intTypePromotion=4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CÁCH BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA TỒN TẠI CỦA ĐỘNG TỪ ‘TO BE’ TRONG TIẾNG ANH SO SÁNH VỚI TIẾNG NGA"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
8
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CÁCH BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA TỒN TẠI CỦA ĐỘNG TỪ ‘TO BE’ TRONG TIẾNG ANH SO SÁNH VỚI TIẾNG NGA"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo nghiên cứu cách biểu đạt ý nghĩa tồn tại của động từ ‘to be’ trong tiếng Anh so sánh với tiếng Nga. Kết quả nghiên cứu bài báo giúp cho sinh viên, đã từng nghiên cứu tiếng Nga bốn năm, bắt đầu nghiên cứu tiếng Anh không gặp khó khăn khi hiểu và chuyển dịch những thông tin có chứa động từ ‘to be’ biểu hiện ý nghĩa tồn tại sang tiếng Nga.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CÁCH BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA TỒN TẠI CỦA ĐỘNG TỪ ‘TO BE’ TRONG TIẾNG ANH SO SÁNH VỚI TIẾNG NGA"

  1. NGHIÊN CỨU CÁCH BIỂU ĐẠT Ý NGHĨA TỒN TẠI CỦA ĐỘNG TỪ ‘TO BE’ TRONG TIẾNG ANH SO SÁNH VỚI TIẾNG NGA A STUDY ON THE EXPRESSION OF THE ‘EXISTENCE’ MEANING OF THE VERB ‘TO BE’ IN ENGLISH COMPARED WITH RUSSIAN PHẠM THỊ HỒNG – TRỊNH THỊ THÁI HOÀ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng TÓM T ẮT Bài báo nghiên cứu cách biểu đạt ý nghĩa tồn tại của động từ ‘to be’ trong tiếng Anh so sánh với tiếng Nga. Kết quả nghiên cứu bài báo giúp cho sinh viên, đã từng nghiên cứu tiếng Nga bốn năm, bắt đầu nghiên cứu tiếng Anh không gặp khó khăn khi hiểu v à chuyển dịch những thông tin có chứa động từ ‘to be’ biểu hiện ý nghĩa tồn tại sang tiếng Nga. ABSTRACT This article is about the study on the meaning of ‘existence’ expressed by the english verb ‘to be’ in comparison with Rusian to help high-school students avoid difficulties in learning English, especially, in understanding and translating the concept of “existence” expressed by the verb ‘to be’ into Russsian. Việc sử dụng động từ 'to be' biểu hiện ý nghĩa tồn tại trong tiếng Anh đã gây không ít trở ngại cho những sinh viên đã từng nghiên cứu tiếng Nga bốn năm như một chuyên ngữ thứ nhất ở khoa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, nay bắt đầu nghiên cứu tiếng Anh như một chuyên ngữ thứ hai. Nhiều sinh viên lúng túng khi hiểu và chuyển dịch những thông tin có chứa động từ 'to be' biểu đạt ý nghĩa tồn tại sang tiếng Nga. Để giúp cho người học hiểu và sử dụng thuần thục nó trong giao tiếp, dưới đây, ý nghĩa tồn tại của động từ 'to be' trong tiếng Anh phần nào được chúng tôi cụ thể hoá trong khi so sánh với tiếng Nga Trong quá trình so sánh, tác giả đã sử dụng những câu dịch hay từ tiếng Anh sang tiếng Nga của một số dịch giả và các nhà khoa học Nga. Để giúp người đọc hiểu hơn nội dung bài báo tác giả đã mạn phép dịch các ví dụ từ tiếng Nga sang tiếng việt. Trong tiếng Anh và tiếng Nga có các cặp từ tương đương như là: стоять – to stand / đứng, сидеть – to sit/ ngồi v.v... Trong tiếng Anh khi ý nghĩa tồn tại được biểu hiện bằng động từ “to be”, thì trong tiếng Nga cũng ý nghĩa đó được thể hiện bằng các động từ tương đương sau: стоять / đứng, сидеть / ngồi, лежать / nằm, висеть / treo. Việc chọn những động từ tương đương phải tuỳ thuộc vào các tình huống lời nói cụ thể: 1) That letter was on the table now. (Galsworthy) То письмо лежало на столе. (Сироткина, Балкина dịch) (Bức thư đó đã nằm trên bàn) 2) The picture is on the wall. Картина висит на стене. (Сироткина, Балкина dịch) (Bức tranh đang treo trên tường) 3) Opposite him was Arthur, and Arthur’s brother, Norman. (Christie) Против него сидели Артур и второй брат, Норман. (Сироткина, Балкина dịch). (Ngồi đối diện với anh ta là Artur và cậu em trai kế của anh.)
  2. 4) The desk is in the middle of the room. (Вальтер Скотт) Стол стоит в центре комнаты. ( Шашмарева dịch) (Đang có một cái bàn ở giữa căn phòng / Cái bàn đang đứng ở giữ căn phòng.) to be / стоять (‘находиться в вертикальном, стоячем положении’/ ở tư thế đứng thẳng) (đứng) / сидеть (‘находиться в неподвижном, сидячем положении’/ ở tư thế ngồi im) (ngồi) / лежать (‘находиться в горизонтальном, лежачем положении’/ ở tư thế nằm ngang) (nằm)/ висеть (‘будучи прикрепленным, находиться в вертикальном, висячем положении’/ ở tư thế treo thẳng đứng) (treo) Trong ngữ cảnh hẹp chúng ta được phép chọn nhiều từ tương đương với động từ to be. 1) She dreamed she was on the bank of a river. (Galsworthy) стоит / сидит/ лежит Ей приснилось, что она на берегу реки. (Сироткина, Балкина dịch) (Cô ấy nằm mơ là mình đang đứng / ngồi / nằm trên bờ sông.) 2) Ferze was at the window watching the girls start the car. (Galsworthy) Ферз стоял / сидел у окна и смотрел, как отъезжают девушки. (Сироткина, Балкина dịch) (Phez đã đứng / ngồi ở gần cửa sổ và ngắm các cô gái) 3) Beside him was the empty cup. (Christie) Рядом (с ним) лежала / стояла пустая чашка. (Сироткина, Балкина dịch) (Cạnh anh ta đã có một cái ly không / Có cái ly không đã nằm / đứng cạnh anh ta.) 4) In front of the fire was a lady with a little dog. (Galsworthy) У камина стояла / сидела дама с маленькой собачкой. (Сироткина, Балкина dịch) (Người phụ nữ, bế con chó nhỏ, đã đứng / ngồi cạnh đống lửa.) 5) She (Fleur) and Ting-a-ling were on the floor before the fire. (Galsworthy) Флер и Тинг-а-Линг лежали /сидели на полу у камина. (Сироткина, Балкина dịch) (Phler và Chinh-a-Linh đã nằm/ ngồi trên nền nhà, gần ngọn lửa.) Tương đương với động từ to be còn có những động từ khác trong tiếng Nga như là находиться, быть и  (есть) để chỉ vị trí của các đồ vật / các toà nhà / các cơ quan xí nghiệp / thành phố / người và các con vật một cách chung chung, không cần phải mô tả cả cụ thể. to be / (‘есть’)/ ở/ có быть (‘присутствовать, находиться’) /ở находиться (‘ быть, пребывать, иметься’)/ nằm ở/ ở 1) Diana’s house was in Oakley Street. (Galsworthy) Дом Дианы стоял / находился на улице Окли. (Сироткина, Балкина dịch) (Nhà của Diana đã đứng / nằm ở đường Ôkli.) 2) My house is on the river. (Galsworthy) Мой дом стоит / находится на самом берегу реки. (Сироткина, Балкина dịch)
  3. (Nhà tôi đang đứng / nằm ở ngoài bờ sông.) 3) Mr Inglethorp was in the drawing-room when I came down to supper. (Christie) Когда я спустился к ужину, мистер Инглеторп сидел / находился / был в гостиной. (Сироткина, Балкина dịch) (Khi tôi xuống ăn cơm đã thấy ông Igletop ngồi / ở / ở phòng khách rồi.) 4) «Is “Old Mont” coming in to-night?» «No, he’s at Lippinghall still». (Galsworthy) - «Старый Монт» сегодня не приедет? (Сироткина, Балкина dịch) - Нет, он  ещё в Липпингхолле. (Сироткина, Балкина dịch) (- Ông già Mônt hôm nay sẽ không đến hả? - Không, ông ấy vẫn đang ở Lipingkhôl.) Ý nghĩa tồn tại trong tiếng Nga có thể còn được biểu hiện bằng động từ помещаться / поместиться: ‘находиться в каком-либо помещении, здании или части здания’ (помещаться где: в здании / в библиотеке / в клубе...; на каком-либо этаже...) / ở trong một ngôi nhà nào đó hoặc một phần ngôi nhà. 1) The servants’ rooms were on this floor. (Christie) Комнаты слуг находились / помещались на этом этаже. (Сироткина, Балкина dịch) (Các phòng ở của người làm đã ở trên tầng này.) 2) The chief partner’s room was on the first floor. (Galsworthy) Кабинет старшего компаньона находился / помещался на втором этаже. (Сироткина, Балкина dịch) (Phòng làm việc của trưởng nhóm đã ở trên tầng hai.) Ý nghĩa tồn tại hiếm khi được thể hiện bằng các động từ: размещаться / разместиться, располагаться / расположиться. Những động từ này thường biểu hiện ý nghĩa bổ sung ‘занять, найти для себя место для жилья, ночлега, отдыха’ / ‘chiếm, tìm được nơi để sống, trọ, nghỉ ngơi’. Ý nghĩa ‘tồn tại của người trong không gian’ được thể hiện bằng động từ tiếng Anh ‘to be’ ở thể hoàn thành có thể được chuyển dịch sang tiếng Nga bằng cách sử dụng động từ chuyển động. 1) I told him of Poirot’s intense excitement on hearing that Dr. Bauerstein had been at Styles on the fatal night. (Christie) Я рассказал Джону, как взволновало Пуаро известие, что доктор Бауэрстайн приходил в усадьбу / был в усадьбе в тот роковой вечер. (Сироткина, Балкина dịch) (Tôi đã kể với Dzon là Puaro lo lắng khi biết tin bác sĩ Bauerstan đã đến thăm điền trang / đã ở thăm điền trang vào cái buổi chiều bất hạnh ấy.) 2) Boys do like messing about with cars. Of course Ellen swore he’d never been near the car. (Christie) Мальчишки ведь любят возиться с машинами. Эллен, конечно, клянется, что он и близко не подходил / не стоял. (Сироткина, Балкина dịch)
  4. (Mấy cậu bé rất thích nghịch xe ô tô. Êlen, tất nhiên, thề là ngay cả đến gần cũng không / đứng gần.) 3) I have been to Richmond last Sunday. (Galsworthy) В прошлое воскресенье я ездила в Ричмонд / была в Ричмонде. (Сироткина, Балкина dịch) (Vào chủ nhật tuần trước tôi đã đến Richmôn / đã ở Richmôn.) 4) He did not go to Paris, and at four o’clock he was at Wren Street. (Galsworthy) В Париж он не уехал, и в четыре часа приехал / пришёл / был на улицу Рэн. (Сироткина, Балкина dịch) (Anh ta đã không đi Paris, cho nên vào bốn giờ chiều đến / có mặt ở phố Rên.) 5) I was there some years ago, with my wife. (Вальтер Cкотт) Я приезжал туда несколько лет назад. С женой. (Шишмарева dịch) (Cách đây ba năm tôi đã có mặt / đến đó cùng với vợ tôi.) 6) «Was Wilfrid here to-night?» «Yes – no. That in – –» (Вальтер Cкотт) - Приходилл сюда Уилфрид сегодня вечером? - Да... нет. То есть... (Шишмарева dịch) (- Chiều hôm nay Uiphrit có đến đây không? - Ồ không... thế có nghĩa là...) Ý nghĩa tồn tại có thể được biểu hiện bằng các động từ: жить, работать, служить, учиться / sống, làm việc, phục vụ, học tập. 1) He has been in Ceylon for three years. (Вальтер Cкотт) Он прожил на Цейлоне три года. (Шишмарева dịch) (Anh ta đã sống ở Xâylon ba năm.) 2) The girl, as usual, was in the garden. (Christie) Девушка, как обычно, работала в саду. (Сироткина, Балкина dịch) (Cô gái, như thường lệ, vẫn làm việc ngoài vườn.) 3) «You have been here long?» «Six years, sir». (Christie) - Вы давно здесь служите / работаете? - Шесть лет, сэр. (Сироткина, Балкина dịch) (- Anh phục vụ / làm việc ở đây đã lâu chưa? - 6 năm, thưa ngài.) 4) «Weren’t you living somewhere down in the south of France when Max met you? Monte, wasn’t it?» «Yes, I was in Monte Carlo», I said. (Вальтер Скотт) - Вы ведь жили где-то на юге Франции, да, когда Макс вас встретил? Монте, кажется?
  5. - Да, я жила в Монте-Карло, — сказала я. (Шишмарева dịch) (- Monte, Marks gặp cô khi cô đang sống đâu đó ở miền Nam có phải không? Đúng thế không? - Vâng, tôi đang sống ở Monte-Karlo, - tôi nói.) 5) He was out in Mespot, then went on to Egypt and India. (Galsworthy) Он служил в Месопотамии, потом в Египте и Индии. (Сироткина, Балкина dịch) (Anh ấy đã phục vụ ở Mexopotami, sau đó ở Hy lạp và Ấn độ.) 6) His son was at Cambridge. (Вальтер Скотт) Его сын учился в Кэмбридже. ( Шишмарева dịch) (Con trai ông ta đã học tại trường Kembrich.) Động từ служить có ý nghĩa ‘исполнять обязанности служащего, работать в качестве кого-либо’ / thực hiện nghĩa vụ của người công chức, làm việc với tư cách là ai đó, cũng như ‘исполнять воинские обязанности’ / thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cлужить где (phục vụ ở đâu): в армии (trong quân đội)/ во флоте (trên hạm đội) / в авиации (trong không quân)/ в какой-либо части (ở đại đội nào đó)/ в каком-либо полку (ở trung đoàn nào đó) / в каких-либо войсках (trong quân đội); в министерстве (trong bộ)/ в департаменте (trong nha, cục)... to be in the service служить в армии, находиться на военной службе (Phục vụ trong quân đội, ở trong quân ngũ) to be in the civil service быть / находиться на гражданской / государственной службе rong biên chế nhà nước/ trong cơ quan nhà nước to be in the diplomatic service находиться на дипломатической службе làm việc trong cơ quan ngoại giao to be in prison быть / находиться / сидеть в тюрьме Ngồi tù to be in the custody находиться под стражей, содержаться под стражей, находиться на попечении / под опекой, находиться под арестом Bị bắt Việc lựa chọn những từ tiếng Nga tương ứng với động từ ‘to be’ ở nghĩa ‘tồn tại của vật thể / người trong không gian đôi khi còn phải căn cứ vào sự kết hợp nhất định của nó với các từ khác như ở trong các câu sau: 1) The General was at the desk with a lot of papers spread before him. (Galsworthy) Генерал сидел за письменным столом, заваленным бумагами. (Сироткина, Балкина dịch)
  6. (Vị tướng ngồi ở bàn làm việc chất đầy những giấy tờ.) 2) Cecily Muskham was at the piano, and Michael standing behind her. (Galsworthy) Сесили Максем сидела за роялем, а Майкл стоял у неё за спиной. (Сироткина, Балкина dịch) (Xêxili Mãcxem đã ngồi sau tay lái, còn Maicol đã đứng ở sau lưng cô.) 3) He’s been in hospital for a while. (Christie) Он находился / лежал в больнице в течение некоторого времени. (Сироткина, Балкина dịch) (Ông ấy đã ở/ nằm viện một thời gian.) Kết luận: Nghiên cứu cách biểu đạt ý nghĩa tồn tại của động từ ‘to be’ trong tiếng Anh so sánh với tiếng Nga, chúng tôi có một số nhận xét sau: - Có rất nhiều động từ tiếng Nga biểu thị ý nghĩa tồn tại tương đương với động từ “to be” trong tiếng Anh. - Ý nghĩa tồn tại trong tiếng Anh và tiếng Nga là phạm trù khó và rộng. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp người học hiểu và sử dụng chính xác hơn động từ ‘to be’ biểu đạt ý nghĩa được mô tả ở trên. TÀI LIỆU THAM KHẢO Вальтер Скотт; Квентин Дорвард; Перевод М Шишмаревой; М «Детская [ 1] литература»; 1979 В К Мюлер; Англо-русский словарь; М, Изд «Русский язык»; 1981 [ 2] З. И. Сироткина, Н. В. Балкина; Особенности значения положения в [ 3] пространстве в русском языке в сравнении с aнглийским языком; «Русский язык за рубежом»; 2002 L. G. Alexander, Longman advanced grammer (Reference and Practice)/ Văn phạm [ 4] tiếng Anh cao cấp, Dịch và chú giải: Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến, Nxb TP HCM. Л С Ямпольский, Г П Ятель, Учебник английского языка, Львов, 1979 [ 5] Н Д Арутюнова, Е Н Ширяев, Русское предложение, Бытийный тип, М [ 6] «Русский язык», 1983 Т Л Сирык, Г И Трубий, Начальный этап обучения английскому языку, Изд [ 7] «Родянська школа», Киев, 1977
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2