. lai Sind (cã träng l−îng ban dÇu lµ 143,5 kg) Theo NguyÔn Xu©n Tr¹ch vµ Bïi Quang TuÊn ¨n 9 kg cá xanh vµ ¨n tù do th©n c©y ng« giµ (2006) t¨ng träng cña bß ¨n r¬m kh« ñ víi 4% chÕ biÕn urª, t¨ng träng ®¹t 387 g/con/ngµy. urª cao h¬n bß ¨n r¬m kh« kh«ng xö lý lµ 128,3 VËy bß ¨n b· døa ñ chua cã bæ sung urª cho g/con/ngµy (337,7 so víi 209,3 g/con/ngµy). t¨ng träng cao h¬n. B¶ng 4. T¨ng träng, tiªu tèn thøc ¨n, chi phÝ thøc ¨n cña bß thÝ nghiÖm L« 1 L« 2 L« 3 L« 4 KhÈu phÇn c¬ së KhÈu phÇn c¬ së KhÈu phÇn c¬ së (thay thÕ 40% cá KhÈu phÇn c¬ së vµ bæ sung vµ bæ sung YÕu tè thÝ nghiÖm vµ bæ sung 2% urª voi t−¬i 1% urª 3% urª (tÝnh theo VCK) (tÝnh theo VCK cña (tÝnh theo VCK (tÝnh theo VCK b»ng b· døa ñ b· døa ñ) cña b· døa ñ) cña b· døa ñ) chua) Sè l−îng bß (con) 5 5 5 5 131,6 ± 2,41 130,4 ± 2,21 130,8 ± 2,42 132,2 ± 2,44 Khèi l−îng bß tr−íc TN (kg) 158,2 ± 2,68 160,6 ± 3,24 163,9 ± 3,42 168,5 ± 3,18 Khèi l−îng bß sau TN (kg) 26,60 c ± 1,26 30,20 b ± 1,67 33,10 ab ± 1,68 36,30 a ± 1,69 T¨ng träng kú (kg/con) 443 c ± 21 503 b ± 28 552 ab ± 28 605 a ± 28 T¨ng träng ngµy (g/con) Tiªu tèn thøc ¨n : 9,07a ± 0,13 8,53 b ± 0,14 8,16 bc ± 0,17 8,02c ± 0,16 + VCK (kg/kg t¨ng träng) 787c ± 16 814b ± 21 851b ± 25 910a ± 24 + Protein th« (g/kg t¨ng träng) a b c 11.043 c Chi phÝ thøc ¨n (®ång/kg t¨ng träng) 12.771 12.057 11.436 Ghi chó: C¸c sè trung b×nh mang c¸c ch÷ c¸i a, b, c kh¸c nhau theo hµng ngang th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (p
  6. X¸c ®Þnh møc bæ sung urª thÝch hîp trong khÈu phÇn ¨n cña bß thÞt... häc kü thuËt ch¨n nu«i thó y (1998 - 4. KÕT LUËN 1999), Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp, tr. 23- ViÖc bæ sung urª ®· lµm t¨ng l−îng thøc 30. ¨n vµ l−îng protein th« thu nhËn cña bß so víi Bïi Quang TuÊn, NguyÔn V¨n H¶i (2004). khi thay thÕ 40% cá voi b»ng b· døa ñ chua “Nghiªn cøu sö dông th©n c©y chuèi l¸ kh«ng bæ sung urª. lµm thøc ¨n cho bª s÷a lai sinh tr−ëng Nu«i bß b»ng khÈu phÇn c¬ së (40% b· trong vô ®«ng”, T¹p chÝ khoa häc kü døa ñ chua, 60% cá voi t−¬i) ®−îc bæ sung 1%, thuËt n«ng nghiÖp, Tr−êng ®¹i häc N«ng 2% vµ 3% urª (tÝnh theo VCK cña b· døa ñ nghiÖp I, TËp II sè 1/2004, tr. 52-55. chua) cho tèc ®é t¨ng träng cao h¬n tõ 60 - 162 NguyÔn Xu©n Tr¹ch, Mai ThÞ Th¬m, NguyÔn g/con/ngµy so víi khÈu phÇn c¬ së kh«ng ®−îc Hïng S¬n (2006). “¶nh h−ëng cña ñ bæ sung urª (P
  7. 22
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2