intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Nghiên cứu vấn đề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

63
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu vấn đề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay Nói cách khác, người nội bộ sơ cấp vi phạm quy định cấm giao dịch nội gián nếu hội đủ hai điều kiện: 1) Người đó phải biết và phải thực sự sử dụng thông tin nội bộ khi giao dịch chứng khoán; và 2) Người đó phải có dự định lợi dụng thông tin nội bộ đó vì lợi ích kinh tế nào đó của mình hoặc của người thứ ba....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Nghiên cứu vấn đề đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi PGS.TS. NguyÔn V¨n §éng* 1. Cách ti p c n và hư ng gi i quy t d ng pháp lu t ngoài nư c và trong nư c. v n B i chưa bao gi nh ng nghiên c u v phát Trên di n àn khoa h c pháp lí trong và tri n b n v ng và ho t ng xây d ng pháp ngoài nư c th i gian qua, v n m b o yêu lu t th i gian qua nhìn nh n vi c m b o c u phát tri n b n v ng trong ho t ng xây yêu c u phát tri n b n v ng trong ho t ng d ng pháp lu t chưa ư c nghiên c u. H n xây d ng pháp lu t như là nguyên t c, òi ch chính trong nghiên c u khoa h c v v n h i, yêu c u, ng l c, ngu n l c, m c tiêu này th hi n ch tuy ã nghiên c u phát và k t qu c a ho t ng xây d ng pháp lu t tri n b n v ng nhưng chưa g n phát tri n b n nư c ta trong b i c nh i m i, phát tri n v ng v i ho t ng xây d ng pháp lu t; có nhanh, b n v ng và h i nh p qu c t , cho nên nghiên c u ho t ng xây d ng pháp lu t cách ti p c n t ng th , toàn di n, h th ng c a nhưng chưa g n ho t ng xây d ng pháp vi c nghiên c u s làm rõ ư c nhi u v n lu t v i phát tri n b n v ng. Do ó, vi c lí lu n và th c ti n, t ó xây d ng các gi i nghiên c u v n này như là tài khoa h c pháp pháp lí m b o yêu c u phát tri n b n c l p s mang tính t ng th , tính toàn di n, v ng trong ho t ng xây d ng pháp lu t c a tính h th ng, tính th c ti n và tính năng nư c ta trong th i gian t i. ng cao, òi h i ph i có cách ti p c n chung - Cách ti p c n th c ti n: M c ích c a và cách ti p c n riêng t ng v n c th . cách ti p c n này là nh m t ng k t, ánh giá a. Cách ti p c n chung th c ti n m b o yêu c u phát tri n b n - Cách ti p c n t ng th , toàn di n và có v ng trong ho t ng xây d ng pháp lu t tính h th ng: Cách ti p c n này s giúp nư c ta rút ra nh ng bài h c thành công chúng ta tìm hi u ư c l ch s hình thành, và chưa thành công. Ngoài vi c t ng k t, phát tri n, b n ch t c a quan i m "phát ánh giá th c ti n Vi t Nam, các nhà khoa tri n b n v ng" v i n i dung là k t h p hài h c còn ph i nghiên c u c th c ti n m hoà tăng trư ng kinh t (có tài li u s d ng b o yêu c u phát tri n b n v ng trong ho t khái ni m "phát tri n kinh t ") v i b o m ng xây d ng pháp lu t c a m t s nư c, ti n b xã h i và b o v , c i thi n, nâng cao nh t là các nư c ông Nam Á, có căn c ch t lư ng môi trư ng; nghiên c u sâu s c so sánh v i Vi t Nam. Cách ti p c n th c ư c cơ s lí lu n và th c ti n m b o yêu * Gi ng viên chính Khoa hành chính - nhà nư c c u phát tri n b n v ng trong ho t ng xây Trư ng i h c Lu t Hà N i t¹p chÝ luËt häc sè 10/2008 11
  2. nghiªn cøu - trao ®æi ti n còn ư c th hi n tính kh thi c a lư ng môi trư ng và m i quan h ch t ch , nh ng gi i pháp pháp lí ư c xu t, sao th ng nh t, tác ng qua l i gi a ba y u t ó cho các gi i pháp ó có th ư c áp d ng ã t o nên b n ch t c a phát tri n b n v ng, ngay trong th c ti n xây d ng pháp lu t c a cũng như s k t h p ch t ch , hài hoà ba y u nư c ta trong th i gian g n nh t. t ó như là yêu c u, nguyên t c vô cùng - Cách ti p c n " ng": B ng cách ti p quan tr ng trong xây d ng và phát tri n t c n này, các v n khoa h c s ư c nghiên nư c nh m m b o cho nư c ta v a phát c u trong b i c nh v n ng không ng ng tri n nhanh v a phát tri n b n v ng. Tuy c a các quan h xã h i có liên quan, c bi t nhiên, c ba v n ó l i không ph i là i là c a nh ng i tư ng mà pháp lu t i u tư ng nghiên c u c a lu t h c mà chúng là ch nh. Cách ti p c n mang tính " ng" còn i tư ng nghiên c u c a kinh t h c, xã h i ư c th hi n ch : Các gi i pháp pháp lí h c và khoa h c v môi trư ng và qu n lí môi ư c ưa ra ph i có tính năng ng, linh trư ng. Ti p thu có ch n l c nh ng thành qu ho t, uy n chuy n, phù h p v i s phát tri n c a ba khoa h c nói trên, ây, c n ti p c n nhanh chóng c a t nư c; c a i m i tư v n t góc khoa h c pháp lí, c bi t là duy nói chung, tư duy pháp lí nói riêng; c a t góc kĩ thu t xây d ng pháp lu t gi i h th ng pháp lu t Vi t Nam, pháp lu t qu c quy t các v n lí lu n và th c ti n t ra t và c a m c , ph m vi, quy mô, n i trên cơ s m c nhiên th a nh n tính úng dung, hình th c h i nh p qu c t , trong ó n, tính l i ích c a phát tri n b n v ng trong có h i nh p pháp lu t c a nư c ta hi n nay. s phát tri n c a t nư c nói chung, c a h b. Cách ti p c n riêng t ng v n khoa h c th ng pháp lu t nư c nhà nói riêng. Trư c khi ti p c n riêng t ng v n khoa M c ích nghiên c u nh ng v n lí h c c th , c n quán tri t quan i m sau ây: lu n liên quan t i vi c m b o y u t "k t Nh m kh c ph c như c i m trong nghiên h p ch t ch , th ng nh t, hài hoà gi a tăng tr- c u khoa h c th i gian qua v phát tri n b n ư ng kinh t v i b o m ti n b xã h i và v ng và ho t ng xây d ng pháp lu t c n b o v , c i thi n, nâng cao ch t lư ng môi nghiên c u ph i k t h p nhu n nhuy n, linh trư ng" trong ho t ng xây d ng pháp lu t ho t, sáng t o gi a phát tri n b n v ng v i là nh m xác l p phương pháp nh n th c khoa ho t ng xây d ng pháp lu t; không nghiên h c, cơ s phương pháp lu n úng n ph c c u sâu v n phát tri n b n v ng trong m i v vi c l ng ghép y u t "phát tri n b n quan h v i ho t ng xây d ng pháp lu t mà v ng" vào n i dung ho t ng xây d ng pháp ch y u là nghiên c u ho t ng xây d ng lu t cho ra i s n ph m pháp lu t có tính pháp lu t trong m i quan h ch t ch , th ng b n v ng, n nh, kh thi nh m b o m s nh t v i phát tri n b n v ng. Xu t phát t phát tri n b n v ng c a t nư c. C n th u quan i m ó thì không th không c p các tri t nguyên t c th ng nh t gi a ba y u t c u v n v tăng trư ng kinh t , b o m ti n thành khái ni m "phát tri n b n v ng" là tăng b xã h i và b o v , c i thi n, nâng cao ch t trư ng kinh t , b o m ti n b xã h i và b o 12 t¹p chÝ luËt häc sè 10/2008
  3. nghiªn cøu - trao ®æi v , c i thi n, nâng cao ch t lư ng môi trư ng. ph m pháp lu t có ch t lư ng và có tính kh N u ch thiên v hay quá nh n m nh m t y u thi cao mà toàn b nh ng quy ph m pháp t nào trong cơ c u th ng nh t ba thành ph n lu t ó ư c ch a ng trong các lo i văn c a n i dung khái ni m "phát tri n b n v ng" b n quy ph m pháp lu t khác nhau do các cơ trong ho t ng xây d ng pháp lu t thì u quan nhà nư c có th m quy n và cá nhân có phá v tính th ng nh t c a m i quan h gi a th m quy n ban hành, theo trình t , th t c ba y u t ó và tri t tiêu các y u t khác và do pháp lu t quy nh. Như v y, xét theo như v y s không t ư c m c tiêu nghiên khía c nh này (khía c nh hình th c ch a c u. Tuy nhiên, i tư ng i u ch nh c a ng hay hình th c th hi n n i dung c a pháp lu t nư c ta bao g m nhi u lĩnh v c các quy ph m pháp lu t) thì ho t ng xây quan h xã h i cơ b n như kinh t , chính tr , d ng pháp lu t chính là ho t ng xây d ng văn hoá, giáo d c, khoa h c-công ngh , môi các văn b n quy ph m pháp lu t theo trình trư ng, xã h i (theo nghĩa h p), an ninh, qu c t , th t c do pháp lu t quy nh và vi c phòng, i ngo i v i nh ng c i m, tính l ng ghép y u t "phát tri n b n v ng" vào ch t và n i dung khác nhau, cho nên vi c n i dung ho t ng xây d ng pháp lu t v l ng ghép y u t "phát tri n b n v ng" vào th c ch t là g n y u t "k t h p ch t ch , n i dung ho t ng xây d ng pháp lu t v th ng nh t, hài hoà gi a tăng trư ng kinh t m i lĩnh v c quan h xã h i cơ b n ó cũng v i b o m ti n b xã h i v i b o v , c i òi h i ph i có n i dung, hình th c, phương thi n, nâng cao ch t lư ng môi trư ng" vào pháp, m c , ph m vi phù h p v i c i m, các khâu (các giai o n, công o n) c a quá tính ch t, n i dung c a t ng lĩnh v c quan trình xây d ng các văn b n quy ph m pháp h xã h i cơ b n ư c pháp lu t i u ch nh. lu t. Trên cơ s nh n th c như v y, c n T t c nh ng v n này c n ư c làm sáng nghiên c u c trên bình di n lí lu n l n th c t v m t lí lu n. Như v y, l ng ghép y u t ti n v n l ng ghép y u t "phát tri n b n "phát tri n b n v ng" vào n i dung ho t v ng" vào các giai o n c a quá trình xây ng xây d ng pháp lu t là yêu c u, nguyên d ng các văn b n quy ph m pháp lu t c a t c pháp lí b t bu c nhưng nguyên t c ó trung ương và a phương theo quy nh c a ph i ư c v n d ng m t cách uy n chuy n, pháp lu t hi n hành nh m t o cơ s khoa h c linh ho t, sáng t o trong t ng lĩnh v c quan cho vi c v n d ng nh ng thành qu nghiên h xã h i cơ b n ư c pháp lu t i u ch nh, c u ó vào quá trình xây d ng các văn b n sao cho vi c l ng ghép ó v a tương x ng quy ph m pháp lu t v t ng lĩnh v c c th . v i m c ích và ph m vi i u ch nh c a V n d ng nh ng thành qu nghiên c u lí pháp lu t, v a phù h p v i tính ch t, n i lu n v m b o yêu c u phát tri n b n v ng dung, c i m c a lĩnh v c quan h xã h i trong ho t ng xây d ng pháp lu t vào th c cơ b n mà pháp lu t i u ch nh. ti n xây d ng pháp lu t v kinh t , chính tr , Ho t ng xây d ng pháp lu t nư c ta văn hoá, giáo d c, khoa h c-công ngh , môi hi n nay nh m sáng t o ra h th ng các quy trư ng, xã h i, an ninh, qu c phòng, i t¹p chÝ luËt häc sè 10/2008 13
  4. nghiªn cøu - trao ®æi ngo i là hư ng nghiên c u th hi n cách ti p ng xây d ng pháp lu t trong m i lĩnh v c c n v n nghiên c u t t ng th n c th . quan h xã h i cơ b n ư c pháp lu t i u Phương pháp ti p c n và gi i quy t nh ng ch nh; ánh giá c m t ưu, m t khuy t và v n nêu trên c n h t s c t nh táo, m m phân tích kĩ nguyên nhân c a chúng. d o, linh ho t và sáng t o, n u không s i M t câu h i ư c t ra c n gi i áp là ch ch m c tiêu nghiên c u. N u khai thác, làm gì và làm như th nào t góc pháp tìm hi u quá nông, h i h t cách th c l ng lu t m b o yêu c u phát tri n b n v ng ghép y u t "phát tri n b n v ng" vào n i trong ho t ng xây d ng pháp lu t? ây dung ho t ng xây d ng pháp lu t trong lĩnh cũng chính là v n cơ b n th ba c n v c quan h xã h i c th ư c pháp lu t i u nghiên c u - nh ng gi i pháp pháp lí ch ch nh thì k t qu s thi u tính th c ti n và y u nh m m b o yêu c u phát tri n b n cũng không th i t i nh ng k t lu n khoa v ng trong ho t ng xây d ng pháp lu t h c c n thi t, làm cơ s nh n th c, cơ s nư c ta trong i u ki n i m i, phát tri n phương pháp lu n cho vi c ng d ng nh ng nhanh, b n v ng và h i nh p qu c t . Quan thành t u c a lí lu n khoa h c vào th c ti n. i m ti p c n v n này là không tìm hi u Ngư c l i, n u khai thác, tìm hi u quá sâu, h t t t c các gi i pháp pháp lí mà ch phân quá t m , quá chi ti t cách th c l ng ghép tích, làm rõ nh ng gi i pháp pháp lí ch y u y u t "phát tri n b n v ng" vào n i dung ư c áp d ng chung cho c quá trình ho t ho t ng xây d ng pháp lu t trong t ng m t ng xây d ng pháp lu t xét t góc m c th thì có th b o m ư c y tính b o yêu c u phát tri n b n v ng. Còn nh ng th c ti n nhưng e r ng l i khó t ư c gi i pháp pháp lí c th mang tính t ch c-kĩ nh ng k t lu n mang tính lí lu n khoa h c. thu t trong t ng lĩnh v c pháp lu t s căn c Do v y, quan i m ti p c n ây là ph i v a vào m c ích, yêu c u c a i u ch nh pháp t lí lu n gi i quy t nh ng v n c a th c lu t, ph m vi i u ch nh pháp lu t, tính ch t, ti n ang t ra v m b o yêu c u phát tri n n i dung và c i m c a i tư ng i u b n v ng trong ho t ng xây d ng pháp ch nh pháp lu t mà xác nh. lu t, v a t th c ti n khái quát lên thành lí Như v y, có ba v n tr ng tâm c a lu n khoa h c làm cơ s tư tư ng ti p t c vi c nghiên c u là cơ s lí lu n c a vi c m ch o th c ti n. B i khi nghiên c u v n b o yêu c u phát tri n b n v ng trong ho t này còn c n phân tích, ánh giá th c tr ng ng xây d ng pháp lu t, v n d ng lí lu n m b o yêu c u phát tri n b n v ng trong vào th c ti n l ng ghép y u t "phát tri n ho t ng xây d ng pháp lu t t trư c t i nay b n v ng" vào n i dung ho t ng so n th o cho nên quan i m ti p c n v n ánh giá và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t ây là ph i d a vào m c ích, yêu c u, v các lĩnh v c qu n lí nhà nư c, qu n lí xã nguyên t c, tiêu chu n khoa h c c a vi c h i và nh ng gi i pháp pháp lí m b o yêu m b o chung cho c quá trình ho t ng c u phát tri n b n v ng trong ho t ng xây xây d ng pháp lu t và c a t ng lo i ho t d ng pháp lu t. T các phương pháp ti p c n 14 t¹p chÝ luËt häc sè 10/2008
  5. nghiªn cøu - trao ®æi v n nghiên c u trên, có th xác nh qu nghiên c u lí lu n ph n trên vào quá hư ng gi i quy t các v n cơ b n như sau: trình ho t ng so n th o và ban hành các iv i v n cơ b n th nh t, hư ng văn b n quy ph m pháp lu t v t ng lĩnh v c gi i quy t t p trung vào vi c phân tích, làm qu n lí nhà nư c, qu n lí xã h i. Hư ng rõ các khái ni m, các quan i m chính tr và nghiên c u này mang tính th c ti n cao, òi quan i m khoa h c trong nư c, ngoài h i ph i làm sáng t ư c nh ng v n như nư c v phát tri n b n v ng và m b o yêu c i m, n i dung, hình th c, phương pháp, c u phát tri n b n v ng khi ho ch nh và m c , ph m vi l ng ghép y u t "phát tri n th c hi n chính sách, pháp lu t; b n ch t, b n v ng" vào quá trình so n th o và ban m c tiêu, nguyên t c, n i dung, hình th c, hành các lo i văn b n quy ph m pháp lu t quy trình… c a ho t ng xây d ng pháp i u ch nh nh ng lĩnh v c quan h xã h i cơ lu t; m c tiêu, nguyên t c c a m b o yêu b n khác nhau; phân tích, ánh giá m t cách c u phát tri n b n v ng trong ho t ng xây sâu s c, y , toàn di n, khách quan, khoa d ng pháp lu t. ây, c n chú ý r ng ho t h c th c tr ng m b o yêu c u phát tri n ng xây d ng pháp lu t, xét v m t hình b n v ng trong quá trình ho t ng so n th o th c là ho t ng xây d ng các văn b n quy và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t ph m pháp lu t. Do ó, vi c l ng ghép y u nư c ta hi n nay nh m nêu ra ư c ưu t "phát tri n b n v ng" vào n i dung ho t i m, khuy t i m và nguyên nhân c a chúng. ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp V n cơ b n th ba s ư c làm sáng t lu t, m t m t, ph i phù h p v i m c ích thông qua nh ng l p lu n v s c n thi t ph i i u ch nh; tính ch t, n i dung, c i m c a xây d ng các gi i pháp pháp lí c p chung, i tư ng i u ch nh và ph m vi i u ch nh khái quát cho c quá trình ho t ng xây d ng c a t ng lo i văn b n quy ph m pháp lu t và pháp lu t trư c yêu c u m b o y u t phát ph i theo úng trình t , th t c so n th o và tri n b n v ng; n i dung và cách th c th c ban hành t ng lo i văn b n y như ã ư c hi n t ng gi i pháp pháp pháp lí y trong quá quy nh trong Lu t ban hành văn b n quy trình ho t ng xây d ng pháp lu t v t ng ph m pháp lu t năm 1996 ( ư c s a i, b lĩnh v c qu n lí nhà nư c, qu n lí xã h i. sung năm 2002, 2008) và Lu t ban hành văn 2. Nh ng v n m i v lí lu n và th c b n quy ph m pháp lu t c a h i ng nhân ti n c n ư c nghiên c u dân và y ban nhân dân năm 2004. Vi c M t là, các v n thu c cơ s lí lu n nghiên c u lí lu n s lu n gi i các phương c a vi c m b o yêu c u phát tri n b n th c (cách th c) l ng ghép có hi u qu nh t v ng trong ho t ng xây d ng pháp lu t mà y u t "phát tri n b n v ng" vào quá trình vi c phân tích làm rõ chúng s t o ti n ho t ng xây d ng các văn b n quy ph m nh n th c tư tư ng quan tr ng gi i quy t pháp lu t t trung ương xu ng a phương. các v n th c ti n. ó là các v n : Khái V n cơ b n th hai s ư c gi i quy t ni m "phát tri n b n v ng" và quan i m v theo hư ng nghiên c u ng d ng các thành phát tri n b n v ng trên th gi i và Vi t t¹p chÝ luËt häc sè 10/2008 15
  6. nghiªn cøu - trao ®æi Nam; khái ni m "yêu c u phát tri n b n ây hoàn toàn là nh ng v n m i. v ng" trong khoa h c và trong ho t ng Ba là, nh ng v n v a mang tính lí lu n xây d ng pháp lu t; khái ni m "ho t ng v a có tính th c ti n - nh ng gi i pháp pháp xây d ng pháp lu t" và ho t ng xây d ng lí nh m m b o yêu c u phát tri n b n v ng pháp lu t trong i u ki n m b o yêu c u trong ho t ng xây d ng pháp lu t Vi t phát tri n b n v ng; s c n thi t ph i m Nam trong i u ki n i m i, phát tri n b o yêu c u phát tri n b n v ng trong ho t nhanh, b n v ng và h i nh p qu c t . Vi c ng xây d ng pháp lu t Vi t Nam hi n xây d ng và xu t các gi i pháp pháp lí ó nay; n i dung, hình th c, phương pháp, quy là h t s c quan tr ng và c n thi t vì trong trình m b o yêu c u phát tri n b n v ng i u ki n hi n nay, bên c nh m t s i m trong xây d ng pháp lu t; nh ng i u ki n chung gi ng v i các nư c khác thì vi c b o m b o yêu c u phát tri n b n v ng trong m yêu c u phát tri n b n v ng trong ho t xây d ng pháp lu t Vi t Nam trong b i ng xây d ng pháp lu t m i qu c gia, m i c nh i m i, phát tri n nhanh, b n v ng và dân t c còn có nh ng c i m riêng do i u h i nh p qu c t . Trong nh ng v n lí lu n ki n t nhiên, i u ki n xã h i, con ngư i, c n nghiên c u ây thì ch có khái ni m văn hoá, trình phát tri n kinh t , văn hoá "phát tri n b n v ng" và quan i m v phát và xã h i quy nh. Không th áp d ng máy tri n b n v ng trên th gi i và Vi t Nam, móc, giáo i u mô hình c a nư c này cho khái ni m "ho t ng xây d ng pháp lu t" là nư c khác ư c. Nư c ta cũng không n m các v n k th a k t qu nghiên c u ã có, ngoài quy lu t y. Hơn n a, nư c ta hi n còn l i u là nh ng v n m i. nay, vi c b o m yêu c u phát tri n b n Hai là, nh ng v n th c ti n (hay các v ng trong ho t ng xây d ng pháp lu t là v n v n d ng lí lu n vào th c ti n) c a quá trình ho t ng h t s c gian kh và khó vi c m b o yêu c u phát tri n b n v ng khăn do nhi u nguyên nhân khác nhau, vì trong ho t ng xây d ng pháp lu t. Trên cơ v y, mu n t ư c k t qu như mong mu n s thành qu nghiên c u nh ng v n lí thì quá trình ó ph i ư c th c hi n b ng lu n, vi c nghiên c u các v n th c ti n s nh ng gi i pháp pháp lí phù h p v i tình hình làm sáng t n i dung m b o yêu c u phát và c i m c a Vi t Nam và khi xu t các tri n b n v ng trong ho t ng xây d ng gi i pháp pháp lí c n phân tích làm rõ ư c pháp lu t (mà th c ch t là ho t ng so n b i c nh và c i m riêng y. th o và ban hành các văn b n quy ph m Các gi i pháp pháp lí có nhi u ch ng pháp lu t) v v kinh t , chính tr , văn hoá, lo i thu c nhi u c p khác nhau và thích giáo d c, khoa h c-công ngh , môi trư ng, ng v i nhi u i u ki n và b i c nh th c t xã h i, an ninh, qu c phòng và i ngo i; khác nhau nhưng ây c n nêu nh ng gi i ánh giá hi n tr ng c a vi c m b o ó trên pháp pháp lí cơ b n có ý nghĩa chung nh t hai phương di n ưu i m, như c i m và v các phương di n tư duy pháp lí, pháp lu t, nêu rõ nguyên nhân c a ưu, như c i m y. kĩ thu t xây d ng pháp lu t, ki m tra, giám 16 t¹p chÝ luËt häc sè 10/2008
  7. nghiªn cøu - trao ®æi sát và x lí vi ph m. bình di n m i là c i ti n, nâng cao kĩ thu t xây V phương di n tư duy pháp lí: C n d ng pháp lu t ph c v vi c l ng ghép y u t nghiên c u làm rõ tính t t y u c a vi c i phát tri n b n v ng trong các giai o n c a m i nh n th c v ho t ng xây d ng pháp quá trình so n th o và ban hành các lo i văn lu t trư c yêu c u l ng ghép y u t phát tri n b n quy ph m pháp lu t c a trung ương và b n v ng trong các giai o n c a quá trình xây a phương. Rõ ràng, ây là v n hoàn d ng pháp lu t (mà v th c ch t là các công toàn m i c a khoa h c pháp lí. o n trong trình t , th t c so n th o và ban i v i công tác ki m tra, giám sát vi c hành văn b n quy ph m pháp lu t theo quy l ng ghép y u t phát tri n b n v ng trong nh c a pháp lu t hi n hành) và nêu rõ c n các giai o n c a quá trình xây d ng pháp i m i nh ng gì và làm gì. i m i tư duy lu t, vi c nghiên c u c n làm rõ ch th th c pháp lí là v n không m i nhưng i m i tư hi n; m c ích, n i dung, hình th c, phương duy pháp lí v ho t ng xây d ng pháp lu t pháp ki m tra, giám sát. Trong quá trình trư c yêu c u l ng ghép y u t phát tri n b n nghiên c u c n k th a nh ng thành t u v ng trong các giai o n c a quá trình xây nghiên c u trư c ây v ki m tra, giám sát d ng pháp lu t là v n m i c n nghiên c u. ho t ng xây d ng pháp lu t nhưng ph i i v i pháp lu t, c n nghiên c u làm rõ phát tri n, b sung nh ng thành t u ó b ng s c n thi t và n i dung c a vi c i m i, các tri th c m i vì ây là v n m i ư c hoàn thi n pháp lu t v m b o yêu c u phát t ra nghiên c u. tri n b n v ng trong ho t ng xây d ng V vi c x lí vi ph m nh ng quy nh pháp lu t. V th c ch t, ó là i m i, hoàn pháp lu t v m b o yêu c u phát tri n b n thi n các quy nh pháp lu t hi n hành v v ng trong ho t ng xây d ng pháp lu t, trình t , th t c so n th o và ban hành các vi c nghiên c u c n phân tích làm rõ s c n văn b n quy ph m pháp lu t, ư c th hi n thi t ph i x lí cá nhân, t ch c c tình vi ch y u trong Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (vì t trư c t i nay chưa x ph m pháp lu t và Lu t ban hành văn b n lí m t trư ng h p nào ban hành văn b n quy quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND. ph m pháp lu t sai trái gây h u qu x u cho i v i khoa h c pháp lí, ây cũng là v n xã h i c ); căn c truy c u trách nhi m m i c n nghiên c u. pháp lí, trình t và th t c truy c u trách V kĩ thu t xây d ng pháp lu t. Kĩ thu t nhi m pháp lí; các nguyên t c c a truy c u xây d ng pháp lu t là toàn b các phương trách nhi m pháp lí… Vi c x lí vi ph m pháp, th pháp, cách th c, kĩ x o, thao tác… pháp lu t trong các lĩnh v c hành chính, hình ư c s d ng trong quá trình sáng t o ra các s , dân s , k lu t nhà nư c ã ư c nghiên quy ph m pháp lu t, các ch nh pháp lu t có c u khá nhi u nhưng x lí vi ph m pháp lu t ch t lư ng cao. V n này cũng ã ư c trong lĩnh v c c thù này thì chưa ư c nghiên c u khá nhi u trong nư c và ngoài nghiên c u. Do ó, ây cũng là v n m i nư c mà bây gi c n ti p t c nghiên c u trên c n nghiên c u./. t¹p chÝ luËt häc sè 10/2008 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2