intTypePromotion=1

Báo cáo " So sánh kết quả tạo phôi bò bằng kỹ thuật IVF trứng tươi và trứng đông lạnh với tinh trùng đông lạnh "

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
0
download

Báo cáo " So sánh kết quả tạo phôi bò bằng kỹ thuật IVF trứng tươi và trứng đông lạnh với tinh trùng đông lạnh "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

So sánh kết quả tạo phôi bò bằng kỹ thuật IVF trứng tươi và trứng đông lạnh với tinh trùng đông lạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " So sánh kết quả tạo phôi bò bằng kỹ thuật IVF trứng tươi và trứng đông lạnh với tinh trùng đông lạnh "

  1. Tgp chi Cdng nghe Sinh hgc 7(4): 435-441, 2009 SO S A N H K E T Q U A T A O P H O I B O B A N G K Y T H U A T IVF TRU>fG TlTOI V A TRU>JG D O N G L A N H V 6 l TINH T R U N G D O N G L A N H Phan Kim Ngoc', Pham Van Phiic', Nguyin Thi Thu^ong Huyln^ Dwotig Thi Thtf', Nguyin Thi Minh Nguyet' 'Truong Dgi hgc Khoa hgc tu nhien, Dgi hgc Qudc gia, Thdnh phd Hd Chi Minh ^Trudng Dgi hgc suphgm, Tthdnh phd Hd Chi Minh TOM TAT Tao phdi bd trong dng nghiem la mdt trong nhiing phuoiig phap quan trong de nhan nhanh dan bd, dac biet la bd siia. Ngudn tning dugc sir dung thudng thupc 1 trong 3 loai: tning tuoi thu tu bd cai hd trg sieu am, tning tuoi thu tir chpc hiit budng trimg Id md, hay ngudn tning da tmdng thanh ddng lanh. Ngudn tinh triing dugc sii dung la tinh triing ddng lanh. Nghien cim nay nham muc dich so sanh hieu qua thu tinh va tao phdi cua tinh tning ddng lanh vdi 3 ngudn tning khac nhau: trimg tuoi thu tit chpc hut hd trp sieu am tren bd cai (gpi tat la tning sieu am), trimg tuoi thu tir chpc hut budng tning thu tit Id md (gpi tat la tning Id md), tning ddng lanh (ngudn trirng tuoi chpc hut tir budng trimg Id md dugc nudi trudng thanh va ddng lanh). Cac trimg tuoi (tir Id md hay tit sieu am) dugc nuoi trudng thanh trudc khi thu tinh; trimg ddng lanh dupc giai ddng va dn dinh trudc khi thu tinh. Tinh triing dupc sit dung de thu tinh la tinh tning ddng lanh dang cpng ra. Hieu qua thu tinh dupc danh gia dua vao su hinh thanh phdi 2 te bao. Hieu qua phat trien phdi dugc ghi nhan vao cac thdi diem phdi 2 te bao, 8 te bao, phdi dau (morula) va phdi nang (blastocyst). Ket qua cho thay, ty le thu tinh cao nhat tii trimg sieu am 67,83%, tiep den la trimg tit Id md 48,43% va thap nhat la tning ddng lanh 11,67%. Ty le phat trien phdi d cac giai doan cao nhat la d trimg sieu am vdi 47,93% trimg thu tinh phat trien thanh phdi 8 te bao, 41,20% phdi dau va 27,32% phdi nang; trong khi dd cac ty le nay giam d tning Id md vdi 48,43% tning thu tinh, 34,13% phat trien thanh phdi giai doan 8 te bao, 23,06% phdi dau va 18,01% phoi nang; va thap nhat la tning ddng lanh vdi 11,67% tning thu tinh, chi cd 9,95% phat trien thanh phdi 8, 5,37% phdi dau va 3,72% phdi nang. Tie khoa: Phoi bo, phoi ddu, phoi nang, trimg dong lanh, trimg sieu dm, trimg Id mo MO DAU ngudi tien hanh, do chinh xac cua trang thiet bi ma ket qua nghien ciru cua nhieu tac gia trong va ngoai Thu tinh trong dng nghiem {In vitro fertilization nudc cd su khac nhau khi sir dung cung mdt ngudn - IVF) dugc tien hanh lan dau tien tren thd bdi tning hay cac ngudn tning khac nhau. Vi vay, viec Dauzier va ddng tac gia vao nam 1954. Ky thuat nay so sanh hieu qua tao phdi cua cac ngudn tning khac dugc Brackett va ddng tac gia iing dung vao chan nhau dugc tien hanh tir cac nghien ciiu khac nhau nudi bd siia tit nam 1982. Ngudn tning su dung cho cho thay cd nhieu su khac biet. De danh gia chinh IVF cd the thu tit nhiing ddng vat sdng dugc kich xac chat lugng cua ngudn trimg, hieu qua ciia viec boat bang kich due td de gay nong tning hang loat; tu tao phdi ciia chiing; nghien cim nay dugc tien hanh budng tning ddng vat giet md hay sit dung tning nham so sanh hieu qua thu tinh va phat trien phdi ddng lanh. Trong IVF, neu sir dung cac tning chua den giai doan phdi nang cua triing tuai thu tir sieu trudng thanh can cd sy hd trg cua qua trinh nudi am, tning tuai thu tir Id md va trimg ddng lanh thu tit triing trudng thanh {In Vitro Maturation - IVM). Id md vdi cimg mdt loai tinh tning ddng lanh, cung Ngoai ra, sii dung tning ddng lanh trong qua trinh mgt dieu kien thi nghiem. IVF ciing la mdt thii thach ldn vi ty le thu tinh va phat trien phdi khdng cao do nhiing tdn thuang khd phuc hdi d mang ndi chat va zona pellucida ciia VAT LIEU VA PHUONG P H A P tning trong qua trinh bao quan. Theo ket qua nghien ciiu ciia Hochi (2003), ty le tning thu tinh sau ra Chuan bi tru'ng ddng la 36% va ty le phat trien len blastocyst la 5%. Chgc hilt tir buong trimg ho trff sieu am tren bd Do su da dang trong ngudn mau, tay nghe cua Tning dugc thu nhan tir bd cho tning bing 435
  2. Phan Kim Ngge et al phuang phap sieu am qua am dao. Bd cho tning la Nuoi trudng thdnh trimg bd siia the he F2 (Holstein Friesian) da sinh 3 - 4 lan. Viec thu nhan dugc thye hien 2 lan/tuan. Trimg dugc Trirng loai A va B (cd tir 3 ldp cumulus trd len) giii trong mdi trudng, nhiet do dugc duy tri d 36°C, dugc chgn dl nudi tradng thanh. Cho 10 din 20 nhanh chdng van chuyen ve phdng thi nghiem. Tien phiic hgp COCs (Cumulus Oocyte Complexes) vao hanh lgc lai dich chira triing de giam the tich dich, va gieng nudi chiia mdi tradng Ci (loai dTa 4 gieng chiia rdt dich vao dTa petri nhd, tim trii'ng tren kinh hien vi 100 p,l/gieng va phu diu khoang). Nudi tning trong soi ndi. Cac tning loai A va B dugc sir dung de nudi tii am d dieu kien 38,5°C, 5% CO2, hoi nudc bao tru'dng thanh. hda. Sau 22 - 24 h nudi ciy, chuyen cac trimg co cumulus gian nd rgng sang cac vi gigt sach mdi Chgc hilt tir buong trimg Id md trudng Cl chd de thu tinh. Trong thi nghiem danh gia hieu qua trudng thanh sau khi IVM, tat ca cac trimg Budng triing bd thu tai Id md dugc bao quan sau khi IVM bi tach bd ldp cumulus bang mouth trong nudc mudi sinh li am, chuyen nhanh ve phdng pipette va hyaluronidase. Tning cho la trudng thanh thi nghiem. Thu nhan tning bang phuang phap chgc se cd 1 the cue, te bao chat sang, deu. hiit: sir dung dau kim 18G gan vao syringe 5 ml hut khoang 1 ml dung dich D-PBS cd khang sinh da lam am trong becher; dam miii kim vao cac nang cd Chuan bi tinh triing dudng kinh tir 2 - 8 mm, biit dich nang cho den khi Mdi lan tien hanh sir dung 2 cgng ra 0,25 ml tinh dugc khoang 3 ml se chuyen dich vao clTa petri nhua triing bd ddng lanh, giai ddng bang each nhiing vao O60. Cac dTa nay dugc chuyen vao tu am 38,5°C tir be dn nhiet 37°C trong 15 giay. Tinh triing ddng lanh 5 - 1 0 phut de lang. Sau do, soi tim va phan loai dugc hoat hda trong mdi trudng BO bd sung sodium trimg dudi kinh hien vi dao ngugc (hoac kinh hien vi caffeine benzoate 0,3885 mg/ml va heparin 4 mg/ml. soi ndi) d do phdng dai 40 lan. Cac tning loai A va B Sau dd, tinh trimg dugc li tam 2 lan tai 1800 dugc su dung de nudi trudng thanh. vdng/phiit trong 5 phut. Cudi ciing, mat do tinh tning dugc chinh ve 6.10*^ te bao/ml bang each them mdi Trimg ddng lanh tradng BO (Brackette et al, 1980; Brackette et al, Tning thu nhan bang each chgc hut true tiep 1982; Manual of bovine embryo transfer, 1995). budng trirng thu tir Id md dugc nudi tnrdng thanh (IVM). NhiiTig tning trudng thanh dugc chgn de Thu tinh in vitro ddng lanh theo phuang phap thuy tinh hda (vitrification) 2 budc: Trimg dugc can bang trong Vi gigt tinh trimg: chuan bi 4 gigt tinh triing mdi tradng VS, (TCM-199 + 10% FBS - 10% H trong dia Petri (1)35 vdi 95 |.il dung dich tinh triing da DMSO+10% EG) 45 giay, sau dd chuyen qua mdi chuan bi tren mdt gigt (mat do 6.10^ te bao/ml), phii trudng VS, (TCM-199 + 10% FBS + 20% DMSO + dau khoang va giii trong tu i m 38,5°C, 5% CO2. 20%i EG -I- 1 M sucrose) trong 25 giay. Sau do Chuyen trirng vao vi gigt tinh triing: chuyin 30 tning chuyen trimg vao cgng ra (straw) trong vdng 30 giay. tradng thanh trong 5 ^il mdi tradng TCM-199 vao mdi vi gigt da chuan bi san. U im: u nhiing dia nay Tning dugc ra ddng theo quy trinh sau: Lay trong 5 h d dilu kien 38,5°C va 5% CO2. cgng ra chira trirng ra khdi binh nitrogen ldng, de trong khdng khi 5 giay, nhung vao nudc am 33 - Nuoi trirng da thu tinh 35°C, chuyen tning vao dTa nhua 035. Sau dd, chuyin tning tir dTa 035 qua RDj (TCM-199 + 10% Sau 5 gid thu tinh, tning dugc kiem tra cho kit FBS + 0,25 M sucrose) trong 1,5 phiit, RDj (TCM- qua thu tinh. Tach cum tning cumulus (COCs) ra 199 + 10% FBS - 0,15 M sucrose) trong 1,5 phut, H khdi vi gigt tinh triing bang pipette. Tning dugc rira RD3 (TCM-199 + 10% FBS) trong 5 phiit d nhiet do 3 lan bang mdi trudng CRlaa. Tach bd tl bao phdng. Sau cung chuyen tning vao dia chira mdi cumulus bang each hut nha nhieu lan. Giii dTa nay tra'dng nudi *ning, dn dinh tning d dieu kien 38,5°C, trong til i m 38,5°C, 5% CO2 (Manual of bovine 5% CO2 tir 2 - 3 tieng de giup tning hoi phuc hoan embryo transfer, 1995). Cac tni-ng da thu tinh thanh toan tra'dc khi danh gia su sdng chit cua tning. Tit cdng tiep tuc dugc nudi thdng qua cac danh gia xuit ca cac trii'ng sdng sau khi ra ddng (danh gia dua vao hien tien nhan va xuat hien the cue thir hai. Sau 7 - sy binh thudng ve hinh thai va te bao chit) se dem 10 ngay nudi, kiem tra su phat trien cua phdi va phdi lam thu tinh trong dng nghiem. tdt dugc sir dung de cay chuyen (Lu e/a/., 1987). 436
  3. Tgp chi Cdng nghi Sinh hgc 1{A): 435-441, 2009 KET QUA VA THAO LUAN 23,06% (338 phdi) phat triln din giai doan phdi morula va 18,01% (272 phdi) phat triln din giai Trirng thu nhan tii' phu-ong phap choc hiit buong doan phdi nang. Kit qua nay thap han so vdi cac ket trirng 16 mo qua nghien cim trong va ngoai nudc: ty le phdi phat trien din giai doan phdi dau 22,8%) d bd vang, 26,9% Ket qud thu tinh d bd Ha An (Nguyin Thi Udc et al, 1999); 72,96% hgp hi' phan chia va cd 25,88% phat trien den giai Ty le thu tinh ciia cac trimg thu tir phuang phap doan phdi nang (Nguyen Hiiu Dire et al, 2003); ty le chgc hiit budng tning Id md la 48,43%. Ket qua thu phan chia cua hgp tir la 42,07%, ty le phat trien din tinh tir ngudn trirng thu nhan tai Id md cua nghien giai doan phdi dau, phdi nang la 19,86% (Pavlok et cim nay thap hon so vdi ket qua ciia cac nghien cim al, 1992); (Otoi et al, 1997) thu dugc kit qua phan khac: 60,9% d bd vang va 54,7%) d bd Ha An sau khi chia kha cao la 69,57% nhung chi cd 15,01% phat thy tinh 24 h (Nguyin Thi Udc et al, 1999), 72,96% trien len giai doan phdi dau, phdi nang; (Khurana, d bd lai Sind (Nguyin Hiiu Diic et al, 2003), 67,7% Niemann, 2000) thu dugc ty le phan chia cua hgp tir (Otoi et al, 1997), 56,11% (Avery et al, 2003), va ty le phat trien den giai doan phdi dau, phdi nang 68,4% (Santos et al, 2008). Danh gia ty le thu tinh lin lugt la 48,25% va 16,05%; (Pereira et al, 2005) thdng qua sy xuat hien the cyc thii 2 va hai tien thu dugc kit qua la 86,0 - 92,1%) hgp tir phan chia va nhan, sau do danh gia ty le tao phdi thdng qua su 44,8 - 54,6% phdi nang; (Nguyin Van Ly, 2006) thu hinh thanh phdi 2 te bao. Tuy nhien, dya vao dieu dugc ty le 51,19% hgp tir phan chia va 30,12% phdi kien thi nghiem va ky thuat thao tac khdng quan sat dau, phdi nang. dugc su xuat hien the cyc thit 2, vi vay chiing tdi chgn phuang phap danh gia su thu tinh thdng qua su Ket qua cua nghien ciiu nay khdng cao bang cac phan chia phdi 2 te bao. Mat khac, ngudn trirng thu cdng bd cua cac tac gia trong va ngoai nudc, tuy nhan tir Id md khdng ddng deu ve chat lugng, khdng nhien khi xet su chuyen tiep cua phdi len cac giai xac dinh dugc ngudn gidng nen kha nang sdng va doan chinh d bang 2 cho thay: cd 70,79%) phdi 2 te phat trien khdng ddng deu. Do dd, ty le thy tinh cua bao chuyen tiep len giai doan phdi 4 - 8 te bao; thi nghiem nay cdn thap. 67,79% phdi 4 - 8 te bao chuyen tiep len giai doan phdi dau, ty le nay kha cao vi phan ldn phdi bd bi Ket qua nuoi phoi "block" d giai doan 8 te bao va nhiing phdi -vugt qua Kit qua bang 2 cho thiy la 34,13% phdi (513 giai doan nay deu phat trien len giai doan tiep theo phdi) phat trien den giai doan phdi 4 - 8 te bao, (78,00%). Bang 1. K§t qua thu tinh cua cac loai trirng khac nhau. Loai trirng So lan thi nghiem So tru>ng dem thu tinh So trirng da thu tinh Ty le trirng da thu tinh Ld mo 20 1485/1643 704/1485 48,43 + 6,74% Sieu am 3 983 676 67,83 ±2.61% Ddng lanh 15 1194 144 11,67 ± 4,08 % Ghi chu: 'S6 trirng dem thu tinh/tdng s6 trung thu nhan duKrc; "S6 trirng da thu tinh/tSng s6 tr&ng dem thu tinh. Trirng thu nhan tii' phirong phap choc hiit ho tro qua nay thap ban eac ket qua nghien cim cua sieu am (Gabriella Horvath et al, 2006) la 88%, va (Gabriella Horvath et al, 2008) la 83%. Kit qud thu tinh Ty le thy tinh cua trirng thu tir sieu am la Kit qud nuoi phoi 67,83%. Ty le thu tinh tu trimg thu nhan bing phudng ,phap sieu am la cao han so vdi cac nghien Tning thu nhan bang phuang phap sieu am dugc ciiu khac: ty le thu tinh 54,7 - 60,9% (Nguyen Thi nudi tradng thanh va tien hanh thy tinh in vitro cd ty Udc et al, 1999), 50,6% (Nguyin Thi Udc et al, le phat trien thanh phdi nang cao han so vdi trirng 2003), 59% (De Roover et al, 2005). Tuy nhien, kit thu nhan ttr Id md, va tning ddng lanh. Ty le trung da 437
  4. Phan BCim Ngge et al thy tinh phat trien den giai doan phdi nang la phdi nang tir tning thu nhan bing phuang phap sieu 27,32%. am trong nghien ciiu nay cd thip ban tuy nhien su Ty le tning thu tinh phat trien thanh phdi nang khac biet nay khdng cd y nghTa v l mat thdng ke. Ty trong nghien ciiu nay tuang duang vdi ket qua le tning thy tinh phat triln thanh phdi tit ngudn tning nghien cuu cua (Gabriella Horvath et al,) la 22% sieu am cao hon tit ngudn tning thu tir Id md. Ket (2006) va 29% (2008); 22,8% - 26,9% (Nguyin Thi qua nay da khang dinh dugc su thanh cdng budc diu Udc et al, 1999), 32,37% (Nguyin Van Ly et al, trong viec tao phdi bd trong dng nghiem tir ngudn 2003). Nhu vay, ty le tning thu tinh phat trien thanh tning sieu am. Bang 2. Kdt qua phat trien thanh phdi a cac giai doan khac nhau khi thu tinh a cac loai trung khac nhau. Loai trirng So trung dem Ty le thu tinh Ty le phoi 4 - 8 Ty le phoi dau Ty le phdi nang thu tinh (phdi 2) Ld mo 1485 48,83 ± 6,74% 34,13 ±6,73% 23,06 ± 5,83% 18,01 ±4,91% (704 phdi) (513 phdi) (338 phdi) (272 phdi) Sieu am 983 67,83 ±2,61% 47,93 ± 5,86% 41,20 ±2,89% 27,32 ± 3,68% (676 phdi) (488 phdi) (415 phoi) (270 phdi) Ddng lanh 1194 11,67 ±4,08% 9,95 ± 3,90% 5,37 ±2,31% 3,72 ±1,86% (144 phdi) (123 phdi) (67 phdi) (46 phdi) Trirng giai dong tir trirng thu nhan bang each phdi phat trien den giai doan phdi dau thap han, chi choc hiit buong trirng Id mo dong lanh dat 50,23%. Dieu nay phii hgp vdi ly thuyet phdi bd thudng bi "block" d giai doan chuyen tiep nay. Ty le Thu tinh trong ong nghiem tir triimg dong lanh phdi phat trien len phdi nang la 63,30%. Kit qud thiA tinh So sanh hieu qua tao phoi tir thu tinh in vitro ciia Tien hanh thu tinh cho 1194 tning sdng tdt sau 3 nguon trirng vol tinh trung dong lanh khi giai ddng qua 15 dgt thi nghiem, chi cd 144 trimg dugc thy tinh va phat trien thanh phdi 2 te bao, dat ty le 11,67 ± 4,08%. Ket qua nay cao ban kit qua Cac Id thi nghiem dugc tien hanh trong ciing cua (Fuku et al, 1992) la 4,9% tning dugc thy tinh mdt dieu kien thi nghiem, chat lugng mdi tradng phat trien thanh phdi 2 te bao. Tuy nhien, kit qua cua tuang tu va ngudn tinh triing ddng lanh nhu nhau. nghien ciiu nay thap ban so vdi cac nghien cim khac Hinh 2 cho thay ty le phat trien cua tning den phdi d (Byoung-Chul Yang et al, 2008) 20,6% phdi 2 t l cac giai doan giam dan d ca ba ngudn trimg. Quy bao; (Yang et al, 2008) 21,7% phdi 2 tl bao. Rieng trinh tao phdi sir dyng ngudn trimg thu nhd sieu am d Viet Nam, cho den nay van chua cd ket qua nao cd hieu qua tao phdi cao hon quy trinh sir dyng cdng bd ve ty le tao phdi bd trong dng nghiem tir ngudn tning tir Id md va tning ddng lanh d tat ca cac ngudn tning ddng lanh. Chinh vi vay, vdi ket qua dat giai doan cua phdi. Dieu nay cho thay, trong cimg dugc da phan nao khang dinh thanh cdng budc dau mgt dieu kien thi nghiem, ngudn tning tir sieu am cd trong viec tao phdi bd tir ngudn tning ddng lanh. chat lugng tdt va dn dinh hon ngudn tning tir Id md va trimg ddng lanh. Kit qud nudi phdi Hieu qua tao phdi hi ngudn tning ddng lanh rat Tir ket qua bang 2 cho thay ty le phan chia cac thap, thap hon hieu qua ciia quy trinh vdi ngudn giai doan cua phdi tir ngudn trimg ddng lanh thip so trimg tuai thu tir Id md. Dieu nay cd thl giai thich vdi cdng trinh da cdng bd tren the gidi: (Yang et al, dugc, vi trimg ddng lanh sir dyng trong nghien ciiu 2008) 46,5%. Tuy nhien, ket qua dat dugc da khing la tning thu nhan tir Id md, sau do dugc nudi chin va dinh su thanh cdng trong quy trinh tao phdi bd trong ddng lanh. Sau qua trinh ddng lanh, tning da bi anh dng nghiem tit ngudn tning ddng lanh din giai doan hudng cau tnic mang sang (zona pellucida), kha phdi nang. Trong thi nghiem cd 79,31% phdi 2 tl nang sdng, kha nang thy tinh va kha nang phat triln bao phat trien den giai doan phdi 4 - 8 tl bao. Ty le cua phdi sau khi thy tinh. 438-
  5. Tgp chi Cdng nghe Sinh hgc 7(4): 435-441, 2009 KET LUAN Viec su dung ngudn tning tuai thu tir budng tning thu nhan d Id mo thich hgp cho viec su dyng Ty le thy tinh va ty le tao phdi tir ngudn trimg lam nguyen lieu thuc tap cac thao tac ky thuat, chua tuoi thu tit sieu am cho hieu qua cao nhit. Chit lugng cd y nghia vl mat nghien ciiu di trayen va chgn lgc trimg thu tir sieu am dn dinh, phii hgp cho viec nghien gidng vi chit lugng khdng dn dinh, khdng xac dir h ciiu dac tinh di trayen vi hoan toan chu ddng dugc dugc ngudn gidng. ngudn tning, sd lugng va thdi gian thich hgp cho cdng tac nghien cuu. Tning tir sieu am dam bao dugc chat Kit qua tao phdi tir ngudn tning ddng lanh budc lugng ngudn gen cua bd me, chii ddng trong chgn lgc diu chirng minh dugc tiem nang img dyng cua viec ngudn gen hay ca the bd me. Cd the ndi, ngudn tning luu trQ' ngudn trimg cd dac tinh di trayen tdt, md ra tir sieu am phii hgp cho viec cai tien va nhan nhanh kha nang iing dung viec ddng lanh triing de phuc mi dan bd gidng trong nudc, dac biet la bd sira. cdng tac nhan nhanh, bao tdn gidng va ngudn gen. Hinh 1. Mdt so hinh anh kit qua cua quy trinh thu tinh in vitro tning bd vdi tinh triing ddng lanh. A. Trirng IVIII; B. Phoi hai te bao; C. Phdi 4 te bao (X); D. Phdi 8 te bao; E. Phdi dau; F. Phdi nang. • Tlui tiiili (Phoi 2) iPli6i4-8 B Phoi dau • Phoi iiang Sictiniii Lo iii6 ©OllglilJlll Nguon trung Hinh 2. So sanh hieu qua tao phdi d cac giai doan khac nhau tir 3 nguon tning khac nhau va tinh tmng nhap ngoai ddng lanh. 439
  6. P h a n K i m N g g e et al L o i c a m o'n: Cdng trinh dugc thiec hiin bang kinh Lu KH, Gordon I, Gallagher M, McGovem H (1987) phi cua Di tdi Khoa hgc Cdng nghi cdp thdnh pho Pregnancy established in cattle by transfer of embiyos Hd Chi Minh. derived firom in vitro fertilization of oocytes mahired m vitro. Vet Rec n\: 259-260. Nguyen Him Diic, NguySn Thi U'dc, Le Van Ty, Quan TAI LIEU T H A M K H A O Xuan Him, Nguyin Tmng Thanh, Bui Linh Chi, Nguyen Van Hanh, Nguygn Thuy Anh, Nguyen Viet Lmh, Bui Avery B, Strobech L, Jaeobsen T, Bogh IB, Greve T Xuan Nguyen (2003) KSt qua thu tinh ong nghiem va cay (2003) In vitro maturation of bovine cumulus-oocyte phdi d bd lai Sind. Hoi nghj Cong nghe sinh hoc todn complexes in undiluted follicular fluid: effect on nuclear quoc. Nha xu4t ban Khoa hpc va Ky thuat. Ha Npi: 699- maturation, pronucleus formation and embryo 702. development. Theriogenology 59: 987-999. Nguygn Thi U'dc, Le Van Ty, Nguyin Him Dire, Bui Linh Brackett BG, Bousquet D, Boice ML, Donawick WJ, Chi, NguySn Tmng Thanh, NguySn Viet Linh, Nguyin Evans JF, Dressel MA (1982) Normal development Van Hanh, Quan Xuan Hiru, Nguyin Thuy Anh, Hoang folio-wing in vitro fertilization in the co-w. Biol Reprod NghTa Son, Duong Dinh Long, Biii Xuan Nguyen (2003) 27:147. Nghien ciiu san xu4t bd siia gidng thuong pham bang cay Brackett BG, Yon K OH, Evans JF, Donawick JW (1980) phdi thu tinh 6ng nghiem va xac dinh gidi tinh. Hpi nghi Fertilization and early development of cow ova. Biol cong nghe sinh hoc todn quoc. Nha xuat ban Khoa hpc va Reprod 23: 189-205. Ky thuat, HaNoi: 717-719. Byoung-Chul Yang, Gi-Sun Im, Dong-Hun Kim, Boh-Suk Nguyen Thi U'dc, Nguyin Hiiu Dire, Le Van Ty, Bui Linh Yang, Hyun-Ju Oh, Hyo-Suk Park, Hwan-Hoo Seong, Chi, Hoang NghTa Son, Bui Xuan Nguyen (1999) San xuit Sung-Woo Kim, Hak-Hyun Ka, Chang-Kyu Lee (2008) phdi bd bang thu tinh trong ong nghiem. Hpi nghi cong Development of vitrified-thawed bovine oocytes after in nghe sinh hpc todn quoc. Nha xuat ban Khoa hpc va Ky vitro fertilization and somatic cell nuclear transfer. Anim thuat. Ha Ndi: 934-936. Reprod Sci \03(\-2): 25-37. Nguyen Van Ly (2006) Nghien cim cac yeu to anh hudng Dauzier L, , Thibault C, Wintenberger S (1954) La den ket qua thu tinh trong dng nghiem bd d Viet Nam. fecondation in vitro de I'oeuf de lapine. Comptes Rendus Ludn dn tien si Nong nghiep, Vien Chan nuoi: 109. Acad Sci (Paris) 238: 844-845. Nguyen Van Ly, Nguyen Thi Hoa (2003) Nudi cay phoi bo De Roover R, Genicot G, Leonard S, Bols P, Dessy F trong ong nghiem. Tap chi Nong nghiep vd Phdt triin (2005) O^vum pick up and in vitro embryo production in Nong thon 1: 854-858. cows superstimulated with an individually adapted superstimulation protocol. Anim Reprod Sci 86: 13-25. Otoi T, Yamamoto K, Koyama N, Tachikawa S, Murakami M, Kikkawa Y, Suzuki T (1997) Fuku E, Kojima T, Shioya Y, Marcus GJ, Downey BR Cryopreservation of mature bovine oocytes following (1992) In vitro fertilization and development of fi-ozen - centrifugation treatment. Cryobiology 34: 36-41. thawed bovine oocytes. Cryobiology 29: 485-492. Pavlok A, Lucas-Hahn A, Niemann H (1992) Fertilization Hochi S (2003) Cryopreservation of follicular oocytes and and development competence of bovine oocytes derived preimplantation embryos in cattle and horses. J Reprod from different categories of antral follicles. Mol Reprod Develop 49(\):\3-2\. Dev 31:63-61. Horvath G, Seidel GE (2006) Vitrification of bovine Pereira DC, Dode MA, Rumpf R (2005) Evaluation of oocytes after treatment with cholesterol-loaded methyl-f}- different culture systems on the in vitro production of cyclodextrin. Theriogenology 66: 1026-1033. bovine embryos. Theriogenology 63(4): 1131-1141. Horvarth G, Seidel GE (2008) Use of fetain before and Santos P , Chaveiro A, Simoes N, Moreira da Silva F during vitrification of bovine oocj^es. Reprod Domest (2008) Bovine Oocyte Quality in Relation to Anim 43(3): 333-338. Ultrastmctural Characteristics of Zona Pellucida, Hiroshi Kanayawa, Itsuo Shimohira, Norio Saitoh (1995) Polyspermic Penetration and Developmental Competence. (1995) Manual of bovine embryo transfer. Japan Livestock Reprod Domest Anim 43(6): 685-689. Technology Association: 149-151. Yang BC, Im GS, Kim DH, Yang BS, Oh HJ Park HS, Khurana NK, Niemann H (2000) Effects of oocyte quality, Seong HH, Kim SW, Ka HH, Lee CK (2008) oxygen tension, embryo density, cumulus cells and energy Development of vitrified-thawed bovine oocytes after in substrates on cleavage and morula/blastocyst formation of vitro fertilization and somatic cell nuclear transfer Anim bovine embryos. Theriogenology 54:741-756. Reprod Sci 103(1-2): 25-37. 440
  7. Tgp chi Cdng nghi Sinh hgc 7(4): 435-441, 2009 EFFECT OF BOVINE EMBRYO PRODUCTION BY IN VITRO FERTILIZATION OF FRESH AND CRYOPRESERVED OOCYTES WITH CRYOPRESERVED SPERMS Phan Kim Ngoc'' *, Pham Van Phuc', Nguyen Thi Thuong Huyen\ Duong Thi Thu', Nguyen Thi Minh Nguyet' 'University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City ^University of Pedagogy, Ho Chi Minh City SUMMARY Bovine embryo production is an important measure to proliferate cows, especially for milk cows. The oocytes used in embryo production usually were those fresh derived from cows ultrasound guided follicle aspiration, fresh oocytes derived from ovary aspiration or cryopreserved. This research aimed to compare efficiency of bovine embryo production by in vitro fertilization of fresh oocytes derived from ulfrasound guided follicle aspiration (abbreviation: ultrasounded oocytes), fresh oocytes derived from ovary aspiration (abbreviation: slaughter-house oocytes), and cryopreserved oocytes (good grade oocytes derived from ovary aspiration were cryopreserved, and thawed before use). Cryopreserved sperms were used to inseminate oocytes. Efficiency infertilization was based on ratio of 2-cell embryo formed. Efficiency of embryo development was based on ratio of 8-cell embryos, morula embryos, and blastocysts. The results showed that highest efficiency of infertilization was of ultrasounded oocytes with cryopreserved sperms, and lowest of cryopreserved oocytes. In the experiment with ultrasounded oocytes, there were 47.93% of infertilized oocytes forming 8-cell embryos, 41.20% of momla embryos, and 27.32% of blastocyst embryos; while there were 34.13, 23.06, and 18.01% in the experiment with slaughter-house oocytes, 11.67, 9.95, and 5.37% in the experiment with cryopreserved oocytes, respectively. Keywords: Blastocyst, bovine embryo, cryopreserved oocyte, morula, slaughter-house oocyte, ultrasounded oocyte ' Author for correspondence: Tel: 84-8-38397719; Fax: 84-8-38967365; E-mail: pknsoc(a),hcmuns.edu.vn 441
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2