intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BƯỚC ĐẦU PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN NỐT SẦN CỘNG SINH TRÊN RỄ LẠC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
78
lượt xem
9
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BƯỚC ĐẦU PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN NỐT SẦN CỘNG SINH TRÊN RỄ LẠC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng phân bón sinh học là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây trồng, đồng thời góp phần xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững và ổn định. Hiện nay phân sinh học được nghiên cứu và sử dụng khá phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " BƯỚC ĐẦU PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN NỐT SẦN CỘNG SINH TRÊN RỄ LẠC Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ "

  1. 75 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 5 (82). 2010 BÖÔÙC ÑAÀU PHAÂN LAÄP VAØ ÑAÙNH GIAÙ MOÄT SOÁ CHUÛNG VI KHUAÅN NOÁT SAÀN COÄNG SINH TREÂN REÃ LAÏC ÔÛ TÆNH THÖØA THIEÂN HUEÁ Trần Thị Xuân An, Nguyễn Bá Hai, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân, Lại Viết Thắng, Trương Thị Diệu Hạnh* 1. Ñaët vaán ñeà Söû duïng phaân boùn sinh hoïc laø moät trong nhöõng bieän phaùp höõu hieäu nhaèm naâng cao naêng suaát, phaåm chaát caây troàng, ñoàng thôøi goùp phaàn xaây döïng moät neàn noâng nghieäp phaùt trieån beàn vöõng vaø oån ñònh. Hieän nay phaân sinh hoïc ñöôïc nghieân cöùu vaø söû duïng khaù phoå bieán treân theá giôùi cuõng nhö ôû Vieät Nam. Cheá phaåm vi khuaån noát saàn (VKNS) cuõng laø moät loaïi phaân sinh hoïc ñöôïc söû duïng cho caây hoï ñaäu ñeå taêng cöôøng khaû naêng coá ñònh nitô cuûa vi khuaån noát saàn nhaèm naâng cao naêng suaát vaø phaåm chaát caây troàng. Tuy nhieân hieäu quaû cuûa cheá phaåm vi khuaån noát saàn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö ñieàu kieän töï nhieân, ñaëc ñieåm canh taùc cuûa töøng vuøng... vaø ñaëc bieät laø phuï thuoäc vaøo hoaït tính cuûa VKNS coù trong cheá phaåm. Ñeà taøi naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích choïn vaø thuaàn khieát moät soá chuûng coù khaû naêng laây nhieãm, khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc nhoùm vi sinh vaät khaùc cuõng nhö coù hieäu quaû cao ñeå laøm vaät lieäu cho vieäc saûn xuaát cheá phaåm phaân VKNS boùn cho laïc taïi ñòa baøn tænh Thöøa Thieân Hueá. 2. Ñoái töôïng, noäi dung vaø phöông phaùp nghieân cöùu 2.1. Ñoái töôïng nghieân cöùu: caùc chuûng VKNS phaân laäp töø noát saàn reã laïc thu thaäp ôû moät soá vuøng troàng laïc chính ôû Thöøa Thieân Hueá. 2.2. Noäi dung nghieân cöùu - Phaân laäp VKNS treân reã laïc. - Choïn vaø thuaàn khieát caùc chuûng VKNS ñaõ phaân laäp. - Ñaùnh giaù khaû naêng laây nhieãm, khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc nhoùm vi sinh vaät khaùc cuûa caùc chuûng VKNS ñaõ choïn, ñoàng thôøi nghieân cöùu hieäu quaû cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng naøy ñeán naêng suaát laïc. 2.3. Phöông phaùp nghieân cöùu 2.3.1. Phaân laäp VKNS treân reã laïc - Ñòa ñieåm thu maãu: chuùng toâi ñaõ tieán haønh thu thaäp noát saàn ôû giai ñoaïn laïc ra hoa roä. Ñòa ñieåm thu maãu laø moät soá vuøng troàng laïc chuû yeáu ôû Thöøa Thieân Hueá, bao goàm xaõ Quaûng Thaùi, huyeän Quaûng Ñieàn; xaõ Phong Chöông, Phong An, huyeän Phong Ñieàn; Trung taâm Nghieân cöùu caây troàng Töù Haï, huyeän Höông Traø; phöôøng Höông Long, phöôøng Kim Long, thaønh phoá * Khoa Noâng hoïc, Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng laâm Hueá.
  2. 76 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 5 (82). 2010 Hueá; Vöôøn thí nghieäm Khoa Noâng hoïc, Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng laâm Hueá; xaõ Vinh Thaùi, Vinh Phuù, huyeän Phuù Vang. - Thôøi gian thu maãu: vuï Ñoâng-Xuaân 2007-2008, laáy maãu ôû giai ñoaïn laïc ra hoa roä. - Moâi tröôøng ñeå phaân laäp VKNS laø moâi tröôøng YMA. - Phöông phaùp phaân laäp: ñeå phaân laäp VKNS chuùng toâi söû duïng phöông phaùp Koch (nuoâi caáy treân moâi tröôøng ñaëc). 2.3.2. Choïn caùc chuûng vi khuaån ñieån hình vaø sô cheá cheá phaåm - Sau khi nuoâi caáy 5 ngaøy, quan saùt caùc khuaån laïc moïc trong hoäp petri vaø choïn caùc chuûng coù ñaëc ñieåm khuaån laïc ñieån hình, tieán haønh thuaàn khieát vaø sô cheá cheá phaåm vi khuaån noát saàn vôùi chaát mang laø than buøn coù boå sung theâm moät soá chaát phuï gia (saccharoza, P, Mo, Fe). 2.3.3. Nhieãm cheá phaåm vaøo haït gioáng laïc tröôùc khi gieo vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc chuûng VKNS * Thôøi gian thí nghieäm: vuï Ñoâng-Xuaân 2007-2008 vaø 2008- 2009. * Ñòa ñieåm thí nghieäm: Trung taâm Nghieân cöùu caây troàng Töù Haï, huyeän Höông Traø, tænh Thöøa Thieân Hueá. * Coâng thöùc thí nghieäm: 7 coâng thöùc (1 coâng thöùc ñoái chöùng - khoâng nhieãm cheá phaåm, vaø 6 coâng thöùc laàn löôït nhieãm caùc chuûng NH1, NH2, NH4, PC13, QT4, KL8). * Caùc tieâu chí ñaùnh giaù: - Ñaùnh giaù khaû naêng laây nhieãm thoâng qua soá löôïng noát saàn treân reã laïc. - Ñaùnh giaù hieäu quaû thoâng qua chaát löôïng noát saàn vaø moät soá chæ tieâu sinh tröôûng, phaùt trieån cuõng nhö naêng suaát laïc. - Ñaùnh giaù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc nhoùm vi sinh vaät khaùc thoâng qua soá löôïng vi khuaån noát saàn vaø toång soá vi sinh vaät trong ñaát troàng laïc. 3. Keát quaû nghieân cöùu vaø thaûo luaän 3.1. Keát quaû phaân laäp VKNS Qua phaân laäp töø caùc maãu noát saàn treân reã laïc thu thaäp trong giai ñoaïn laïc ra hoa roä ôû 9 vuøng troàng laïc khaùc nhau ôû Thöøa Thieân Hueá, chuùng toâi ñaõ phaân laäp ñöôïc 41 chuûng, 3 ñòa ñieåm coù soá chuûng nhieàu nhaát laø Vöôøn thí nghieäm Khoa Noâng hoïc, Höông Long vaø Phong Chöông, moãi ñòa ñieåm phaân laäp ñöôïc 6 chuûng, tieáp ñeán laø Quaûng Thaùi 5 chuûng, Trung taâm Nghieân cöùu caây troàng Töù Haï 4 chuûng, caùc vuøng coøn laïi moãi vuøng coù 3 chuûng. Keát quaû sô tuyeån cho thaáy, trong soá 41 chuûng phaân laäp ñöôïc ôû 9 vuøng troàng laïc, coù 23 chuûng sinh tröôûng phaùt trieån yeáu, kích thöôùc khuaån laïc raát nhoû, ñöôøng kính chöa ñaït 1,5mm, coù 18 chuûng coù kích thöôùc khuaån laïc lôùn hôn 1,5mm, trong ñoù coù 6 chuûng phaân laäp ñöôïc ôû Vöôøn thí nghieäm Khoa Noâng hoïc, 2 chuûng ôû Kim Long, 2 chuûng ôû Quaûng Thaùi, 1 chuûng ôû Vinh Thaùi, 3 chuûng ôû Vinh Phuù, 1 chuûng ôû Phong An vaø 3 chuûng ôû Phong Chöông. 3.2. Ñaëc ñieåm khuaån laïc cuûa caùc chuûng VKNS ñaõ choïn loïc Töø 18 chuûng VKNS ñaõ sô tuyeån, chuùng toâi tieáp tuïc thuaàn khieát vaø quan saùt khuaån laïc taïo thaønh. Keát quaû quan saùt ñöôïc moâ taû ôû baûng 1.
  3. 77 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 5 (82). 2010 Baûng 1. Ñaëc ñieåm khuaån laïc cuûa moät soá chuûng VKNS. Kích Maõ Hình TT thöôùc Maøu saéc Meùp veát moïc Beà maët chuûng daïng (mm) 1 NH1 Troøn 5,50 Tím nhaït Ñeàu, vieàn trong suoát Loõm giöõa, nhaày nhôùt 2 NH2 Baàu duïc 5,50 Tím nhaït Ñeàu, vieàn maøu kem Nhaày nhôùt 3 NH3 Troøn 2,60 Tím ñaäm Ñeàu Nhaày nhôùt 4 NH4 Troøn 5,30 Tím nhaït Ñeàu, vieàn trong suoát Nhaày nhôùt 5 NH5 Troøn 4,54 Tím nhaït Ñeàu, vieàn trong suoát Hôi loõm giöõa, nhaày nhôùt 6 NH6 Baàu duïc 4,75 Tím nhaït Khoâng ñeàu, vieàn trong suoát Nhaày nhôùt 7 QT3 Troøn 4,85 Tím nhaït Ñeàu, vieàn maøu kem, beân Deït, nhaày nhôùt trong traéng söõa 8 QT4 Troøn 5,65 Tím nhaït Ñeàu, vieàn traéng söõa Hôi deït, nhaày nhôùt 9 PC9 Troøn 4,25 Tím ñaäm Ñeàu, vieàn trong suoát Hôi loõm giöõa, nhaày nhôùt 10 PC13 Troøn 5,30 Tím nhaït Ñeàu, vieàn trong suoát Deït, hôi loõm giöõa, nhaày nhôùt 11 PC14 Troøn 5,20 Tím nhaït Ñeàu, vieàn trong suoát Deït, hôi loõm giöõa, nhaày nhôùt 12 VP1 Troøn 4,54 Tím nhaït Ñeàu, vieàn maøu kem Loài, nhaày nhôùt 13 VP2 Troøn 2,50 Tím nhaït Ñeàu, vieàn maøu kem Loài, nhaày nhôùt 14 VP3 Troøn 1,52 Tím ñaäm Ñeàu, vieàn trong suoát Loài, nhaày nhôùt 15 PÑ2 Troøn 2,92 Tím nhaït Ñeàu, vieàn maøu kem, beân Deït, nhaày nhôùt trong traéng söõa 16 VT3 Troøn 1,50 Tím nhaït Ñeàu Loài, nhaày nhôùt 17 KL8 Troøn 5,35 Tím nhaït Ñeàu, vieàn maøu kem Hôi loài, nhaày nhôùt 18 KL7 Troøn 3,60 Tím nhaït Ñeàu, vieàn trong suoát, beân Deït, hôi loõm giöõa, nhaày nhôùt trong traéng söõa Keát quaû cho thaáy, trong soá 18 chuûng sô tuyeån ban ñaàu, coù 7 chuûng coù kích thöôùc khuaån laïc töông ñoái lôùn, ñöôøng kính khuaån laïc lôùn hôn 5mm, ñoù laø caùc chuûng NH1, NH2, NH4, QT4, PC13, PC14 vaø KL8. Nhoùm coù ñöôøng kính khuaån laïc ñaït töø 4-5mm coù 5 chuûng vaø nhoû hôn 4mm coù 6 chuûng. Veà hình daïng, haàu heát caùc chuûng ñeàu coù hình troøn (16 chuûng), 2 chuûng coù hình hôi baàu duïc (chuûng NH2 vaø NH6). Veà maøu saéc khuaån laïc, coù 3 chuûng coù maøu tím ñaäm (NH3, PC9 vaø VP3), 15 chuûng coøn laïi ñeàu coù maøu tím nhaït. Veà meùp veát moïc, chæ coù 1 chuûng coù meùp veát moïc khoâng ñeàu (chuûng NH6), coøn laïi taát caû caùc chuûng ñeàu coù meùp veát moïc ñeàu. Coù 8 chuûng coù vieàn meùp trong suoát, 4 chuûng coù vieàn meùp maøu kem, 1 chuûng vieàn meùp coù maøu traéng söõa, rieâng 3 chuûng coù ñaëc ñieåm khaùc haún: chuûng QT3 vaø PÑ2 coù vieàn meùp maøu kem, beân trong meùp coù maøu traéng söõa, chuûng KL7 coù vieàn meùp trong suoát, beân trong traéng söõa. Veà ñaëc ñieåm cuûa beà maët khuaån laïc: taát caû caùc chuûng ñeàu coù khuaån laïc nhaày nhôùt, 4 chuûng coù beà maët khuaån laïc loài, ñoù laø caùc chuûng VP1, VP2, VP3 vaø VT3, 3 chuûng coù khuaån laïc deït, 3 chuûng beà maët khuaån laïc hôi loõm giöõa (chuûng PC13, PC14, KL7), 2 chuûng QT3, PÑ2 beà maët khuaån laïc deït, chuûng QT4 hôi deït, chuûng NH5 vaø PC9 hôi loõm giöõa, chuûng NH1 loõm giöõa vaø KL8 hôi loài. 3.3. Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng VKNS ñeán sinh tröôûng phaùt trieån vaø naêng suaát laïc Ñeå choïn ñöôïc chuûng VKNS coù hieäu quaû nhaát ñoái vôùi sinh tröôûng phaùt trieån vaø naêng suaát laïc, chuùng toâi ñaõ tieán haønh phoái cheá 6 cheá phaåm VKNS töø 6 chuûng VKNS ñaõ choïn loïc trong soá 18 chuûng ôû treân vaø cho laây nhieãm
  4. 78 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 5 (82). 2010 vaøo haït laïc tröôùc khi gieo. Qua theo doõi sinh tröôûng phaùt trieån vaø naêng suaát laïc, chuùng toâi thu ñöôïc keát quaû sau. 3.3.1. AÛnh höôûng cuûa vieäc nhieãm caùc VKNS ñeán moät soá chæ tieâu sinh tröôûng cuûa laïc Ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc chuûng VKNS chuùng toâi ñaõ tieán haønh theo doõi moät soá chæ tieâu sinh tröôûng cuûa laïc khi ñöôïc nhieãm vi khuaån. Keát quaû ñöôïc theå hieän ôû baûng 2. Baûng 2. AÛnh höôûng cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng VKNS ñeán sinh tröôûng cuûa laïc. Chæ tieâu Chieàu cao caây Toång soá Chieàu daøi caønh Toång soá Naêng suaát cuoái cuøng caønh/caây caáp 1 ñaàu tieân laù/thaân chính chaát xanh (cm) (caønh) (cm) (laù) (taán/ha) Coâng thöùc Ñoái chöùng 32,80c 6,80d 37,01d 15,13e 10,07c NH1 36,67a 8,60a 40,43a 16,33a 10,90a NH2 33,97d 7,80c 38,63c 16,00c 10,27b PC13 35,03b 8,40a 40,06b 16,27ab 10,80a NH4 35,10b 8,40a 39,75b 16,20b 10,77a QT4 33,87d 7,93bc 39,04c 15,84d 10,50ab KL8 34,10c 8,07b 39,12c 15,93cd 10,73a Nhö vaäy, 6 chuûng VKNS ñöa vaøo thí nghieäm ñeàu coù aûnh höôûng toát ñoái vôùi sinh tröôûng cuûa laïc, trong ñoù chuûng NH1, PC13 vaø NH4 laø noåi baät nhaát. 3.3.2. AÛnh höôûng cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng VKNS ñeán caùc yeáu toá caáu thaønh naêng suaát vaø naêng suaát laïc Naêng suaát laø chæ tieâu phaûn aûnh ñaày ñuû nhaát hieäu quaû cuûa vieäc laây nhieãm VKNS cho laïc. Thoâng qua chæ tieâu naøy chuùng ta coù theå ñaùnh giaù ñöôïc khaû naêng coá ñònh N2 cuûa caùc chuûng VKNS cao hay thaáp. Keát quaû theo doõi naêng suaát laïc ôû baûng 3 ñaõ chöùng toû khaù roõ vai troø cuûa VKNS trong vieäc naâng cao naêng suaát laïc Baûng 3. AÛnh höôûng cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng VKNS ñeán naêng suaát laïc. Chæ tieâu Soá quaû chaéc/caây P 100 quaû P 100 haït NSTT NSTT so vôùi ÑC (quaû) (gam) (gam) (taï/ha) (%) Coâng thöùc Ñoái chöùng 12,80c 122,3c 53,43d 22,37e - NH1 16,80a 136,0a 60,20a 27,63a 124,64 NH2 14,73b 132,3b 57,87c 24,03d 107,25 PC13 15,57b 139,3a 58,57b 26,90ab 121,14 NH4 14,93b 138,3ab 58,67b 25,97bc 116,36 QT4 15,00b 137,7ab 58,57b 25,30cd 113,28 KL8 15,53b 138,3ab 58,80b 25,80bc 115,65 Trong soá 6 chuûng ñöa vaøo thí nghieäm ñeå ñaùnh giaù thì coù 4 chuûng (NH1, PC13, NH4 vaø KL8) coù hieäu quaû roõ reät so vôùi ñoái chöùng, ñaëc bieät khi nhieãm chuûng NH1 cho laïc thì caùc yeáu toá caáu thaønh naêng suaát vaø naêng suaát laïc ñeàu cao hôn haún so vôùi ñoái chöùng khoâng nhieãm vaø caùc coâng thöùc nhieãm caùc chuûng khaùc.
  5. 79 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 5 (82). 2010 3.4. AÛnh höôûng cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng VKNS ñeán moät soá chæ tieâu noát saàn treân reã laïc Ñeå ñaùnh giaù khaû naêng laây nhieãm cuõng nhö khaû naêng coá ñònh N2 cuûa caùc chuûng VKNS, chuùng toâi ñaõ theo doõi soá löôïng noát saàn treân reã laïc ôû thôøi kyø laïc ra hoa roä, ñoàng thôøi ñaùnh giaù chaát löôïng noát saàn thoâng qua khoái löôïng noát saàn vaø haøm löôïng protein trong noát saàn, keát quaû theå hieän ôû baûng 4. Baûng 4. AÛnh höôûng cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng VKNS ñeán noát saàn treân reã laïc. Chæ tieâu Soá löôïng Khoái löôïng Haøm löôïng protein noát saàn/caây (noát) noát saàn/caây (gam) (%) Coâng thöùc Ñoái chöùng 185,00e 0,21f 16,87 NH1 317,00a 0,50a 24,60 NH2 258,70c 0,34e 19,56 PC13 301,00ab 0,46b 21,56 NH4 295,50bc 0,40c 21,64 QT4 244,00c 0,34e 20,70 KL8 221,60d 0,35d 22,99 Keát quaû ôû baûng 4 cho thaáy, khi nhieãm caùc chuûng VKNS vaøo haït gioáng laïc tröôùc khi gieo ñeàu laøm taêng khaû naêng laây nhieãm cuûa VKNS vaøo reã laïc. Hai chuûng coù khaû naêng laây nhieãm cao hôn caû laø NH1 vaø PC13. Maët khaùc, chaát löôïng noát saàn treãn reã laïc ôû caùc coâng thöùc ñöôïc nhieãm chuûng NH1 laø toát nhaát, tieáp ñeán laø 3 chuûng PC13, NH4 vaø KL8. 3.5. AÛnh höôûng cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng VKNS ñeán soá löôïng vi sinh vaät trong ñaát troàng laïc Ñeå ñaùnh giaù khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc chuûng VKNS vôùi caùc nhoùm vi sinh vaät khaùc chuùng toâi tieán haønh phaân laäp toång soá vi sinh vaät hieáu khí (VSVHK) cuõng nhö VKNS trong ñaát sau khi thu hoaïch laïc, keát quaû ñöôïc theå hieän ôû baûng 5. Baûng 5. AÛnh höôûng cuûa vieäc nhieãm caùc chuûng VKNS ñeán soá löôïng vi sinh vaät trong ñaát troàng laïc. Chæ tieâu Toång soá VSVHK VKNS Tyû leä VKNS/VSVHK (x 109 CFU/g ñaát) (x 106 CFU/g ñaát) (%) Coâng thöùc Ñoái chöùng 228,0 155,0 0,068 NH1 319,0 240,0 0,075 NH2 292,0 207,3 0,071 PC13 305,0 215,0 0,071 NH4 310,0 220,0 0,071 QT4 308,3 221,0 0,072 KL8 295,5 212,0 0,072 Keát quaû thu ñöôïc chöùng toû raèng caùc chuûng VKNS trong thí nghieäm ñeàu coù khaû naêng caïnh tranh cao so vôùi caùc nhoùm vi sinh vaät khaùc trong moâi tröôøng, trong ñoù chuûng NH1 laø chuûng coù khaû naêng caïnh tranh cao nhaát, tieáp ñeán laø chuûng QT4 vaø KL8, vaø thaáp hôn caû laø 3 chuûng NH2, PC13 vaø NH4. 4. Keát luaän vaø ñeà nghò - Soá löôïng chuûng VKNS phaân laäp ñöôïc töø reã laïc thu thaäp ôû 9 ñòa ñieåm thuoäc caùc vuøng troàng laïc ôû Thöøa Thieân Hueá khaù phong phuù, goàm coù
  6. 80 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 5 (82). 2010 41 chuûng. Caùc vuøng coù soá chuûng töông ñoái nhieàu laø Höông Long, Phong Chöông, Quaûng Thaùi vaø Trung taâm Nghieân cöùu caây troàng Töù Haï. - Trong soá 41 chuûng VKNS phaân laäp töø noát saàn treân reã laïc troàng ôû Thöøa Thieân Hueá coù 18 chuûng coù ñaëc ñieåm khuaån laïc töông ñoái ñieån hình. - Töø 18 chuûng ñaõ sô tuyeån coù 6 chuûng NH1, NH2, PC13, NH4, QT4, KL8 coù toác ñoä sinh tröôûng maïnh meõ khi nuoâi caáy treân moâi tröôøng YMA (kích thöôùc khuaån laïc lôùn hôn 5mm sau khi nuoâi caáy 4 ngaøy). - 6 chuûng NH1, NH2, PC13, NH4, QT4, KL8 ñeàu coù khaû naêng xaâm nhieãm vaøo reã laïc khaù toát, coù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc nhoùm vi sinh vaät khaùc trong moâi tröôøng vaø coù hieäu quaû cao ñoái vôùi sinh tröôûng, phaùt trieån cuõng nhö naêng suaát caây laïc, ñaëc bieät laø 3 chuûng NH1, PC13 vaø KL8. Nhö vaäy, 3 chuûng NH1, PC13 vaø KL8 laø 3 chuûng coù nhieàu ñaëc ñieåm toát, caàn tieáp tuïc nghieân cöùu ñaày ñuû hôn veà khaû naêng choáng ñôõ nhöõng thay ñoåi cuûa ñieàu kieän ngoaïi caûnh, tính beàn vöõng veà ñaëc tính di truyeàn, coù khaû naêng thích öùng vôùi ñoä phì cuûa ñaát cuõng nhö khaû naêng toàn dö laâu daøi trong ñaát cuûa 3 chuûng naøy. Tröôùc maét coù theå ñöa 3 chuûng naøy vaøo thöû nghieäm phoái cheá phaân VKNS boùn cho laïc taïi caùc vuøng troàng laïc ôû tænh Thöøa Thieân Hueá. T T X A vaø coäng söï TAØI LIEÄU THAM KHAÛO CHÍNH Nguyeãn Xuaân Ñöôøng, Nguyeãn Xuaân Thaønh. Giaùo trình sinh hoïc ñaát. Nxb Noâng nghieäp, Haø 1. Noäi, 1999. Nguyeãn Ngoïc Quyeân. “Nghieân cöùu löïa choïn chuûng Brandyrhizobium japonicum ñeå saûn xuaát 2. Nitrazin vaø öùng duïng cho caây ñaäu töông ôû moät soá tænh mieàn Baéc Vieät Nam”. Luaän aùn Tieán só khoa hoïc noâng nghieäp, 1993. Chu Thò Thôm (chuû bieân). Tìm hieåu veà cheá phaåm vi sinh vaät duøng trong noâng nghieäp. Nxb Lao 3. ñoäng, Haø Noäi, 2006. Chu Thò Thôm (chuû bieân). Kyõ thuaät saûn xuaát, cheá bieán vaø söû duïng phaân boùn. Nxb Lao ñoäng, 4. Haø Noäi, 2006. 5. Traàn Caåm Vaân, Nguyeãn Xuaân Duõng, Lyù Kim Baûng. “Khaû naêng hình thaønh noát saàn vaø moät soá ñaëc tính sinh hoïc cuûa chuûng Rhizobium coäng sinh vôùi caây hoï Ñaäu caûi taïo ñaát”, Taïp chí Sinh hoïc (3/1995). TOÙM TAÉT Trong soá 41 chuûng vi khuaån noát saàn phaân laäp ñöôïc töø noát saàn reã laïc taïi moät soá vuøng troàng laïc chuû yeáu ôû tænh Thöøa Thieân Hueá, coù 18 chuûng coù ñaëc ñieåm khuaån laïc töông ñoái ñieån hình. Trong 18 chuûng naøy coù 6 chuûng NH1, NH2, PC13, NH4, QT4, KL8 coù toác ñoä sinh tröôûng maïnh meõ, khaû naêng laây nhieãm cao, coù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc nhoùm vi sinh vaät khaùc trong moâi tröôøng, ñoàng thôøi coù hieäu quaû toát ñoái vôùi sinh tröôûng vaø naêng suaát laïc, trong ñoù noåi baät nhaát laø 3 chuûng NH1, PC13 vaø KL8. ABSTRACT ISOLATING AND EVALUATING INITIALLY SOME RHIZOBIA STRAINS WHICH ARE SYMBIOSIS INSIDE ROOT NODULES OF PEANUTS IN THÖØA THIEÂN HUEÁ PROVINCE We isolated 41 rhizobia strains from the samples of root nodules of peanuts in certain main peanuts growing in Thöøa Thieân Hueá province. Eighteen of them are typical rhizobia strains. We achieved 6 strains named NH1, NH2, PC13, NH4, QT4, KL8 which have a strong growth rate, highly infectious possibility and effective competition with other bacteria groups in soil environment. They are very useful in enhancing growth, developing and productivity of peanuts. Specially, the most three remarkable strains are NH1, PC13, KL8.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2