intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu " cuộc chiến tranh Việt Nam " ở Mỹ trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI"

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
4
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu " cuộc chiến tranh Việt Nam " ở Mỹ trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo nghiên cứu khoa học " tìm hiểu một số công trình nghiên cứu " cuộc chiến tranh việt nam " ở mỹ trong những năm cuối thế kỷ xx đầu thế kỷ xxi"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu " cuộc chiến tranh Việt Nam " ở Mỹ trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI"

 1. }¡FVFK FV WŒPKLˆXPšWV™FlQJWUŒQKQJKLkQF¨X  FXšFFKLŠQWUDQK9L‹W1DPœP¬WURQJ  QK§QJQiPFX™LWKŠN«[[ o|XWKŠN«;;, EÂLWK±WKXKˆ  &KLŒQWUDQK[kPOo¡FF£DWK«FGkQ3KxS XÃF FKL¯Q WUDQK [ƒP O‡ÈF FËD 0Ö Å &KLŒQ WUDQK [kP Oo¡F F£D pŒ TX›F 0® Å 9L°W1DPQ¯XFK²W·QKWÏFXÂLQ‚P 9L°W 1DP KD\ &XœF NKxQJ FKLŒQ FK›QJ NKL F½ FKÏQJ F Y¤Q 0Ö Å PL¬Q WK«F GkQ 3KxS F£D QKkQ GkQ 9LW 1DP 1DP 
 2. ˆ¯Q OÍF QJ‡ÄL O·QK 0Ö FXÂL FÉQJ Y /R&DPSXFKLD
 3. Y&XœFNKxQJFKLŒQ UÍW NK»L 9L°W 1DP WK’QJ 
 4. NªR GL FK›QJ 0® FªX Qo F FËD QKƒQ GƒQ 9L°W WURQJ NKRQJ Q‚P WK’QJ &KR ˆ¯Q 1DP 6Ð GÎQJ F’F NK’L QL°P Q\ JLÇL VÐ QD\ˆƒ\OFXÃFFKL¯QWUDQKGLQK¤WWURQJ K¾F SK‡†QJ 7ƒ\ PXÂQ [R’ UDQK JLÇL JLÑD O¸FK VÐ Q‡ÇF 0Ö &XÃF FKL¯Q WUDQK 0Ö FKL¯QWUDQK SKLQJK¶DYFK·QKQJK¶DJLÑD JLQK 0„KLF…  GL®Q UD Q‚P FKL¯Q WUDQK JLL SK½QJ GƒQ WÃF Y FKL¯Q WK’QJ &XÃF QÃL FKL¯Q  Q‚P WUDQK [ƒP O‡ÈF +†Q QÑD PÂF WKÄL JLDQ WK’QJ &KL¯Q WUDQK WK¯ JLÇL WKÒ 1K¤W F’F FXÃFFKL¯QWUDQKP K¾Q„XUDFÌQJ¢Q WKÄL JLDQ O Q‚P WK’QJ PÃW × NK…QJ ˆÍQJ FXÃF FKL¯Q WUDQK [ƒP &KL¯Q WUDQK WK¯ JLÇL WKÒ +DL O‡ÈF FËD 3K’S Å 9L°W 1DP NK…QJ SKL E˜W 0ÖWKDPFKL¯QQ‚PWK’QJ&KL¯QWUDQK ˆ¡X WÏ NKL QÀ UD FXÃF NK’QJ FKL¯Q WRQ 7UL¬X 7L„Q NªR GL Q‚P 
 5. TXÂFQ‚PPˆàPň¡XWÏ &XÃFFKL¯QWUDQKYÉQJ9¸QK 
 6. &…V…Y… NKL WKÓF GƒQ 3K’S Jƒ\ K¤Q Å 1DP %Ã Q‚P 
 7. Y &KL¯Q WUDQK ,U˜F 
 8. &KL¯Q WUDQK [ƒP O‡ÈF FËD 0Ö NK…QJ SKL FÌQJ FK² WURQJ PÃW WKÄL JLDQ QJ˜Q
 9. 7KÓF NKÅL ˆ¡X WÏ OÍF TXƒQ YL®Q FKLQK 0Ö WUÓF UD FXÃF FKL¯Q WUDQK [ƒP O‡ÈF FËD 0Ö Å WL¯S FKL¯Q ˆ¤X Å 9L°W 1DP 
 10. Y FK¤P 9L°W1DPSKL W·QKWÏ NK…QJ N­WKÄL GÒWNKL0ÖFÍW 
 11. PNªRGLWÏ JLDQ 0Ö FDQ WKL°S YR …QJ '‡†QJ ˆ¯Q Y± VDX ƒP P‡X N¯ KR“FK 
 12. ˆ¯Q OÍF PL¬Q 1DP ˆ‡ÈF KRQ WRQ 9L°W 1DP KR’ FKL¯Q WUDQK FËD 0Ö Y£Q JLLSK½QJ 
 13. F¹QWL¯SGL®Qˆ¯QOÍFQJXØQKR 7Ï OƒX QD\ JLÇL VÐ K¾F SK‡†QJ 7ƒ\ 9L°F GÉQJ NK’L QL°P JLLWK·FKQK‡ WK¯ WK‡ÄQJ GÉQJ FÎP WÏ &KLŒQ WUDQK imQJ QR F’F QK F¡P TX\¬Q0ÖY£Q NK…QJFKH 'onQJOQWKªQK‚W 
 14. Y&KLŒQ ˆ¥\ˆ‡ÈFW·QKFK¤WFËDFXÃFFKL¯QWUDQKWÃL WUDQK imQJ 'onQJ OQ WKª KDL ’FˆàJƒ\UDÅ9L°W1DPYW’FˆÃQJFËDQ½ 
 15. KD\ &KLŒQ WUDQK imQJ 'onQJ ˆ¯Q [à KÃL 0Ö 1JD\ WURQJ WKÄL JLDQ 0Ö &KLŒQ WUDQK 9LW 1DP WKD\ FKR FÎP WÏ  763KƒQYL°Q+1ÃL+¾FYL°Q&K·QKWU¸4XÂFJLD+¿&K·0LQK
 16.  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ WL¯Q KQK FKL¯Q WUDQK [ƒP O‡ÈF 9L°W 1DP &K¯ˆÃWKXÃFˆ¸DFËD3K’SÅ9L°W1DP ˆà F½ NK…QJ ·W F…QJ WU±QK QJKL„Q FÒX O„Q /¸FK VÐ FK·QK WU¸ Y TXƒQ VÓ FËD 9L°W WL¯QJ W F’R ƒP P‡X WÃL ’F FËD FKË QJK¶D 1DP FÃQJ KR WÒF &K·QK TX\¬Q 6L *¹Q ˆ¯ TXÂF 0Ö 9± Y¥\ QKL¬X Y¤Q ˆ¬ Y¬ FXÃF Y Q‡ÇF 9L°W 1DP 'ƒQ FKË &ÃQJ KR WÏ FKL¯Q WUDQK FËD 0Ö Å 9L°W 1DP ˆ‡ÈF G‡ VDX&KL¯QWUDQKWK¯JLÇLWKÒ+DL OX¥Q 0Ö TXDQ WƒP ˆ¹L K»L ˆ‡ÈF OP V’QJ /¸FKVÐTXƒQVÓYQJR“LJLDRFËDFXÃF W» 'R ˆ½ YL°F QJKL„Q FÒX Y¬ 9L°W 1DP Y FKL¯QWUDQKFËD0ÖÅ9L°W1DP &KL¯Q WUDQK 9L°W 1DP ˆ‡ÈF ˆ¢\ P“QK 1KÑQJ QKƒQ Y¥W QÀL E¥W QJ‡ÄL 0Ö Y &K² WURQJ QKÑQJQ‚P FXÂLWK¯NÕ ;; ˆ¡X 9L°W1DPˆàWKDPJLDFKL¯QWUDQK WK¯ NÕ ;;, FKÍQJ W…L ˆà WL¯S F¥Q KQJ FKÎF FXÂQ V’FK [X¤W EQ Å0ÖQ½LY¬FKL¯Q &K·QK V’FK FËD 0Ö Y SKRQJ WUR WUDQK 9L°W 1DP 1¯X F’F V’FK [X¤W EQ FKÂQJ FKL¯Q WUDQK [ƒP O‡ÈF 9L°W 1DP WURQJ WKÄL JLDQ 0Ö [ƒP O‡ÈF 9L°W 1DP WURQJQ‡ÇF0Ö Q QJ Y¬ WU±QK E\ FKL¯Q VÓ SKRQJ WUR +¥XTXFËDFKL¯QWUDQK[ƒPO‡ÈF9L°W SKQ FKL¯Q WK± QKÑQJ F…QJ WU±QK [X¤W 1DPˆÂLYÇL[àKÃL0Ö EQ VDX FKL¯Q WUDQK O“L ˆ‡ÈF QJKL„Q FÒX &…QJ WU±QK ˆ‡ÈF EL„Q VR“Q GÓD YR VƒX K†Q W±P KL­X PÃW F’FK WRQ GL°Q K†Q (QF\FORSHGLD RI WKH 9LHWQDP :DU [X¤W Y¬ 9L°W 1DP WU„Q F’F O¶QK YÓF O¸FK VÐ Y‚Q EQ Q‚P VRQJ QJ˜Q J¾Q Y PDQJ KR’ [à KÃL P QKÑQJ QK KR“W ˆÃQJ W·QKSKÀF¥SK†Q FK·QKWU¸QJR“LJLDRTXƒQVÓFËD0ÖWU‡ÇF ˆƒ\KL­XEL¯WNK’KÄLKÈW &’FW’FJLV’FKFÂJ˜QJJLÑPÃWWK’LˆÃ NK’FKTXDQNK…QJE±QKOX¥QO×JLLPˆ­ 1ÃLGXQJQKÑQJFXÂQV’FKPFKÍQJW…L ˆÃF JL WÓ UÍW UD N¯W OX¥Q WÓ W±P UD PÂL ˆ‡ÈF WL¯S F¥Q [X¤W EQ WURQJ QKÑQJ Q‚P TXDQ K° JLÑD QJX\„Q QKƒQ Y N¯W TX FËD J¡Q ˆƒ\ EDR TX’W QKL¬X P W QKÑQJ WUL F’F VÓ NL°Q ƒ\ O PÃW × W‡ÅQJ WÂW VRQJ WKÒF SKÀ WK…QJ Y¬ O¸FK VÐ Y‚Q KR’ 9L°W U¼ UQJ O WURQJ [à KÃL F½ JLDL F¤S NK…QJ 1DPY¬FKL¯QWUDQK9L°W1DPY¬W’FˆÃQJ WK­ F½ PÃW NKRD K¾F [à KÃL Y… W‡ 
 17. 7U„Q FËDFKL¯QWUDQK9L°W1DPˆ¯Q[àKÃL0Ö WKÓFW¯WURQJPÎFWÏ6«NLQY’QK%}F%œ 7URQJ NKX…QNKÀ FËDELYL¯W FKÍQJW…L *XOI RI 7RQNLQ ,QFLGHQWV
 18. F’F W’F JL YL¯W FK²WK…QJWLQQJ˜QJ¾QQÃLGXQJQKÑQJY¤Q 1KÑQJ WU¥Q ˆ’QK GL®Q UD YR QJ\ Y ˆ¬Q„XWU„QTXDPÃWVÂV’FK[X¤WEQWURQJ WK’QJ Å Y¸QK %˜F %à QJRL NK†L EÄ QKÑQJ WK¥S NÕ J¡Q ˆƒ\ %L YL¯W FÌQJ JLÇL EL­Q %˜F 9L°W 1DP 1J\ WK’QJ NKX K“Q Å YL°F Q„X PÃW V N¯W TX QJKL„Q FÒX WUÎF K“P 0DGGR[ FËD 0Ö WL¯Q KQK PÃW QK±Q QK¥Q Y¬ FXÃF FKL¯Q WUDQK FËD 0Ö Å F’FK E· P¥W YL°F WKX WK¥S WLQ WÒF W±QK E’R 9L°W1DP WKHR ˆL°S YÎ 'HVRWH 
 19. ˆà E’R F’R E¸ W¡X 7U‡ÇF K¯W FKÍQJ WD SKL N­ ˆ¯Q F…QJ SK½QJ QJ‡ O…L %˜F 9L°W 1DP E˜Q Å KL WU±QK 'LFWLRQDU\ RI WKH 9LHWQDP :DU SK¥Q TXÂF W¯ 1J\ WK’QJ WX0DGGR[ :HEVWHU V1HZ:RUOG1HZ
 20. Y F’FNKXWUÎFK“PNK’FFËD0ÖQK‡WX 7K…QJ TXD WU±QK E\ QÃL GXQJ & 7XUQHU -R\ FÌQJ E’R F’R Y¬ FXÃF W¤Q PÎF WÏ V’FK FXQJ F¤S FKR E“Q ˆ¾F QKÑQJ F…QJWKÒKDL1KÑQJYL„QFK²KX\KLTXƒQ KL­XEL¯WQJ˜QJ¾QVÍFW·FK 0Ö E’R F’R YÇL %à WU‡ÅQJ TXÂF SK¹QJ 0Ö U•QJ YL°F WK…QJ WLQ OL„Q O“F E•QJ Y… WX\¯Q 1KÑQJQªWFKË\¯XY¬O¸FKVÐ9L°W1DP WKL¯WE¸WKHRG¼LWXQJ¡PKR“WˆÃQJNK…QJ YF’FQ‡ÇF&DPSXFKLD/R7K’L/DQ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2